auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi Tarih

Siyasi Tarih 2022-2023 Final Soruları

Siyasi Tarih 2022 Final Soruları

#1. 1848 devrimleri sırasında milliyetçi hareketlerin "parçalayıcı" etkisi aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları içinde ortaya çıkmıştır?

Cevap : A) Avusturya

#2. Truman Doktrini aşağıdaki hangi iki ülkeyi kapsamaktadır?

Cevap : B) Yunanistan-Türkiye

#3. SSCB'de Stalin'in 1953'teki ölümünden sonra iktidara gelen Khruchev ABD'nin çevreleme politikasına karşı hangi adımı atmıştır?

Cevap : D) Varşova Paktı’nın kurulmasını sağlamıştır.

#4. Soğuk Savaş sırasında ABD'nin SSCB'ye karşı izlediği politikaya ne ad verilmektedir?

Cevap : A) Çevreleme

#5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1960'ta kurulan ve dış ticaret hedefleriyle sınırlı olan Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri arasında yer almaz?

Cevap : C) Almanya


#6. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Soğuk Savaş dönemi olgularından biridir?

Cevap : A) Sovyet karşıtı gerilla hareketlerinin ABD tarafından desteklenmesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası dağılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun içinden çıkan devletlerden biri değildir?

Cevap : C) Arnavutluk

#8. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında önem kazanan kavramlardan birisidir?

Cevap : B) İnsan Hakları

#9. Aşağıdakilerden hangisi Japonya'nın Mançurya'yı işgalinin temel nedenidir?

Cevap : D) Bölgenin zengin kömür, demir ve maden yataklarına sahip olmak.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği'nin kurulmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir?

Cevap : E) Avusturya’nın birlik yönündeki çabaları


#11. Aşağıdakilerden hangisi Napoléon'un uygulamaya koyduğu reformlardan değildir?

Cevap : B) İlk Fransız Anayasası’nın yürürlüğe konması

#12. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da aşağıdaki devletlerden hangisinin işgal bölgesi yoktur?

Cevap : D) İtalya

#13. Bolşevik hükümeti hangi antlaşmayla Rusya'yı I. Dünya Savaşı'ndan çekmiştir?

Cevap : A) Brest-Litovsk Antlaşması

#14. Başbakan De Gaulle'ün hazırlattığı Anayasa ile "yarı başkanlık” sistemine geçilen Fransa'da kaçıncı cumhuriyet dönemi başlamıştır?

Cevap : E) Beşinci Cumhuriyet

#15. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Tek Senedi ile yürürlüğe girmemiştir?

Cevap : C) Avrupa Birliği Merkez Bankası kuruldu.


#16. İran, petrolünün millileştirilmesine karşı çıktığı için Başbakan Musaddık hangi ülkeyi düşman ilan etmiştir?

Cevap : B) İngiltere

#17. Üçlü Pakt hangi devletlerin arasında imzalanmıştır?

Cevap : E) Almanya-İtalya-Japonya

#18. Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : C) Osmanlı azınlıklarına yönelik Islahat Fermanı ilan edildi.

#19. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Sovyetler Birliği’nde siyasi istikrarsızlık başlamıştır.

#20. Fransa'da Daladier hükümeti hangi olayın ardından istifa etmek zorunda kalmıştır?

Cevap : D) Sovyet-Fin savaşını Sovyetler Birliği’nin kazanması sonrasında


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Siyasi Tarih 2022 Final Soruları

Siyasi Tarih 2022 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi Tarih 2022-2023 Final Soruları

Siyasi Tarih 2022 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Tek Senedi ile yürürlüğe girmemiştir?

A) İlk derece mahkemesinin kurulması kabul edildi.
B) Avrupa Parlamentosu’nda oybirliğinden, nitelikli oy çokluğuna geçildi.
C) Avrupa Birliği Merkez Bankası kuruldu.
D) Avrupa Tek Pazarı kuruldu.
E) Avrupa Parlamentosu yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının onaylanması konusunda yetkilendirildi.

Cevap : C) Avrupa Birliği Merkez Bankası kuruldu.

2. Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Rusya-İngiltere yakınlaşmasının yolu açıldı.
B) İngiltere Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruma politikasını bıraktı.
C) Osmanlı azınlıklarına yönelik Islahat Fermanı ilan edildi.
D) İngiltere Kıbrıs adasına yerleşti.
E) Kars-Ardahan-Batum Rusya’ya bırakıldı.

Cevap : C) Osmanlı azınlıklarına yönelik Islahat Fermanı ilan edildi.

3. Truman Doktrini aşağıdaki hangi iki ülkeyi kapsamaktadır?

A) Yugoslavya-Yunanistan
B) Yunanistan-Türkiye
C) Yugoslavya-Arnavutluk
D) Yunanistan-Bulgaristan
E) Yugoslavya-Bulgaristan

Cevap : B) Yunanistan-Türkiye

4. Fransa’da Daladier hükümeti hangi olayın ardından istifa etmek zorunda kalmıştır?

A) Almanya’nın Norveç ve Danimarka’yı işgali sonrasında
B) Almanya’nın Polonya’yı işgali sonrasında
C) Almanya’nın Fransa’yı işgali sonrasında
D) Sovyet-Fin savaşını Sovyetler Birliği’nin kazanması sonrasında
E) Alman-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalanmasından sonra

Cevap : D) Sovyet-Fin savaşını Sovyetler Birliği’nin kazanması sonrasında

5. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası dağılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun içinden çıkan devletlerden biri değildir?

A) Çekoslovakya
B) Yugoslavya
C) Arnavutluk
D) Avusturya
E) Macaristan

Cevap : C) Arnavutluk

6. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Japonya’da yeni bir anayasa yürürlüğe girmiştir.
B) Birçok Avrupa ülkesinde sol/sosyalist hareketler güç kazanmıştır.
C) Avrupa ekonomisi genel olarak gerilemiştir.
D) Birçok sömürge ülkesi bağımsızlığını kazanmıştır.
E) Sovyetler Birliği’nde siyasi istikrarsızlık başlamıştır.

Cevap : E) Sovyetler Birliği’nde siyasi istikrarsızlık başlamıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği’nin kurulmasında rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A) Prusya’nın başarılı diplomasisi
B) Alman-Fransız rekabeti
C) Alman milliyetçiliğinin güçlenmesi
D) Almanya’nın bölünmüş yapısı
E) Avusturya’nın birlik yönündeki çabaları

Cevap : E) Avusturya’nın birlik yönündeki çabaları

8. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Soğuk Savaş dönemi olgularından biridir?

A) Sovyet karşıtı gerilla hareketlerinin ABD tarafından desteklenmesi
B) Prag Baharı’nın desteklenmesi
C) 1973 Petrol Krizi’nden etkilenen ülkelere ekonomik yardım
D) Domuzlar Körfezi çıkartması
E) Süveyş Krizi’nde İngiltere ve Fransa’nın kınanması.

Cevap : A) Sovyet karşıtı gerilla hareketlerinin ABD tarafından desteklenmesi

9. Başbakan De Gaulle’ün hazırlattığı Anayasa ile “yarı başkanlık” sistemine geçilen Fransa’da kaçıncı cumhuriyet dönemi başlamıştır?

A) Dördüncü Cumhuriyet
B) İkinci Cumhuriyet
C) Birinci Cumhuriyet
D) Üçüncü Cumhuriyet
E) Beşinci Cumhuriyet

Cevap : E) Beşinci Cumhuriyet

10. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’da aşağıdaki devletlerden hangisinin işgal bölgesi yoktur?

A) ABD
B) Sovyetler Birliği
C) İngiltere
D) İtalya
E) Fransa

Cevap : D) İtalya

11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1960’ta kurulan ve dış ticaret hedefleriyle sınırlı olan Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri arasında yer almaz?

A) Portekiz
B) İsviçre
C) Almanya
D) İngiltere
E) Danimarka

Cevap : C) Almanya

12. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrasında önem kazanan kavramlardan birisidir?

A) Egemenlik
B) İnsan Hakları
C) Ulusal ekonomi
D) Sosyalizm
E) İçişleri

Cevap : B) İnsan Hakları

13. SSCB’de Stalin’in 1953’teki ölümünden sonra iktidara gelen Khruchev ABD’nin çevreleme politikasına karşı hangi adımı atmıştır?

A) Macar ayaklanmasını desteklemiştir.
B) Avusturya’nın tarafsızlık antlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır.
C) Cenevre Görüşmeleri’ne katılmıştır.
D) Varşova Paktı’nın kurulmasını sağlamıştır.
E) Doğu Bloku ülkeleriyle ikili antlaşmalar yapmıştır.

Cevap : D) Varşova Paktı’nın kurulmasını sağlamıştır.

14. Üçlü Pakt hangi devletlerin arasında imzalanmıştır?

A) Almanya-İtalya-Yugoslavya
B) Fransa-İngiltere-ABD
C) Sovyetler Birliği-İngiltere-ABD
D) Sovyetler Birliği-Fransa-İngiltere
E) Almanya-İtalya-Japonya

Cevap : E) Almanya-İtalya-Japonya

15. İran, petrolünün millileştirilmesine karşı çıktığı için Başbakan Musaddık hangi ülkeyi düşman ilan etmiştir?

A) ABD
B) İngiltere
C) SSCB
D) Fransa
E) Çin

Cevap : B) İngiltere

16. Aşağıdakilerden hangisi Napoléon’un uygulamaya koyduğu reformlardan değildir?

A) Fransız Medeni Kanunu’nun hazırlanması
B) İlk Fransız Anayasası’nın yürürlüğe konması
C) Fransa Merkez Bankası’nın kurulması
D) Eğitim sisteminin modernize edilmesi
E) Katolik Kilisesi’yle ilişkilerin yeniden kurulması

Cevap : B) İlk Fransız Anayasası’nın yürürlüğe konması

17. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın Mançurya’yı işgalinin temel nedenidir?

A) Sovyetler Birliği’ne karşı tampon bölge yaratmak.
B) Dikkatlerin Almanya’ya çevrilmesinden yararlanarak topraklarını genişletmek.
C) Çin’in yayılmasına karşı bir tampon bölge oluşturmak.
D) Bölgenin zengin kömür, demir ve maden yataklarına sahip olmak.
E) Milletler Cemiyeti’ne gözdağı vermek.

Cevap : D) Bölgenin zengin kömür, demir ve maden yataklarına sahip olmak.

18. 1848 devrimleri sırasında milliyetçi hareketlerin “parçalayıcı” etkisi aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları içinde ortaya çıkmıştır?

A) Avusturya
B) İtalya
C) Polonya
D) Almanya
E) İngiltere

Cevap : A) Avusturya

19. Bolşevik hükümeti hangi antlaşmayla Rusya’yı I. Dünya Savaşı’ndan çekmiştir?

A) Brest-Litovsk Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Berlin Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Versailles Antlaşması

Cevap : A) Brest-Litovsk Antlaşması

20. Soğuk Savaş sırasında ABD’nin SSCB’ye karşı izlediği politikaya ne ad verilmektedir?

A) Çevreleme
B) Püskürtme
C) Önleme
D) Caydırma
E) Durdurma

Cevap : A) Çevreleme

siyaset bilimi ve kamu yönetimi, Siyasi Tarih 2022 Final Soruları Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Siyasi Tarih 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!