auzefsiyasal düşünceler tarihiSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimisosyoloji

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Final Soruları

#1. Günümüze kadar her toplumun tarihi, sınıflar arası mücadelelerin tarihidir. Komünist Manifesto'da geçen yukarıdaki önermenin sahibi iki düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Cevap : D) Marx ve Engels

#2. Sofistler, mutlak hakikatin, herkes için geçerli, genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır. Yukarıdaki açıklamada sofizmin hangi karakterine işaret edilmektedir?

Cevap : E) Rölativist

#3. ichte'ye göre Almanları "ulus" yapan esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Dil (Almanca)

#4. Aşağıdakilerden hangisi Cicero'nun Roma İmparatorluğu hakkında ileri sürdüğü siyasi önermelerdendir?

Cevap : E) İktidar; hükümdar, seçkinler ve halk arasında paylaşılmalıdır.

#5. Montesquieu, yasaların toplumsal koşullara göre farklılaştığını ileri sürerek aşağıdaki hukuk kuramlarından hangisini tartışmaya açar?

Cevap : B) Doğal hukuk

#6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ansiklopedistlerden değildir?

Cevap : A) Comte

#7. Eski Yunan düşünürleri tarafından monarşi ile tirani rejimler arasında kurulan ilişki, aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisinde mevcuttur?

Cevap : D) Demokrasi – Anarşi

#8. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes'un savunduğu düşünceler arasında yer almaz?

Cevap : C) İnsanlığın altın çağı, insanların doğal yaşam sürdükleri dönemdir.

#9. Muhafazakârlığı modern bir siyasi düşünce olarak savunan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Edmund Burke

#10. Emmanuel-Joseph Sieyès'in ulus tanımına göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Ulus, belirli bir ülkede yaşamakta olan vatandaşların toplamıdır.

#11. Fief kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Orta Çağ’da senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği topraklardır.

#12. Fransız Devrimi'nin ilkelerini iç ve dış tehditlere karşı koruma gayesiyle ortaya çıkan ve bu amaçla şiddeti meşru gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Jakobenizm

#13. İslam siyaset düşüncesinin temel ilkelerinden olan meşveret kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmektir.

#14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi aydınlanma felsefesi için geçerli değildir?

Cevap : B) İnsanın tarihselliğine ve toplumsallığına vurgu yapar.

#15. Aşağıdaki önermelerden hangisi Jean-Jacques Rousseau'nun toplum ve siyaset konusundaki düşüncelerine aykırıdır?

Cevap : A) Birey, siyasi iktidar üzerindeki hakkından vazgeçmelidir.

#16. John Locke, 1690 yılında yayımlanan "Hükûmet Üzerine İkinci Deneme" adlı eserinde, burjuvazinin talepleri doğrultusunda aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisini savunmuştur?

Cevap : E) Parlamenter monarşi

#17. • Zenginliği, aileyi, vatandaşlığı ve ünü önemsemezler. • Erdem sahibi olmak için dünyevi hazlardan vazgeçmek gerektiğine inanırlar. • Toplumsal ayrıcalıklara karşı çıkarlar. M.Ö. V. yüzyılda Anthisthenes'in öncülüğünde yukarıdaki düşüncelere sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sinikler

#18. Alman milliyetçiliğinin iktisadi boyutunu öne çıkaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Friedrich List

#19. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu'nün yürütme kuvveti hakkında ileri sürdüğü temel önermelerden biridir?

Cevap : D) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

#20. Auguste Comte'un kurduğu düşünce sisteminin siyasi gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Fransız Devrimi sonrası düşünsel, toplumsal ve siyasal karışıklıklara son vermek

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Final Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Final Soruları

1. Sofistler, mutlak hakikatin, herkes için geçerli, genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır.
Yukarıdaki açıklamada sofizmin hangi karakterine işaret edilmektedir?

A) İdealist
B) Diyalektik
C) Rasyonalist
D) Hümanist
E) Rölativist

Cevap : E) Rölativist

2. John Locke, 1690 yılında yayımlanan “Hükûmet Üzerine İkinci Deneme” adlı eserinde, burjuvazinin talepleri doğrultusunda aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisini savunmuştur?

A) Cumhuriyet
B) Aydınlanmacı despotizm
C) Mutlak monarşi
D) Demokrasi
E) Parlamenter monarşi

Cevap : E) Parlamenter monarşi

3. Aşağıdakilerden hangisi Cicero’nun Roma İmparatorluğu hakkında ileri sürdüğü siyasi önermelerdendir?

A) Karma bir yönetim siyasi yozlaşmaya yol açar.
B) En uygun yönetim şekli doğrudan demokrasidir.
C) Hükümdar mutlak iktidar sahibi olmalıdır.
D) İktidarın kaynağı tanrısal olmalıdır.
E) İktidar; hükümdar, seçkinler ve halk arasında paylaşılmalıdır.

Cevap : E) İktidar; hükümdar, seçkinler ve halk arasında paylaşılmalıdır.

4. Günümüze kadar her toplumun tarihi, sınıflar arası mücadelelerin tarihidir. Komünist Manifesto’da geçen yukarıdaki önermenin sahibi iki düşünür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Engels ve Hegel
B) Fichte ve Hegel
C) Fichte ve Engels
D) Marx ve Engels
E) Hegel ve Marx

Cevap : D) Marx ve Engels

5. Emmanuel-Joseph Sieyès’in ulus tanımına göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Ulus, kendisini oluşturan bireylerin sentezidir.
B) Ulus, ortak bir düzene ve ortak yasalara tâbi bireylerden oluşan topluluğun adıdır.
C) Ulus, yalnızca bugünü değil; geçmişi ve geleceği de kapsayan manevi bir varlıktır.
D) Ulus, belirli bir ülkede yaşamakta olan vatandaşların toplamıdır.
E) Ulusu teşkil eden bireylerin tek başlarına hiçbir gücü yoktur; iktidar bütüne aittir.

Cevap : D) Ulus, belirli bir ülkede yaşamakta olan vatandaşların toplamıdır.

6. Montesquieu, yasaların toplumsal koşullara göre farklılaştığını ileri sürerek aşağıdaki hukuk kuramlarından hangisini tartışmaya açar?

A) Pozitif hukuk
B) Doğal hukuk
C) Tanrısal irade
D) Genel irade
E) Dogmatik hukuk

Cevap : B) Doğal hukuk

7. • Zenginliği, aileyi, vatandaşlığı ve ünü önemsemezler.
• Erdem sahibi olmak için dünyevi hazlardan vazgeçmek gerektiğine inanırlar.
• Toplumsal ayrıcalıklara karşı çıkarlar.
M.Ö. V. yüzyılda Anthisthenes’in öncülüğünde yukarıdaki düşüncelere sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinikler
B) Stoacılar
C) Sofistler
D) Platoncular
E) Epikürcüler

Cevap : A) Sinikler

8. Auguste Comte’un kurduğu düşünce sisteminin siyasi gayesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa’yı emperyal hedeflere yöneltmek
B) Fransız Devrimi sonrası düşünsel, toplumsal ve siyasal karışıklıklara son vermek
C) Burjuvazinin hegemonyasına son vererek aristokrasiyi iktidara getirmek
D) Ülke yönetiminde ademimerkeziyeti tesis etmek
E) Vatandaşlara genel oy, seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağlamak

Cevap : B) Fransız Devrimi sonrası düşünsel, toplumsal ve siyasal karışıklıklara son vermek

9. Aşağıdaki önermelerden hangisi Jean-Jacques Rousseau’nun toplum ve siyaset konusundaki düşüncelerine aykırıdır?

A) Birey, siyasi iktidar üzerindeki hakkından vazgeçmelidir.
B) Yasaların yasa koyucular tarafından hazırlanması halk egemenliği fikrine uygundur.
C) Parlamento, iktidarı halk adına kullanmaktan menedilmelidir.
D) Toplum sözleşmesi tam bir mutabakata dayanmalıdır.
E) Yasalar halk tarafından referandum yoluyla onaylanmalıdır.

Cevap : A) Birey, siyasi iktidar üzerindeki hakkından vazgeçmelidir.

10. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ansiklopedistlerden değildir?

A) Comte
B) Rousseau
C) Diderot
D) Voltaire
E) Quesnay

Cevap : A) Comte

11. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi aydınlanma felsefesi için geçerli değildir?

A) Akıl ile varılan sonuçların tüm insanlık için geçerli olduğunu iddia eder.
B) İnsanın tarihselliğine ve toplumsallığına vurgu yapar.
C) Aklı ön plana çıkaran bir dünya görüşüdür.
D) Burjuva iktidarının düşünsel temelini teşkil eder.
E) Temel ilkeleri özgürlük, ilerleme ve insan haklarıdır.

Cevap : B) İnsanın tarihselliğine ve toplumsallığına vurgu yapar.

12. Fichte’ye göre Almanları “ulus” yapan esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil (Almanca)
B) Felsefe (Aydınlanma)
C) Mezhep (Protestanlık)
D) Din (Hıristiyanlık).
E) Vatan (Almanya)

Cevap : A) Dil (Almanca)

13. Fransız Devrimi’nin ilkelerini iç ve dış tehditlere karşı koruma gayesiyle ortaya çıkan ve bu amaçla şiddeti meşru gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anarşizm
B) Pozitivizm
C) Federalizm
D) Yurtseverlik
E) Jakobenizm

Cevap : E) Jakobenizm

14. Eski Yunan düşünürleri tarafından monarşi ile tirani rejimler arasında kurulan ilişki, aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisinde mevcuttur?

A) Monarşi – Demokrasi
B) Demokrasi – Cumhuriyet
C) Demokrasi – Oligarşi
D) Demokrasi – Anarşi
E) Cumhuriyet – Vatandaşlık

Cevap : D) Demokrasi – Anarşi

15. Muhafazakârlığı modern bir siyasi düşünce olarak savunan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maximilen Robespierre
B) Alexis de Tocqueville
C) Edmund Burke
D) Jean-Jacques Rousseau
E) John Locke

Cevap : C) Edmund Burke

16. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün yürütme kuvveti hakkında ileri sürdüğü temel önermelerden biridir?

A) Karar alma süreçleri olabildiğince geniş bir tabana yayılmalıdır.
B) Mümkün olduğunca kalabalık bir kurul tarafından uygulanmalıdır.
C) Biri halkı, diğeri soyluları temsil edecek iki meclis arasında paylaştırılmalıdır.
D) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.
E) Uygulayıcıların inisiyatif alanı olabildiğince sınırlandırılmalıdır.

Cevap : D) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

17. Fief kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Çağ’da vasalın senyöre ödediği vergidir.
B) Orta Çağ’da senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği topraklardır.
C) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.
D) Orta Çağ’da bir toprağa bağlı olmayan hür köylülerdir.
E) Feodal dönemde kilise hiyerarşisinin en altında bulunan ruhbana verilen addır.

Cevap : B) Orta Çağ’da senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği topraklardır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Hobbes’un savunduğu düşünceler arasında yer almaz?

A) Dinî ve dünyevi iktidar tek elde toplanmalıdır.
B) Hükümdarın iradesi hukukun yegâne kaynağıdır.
C) İnsanlığın altın çağı, insanların doğal yaşam sürdükleri dönemdir.
D) İnsanların mutlak eşit ve sınırsızca özgür olduğu bir ortamda insan insanın kurdudur.
E) Mülkiyet, insanların ortak iradeleriyle yarattıkları egemen gücün mutlak denetimine bırakılmalıdır.

Cevap : C) İnsanlığın altın çağı, insanların doğal yaşam sürdükleri dönemdir.

19. Alman milliyetçiliğinin iktisadi boyutunu öne çıkaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Max Weber
B) François Quesnay
C) Friedrich List
D) Immanuel Kant
E) Karl Marx

Cevap : C) Friedrich List

20. İslam siyaset düşüncesinin temel ilkelerinden olan meşveret kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yöneticinin seçimle iş başına gelmesidir.
B) Dünya hayatını sürekli bir mücadele ve savaş süreci olarak kabul etmektir.
C) Yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmektir.
D) Siyasal ve toplumsal yaşamı dinî ilkelere göre tanzim etmektir.
E) Dünya hayatının toplumsal bir imtihan olduğuna inanmaktır.

Cevap : C) Yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmektir.

sosyoloji facebook grubu
Telegram Sosyoloji

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ, Siyasal Düşünceler Tarihi 2019 Final Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!