auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Final Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde feminist kuramın kullandığı ve eleştirdiği kavram veya sorunlardan biri değildir?

Cevap : B) Artan ve güçlü kadın hakimiyeti

#2. Sosyal inşacılık yaklaşımı hangi gelişmeden sonra ve hangi yıllardan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininde etkili olmaya başlamıştır?

Cevap : D) Soğuk Savaş’ın sonu ve 1990’lar

#3. Uluslararası politik ekonomi kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?

Cevap : B) Bir ülkenin ekonomi ve politik yapısı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi

#4. İngiliz Okulu kuramının ilk kurucuları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Herbert Butterfeld, Martin Wight, Adam Watson ve Hedley Bull

#5. Uluslararası ilişkiler kuramları içinde Marksist yaklaşımı ana akım teorilerden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Uluslararası ilişkilere ekonomi ve sınıf merkezli bir açıdan yaklaşır.


#6. Aşağıdakilerden hangisi klasik liberalizm ile klasik realizmin ortak varsayımlarından biri olarak değerlendirilebilir?

Cevap : D) Devlet uluslararası ilişkilerde temel aktördür.

#7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerden biridir?

Cevap : C) Neo-liberalizm

#8. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu yaklaşımına uluslararası ilişkiler teorileri literatüründe verilen isimlerden biri değildir?

Cevap : B) Yapısalcı realizm

#9. Bir bilim dalında olaylar ve olguları aynı doğrultuda açıklayıcı teoriler seti veya ana yaklaşım olarak tanımlanabilen paradigma kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisi ile bilinir?

Cevap : C) Thomas Kuhn

#10. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örgütlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Devlet dışı aktörler tarafından kurulmaları


#11. Aşağıdakilerden ifadeler hangisi klasik realizm ile ilişkili doğru bir değerlendirmedir?

Cevap : D) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

#12. Aşağıdakilerden hangisinde klasik liberalizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

Cevap : E) Locke-Kant-Smith

#13. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde neo-realistlere atfedilemez?

Cevap : A) İnsan doğası işbirliğine yatkındır, devletler sürekli işbirliği içind hareket ederler.

#14. Aşağıdaki isim ve kavramlardan hangisi uluslararası ilişkilerin jeopolitik kuramları bağlamında yanlış eşleştirilmiştir?

Cevap : A) Zbigniew Brzezinski – Yumuşak güç kuramı

#15. Aşağıdakilerden hangisi Marksist kuramın varsayımlarından biri değildir?

Cevap : E) Liberal ekonomik model içinde uluslararası toplum bir bütün olarak gelişir.


#16. Uluslararası ilişkilerde İngiliz Okulu yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : B) Teori olarak liberalizm ve realizmden önce inşa edilmiştir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden neo-realizmin kullandığı temel kavramlardan biri değildir?

Cevap : C) İşbirliği

#18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde Marksist yaklaşımın kurucularından biri değildir?

Cevap : C) Michael Gorbaçov

#19. Aşağıdaki yazarlardan hangisi klasik realizmin öncülerinden veya yazarlarından biri sayılamaz?

Cevap : D) John Locke

#20. Aşağıdakilerden hangisi Hans Morgenthau'nun realizmin altı temel ilkesi olarak saydığı kavramlardan biri değildir?

Cevap : E) Din


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022 Final Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Final Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022 Final Soruları

1. İngiliz Okulu kuramının ilk kurucuları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Herbert Butterfeld, Martin Wight, Adam Watson ve Hedley Bull
B) Steve Smith ve Hidemi Suganami
C) Herbert Spencer ve Anthony Giddens
D) Tim Dunne ve Barry Buzan
E) Adam Watson ve Andrew Linklater

Cevap : A) Herbert Butterfeld, Martin Wight, Adam Watson ve Hedley Bull

2. Aşağıdakilerden ifadeler hangisi klasik realizm ile ilişkili doğru bir değerlendirmedir?

A) Neo-liberalizm ile birlikte anılır ve disiplinde 1930’larda etkili olmuştur.
B) Kenneth Waltz tarafından geliştirilmiştir.
C) Uluslararası ilişkilerin açıklanmasında etkisini kaybetmiştir.
D) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.
E) Liberalizmin eleştirisi olarak doğmuştur ve alternatif teoriler içinde yer alır.

Cevap : D) Uluslararası ilişkiler teorileri içinde en kadim/eski teoridir ve liberalizm ile birlikte merkez veya ana akım teorilerin öncüsüdür.

3. Aşağıdakilerden hangisi klasik liberalizm ile klasik realizmin ortak varsayımlarından biri olarak değerlendirilebilir?

A) Uluslararası sistemde çatışma değil işbirliği esastır.
B) Devletler ortak çıkarları için birlikte hareket ederler.
C) Uluslararası toplumun belirleyici niteliği anarşidir.
D) Devlet uluslararası ilişkilerde temel aktördür.
E) Uluslararası ilişkiler ahlaki temeller üzerinden yürür.

Cevap : D) Devlet uluslararası ilişkilerde temel aktördür.

4. Sosyal inşacılık yaklaşımı hangi gelişmeden sonra ve hangi yıllardan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininde etkili olmaya başlamıştır?

A) Vietnam Savaşı’nın sonu ve 1970’ler
B) Varşova Paktı’nın kuruluşu ve 1960’lar
C) 11 Eylül Olayları ve 2000’ler
D) Soğuk Savaş’ın sonu ve 1990’lar
E) Yıldız Savaşları Projesi ve 1980’ler

Cevap : D) Soğuk Savaş’ın sonu ve 1990’lar

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler teorilerinden neo-realizmin kullandığı temel kavramlardan biri değildir?

A) Anarşi
B) Güç
C) İşbirliği
D) Uluslararası sistemin yapısı
E) Devlet

Cevap : C) İşbirliği

6. Uluslararası ilişkiler kuramları içinde Marksist yaklaşımı ana akım teorilerden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası ilişkilere ekonomi ve sınıf merkezli bir açıdan yaklaşır.
B) Olaylara tarihsel ve ekonomik determinizm ile bakılmasını reddeder.
C) Liberalizmin işbirliği ve kurumsallaşma tezlerini kabul eder.
D) Realizmin güç, rekabet ve çatışma varsayımlarını önemli bulur.
E) Realizmin temel tez ve önermelerini kabul eder.

Cevap : A) Uluslararası ilişkilere ekonomi ve sınıf merkezli bir açıdan yaklaşır.

7. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu yaklaşımına uluslararası ilişkiler teorileri literatüründe verilen isimlerden biri değildir?

A) Uluslararası toplum kuramı
B) Yapısalcı realizm
C) İngiliz ekolü
D) İngiliz kurumsalcılığı
E) Liberal realizm

Cevap : B) Yapısalcı realizm

8. Aşağıdakilerden hangisi Hans Morgenthau’nun realizmin altı temel ilkesi olarak saydığı kavramlardan biri değildir?

A) insan doğası
B) Güç
C) Ulusal çıkar
D) Politik olanın üstünlüğü
E) Din

Cevap : E) Din

9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi klasik realizmin öncülerinden veya yazarlarından biri sayılamaz?

A) Nicholo Machiavelli
B) Thomas Hobbes
C) Thucydides
D) John Locke
E) Hans Mongenthau

Cevap : D) John Locke

10. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde Marksist yaklaşımın kurucularından biri değildir?

A) Antonino Gramchi
B) Friedrich Engels
C) Michael Gorbaçov
D) Karl Marks
E) Vladimir Lenin

Cevap : C) Michael Gorbaçov

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022 Final Soruları

11. Aşağıdaki görüşlerden hangisi uluslararası ilişkilerde neo-realistlere atfedilemez?

A) İnsan doğası işbirliğine yatkındır, devletler sürekli işbirliği içinde hareket ederler.
B) Uluslararası toplumda devletler rasyonel hareket eden aktörlerdir.
C) Uluslararası ilişkilerde anarşi ve çatışma durumu yaygındır.
D) Güç devletler için hem önemli bir amaç ve hem de önemli bir araçtır.
E) Uluslararası siyaset güç için yapılan bir mücadeledir.

Cevap : A) İnsan doğası işbirliğine yatkındır, devletler sürekli işbirliği içind hareket ederler.

12. Uluslararası ilişkilerde İngiliz Okulu yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İngiltere merkezli yazarlar tarafından ortaya atılmıştır.
B) Teori olarak liberalizm ve realizmden önce inşa edilmiştir.
C) Uluslararası toplum kavramına önemli bir yer verir.
D) Yaklaşım uluslararası kurumlar, normlar ve değerlere vurgu yapar.
E) Realizm ile liberalizm arasında bir yerde konumlanmaktadır.

Cevap : B) Teori olarak liberalizm ve realizmden önce inşa edilmiştir.

13. Aşağıdaki isim ve kavramlardan hangisi uluslararası ilişkilerin jeopolitik kuramları bağlamında yanlış eşleştirilmiştir?

A) Zbigniew Brzezinski – Yumuşak güç kuramı
B) Halford Mackinder – Ana/Merkez Kita kuramı
C) Alfred Mahan – Deniz Hakimiyeti kuramı
D) George Kennan – Çevreleme kuramı
E) Friedrich Ratzel – Lebensraum kuramı

Cevap : A) Zbigniew Brzezinski – Yumuşak güç kuramı

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde ana akım teorilerden biridir?

A) Feminizm
B) İngiliz Okulu
C) Neo-liberalizm
D) Yeşil Siyaset Teorisi
E) Karar verme teorileri

Cevap : C) Neo-liberalizm

15. Uluslararası politik ekonomi kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) 1945 sonrası dünyada ekonomik ve siyasal örgütlenme çabalarını
B) Bir ülkenin ekonomi ve politik yapısı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi
C) Uluslararası sermaye hareketleri ve politikalarını
D) Küreselleşmenin ekonomik ve siyasi sonuçlarını
E) 1990 sonrası dünyada kapitalist ve liberal ekonominin sorunlarını

Cevap : B) Bir ülkenin ekonomi ve politik yapısı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi

16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde feminist kuramın kullandığı ve eleştirdiği kavram veya sorunlardan biri değildir?

A) Erkek-asker imaji
B) Artan ve güçlü kadın hakimiyeti
C) Cinsiyet eşitsizliği
D) Dezavantajlı gruplar
E) Siyasal ve yönetsel temsil sorunu

Cevap : B) Artan ve güçlü kadın hakimiyeti

17. Aşağıdakilerden hangisi Marksist kuramın varsayımlarından biri değildir?

A) Uluslararası ilişkileri anlamak için ekonomik determinizm önemlidir.
B) Uluslararası ilişkiler sınıf mücadelesinin uzantısıdır.
C) Uluslararası ilişkileri anlamak için tarihsel determinizm önemlidir.
D) Uluslararası politikada ekonomi ve üretim ilişkileri merkezi bir yere sahiptir.
E) Liberal ekonomik model içinde uluslararası toplum bir bütün olarak gelişir.

Cevap : E) Liberal ekonomik model içinde uluslararası toplum bir bütün olarak gelişir.

18. Aşağıdakilerden hangisinde klasik liberalizmin önemli düşünürleri bir arada ve doğru olarak verilmiştir?

A) Kant-Waltz-Marks
B) Carr-Mongenthau-Wendt
C) Waltz-Wendt-Locke
D) Thucydides-Machiavelli-Hobbes
E) Locke-Kant-Smith

Cevap : E) Locke-Kant-Smith

19. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örgütlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Bölgesel veya küresel kapsam ve nitelikte olabilmeleri
B) Devletler arasında işbirliğine dayanmaları ve işbirliğini geliştirmeleri
C) Uluslararası işbirliği, barış ve güvenliğe katkı yapmak üzere kurulmaları
D) Uluslararası ilişkilerin devletlerden sonra gelen yeni aktörlerinden sayılmaları
E) Devlet dışı aktörler tarafından kurulmaları

Cevap : E) Devlet dışı aktörler tarafından kurulmaları

20. Bir bilim dalında olaylar ve olguları aynı doğrultuda açıklayıcı teoriler seti veya ana yaklaşım olarak tanımlanabilen paradigma kavramı aşağıdaki yazarlardan hangisi ile bilinir?

A) Edward Carr
B) Kenneth Waltz
C) Thomas Kuhn
D) Hans Mongenthau
E) Thucidides

Cevap : C) Thomas Kuhn

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Lisans Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!