Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Final

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2022 Final

#1. Berlin Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Cevap : A) 13 Temmuz 1878

#2. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir?

Cevap : D) Ezanın Türkçe okunması

#3. Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet dönemlerindeki meclisler içinde en uzun ömürlü olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 1914 Meclisi

#4. Nizam-ı Cedit askerleri islahatları ile dönemin diğer reformlarının finansmanı için ayrı olarak oluşturulan yeni hazine (fon) aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İrad-ı Cedit

#5. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'da kurulan gizli grupların Anadolu'ya yönelik yardım faaliyetle içerisinde yer almaz?

Cevap : A) İstanbul’da bir kongre düzenlenmesi


#6. II. Mahmut, devlet idaresinde önceliği merkezî otoritenin güçlendirilmesine verdi. İlk olarak tahtını borçlu olduğu Rusçuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ardından Nizam-ı Cedit'e destek vermiş olan âyanları yanına alarak, merkezi otoriteyi zayıflatan yerel unsurları denetim altında tutmaya çalıştı. İstanbul'a davet ettiği bazı âyan temsilcileri ile mutabakat sağladı. Böylece saray ile âyanlar arasında..... adıyla bilinen bir belge ortaya çıkmış oldu (7 Ekim 1808). Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Senet-i İttifak

#7. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kaldığı muharebe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kütahya-Eskişehir

#8. Elviye-i Selase hangi şehirlerden meydana gelmektedir?

Cevap : E) Kars – Ardahan – Batum

#9. Amasya Genelgesi, ülkenin işgali karşısında İstanbul Hükümeti hakkında hangi görüşleri savunmaktadır?

Cevap : A) İstanbul Hükümeti görevini yapamamaktadır. Bu durum milleti yok göstermektedir.

#10. San Remo Konferansı'nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ne verecekleri barış şartlarını tespit etmek


#11. Mondros Mütareke görüşmelerinin başlamasına aracılık eden İngiliz general aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Towshend

#12. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri tarafından imzalanan gizli anlaşmalardan biri değildir?

Cevap : C) Erzincan Antlaşması (Aralık 1917)

#13. Kuva-yı Milliye'nin öncelikli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Halkın bağış ve yardımları

#14. Aşağıdaki isimlerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk kurucuları arasında yer almaz?

Cevap : A) Namık Kemal

#15. Ermeni adının ilk kez bir uluslararası antlaşma metninde yer aldığı ve bundan böyle Ermeni sorununun uluslararası politikaya dâhil olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Berlin Antlaşması (1878)


#16. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması ve asker kaçakları ile ilgilenecek mahkemelerin verdikleri kararların kesin olduğuna dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Firariler Kanunu

#17. Rüsum-i Sitte İdaresi kimlerle yapılan görüşmeler sonucunda kurulmuştur?

Cevap : B) Galata bankerleri

#18. Erzurum Kongresi'ni bölgesel kılan en önemli husus nedir?

Cevap : B) Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu vilayetlerinin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması

#19. Osmanlı Devleti 1833'te, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastıramayınca, askerî destek almak amacıyla Hünkâr İskelesi antlaşmasını hangi ülke ile imzalamıştır?

Cevap : C) Rusya

#20. Albay İsmet Bey, hangi muharebeden sonra tuğgeneralliğe yükseltilmiştir?

Cevap : B) I.İnönü


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2022 Final

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2022 Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Final

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2022 Final

1. Kuva-yı Milliye’nin öncelikli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç borçlanma
B) Yurt dışındaki Türklerin yardımları
C) Vergi gelirleri
D) Halkın bağış ve yardımları
E) Dış borçlanma

Cevap : D) Halkın bağış ve yardımları

2. Aşağıdaki isimlerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk kurucuları arasında yer almaz?

A) Namık Kemal
B) İbrahim Temo
C) Mehmet Reşit
D) Abdullah Cevdet
E) İshak Sukuti

Cevap : A) Namık Kemal

3. Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet dönemlerindeki meclisler içinde en uzun ömürlü olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1877 Meclisi
B) 1919 Meclisi
C) 1908 Meclisi
D) 1914 Meclisi
E) 1912 Meclisi

Cevap : D) 1914 Meclisi

4. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’da kurulan gizli grupların Anadolu’ya yönelik yardım faaliyetle içerisinde yer almaz?

A) İstanbul’da bir kongre düzenlenmesi
B) Anadolu’ya askeri ve sivil personelin gönderilmesi
C) Milli Mücadele lehine propaganda faaliyetinde bulunulması
D) İstihbarat faaliyetinde bulunulması
E) Anadolu’ya silah ve cephane aktarılması

Cevap : A) İstanbul’da bir kongre düzenlenmesi

5. Erzurum Kongresi’ni bölgesel kılan en önemli husus nedir?

A) Doğu ve güneydoğu vilayetlerinin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması
B) Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu vilayetlerinin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması
C) Ermeni ve Rumlara karşı mücadelenin vurgulanması
D) Trabzon vilayeti-Canik sancağı-Doğu vilayetleri’nin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması
E) Doğu vilayetleri ile Elviye-i Selase’nin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması

Cevap : B) Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu vilayetlerinin birbirlerinden ve Osmanlı vatanından ayrılmazlığının vurgulanması

6. Osmanlı Devleti 1833’te, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastıramayınca, askerî destek almak amacıyla Hünkâr İskelesi antlaşmasını hangi ülke ile imzalamıştır?

A) Fransa
B) İtalya
C) Rusya
D) İngiltere
E) Almanya

Cevap : C) Rusya

7. Nizam-ı Cedit askerleri islahatları ile dönemin diğer reformlarının finansmanı için ayrı olarak oluşturulan yeni hazine (fon) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziraat Bankası
B) Bank-i Osmani
C) Duyun-ı Umumiye
D) Ticaret Nezareti
E) İrad-ı Cedit

Cevap : E) İrad-ı Cedit

8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleri tarafından imzalanan gizli anlaşmalardan biri değildir?

A) İstanbul Anlaşması (Mart-Nisan 1915)
B) Londra Anlaşması (Nisan 1915)
C) Erzincan Antlaşması (Aralık 1917)
D) Sykes-Picot Anlaşması (Mayıs 1916)
E) Saint Jean de Maurienne Anlaşması (Nisan 1917)

Cevap : C) Erzincan Antlaşması (Aralık 1917)

9. Berlin Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A) 13 Temmuz 1878
B) 16 Temmuz 1878
C) 12 Temmuz 1878
D) 15 Temmuz 1878
E) 14 Temmuz 1878

Cevap : A) 13 Temmuz 1878

10. San Remo Konferansı’nın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanistan’ın savaşa girmesini sağlamak
B) Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını sağlamak
C) Rusya’nın savaştan çekilmesini sağlamak
D) İtilaf devletlerinin Almanya’ya imza edecekleri antlaşmanın şartlarını belirlemek
E) İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ne verecekleri barış şartlarını tespit etmek

Cevap : E) İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ne verecekleri barış şartlarını tespit etmek

11. Elviye-i Selase hangi şehirlerden meydana gelmektedir?

A) Van Erzurum – Bitlis
B) Kars – Ağrı – Iğdır
C) Erzurum – Van – Kars
D) Trabzon – Erzurum Kars
E) Kars – Ardahan – Batum

Cevap : E) Kars – Ardahan – Batum

12. Amasya Genelgesi, ülkenin işgali karşısında İstanbul Hükümeti hakkında hangi görüşleri savunmaktadır?

A) İstanbul Hükümeti görevini yapamamaktadır. Bu durum milleti yok göstermektedir.
B) İstanbul Hükümeti görevini yapmak istemiş ama İtilaf devletleri engellemiştir.
C) İstanbul Hükümeti görevini yapamamaktadır. Bundan dolayı görevinden istifade etmelidir.
D) İstanbul Hükümeti görevini yapmaya çalışmaktadır. Ancak, askerler bunu engellemektedir.
E) İstanbul Hükümeti görevini yapmaya çalışmaktadır. Ancak, azınlıklar engel çıkarmaktadır.

Cevap : A) İstanbul Hükümeti görevini yapamamaktadır. Bu durum milleti yok göstermektedir.

13. II. Mahmut, devlet idaresinde önceliği merkezî otoritenin güçlendirilmesine verdi. İlk olarak tahtını borçlu olduğu Rusçuk âyanı Alemdar Mustafa Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. Ardından Nizam-ı Cedit’e destek vermiş olan âyanları yanına alarak, merkezi otoriteyi zayıflatan yerel unsurları denetim altında tutmaya çalıştı. İstanbul’a davet ettiği bazı âyan temsilcileri ile mutabakat sağladı. Böylece saray ile âyanlar arasında….. adıyla bilinen bir belge ortaya çıkmış oldu (7 Ekim 1808).
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat-ı Hayriye
B) Hüccet-i Şer’iye
C) Senet-i İttifak
D) Teşkilat- Esasiye
E) Kanun-ı Esasi

Cevap : C) Senet-i İttifak

14. Albay İsmet Bey, hangi muharebeden sonra tuğgeneralliğe yükseltilmiştir?

A) II.İnönü
B) I.İnönü
C) Kütahya-Eskişehir
D) Sakarya
E) Başkumandanlık Meydan

Cevap : B) I.İnönü

15. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM döneminde milletvekilleri tarafından verilen önergelerden biri değildir?

A) İçkinin yasaklanması
B) Evliliğin zorunlu hâle getirilmesi
C) Bekârlardan vergi alınması
D) Ezanın Türkçe okunması
E) Dilenciliğin yasaklanması

Cevap : D) Ezanın Türkçe okunması

16. Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmek zorunda kaldığı muharebe aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. İnönü
B) Gediz
C) II. İnönü
D) Kütahya-Eskişehir
E) Sakarya

Cevap : D) Kütahya-Eskişehir

17. Mondros Mütareke görüşmelerinin başlamasına aracılık eden İngiliz general aşağıdakilerden hangisidir?

A) Calthrophe
B) Harrington
C) Towshend
D) Curzon
E) Pelle

Cevap : C) Towshend

18. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması ve asker kaçakları ile ilgilenecek mahkemelerin verdikleri kararların kesin olduğuna dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun-i Esasi
B) Hiyanet-i Vataniye Kanunu
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D) Nisab-ı Müzakere Kanunu
E) Firariler Kanunu

Cevap : E) Firariler Kanunu

19. Rüsum-i Sitte İdaresi kimlerle yapılan görüşmeler sonucunda kurulmuştur?

A) İtalyanlar
B) Galata bankerleri
C) Fransızlar
D) İngilizler
E) Almanlar

Cevap : B) Galata bankerleri

20. Ermeni adının ilk kez bir uluslararası antlaşma metninde yer aldığı ve bundan böyle Ermeni sorununun uluslararası politikaya dâhil olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
B) Berlin Antlaşması (1878)
C) Edirne Antlaşması (1828)
D) İstanbul Antlaşması (1913)
E) Yeniköy Antlaşması (1914)

Cevap : B) Berlin Antlaşması (1878)

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!