auzefİktisatKamu YönetimiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Kamu Yönetimi 2022 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi devletin büyümesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Özelleştirme

#2. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarına ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına kaç metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz?

Cevap : A) 5000

#3. Aşağıdaki birimlerin hangisinde köy bulunamaz?

Cevap : B) Büyükşehir belediyesi

#4. İl Özel İdaresi ile ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır?

Cevap : E) İl Özel İdaresi mali özerkliğe sahip değildir.

#5. Hangisi DMK'de yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?

Cevap : C) Millî savunma hizmetleri sınıfı

#6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde köyün organları doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi

#7. Büyükşehir Belediyeleri aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

Cevap : A) Kanunla

#8. Bir kamu tüzel kişisinin kendi içinde bütünlüğü sağlayan denetim aracı hangisidir?

Cevap : A) Hiyerarşi

#9. Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzel kişiliği ve merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları

#10. Aşağıda Belediye ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Kamu tüzel kişilikleri yoktur.

#11. Aşağıdakilerden hangisinde İl Özel İdaresinin Organları tam ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali.

#12. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?

Cevap : D) İl Özel İdaresi

#13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullardan biri değildir?

Cevap : D) TÜBİTAK

#14. Kamu Denetçiliği Kurumu ilk kez hangi tarihte yapılan Anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiştir?

Cevap : C) 2010

#15. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının ortak özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : C) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahip değildir.

#16. Bir yerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için bilgilerden nüfusun en az kaç olması gerekir?

Cevap : E) 750.000

#17. Aşağıdakilerden hangisi Merkezden yönetimin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : B) Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm gelirler merkezde ve yerel yönetimlerde toplanmıştır. Bu gelirler merkez ve yerel yönetimler tarafından idare edilmektedir

#18. Başkent teşkilatı içerisinde tüzel kişiliğe sahip olmayan; çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir?

Cevap : E) Yardımcı Kuruluşlar

#19. "Bir kişi, genç yaşlarda ilerlemek amacıyla girdiği memurluk mesleğinde, koşulların uygun olmasıyla, emekli olana kadar çalışmaya dev edecektir." Yukarıdaki önerme aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : A) Kariyer

#20. Hiyerarşi - idari vesayet karşılaştırmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Hiyerarşide üst astının işlemleri üzerinde hukukilik denetimi yapabilir. Oysa idari vesayette yalnızca yerindelik denetimi yapılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Kamu Yönetimi 2022 Final Soruları

Kamu Yönetimi 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kamu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Kamu Yönetimi 2022 Final Soruları

1. Bir yerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için bilgilerden nüfusun en az kaç olması gerekir?

A) 500.000
B) 5.000.000
C) 100.000
D) 250.0000
E) 750.000

Cevap : E) 750.000

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde köyün organları doğru olarak verilmiştir?

A) Kaymakam, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi
B) Muhtar, Köy meclisi ve İhtiyar Heyeti
C) Muhtar, Köy Heyeti ve İhtiyar Meclisi
D) Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi
E) Kaymakam, Köy Meclisi ve İhtiyar Derneği

Cevap : D) Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullardan biri değildir?

A) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
B) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
C) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
D) TÜBİTAK
E) Ekonomi Politikaları Kurulu

Cevap : D) TÜBİTAK

4. “Bir kişi, genç yaşlarda ilerlemek amacıyla girdiği memurluk mesleğinde, koşulların uygun olmasıyla, emekli olana kadar çalışmaya dev edecektir.”
Yukarıdaki önerme aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Kariyer
B) Adil ve yeterli ücret
C) Sınıflandırma
D) Liyakat
E) Tarafsızlık

Cevap : A) Kariyer

5. Aşağıda Belediye ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İdari özerkliğe sahiptirler.
B) Karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur.
C) Kamu tüzel kişilikleri yoktur.
D) Mali özerkliğe sahiptirler.
E) Belediyeler; belde sakinlerinin yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulur.

Cevap : C) Kamu tüzel kişilikleri yoktur.

6. İl Özel İdaresi ile ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır?

A) Şu anda yürürlükte olan İl Özel İdaresi Kanunu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunudur.
B) İl Özel İdaresi idarî özerkliğe sahiptir.
C) İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.
D) İl Özel İdareleri, Osmanlı döneminde, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuştur.
E) İl Özel İdaresi mali özerkliğe sahip değildir.

Cevap : E) İl Özel İdaresi mali özerkliğe sahip değildir.

7. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarına ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına kaç metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz?

A) 5000
B) 7000
C) 2000
D) 3000
E) 10000

Cevap : A) 5000

8. Başkent teşkilatı içerisinde tüzel kişiliğe sahip olmayan; çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir?

A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Bakanlık
D) Bağımsız Kurullar
E) Yardımcı Kuruluşlar

Cevap : E) Yardımcı Kuruluşlar

9. Aşağıdaki birimlerin hangisinde köy bulunamaz?

A) İlçe idaresi
B) Büyükşehir belediyesi
C) İl idaresi
D) İl belediyesi (merkez ilçe)
E) İlçe belediyesi

Cevap : B) Büyükşehir belediyesi

10. Hiyerarşi – idari vesayet karşılaştırmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hiyerarşi aynı tüzelkişilik içinde söz konusu iken idari vesayet iki farklı kamu tüzel kişisi arasındadır.
B) Hiyerarşide üst astının işlemleri üzerinde hukukilik denetimi yapabilir. Oysa idari vesayette yalnızca yerindelik denetimi yapılır.
C) Kural olarak vesayet makamları yerinden yönetim organlarının işlemlerini değiştiremez. Hiyerarşi de ise amir işlemi geri alma, değiştirme, kaldırma, düzeltme, iptal etme gibi yetkilere sahiptir.
D) İdari vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir sadece kanunda gösterilen işlemler üzerinde idari vesayet söz konusudur. Oysa hiyerarşi olağan ve genel bir yetki olup astın bütün işlemleri üzerinde söz konusudur.
E) Hiyerarşi emir ve talimat verme yetkisi içerirken idari vesayet içermez.

Cevap : B) Hiyerarşide üst astının işlemleri üzerinde hukukilik denetimi yapabilir. Oysa idari vesayette yalnızca yerindelik denetimi yapılır.

11. Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzel kişiliği ve merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakanlıklar
B) Üniversiteler
C) Yer Yönünden Hizmet Kuruluşlar
D) İleri teknoloji ve Danışma Kuruluşları
E) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları

Cevap : E) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları

12. Aşağıdakilerden hangisinde İl Özel İdaresinin Organları tam ve doğru olarak verilmiştir?

A) İl Genel Meclisi, İl Daimi Encümeni, Vali.
B) İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Kaymakam.
C) İl Genel Meclisi, İl Özel Encümeni, Vali.
D) İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali.
E) İl Özel Meclisi, İl Encümeni, Vali.

Cevap : D) İl Genel Meclisi, İl Encümeni, Vali.

13. Büyükşehir Belediyeleri aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

A) Kanunla
B) Adalet Bakanının kararı ile
C) İçişleri Bakanının kararı ile
D) Müşterek Kararname ile
E) Kararname ile

Cevap : A) Kanunla

14. Bir kamu tüzel kişisinin kendi içinde bütünlüğü sağlayan denetim aracı hangisidir?

A) Hiyerarşi
B) Merkezi yönetim
C) Medeni vesayet
D) İdari vesayet
E) Yetki genişliği

Cevap : A) Hiyerarşi

15. Aşağıdakilerden hangisi devletin büyümesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Demografik yapıdaki değişiklikler
B) Özelleştirme
C) Devletin toplum üzerindeki siyasi gücünü artırmak istemesi gibi siyasi sebeplerle ekonomik hayata girmesi.
D) Kentleşme
E) Devletin ekonomiyi kontrol etmek istemesi.

Cevap : B) Özelleştirme

16. Kamu Denetçiliği Kurumu ilk kez hangi tarihte yapılan Anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiştir?

A) 2001
B) 1995
C) 2010
D) 2007
E) 2017

Cevap : C) 2010

17. Hangisi DMK’de yer alan hizmet sınıflarından biri değildir?

A) Din hizmetleri sınıfı
B) Genel idare hizmetleri sınıfı
C) Millî savunma hizmetleri sınıfı
D) Teknik hizmetler sınıfı
E) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı

Cevap : C) Millî savunma hizmetleri sınıfı

18. Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları devletten tamamen ayrı ve bağımsız bir varlığa sahip değildirler.
B) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kendilerine özgü bir malvarlığına ve bütçeye sahiptirler.
C) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahip değildir.
D) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kanunla ya da merkezi idarenin işlemleri ile kurulurlar.
E) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları özerktir.

Cevap : C) Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahip değildir.

19. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?

A) İlçe idare kurulu
B) İl idaresi
C) İl idare kurulu
D) İl Özel İdaresi
E) İlçe idaresi

Cevap : D) İl Özel İdaresi

20. Aşağıdakilerden hangisi Merkezden yönetimin özelliklerinden birisi değildir?

A) Taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı konumundadır. Bu taşra örgütünde çalışan kamu görevlileri hiyerarşik bağ ile merkezi yönetime bağlıdır.
B) Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm gelirler merkezde ve yerel yönetimlerde toplanmıştır. Bu gelirler merkez ve yerel yönetimler tarafından idare edilmektedir
C) Merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır.
D) Kamu hizmetlerine ilişkin tüm karar alma ve yürütme yetkisi merkezde toplanmıştır
E) Merkezi yönetimin bir taşra teşkilatı vardır.

Cevap : B) Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm gelirler merkezde ve yerel yönetimlerde toplanmıştır. Bu gelirler merkez ve yerel yönetimler tarafından idare edilmektedir

Kamu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
Facebook Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Kamu Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!