auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli'nin uluslararası ilişkiler teorilerine katkılarından biri olarak değerlendirilebilir?

Cevap : B) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.

#2. Melian/Meloslular Diyaloğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.

#3. Aşağıdaki teorik yaklaşımlardan hangisi eleştirel teoriler içinde yer alır?

Cevap : D) Post-Kolonyalizm

#4. Eleştirel kuramlar en iyi hangisi tanımlanabilirler?

Cevap : C) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.

#5. Uluslararası ilişkiler kuramlarından klasik liberalizme karşı yapılan en sert eleştiri aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi ile bilinir?

Cevap : A) Edward Carr-20 Yıl Krizi


#6. Realistlerle büyük tartışmaya ne ad verilir?

Cevap : A) 1.Büyük Tartışma

#7. Aşağıdakilerden hangisinde klasik realizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) Thucydides-Machiavelli-Hobbes

#8. Liberalizm'in 20. yüzyıl içinde gelişimi sürecinde etkili olan uluslararası kurumsallaşma bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

Cevap : E) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı

#9. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler kuramlarından hangisi devleti uluslararası toplumun veya sistemin temel ve başat aktörü olarak konumlandırmayarak diğer aktörlerin varlığına ve katkılarına daha fazla önem verir?

Cevap : A) Yeni liberalizm

#10. Uluslararası ilişkiler teorilerini daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini bilmek gerekmez?

Cevap : B) Diplomatik yabancı dil


#11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin, uluslararası ilişkiler veya uluslararası hukukun bir aktörü veya kişisi olmasını temin eden özel bir mekanizma veya düzenlemeye sahiptir?

Cevap : E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

#12. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde klasik liberallere atfedilemez?

Cevap : C) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden liberalizmin anahtar kavramlarından biri değildir?

Cevap : D) Rekabet ve çatışma

#14. Kenneth Waltz ismi aşağıdaki teorilerden hangisi ile özdeşleştirilebilir?

Cevap : C) Yeni Realizm

#15. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin anahtar terimlerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : B) Uluslararası kurumlar


#16. Klasik liberalizme yöneltilen en temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek

#17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerinin özel olarak kullandığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : D) Doğa ve çevre

#18. Klasik realistlere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde belirleyici bir olgu veya varsayım değildir?

Cevap : B) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun önemli eksikliklerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : A) Uluslararası hukukun antlaşmalar, yapılageliş normları ve hukukun genel ilkelerinden oluşması

#20. Küresel siyaset kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : D) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerinin özel olarak kullandığı kavramlardan biri değildir?

A) İnsan ve devlet adamları
B) Devlet
C) Ulusal çıkar
D) Doğa ve çevre
E) Uluslararası sistem

Cevap : D) Doğa ve çevre

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun önemli eksikliklerinden biri olarak sayılamaz?

A) Uluslararası hukukun antlaşmalar, yapılageliş normları ve hukukun genel ilkelerinden oluşması
B) Uluslararası hukukun devletlere karşı BM dahil uluslararası örgütlerce yeterince desteklenemeyişi
C) Uluslararası hukuk kuralları olmasına rağmen uluslararası yargı kavramının gelişmemiş olması
D) Uluslararası hukuk alanında yaptırım mekanizması ve düzenleyici otoritenin bulunmayışı
E) Uluslararası hukukun, hukuken eşit olan aktörlerin (devletlerin) hukuku olması

Cevap : A) Uluslararası hukukun antlaşmalar, yapılageliş normları ve hukukun genel ilkelerinden oluşması

3. Küresel siyaset kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Küresel siyaset uluslararası ilişkilerin eski ve yeni aktörlerini kapsar.
B) Küresel siyaset devlet dışı aktörler ve eylemleri içine alır.
C) Küresel siyaset karmaşık bir uluslararası toplum içinde yer alır.
D) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.
E) Küresel siyaset küreselleşme kavramı ile ilişkilidir.

Cevap : D) Küresel siyaset sadece küresel güçlerin siyasetini ifade eder.

4. Realistlerle büyük tartışmaya ne ad verilir?

A) 1.Büyük Tartışma
B) 4. Büyük Tartışma
C) 3. Büyük Tartışma
D) Paradigma içi tartışma
E) 2.Büyük Tartışma

Cevap : A) 1.Büyük Tartışma

5. Kenneth Waltz ismi aşağıdaki teorilerden hangisi ile özdeşleştirilebilir?

A) Liberalizm
B) Gerçekçilik
C) Yeni Realizm
D) Marksizm
E) Sosyal İnşacı teori

Cevap : C) Yeni Realizm

6. Uluslararası ilişkiler kuramlarından klasik liberalizme karşı yapılan en sert eleştiri aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi ile bilinir?

A) Edward Carr-20 Yıl Krizi
B) Thucydides-Atina Tiranlığı
C) Thomas Hobbes-Leviathan
D) Nicholo Machiavelli-Prens
E) Hans Morgenthau-Uluslararası Politika

Cevap : A) Edward Carr-20 Yıl Krizi

7. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler kuramlarından hangisi devleti uluslararası toplumun veya sistemin temel ve başat aktörü olarak konumlandırmayarak diğer aktörlerin varlığına ve katkılarına daha fazla önem verir?

A) Yeni liberalizm
B) Marksizm
C) Yeni gerçekçilik
D) Post-kolonyalist teori
E) Gerçekçilik

Cevap : A) Yeni liberalizm

8. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden realizmin anahtar terimlerinden biri olarak sayılamaz?

A) Güç
B) Uluslararası kurumlar
C) Devlet
D) Anarşi
E) İnsan doğası

Cevap : B) Uluslararası kurumlar

9. Klasik liberalizme yöneltilen en temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası ilişkilerde ahlaki değerlere yeterli önemi atfetmemek
B) Uluslararası sistemin kurumsallaşmasına yeterli katkıda bulunamamak
C) Soğuk Savaş’ın sonunu tahmin edememek
D) Realizmin, devletlerin uluslararası sistemdeki mezkezi rolünü reddetmek
E) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek

Cevap : E) İki savaş arası dönemin gelişmelerini tahmin edememek ve güç politikalarını küçümsemek

10. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin, uluslararası ilişkiler veya uluslararası hukukun bir aktörü veya kişisi olmasını temin eden özel bir mekanizma veya düzenlemeye sahiptir?

A) Şangay İşbirliği Örgütü
B) Körfez İşbirliği Örgütü
C) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
D) Birleşmiş Milletler Adalet Divani
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Cevap : E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden liberalizmin anahtar kavramlarından biri değildir?

A) Düzen
B) İşbirliği
C) Kurumlar
D) Rekabet ve çatışma
E) Uluslararası örgütler

Cevap : D) Rekabet ve çatışma

12. Aşağıdaki teorik yaklaşımlardan hangisi eleştirel teoriler içinde yer alır?

A) Realizm
B) Neo-liberalizm
C) Liberalizm
D) Post-Kolonyalizm
E) Neo-realizm

Cevap : D) Post-Kolonyalizm

13. Aşağıdakilerden hangisinde klasik realizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

A) Waltz-Wendt-Locke
B) Locke-Hobbes-Kant
C) Thucydides-Machiavelli-Hobbes
D) Carr-Mongenthau-Wendt
E) Kant-Waltz-Marks

Cevap : C) Thucydides-Machiavelli-Hobbes

14. Melian/Meloslular Diyaloğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peloponezya Savaşı sırasında yaşanmıştır.
B) Atina ile Sparta arasındaki savaşta Atina ile Melos Adası arasında geçmiştir.
C) Uluslararası ilişkilerde gücün önemine ve belirleyiciliğine işaret eder.
D) Sonuçta Melos Adası’nın savaşta tarafsız kalamayacağını temsil eden diplomatik bir fiyaskoyu anlatır.
E) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.

Cevap : E) Melos Adası sakinlerinin Sparta ile işbirliği yapmalarına ilişkin kayıtlardır.

15. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde klasik liberallere atfedilemez?

A) Uluslararası toplumda insanın ve devletin ahlaki sorumluluğu olmalıdır.
B) İnsan doğası işbirliğine yatkındır, devletler işbirliği geliştirebilirler.
C) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.
D) Uluslararası ilişkilerde anarşi ve çatışma yerine hukuk, düzen ve adalete vurgu yaparlar.
E) Uluslararası ilişkilerde devletler yanında uluslararası kurumlar da etkili olurlar.

Cevap : C) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

16. Liberalizm’in 20. yüzyıl içinde gelişimi sürecinde etkili olan uluslararası kurumsallaşma bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

A) Dünya Ticaret Örgütü’nün gelişimi
B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
C) Birleşmiş Milletler’in gelişimi
D) Uluslararası hükümet dışı örgütlerin sayıca artışı
E) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı

Cevap : E) Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketlerinin başarısı

17. Eleştirel kuramlar en iyi hangisi tanımlanabilirler?

A) Uluslararası ilişkiler kuramları içinde pek etkili değillerdir.
B) Anarşi ve devlet kavramı kullandıkları en önemli kavramlardır.
C) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.
D) Merkez teorileri destekleyici yaklaşımlardır.
E) Alternatif teorileri eleştirirler.

Cevap : C) Merkez veya ana akım teorileri, varsayımlarını ve tezlerini eleştirirler.

18. Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli’nin uluslararası ilişkiler teorilerine katkılarından biri olarak değerlendirilebilir?

A) Prens yetki ve gücünü topluma dağıtmalıdır, yetki dağıtıldıkça toplum güçlenir.
B) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.
C) Dünya barışçıl ve güzel bir yerdir, prens atına biner ve hayatın tadını çıkarır.
D) Prens için ahlakilik prensibi vazgeçilmezdir.
E) Devletler işbirliği ve uyum içinde hareket eden aktörler olduğu için uluslararası toplumda çatışma dönemseldir.

Cevap : B) Güç kullanma ve aldatma uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılabilir bir araçtır.

19. Klasik realistlere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde belirleyici bir olgu veya varsayım değildir?

A) İnsan güce yönelik bir arzuya sahiptir.
B) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.
C) Uluslararası toplumda otorite boşluğu vardır.
D) Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri devletlerdir.
E) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

Cevap : B) İnsan doğası işbirliğine yatkındır.

20. Uluslararası ilişkiler teorilerini daha iyi anlamak için aşağıdakilerden hangisini bilmek gerekmez?

A) Antik Çağ ve Orta Çağ tarihi
B) Diplomatik yabancı dil
C) Uluslararası ilişkilerin siyasi, ekonomik ve diplomatik işleyişi
D) Tarih, coğrafya ve strateji
E) Uluslararası hukukun gelişimi

Cevap : B) Diplomatik yabancı dil

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Lisans Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!