AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Final Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022 Final Soruları

#1. Davacının karşı tarafı bir şey yapmaya, bir şey vermeye veya bir şeyi yapmaktan kaçınmaya mahkûm etmesini amaçlayan davaya ne denir?

Cevap : A) Eda

#2. Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

Cevap : D) Kamu hakları

#3. Hukuk kurallarının yorumlanmasında metne sıkı sıkıya bağlı kalınmasını savunan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Lafzi/sözel/gramatik yorum yöntemi

#4. Yürütme yetkisi kime aittir?

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

#5. Bir yükseköğretim kurumunun yetkili kurulu, bir öğrencinin sınavlara girmesine hukuka aykırı biçimde engel olursa öğrenci bu işlemin İptali için hangi mahkemeye başvurur?

Cevap : C) idare mahkemesi

#6. Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına ne denir?

Cevap : D) Tesisen kazanma

#7. Vergi kanunlarına göre verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilir?

Cevap : C) Vergi sorumlusu

#8. Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Demokratik devlet

#9. Aralarında var olan bore ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

Cevap : E) Edim

#10. Nafaka yükümlülüğü aşağıdaki toplumsal düzen kurallarından hangisi tarafından düzenlenmiştir?

Cevap : A) Hukuk kuralları

#11. Aşağıdaki organlardan hangisi 2014'ten önceki kararlarında Sayıştayı bir yargı organı olarak kabul etmemiştir?

Cevap : D) Anayasa Mahkemesi

#12. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallan içinde yer alır?

Cevap : C) Vergi hukuku

#13. İflasa hangi mahkeme karar verir?

Cevap : A) Asliye ticaret mahkemesi

#14. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir?

Cevap : E) Asliye hukuk mahkemesi

#15. Hakkın doğmasına engel olan veya hakkı sona erdiren maddi olayların ileri sürülmesine ne ad verilir?

Cevap : B) İtiraz

#16. Gemide bir suç işlenmesi ve kaçma, delilleri yok etme veya delil toplamaya engel olma tehlikesinin bulunması durumlannda sanığı tutuklama yetkisine sahip olan kişi kimdir?

Cevap : B) Kaptan

#17. Ahlak kuradan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri düzenler.

#18. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?

Cevap : B) Siyasi partiler

#19. Aşağıdakilerden hangisi edimin şartlarından biri değildir?

Cevap : C) Mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.

#20. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuklar üzerinde Türk Medeni Kanunu tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?

Cevap : E) Velayet

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Hukukun Temel Kavramları 2022 Final Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022 Final Soruları

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Final Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2022 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?

A) Üniversiteler
B) Siyasi partiler
C) Cumhurbaşkanı
D) Bakanlıklar
E) Belediyeler

Cevap : B) Siyasi partiler

2- Ahlak kuradan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanın vicdanı tarafından korunmaktadır
B) Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri düzenler.
C) Bazı ahlak kuralları hukuk kuralı hâline gelebilir, bu takdirde yaptırımı maddidir.
D) Yaptırımı kişinin kendi vicdanıdır
E) Öznel ahlak kuralları ve nesnel ahlak kuralları olmak üzere iki türlüdür.

Cevap : B) Tanrı ile insan arasındaki ilişkileri düzenler.

3- Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Insan haklanna saygılı devlet
B) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
D) Laik devlet
E) Demokratik devlet

Cevap : E) Demokratik devlet

4- Gemide bir suç işlenmesi ve kaçma, delilleri yok etme veya delil toplamaya engel olma tehlikesinin bulunması durumlannda sanığı tutuklama yetkisine sahip olan kişi kimdir?

A) Deniz polisi
B) Kaptan
C) Kıyı emniyeti
D) Donatan
E) Sahil güvenlik

Cevap : B) Kaptan

5- Bir kimsenin sahip olduğu hakkı devretmeksizin bu hak üzerinde bir başkasına kimi yeni haklar kazandırmasına ne denir?

A) Aslen kazanma
B) Olağanüstü zaman aşımıyla kazanma
C) Olağan zaman aşımı yoluyla kazanma
D) Tesisen kazanma
E) Devren kazanma

Cevap : D) Tesisen kazanma

6- Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda genel görevli hukuk mahkemesidir?

A) Sulh hukuk mahkemesi
B) Tüketici mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye ticaret mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi

Cevap : E) Asliye hukuk mahkemesi

7- Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuklar üzerinde Türk Medeni Kanunu tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?

A) Vesayet
B) Soybağı
C) Evlat edinme
D) Veraset
E) Velayet

Cevap : E) Velayet

8- Aralarında var olan bore ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine
getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

A) Alacak
B) İş
C) Çalışma
D) Sözleşme
E) Edim

Cevap : E) Edim

9- Hakkın doğmasına engel olan veya hakkı sona erdiren maddi olayların ileri sürülmesine ne ad verilir?

A) Defi
B) İtiraz
C) İkrah
D) Muvazaa
E) Talep

Cevap : B) İtiraz

10- Davacının karşı tarafı bir şey yapmaya, bir şey vermeye veya bir şeyi yapmaktan kaçınmaya mahkûm
etmesini amaçlayan davaya ne denir?

A) Eda
B) Belirsiz alacak
C) Inşai
D) Topluluk
E) Tespit

Cevap : A) Eda

11- İflasa hangi mahkeme karar verir?

A) Asliye ticaret mahkemesi
B) İcra mahkemesi
C) Sulh hukuk mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) iş mahkemesi

Cevap : A) Asliye ticaret mahkemesi

12- Bir yükseköğretim kurumunun yetkili kurulu, bir öğrencinin sınavlara girmesine hukuka aykırı biçimde
engel olursa öğrenci bu işlemin İptali için hangi mahkemeye başvurur?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) idare mahkemesi
D) Vergi mahkemesi
E) Yargıtay

Cevap : C) idare mahkemesi

13- Aşağıdaki organlardan hangisi 2014’ten önceki kararlarında Sayıştayı bir yargı organı olarak kabul
etmemiştir?

A) Devlet Denetleme Kurulu
B) Milli Güvenlik Kurulu
C) TBMM
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yargıtay

Cevap : D) Anayasa Mahkemesi

14- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallan içinde yer alır?

A) İcra ve mas hukuku
B) Borçlar hukuku
C) Vergi hukuku
D) Milletlerarası özel hukuk
E) Medeni hukuk

Cevap : C) Vergi hukuku

15- Hukuk kurallarının yorumlanmasında metne sıkı sıkıya bağlı kalınmasını savunan yorum yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçsal/gai/teleolojik yorum yöntemi
B) Tarihsel yorum yöntemi
C) Sistematik yorum yöntemi
D) Lafzi/sözel/gramatik yor um yöntemi
E) Nesnel/objektif yorum yöntemi

Cevap : D) Lafzi/sözel/gramatik yorum yöntemi

16- Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

A) Kişilik hakları
B) özel haklar
C) Mutlak haklar
D) Kamu hakları
E) Nispi haklar

Cevap : D) Kamu hakları

17- Yürütme yetkisi kime aittir?

A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM başkanı
C) İçişleri Bakanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) TBMM

Cevap : A) Cumhurbaşkanı

18- Nafaka yükümlülüğü aşağıdaki toplumsal düzen kurallarından hangisi tarafından düzenlenmiştir?

A) Hukuk kuralları
B) Görgü kuralları
C) İdare kuralları
D) Din kuralları
E) Ahlak kuralları

Cevap : A) Hukuk kuralları

19- Vergi kanunlarına göre verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye ne ad verilir?

A) Kanuni mükellef
B) Vergi mükellefi
C) Vergi sorumlusu
D) Vasi
E) Kanuni mümessil

Cevap : C) Vergi sorumlusu

20- Aşağıdakilerden hangisi edimin şartlarından biri değildir?

A) Edimin konusu kanuna uygun olmalıdır.
B) Konusu ahlaka ve adaba uygun olmalıdır
C) Mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.
D) Edimin ifası mümkün olmalıdır.
E) Konusu belli ya da belirlenebilir olmalıdır

Cevap : C) Mutlaka parayla ölçülebilen bir değer olmalıdır.

Auzef hukukun temel kavramları, İcra ve İflas Hukuku telegram adalet

Hukukun Temel Kavramları 2022-2023 Final Soruları

Hukukun Temel Kavramları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!