auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriİktisatİşletmeKamu YönetimiMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2022-2023 Final Soruları

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

#1. Azalan verim kanununa göre, daha fazla işçi çalıştırıldıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : E) Marjinal fiziki ürün azalır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal ve hizmet grubu içerisinde yer almaz?

Cevap : B) Araba

#3. Bir firmaya ait maliyetler aşağıdaki gibidir: - Açık maliyetler= 150 birim - Örtük maliyetler= 75 birim Bu firmanın iktisadi olarak normal kâr edebilmesi için toplam hasilatının birim bazında aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?

Cevap : A) 225

#4. I. Ordinal yaklaşım Edgeworth, Pareto ve Hicks gibi ekonomistler tarafından savunulmuştur. II. Ordinal faydacıların denge koşulu olarak savunduğu eş marjinal fayda yaklaşımı 1934'lerde yerini, Kardinal faydacıların ortaya attıkları farksızlık eğrileri analizine bırakmıştır. III. Farksızlık eğrileri orijine göre dış bükeydir. IV. Kardinal faydacılar, faydanın belirli bir fayda birimi ile ölçülemeyeceğini, malların fayda yönünden birbirleri ile karşılaştırılabileceğini savunmuşlardır. Yukarıda mikro iktisattaki fayda konusu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : D) I ve III

#5. Oligopol piyasasının karşılıklı bağımlılık ve fiyat katılığı özelliklerini en iyi yansıtan ve Amerikalı ekonomist Paul Sweezy tarafından geliştirilen oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Dirsekli Talep Eğrisi Modeli

#6. I. Faktör piyasasında tam rekabetin olması, faktör satın alan firmaların, cari faktör fiyatından diledikleri kadar faktör satın alabileceklerini ifade eder. II. Doğal kaynakların arz esnekliği 1'den büyüktür. III. Bir ekonomide emek arz esnekliğinin kısa dönemde birden büyük olduğu söylenebilir. IV. Uzun dönemde arz edilen sermaye miktarı yeni tasarruflarla artırılabilir. Faktör piyasasına göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Cevap : E) I ve III

#7. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malı için talep eğrisi üzerinde sağa doğru harekete sebep olur?

Cevap : A) X malının fiyatındaki bir azalış

#8. Belirli bir ürünü yada hizmeti arz eden tek bir firmanın olduğu ve o firma tarafından arz edilen mal ya da hizmetin kolayca ikame edilemediği piyasa türüne ne ad verilmektedir?

Cevap : B) Monopol piyasası

#9. Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Merkezi otorite

#10. Uzun dönemde emek (L) ve sermaye (K) kullanan bir firma, veri ücret oranı (w) ve veri sermaye fiyatı (r) ile, (MPPL/MPPK)<(w/r) durumunda bulunuyorsa, kârını maksimize etmek için ne yapmalıdır?

Cevap : D) K’yı arttırıp, L’yi azaltmalıdır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?

Cevap : C) Ürünler heterojendir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi arz kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : D) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme

#13. I. Kısa dönemde üretilen her bir birim ürün başına düşen değişken maliyete ortalama değişken maliyet (AVC) denilmektedir. II. Kısa dönem üretimde ortalama sabit maliyetlerin ürün miktarı arttıkça önce hızlı bir şekilde arttığı, daha sonra ise düşmeye başladığı görülmektedir. III. Ortalama değişken maliyetler, üretim esnasında önce artmaya başlamakta, daha ise bu artış hızlanmaktadır. IV. Uzun dönem ortalama maliyet, uzun dönem toplam maliyetin üretilen ürün miktarına bölünmesiyle bulunur. Firma maliyetleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Cevap : D) II ve III

#14. I. Kartel, piyasanın tümüne değilse bile çoğunluğuna hâkim olmalıdır. II. Üzerinde kartel oluşturulmak istenen mala olan talep fiyata göre esnek olmalıdır. III. Karteli oluşturan firmalar alınan ortak kararlara uymalıdır. IV. Kartele söz konusu olan mala olan talep tüketici gelirine göre esnek olmalıdır. Kartelin başarılı olabilmesi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A) I ve III

#15. Üretim faktörleri, üretimde kullanılan girdilerdir. Emek, toprak, sermaye, girişimci üretim faktörleridir. Üretim faktör sahipleri gelirlerini faktörleri girdi olarak kullanan firmalardan sağlamaktadırlar. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin geliri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ücret

#16. Şeker hastası olan Bay X'in kullandığı ilacın ikamesi yoksa ve hükümet aynı ilaca %10 Katma Değer Vergisi koyarsa bu malın arz esnekliği hakkında ne söylenebilir?

Cevap : A) Sıfır esnektir.

#17. Bir lokantada sigara içenlerin sigara içmeyenleri rahatsız etmesi hangi dışsal ekonomi türüne örnektir?

Cevap : C) Tüketimde negatif dışsal ekonomi

#18. I. Monopolcü firma uzun dönemde daima normal kâr elde eder. II. Monopolü ortaya çıkaran nedenlerden bir tanesi monopolcü firmanın arz ettiği mal veya hizmetin ikamesinin mümkün olmaması durumudur. III. Monopol piyasasında piyasa talep eğrisi, monopolcü firmanın talep eğrisi ile aynıdır. IV. Monopolde firma dengesi firmanın ortalama maliyetinin marjinal gelirine eşitlendiği noktada gerçekleşmektedir. Monopol ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Cevap : C) I ve IV

#19. Bir firmanın sattığı ilave bir birim malın toplam hasilatta meydana getirdiği artışa ne ad verilmektedir?

Cevap : B) Marjinal hasilat

#20. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir?

Cevap : E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mikro İktisat 2022-2023 Final Soruları

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malı için talep eğrisi üzerinde sağa doğru harekete sebep olur?

A) X malının fiyatındaki bir azalış
B) Tüketici gelirindeki bir artış
C) X malının fiyatındaki bir artış
D) Tüketici gelirindeki bir azalış
E) İkame mal fiyatındaki bir artış

Cevap : A) X malının fiyatındaki bir azalış

2. Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası ticaret
B) Merkezi otorite
C) Görünmez el
D) Uluslararası ekonomik kurumlar
E) İnsanların istekleri

Cevap : B) Merkezi otorite

3. I. Kısa dönemde üretilen her bir birim ürün başına düşen değişken maliyete ortalama değişken maliyet (AVC) denilmektedir.
II. Kısa dönem üretimde ortalama sabit maliyetlerin ürün miktarı arttıkça önce hızlı bir şekilde arttığı, daha sonra ise düşmeye başladığı görülmektedir.
III. Ortalama değişken maliyetler, üretim esnasında önce artmaya başlamakta, daha ise bu artış hızlanmaktadır.
IV. Uzun dönem ortalama maliyet, uzun dönem toplam maliyetin üretilen ürün miktarına bölünmesiyle bulunur.
Firma maliyetleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) III ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : D) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi arz kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Üretim maliyetlerinin değişmesi
B) Üretim teknolojisinde değişme
C) Üretici sayısındaki değişme
D) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme
E) Diğer mal fiyatlarındaki değişme

Cevap : D) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme

5. Oligopol piyasasının karşılıklı bağımlılık ve fiyat katılığı özelliklerini en iyi yansıtan ve Amerikalı ekonomist Paul Sweezy tarafından geliştirilen oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edgeworth Modeli
B) Bertrand Modeli
C) Stackelberg Modeli
D) Cournot Modeli
E) Dirsekli Talep Eğrisi Modeli

Cevap : E) Dirsekli Talep Eğrisi Modeli

6. Şeker hastası olan Bay X’in kullandığı ilacın ikamesi yoksa ve hükümet aynı ilaca %10 Katma Değer Vergisi koyarsa bu malın arz esnekliği hakkında ne söylenebilir?

A) Sıfır esnektir.
B) Birim esnektir.
C) Sonsuz esnektir.
D) Esnektir.
E) Esnek değildir.

Cevap : A) Sıfır esnektir.

7. Bir firmanın sattığı ilave bir birim malın toplam hasilatta meydana getirdiği artışa ne ad verilmektedir?

A) Marjinal maliyet
B) Marjinal hasilat
C) Toplam kar
D) Marjinal fayda
E) Marjinal kar

Cevap : B) Marjinal hasilat

8. I. Ordinal yaklaşım Edgeworth, Pareto ve Hicks gibi ekonomistler tarafından savunulmuştur.
II. Ordinal faydacıların denge koşulu olarak savunduğu eş marjinal fayda yaklaşımı 1934’lerde yerini, Kardinal faydacıların ortaya attıkları farksızlık eğrileri analizine bırakmıştır.
III. Farksızlık eğrileri orijine göre dış bükeydir.
IV. Kardinal faydacılar, faydanın belirli bir fayda birimi ile ölçülemeyeceğini, malların fayda yönünden birbirleri ile karşılaştırılabileceğini savunmuşlardır.
Yukarıda mikro iktisattaki fayda konusu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) III ve IV

Cevap : D) I ve III

9. I. Kartel, piyasanın tümüne değilse bile çoğunluğuna hâkim olmalıdır.
II. Üzerinde kartel oluşturulmak istenen mala olan talep fiyata göre esnek olmalıdır.
III. Karteli oluşturan firmalar alınan ortak kararlara uymalıdır.
IV. Kartele söz konusu olan mala olan talep tüketici gelirine göre esnek olmalıdır.
Kartelin başarılı olabilmesi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

Cevap : A) I ve III

10. I. Faktör piyasasında tam rekabetin olması, faktör satın alan firmaların, cari faktör fiyatından diledikleri kadar faktör satın alabileceklerini ifade eder.
II. Doğal kaynakların arz esnekliği 1’den büyüktür.
III. Bir ekonomide emek arz esnekliğinin kısa dönemde birden büyük olduğu söylenebilir.
IV. Uzun dönemde arz edilen sermaye miktarı yeni tasarruflarla artırılabilir.
Faktör piyasasına göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

11. Bir lokantada sigara içenlerin sigara içmeyenleri rahatsız etmesi hangi dışsal ekonomi türüne örnektir?

A) Üretimde pozitif dışsal ekonomi
B) Ölçeğe göre artan getiri
C) Tüketimde negatif dışsal ekonomi
D) Üretimde negatif dışsal ekonomi
E) Tüketimde pozitif dışsal ekonomi

Cevap : C) Tüketimde negatif dışsal ekonomi

12. I. Monopolcü firma uzun dönemde daima normal kâr elde eder.
II. Monopolü ortaya çıkaran nedenlerden bir tanesi monopolcü firmanın arz ettiği mal veya hizmetin ikamesinin mümkün olmaması durumudur.
III. Monopol piyasasında piyasa talep eğrisi, monopolcü firmanın talep eğrisi ile aynıdır.
IV. Monopolde firma dengesi firmanın ortalama maliyetinin marjinal gelirine eşitlendiği noktada gerçekleşmektedir.
Monopol ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

Cevap : C) I ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir?

A) Alınan elbisenin satış değeri üzerinden vergi hesaplanması
B) Kurumlar vergisi hesaplanması
C) Kitabın satış değeri üzerinden KDV hesaplanması
D) Şirketin elde ettiği matrah üzerinden vergi hesaplanması
E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

Cevap : E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

14. Bir firmaya ait maliyetler aşağıdaki gibidir:
– Açık maliyetler= 150 birim
– Örtük maliyetler= 75 birim
Bu firmanın iktisadi olarak normal kâr edebilmesi için toplam hasilatının birim bazında aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?

A) 225
B) 1/2
C) 75
D) 2
E) 150

Cevap : A) 225

15. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?

A) Fiyatlar veridir.
B) Piyasaya giriş ve çıkışlar serbesttir.
C) Ürünler heterojendir.
D) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunur.
E) Üretici ve tüketiciler piyasa hakkında tam bir bilgiye sahiptir.

Cevap : C) Ürünler heterojendir.

16. Uzun dönemde emek (L) ve sermaye (K) kullanan bir firma, veri ücret oranı (w) ve veri sermaye fiyatı (r) ile, (MPPL/MPPK)<(w/r) durumunda bulunuyorsa, kârını maksimize etmek için ne yapmalıdır?

A) Sadece K’yı kullanmalıdır.
B) K’yı ve L’yi azaltmalıdır.
C) K’yı ve L’yi arttırmalıdır.
D) K’yı arttırıp, L’yi azaltmalıdır.
E) K’yı L’ye göre daha fazla arttırmalıdır.

Cevap : D) K’yı arttırıp, L’yi azaltmalıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal ve hizmet grubu içerisinde yer almaz?

A) Ekmek
B) Araba
C) Elma
D) Şeker
E) Et

Cevap : B) Araba

18. Üretim faktörleri, üretimde kullanılan girdilerdir. Emek, toprak, sermaye, girişimci üretim faktörleridir. Üretim faktör sahipleri gelirlerini faktörleri girdi olarak kullanan firmalardan sağlamaktadırlar. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin geliri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar
B) Marjinal maliyet
C) Ücret
D) Faiz
E) Rant

Cevap : C) Ücret

19. Belirli bir ürünü yada hizmeti arz eden tek bir firmanın olduğu ve o firma tarafından arz edilen mal ya da hizmetin kolayca ikame edilemediği piyasa türüne ne ad verilmektedir?

A) Duopol piyasası
B) Monopol piyasası
C) Monopson piyasası
D) Tam rekabet piyasası
E) Oligopol piyasası

Cevap : B) Monopol piyasası

20. Azalan verim kanununa göre, daha fazla işçi çalıştırıldıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Marjinal fayda azalır.
B) Marjinal fiziki ürün artar.
C) Toplam fayda azalır.
D) Marjinal ürün hasilatı artar.
E) Marjinal fiziki ürün azalır.

Cevap : E) Marjinal fiziki ürün azalır.

Mikro İktisat 2022-2023 Final Soruları

Mikro İktisat 2022 Final Soruları Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Mikro İktisat 2022 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!