Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasal Düşünceler Tarihi

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Ünite Soruları (1-7) Final Soruları-1
Soru Cevap (Vize)-1 Final Soruları -2
2020 Vize Sorular 2019 Final Soruları
2021 Final Soruları
2022-23 Büt.Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi Sınav Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesindeki Sosyoloji Lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız, Siyasal Düşünceler Tarihi dersine ilişkin önemli konu başlıklarını ele alarak, öğrencilerin bu alandaki bilgilerini pekiştirmelerine ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. Makalemizde, John Locke’un ideal toplum teorisi, Fransız Devrimi öncesi toplumsal sınıflar, Marx ve Engels’in işbirlikçi çalışmaları, Saint-Simon’un toplumsal teorileri, Aristoteles’in devlet teorisi, İngiliz Burjuva Devrimi’nin sonuçları, Machiavelli’nin politik görüşleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun “İhtilal-i Kebir” algısı, İbn Haldun’un siyaset teorileri, Rousseau’nun toplum sözleşmesi, Emmanuel-Joseph Sieyès’in fikirleri, Montesquieu’nün yürütme kuvveti üzerine düşünceleri, pozitivizmin temel ilkeleri, Epikür’ün öğütleri, Aquinolu Thomas’ın yasa teorisi, Voltaire’in aydınlanma düşünceleri, sofistlerin devlet teorisi ve Fichte’nin milliyetçilik üzerine görüşleri gibi bir dizi önemli konuyu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

John Locke ve İdeal Toplum

John Locke’a göre, ideal bir toplumun temelinde herkese eşitçe uygulanan yasalar, tarafsız yargıçlar ve yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç bulunur. Locke, siyasi düşüncenin temelini bireysel haklar ve özgürlükler üzerine kurar ve devletin en önemli görevinin bu hakları korumak olduğunu savunur.

Fransız Devrimi ve Toplumsal Sınıflar

Fransız Devrimi öncesinde toplum, soylular, din adamları ve Tiers état olmak üzere üç ana sınıfa ayrılmıştı. Din adamları ve soylular ayrıcalıklı sınıfları, köylüler, işçiler, burjuvalar ve zanaatkârlar ise Tiers état’ı oluşturuyordu. Bu yapısal eşitsizlikler, devrimin temel nedenlerinden biri oldu.

Marx ve Engels: Ortak Çalışmalar

Karl Marx ve Friedrich Engels, “Komünist Manifesto”da kapitalist sistemin çelişkilerini ve bu sistemin işçi sınıfı tarafından yıkılmasının kaçınılmazlığını ileri sürer. Onların çalışmaları, sosyalizmin teorik temellerini oluşturur ve işçi hareketlerine derin bir etki bırakır.

Saint-Simon ve Toplumsal Teoriler

Saint-Simon, sanayileşmenin toplum üzerindeki etkilerini inceler ve toplumun yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğunu savunur. Ona göre, toplumu ayakta tutan ana sınıf, çalışan sınıftır ve devlet yönetimi, toplumun çıkarlarını en iyi şekilde temsil edebilecek uzmanlara bırakılmalıdır.

Aristoteles: Devlet Teorisi

Aristoteles, ideal devletin nasıl olması gerektiğine dair somut bir düşünce sistemi geliştirir. Onun görüşleri, yönetim biçimleri ve etik konular üzerine odaklanır, aynı zamanda gözleme dayalı bir yöntem benimseyerek bilimsel düşüncenin temellerini atar.

İngiliz Burjuva Devrimi

İngiliz Burjuva Devrimi, monarşinin yetkilerinin kısıtlandığı ve parlamentarizmin güçlendiği önemli bir dönüm noktasıdır. Haklar Kanunu’nun çıkartılması, bu dönemin sonucu olarak görülür ve modern demokrasinin temellerinden birini oluşturur.

Machiavelli ve “Prens”

Machiavelli’nin “Prens” adlı eseri, siyasi liderliğin doğası ve etkili yönetim üzerine kapsamlı bir analiz sunar. Machiavelli, İtalya’nın siyasi birliğini ve istikrarını sağlama amacıyla gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşım benimser.

Osmanlı İmparatorluğu ve “İhtilal-i Kebir”

Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Devrimi, “İhtilal-i Kebir” olarak adlandırılır ve büyük bir dönüşümün simgesi olarak görülür. Bu devrim, Avrupa’daki monarşik yapıları sarsmış ve ulusal egemenlik ile halkın hakları gibi modern siyasi kavramların önünü açmıştır.

İbn Haldun ve Siyaset Teorileri

İbn Haldun, medeniyetin doğuşu ve devletlerin yükselişi ve çöküşü üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış bir düşünürdür. Onun görüşleri, sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinlerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Rousseau ve Toplum Sözleşmesi

Jean-Jacques Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplumsal düzenin bireyler arasındaki özgür iradeyle kurulan bir sözleşme üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunur. Rousseau’nun fikirleri, demokrasi ve halk egemenliği kavramlarının gelişimine büyük etki yapmıştır.

Bu makale, lolonolo.com tarafından, Auzef öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilerin Siyasal Düşünceler Tarihi dersi kapsamında karşılaşabilecekleri temel konuları anlamalarını sağlamak ve bu alandaki bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin, bu makaleyi okuduktan sonra söz konusu dersle ilgili soruları daha rahat çözebilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

@lolonolo_com

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. I. Herkese eşitçe uygulanacak yasalar
II. Güçlü bir polis teşkilatı ve ordu
III. Tarafsız yargıçlar
IV. Ahlaki değerler
V. Yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç
John Locke’a göre ideal bir toplum yaratabilmek için sağlanması gereken koşullar hangileridir?

A) I, III ve V
B) I, III, IV ve V
C) III, IV ve V
D) II, III ve V
E) I, III ve IV

Cevap : A) I, III ve V

2. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi öncesinde Tiers état’yı (üçüncü sınıf) oluşturan toplumsal kesimlerden biri değildir?

A) Din adamları
B) Köylüler
C) İşçiler
D) Burjuvalar
E) Zanaatkârlar

Cevap : A) Din adamları

3. Marx ve Engels’in ortak kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalizmin İlkeleri
B) Komünist Manifesto
C) Kapital
D) Ne yapmalı?
E) Mülkiyet nedir?

Cevap : B) Komünist Manifesto

4. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Saint-Simon’a ait değildir?

A) Toplum için en hayati meslek askerliktir.
B) Sanayileşmekte olan bir toplumda temel çelişki, üretime katılanlarla katılmayanlar arasındadır.
C) İlahi esaslara dayanan ahlak ve siyasetin yerini, akla dayanan ahlakın ve endüstriye dayanan politikanın alması gerekir.
D) Toplumu besleyen ve ayakta tutan ana sınıf, çalışan sınıftır.
E) Devlet yönetimi uzmanlara bırakılmalıdır.

Cevap : A) Toplum için en hayati meslek askerliktir.

5. Aristoteles ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Platon’a kıyasla daha somut bir düşünce sistemi geliştirmiştir.
B) Yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.
C) Yunan sitelerinin anayasalarını inceleyerek ideal bir devletin nasıl olması gerektiğine cevap aramıştır.
D) Gözleme dayalı bir yöntem benimsemiştir.
E) Savunduğu ilerlemeci tarih anlayışıyla sonraki düşünürlere ilham vermiştir.

Cevap : B) Yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.

6. İngiliz burjuva devrimi aşağıdaki olaylardan hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Parlamento taraftarları ile kralcılar arasında iç savaşın başlaması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Kralın yetkilerinin genişletilmesi
D) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin yayımlanması
E) Haklar Kanunu’nun çıkartılması

Cevap : E) Haklar Kanunu’nun çıkartılması

7. Machiavelli’nin “Prens” adlı eserini yazmasındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katolikliğe vurgu yaparak yöneticileri adalete çağırmak
B) Yöneticileri halka karşı daha merhametli olmaya davet etmek
C) Siyasi görevler almak istemeyen gençleri siyasete özendirmek
D) Halkı yöneticilerin adaletsizliklerine karşı harekete geçirmek
E) İtalya’nın siyasi birliğini sağlamak

Cevap : E) İtalya’nın siyasi birliğini sağlamak

8. Osmanlıların “İhtilal-i Kebir” olarak nitelendirdikleri tarihî olay hangisidir?

A) Fransız Devrimi
B) İngiliz Burjuva Devrimi
C) Rus Devrimi
D) Jön Türk Devrimi
E) Sanayi Devrimi

Cevap : A) Fransız Devrimi

9. İbn Haldun’a göre yerleşik toplumlarda görülen üç siyaset tipi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Hukuki siyaset – Adil siyaset – Eşitlikçi siyaset
B) Akli siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset
C) Adil siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset
D) Adil siyaset – Eşitlikçi siyaset – Özgürlükçü siyaset
E) Akli siyaset – Ahlaki siyaset – Medeni siyaset

Cevap : B) Akli siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset

10. 1762’de yayımlanan “Toplum Sözleşmesi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Hobbes
B) Jean-Jacques Rousseau
C) Voltaire
D) John Locke
E) Montesquieu

Cevap : B) Jean-Jacques Rousseau

11. Aşağıdakilerden hangisi Emmanuel-Joseph Sieyès’in savunduğu fikirlerden değildir?

A) Temsilî sistem
B) Anayasal idare
C) Millî egemenlik
D) Halk egemenliği
E) Ulusçuluk

Cevap : D) Halk egemenliği

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fransız Devrim Üzerine Düşünceler – Burke
B) Kanunların Ruhu – Montesquieu
C) Toplum Sözleşmesi – Sieyès
D) Pozitif Siyaset Sistemi – Comte
E) Amerika’da Demokrasi – Tocqueville

Cevap : C) Toplum Sözleşmesi – Sieyès

13. Aşağıdakilerden hangisi Fichte’nin ileri sürdüğü önermelerden değildir?

A) Hukukun varlığı için güçlü bir devlet gerekir.
B) Güçlü bir ulus için özgürlüğün devlet tarafından düzenlenmesi gerekir.
C) Özgür düşünce, bilim sayesinde mümkündür.
D) Hukuk, özgürlüğü kurallara bağlayarak tutarlı hâle getirir.
E) Özgür bir ulus için devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir.

Cevap : E) Özgür bir ulus için devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün yürütme kuvveti hakkında ileri sürdüğü temel önermelerdendir?

A) Mümkün olduğunca kalabalık bir kurul tarafından uygulanmalıdır.
B) Karar alma süreçleri olabildiğince geniş bir tabana yayılmalıdır.
C) Uygulayıcıların inisiyatif alanı olabildiğince sınırlandırılmalıdır.
D) Biri halkı, diğeri soyluları temsil edecek iki meclis arasında paylaştırılmalıdır.
E) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

Cevap : E) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

15. “Düzen ve İlerleme” hangi düşünce sisteminin temel ilkesidir?

A) Merkantilizm
B) Marksizm
C) Sosyalizm
D) Pozitivizm
E) Materyalizm

Cevap : D) Pozitivizm

16. Aşağıdakilerden hangisi site-devletlerin çöküş döneminde Epikür’ün insanlara verdiği öğütlerden olamaz?

A) Mutlu olmak için siyasetten uzak durun.
B) Hayatınızı mümkün olduğu kadar mutlu bir şekilde yaşayın.
C) Dünyevi huzur ve mutluluğa erişmek için çok çalışın.
D) Ölümden korkmanın bir anlamı olmadığına inanın.
E) Mutlu olmak için kadere ilgisiz kalın.

Cevap : C) Dünyevi huzur ve mutluluğa erişmek için çok çalışın.

17. I. İnsanlar tarafından yapılan “pozitif yasalar”
II. Tanrı aklının ürünü olan “ölümsüz yasa”
III. Tanrı aklının yansıması ve insana içkin olan “doğal yasa”
Aquinolu Thomas’a göre yukarıda belirtilen yasa tiplerinin en önemli olandan daha az önemli olana doğru hiyerarşik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) III – I – II
B) I – II – III
C) III – II – I
D) II – III – I
E) I – III – II

Cevap : D) II – III – I

18. Aşağıdaki önermelerden hangisi Voltaire’in düşüncelerini yansıtmaz?

A) Temsil sistemine inanmaz.
B) Sadece medeni özgürlükleri savunur.
C) Hiyerarşik bir toplum yapısına karşıdır.
D) Bir tür aydın despotizminden yanadır.
E) Burjuva mülkiyet anlayışını savunur.

Cevap : C) Hiyerarşik bir toplum yapısına karşıdır.

19. I. İnsanın genel eğilimi ve temel içgüdüsü kendi iradesini başkalarına kabul ettirmektir.
II. Devlet, insanların toplu yaşama ve iş bölümü yapma zorunluluğundan doğmuştur.
III. İnsanlar, güçlüler ve zayıflar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasalar güçlülerin zayıflara kendi iradelerini zorla kabul ettirmelerine hizmet eder.
IV. Adalet ve ahlak gibi kavramlar, acizlerin uydurduğu şeylerdir.
V. Doğadaki diğer canlılara göre çok daha korunaksız ve aciz bir durumda olan insanlar, yaşamlarını ve türlerini idame ettirebilmek için topluluk hâlinde yaşamak ve karşılıklı yardımlaşmak zorundadır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri devletin doğuşunu “kuvvet” kuramıyla açıklayan sofistlerin düşünceleri arasında sayılabilir?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) I, III ve IV
D) III, IV ve V
E) IV ve V

Cevap : C) I, III ve IV

20. “Alman Milletine Söylevler” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel
B) Kant
C) Marx
D) Fichte
E) Weber

Cevap : D) Fichte

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Vize Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi: Antik Çağdan Orta Çağ’a

Giriş:

Siyasal düşünceler tarihi, insanlığın geçmişine ait farklı düşünce akımları ve filozofların politikaya dair görüşlerini ele alır. Antik Çağ’dan Orta Çağ’a geçiş sürecinde yaşanan önemli olaylar ve düşünce akımları, siyasetin evrimine etki etmiştir.

Antik Çağ Düşüncesine Yön Veren Filozoflar:

Antik Çağ düşüncesini etkileyen önemli filozoflar arasında Aristoteles, Platon, Herakleitos, Sokrates ve Aquinolu Thomas yer almaktadır. Ancak Aquinolu Thomas, Antik Çağ düşüncesine yön verenler arasında bulunmamaktadır.

Diyalektik Yöntemin Temsilcisi: Herakleitos

Antik dünyada diyalektik yöntemin temellerini atan filozof, Herakleitos’tur. Onun felsefesi, değişim ve zıtlık üzerine odaklanmıştır, bu da diyalektik düşünceyi şekillendirmiştir.

Aristoteles’e Göre İyi Yönetim:

Aristoteles’e göre iyi bir yönetimin en temel özelliği, kamu çıkarını gözetmesidir. Bu düşünce, Antik Yunan siyasetinin temel prensiplerinden biridir ve halkın refahını ön planda tutar.

Antik Atina’da Denizcilerin Mücadelesi ve Fransız Devrimi:

Antik dönemde Atina’da denizciler ve site vatandaşlarının aristokrasiye karşı mücadelesi, benzerlik taşıdığı bir tarihî olayla ilişkilendirilebilir. Bu benzerlik, 1789 Fransız Devrimi sürecinde burjuvazi ile köylü sınıfının feodaliteye karşı birlikte mücadelesidir.

İslamiyet’te “Hicret” Kavramı:

İslamiyet’te “hicret” kavramı, Hz. Muhammed’in inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesini ifade eder. Bu olay, İslam devletinin kuruluşunu simgeler.

Fief Kavramı ve Feodal Dönem:

Orta Çağ’da kullanılan “fief” kavramı, senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği toprakları ifade eder. Bu, feodal dönemin karakteristik özelliklerinden biridir.

İslam Siyaset Düşüncesinde Meşveret:

İslam siyaset düşüncesinin temel ilkelerinden biri olan meşveret, yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmeyi ifade eder.

İbn Haldun’un “Umran” İlmi:

İbn Haldun’un kurduğu ‘’ümran” ilmi, devletlerin kuruluşu ve yıkılışı, göçler ve nüfus hareketleri gibi konuları içerir. Ancak, bu ilmin konuları arasında gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri bulunmaz.

Antik Yunan Site Devletlerinin Özellikleri:

Antik Yunan site devletlerinin özellikleri arasında tek bir şehirden oluşma, siyasal katılımın erkeklerle sınırlı olması, kendi kendine yeterlilik, köleci bir ekonomik düzen ve siyasal bağımsızlık bulunur.

Platon’un İdealizmi ve Materyalizm:

Platon’un savunduğu idealizm düşüncesi, materyalizme karşıdır. Bu idealizm, gerçeklik anlayışını maddi dünyanın ötesinde, idealar dünyasında arar.

Sofistlerin Rölativist Görüşü:

Sofistler, mutlak hakikatin varlığına şüpheyle yaklaşarak rölativist bir görüş benimserler. Onlara göre, mutlak ve genel bir bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

Stoacıların İnsanların Yönetime Katılma Teşviki:

Stoacılar, insanları yönetime katılmaya teşvik ederler ve tek bir dünya devletinin olması gerektiğini savunurlar.

Max Weber ve “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu”:

Max Weber, “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde Protestanlığın kapitalizmin doğuşunu nasıl etkilediğini savunur. Ona göre, Protestanlığın ahlaki değerleri, kapitalizmin gelişimine temel oluşturmuştur.

Orta Çağ’da Yaşanan Olaylar ve Süreçler:

Orta Çağ’da yaşanan olaylar arasında tarım devrimi yer almaz. Ancak, millî devletin doğuşu, İslamiyet’in doğuşu, feodal düzenin ortaya çıkışı ve devlet-kilise çatışması Orta Çağ’ın önemli unsurlarıdır.

Serf Kavramı ve Derebeylerin Köylüler Üzerindeki Hakları:

Serf kavramı, Orta Çağ’da derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylüleri ifade eder. Bu durum, derebeylerin köylüler üzerinde hakimiyetini simgeler.

Sonuç:

Siyasal düşünceler tarihi, farklı zaman dilimlerindeki düşünce akımlarıyla ve filozofların politik görüşleriyle şekillenmiştir. Antik Çağ’dan Orta Çağ’a geçişte yaşanan olaylar, düşünce sistemlerinin evrimini etkilemiş ve modern siyasetin temellerini atmıştır.

1- Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ düşüncesine yön veren düşünürlerden biri değildir?

A) Aristoteles
B) Platon
C) Herakleitos
D) Sokrates
E) Aquinolu Thomas

Cevap : E) Aquinolu Thomas

2. Diyalektik yöntemin temellerini attığı kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herakleitos
B) Kallikles
C) Platon
D) Ksenofon
E) Aristoteles

Cevap : A) Herakleitos

3. Aristoteles’e göre iyi bir yönetimin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meşruiyetinin tanrısal olması
B) Eşitlikçi olması
C) Özgürlükçü olması
D) Köleliğe karşı olması
E) Kamu çıkarını gözetmesi

Cevap : E) Kamu çıkarını gözetmesi

4. Antik dönemde Atina’da denizciler ve site vatandaşlarının toprak aristokrasisine karşı yürüttükleri ortak mücadele ile aşağıdaki tarihî olaylardan hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?

A) 15. ve 16. yüzyıllarda yeni deniz yollarının Avrupalılar tarafından keşfi
B) 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin papalığın teşvikiyle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kurduğu kutsal ittifaklar
C) 20. yüzyılda dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen toprak reformları
D) 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile iş gücünün tarım sektöründen sanayi sektörüne kayması ve işçi sınıfının doğuşu
E) 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile köylü sınıfının dayanışması

Cevap : E) 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile köylü sınıfının dayanışması

5. İslamiyet’te “hicret” kavramı aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisini ifade etmek için kullanılır?

A) Medine’de ilk İslam devletinin kuruluşu
B) Hz. Muhammed’in topluma dini açıkça tebliğ etmeye başlaması
C) Hz. Muhammed’in kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi
D) Hz. Muhammed’in Medine’de gayrimüslimlerle yazılı bir antlaşma yapması
E) Hz. Muhammed’in İslamiyet’in ilk yıllarında terk etmek zorunda kaldığı Mekke’ye geri dönmesi

Cevap : C) Hz. Muhammed’in kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi

6. Fief kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.
B) Orta Çağ’da bir toprağa bağlı olmayan hür köylülerdir.
C) Feodal dönemde kilise hiyerarşisinin en altında bulunan ruhbana verilen addır.
D) Orta Çağ’da senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği topraklardır.
E) Orta Çağ’da vasalın senyöre ödediği vergidir.

Cevap : D) Orta Çağ’da senyörün vasalına geçimlik olarak verdiği topraklardır.

7. İslam siyaset düşüncesinin temel ilkelerinden olan meşveret kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmektir.
B) Yöneticinin seçimle iş başına gelmesidir.
C) Dünya hayatının toplumsal bir imtihan olduğuna inanmaktır.
D) Dünya hayatını sürekli bir mücadele ve savaş süreci olarak kabul etmektir.
E) Siyasal ve toplumsal yaşamı dinî ilkelere göre tanzim etmektir.

Cevap :A) Yönetim süreçlerini danışarak, fikir alışverişinde bulunarak yürütmektir.

8. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un kurduğu ‘’ümran” ilminin konuları arasında yer almaz?

A) Devletlerin kuruluşu ve yıkılışı
B) Göçler ve nüfus hareketleri
C) Gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri
D) Yerleşik ve göçebe yaşam
E) Geçmiş kavimlerin yaşamlarında meydana gelen değişmeler

Cevap : C) Gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Yunan site devletlerinin özelliklerinden değildir?

A) Siyasal katılımın erkeklerle sınırlı oluşu
B) Tek bir şehirden oluşma
C) Kendi kendine yeterlilik
D) Köleci bir ekonomik düzen
E) Siyasal bakımdan bağımsızlık

Cevap :B) Tek bir şehirden oluşma

10. Platon’un savunduğu idealizm düşüncesi, aşağıdaki felsefi görüş veya öğretilerden hangisinin karşıtı sayılır?

A) Hedonizm
B) Pozitivizm
C) Romantizm
D) Sofizm
E) Materyalizm

Cevap : E) Materyalizm

11. Sofistler, mutlak hakikatin, herkes için geçerli, genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır.
Yukarıdaki açıklamada sofizmin hangi karakterine işaret edilmektedir?

A) Rölativist
B) Rasyonalist
C) İdealist
D) Diyalektik
E) Hümanist

Cevap : A) Rölativist

12. Stoacılar için aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

A) Epikür felsefesine idealist bir içerik kazandırmışlardır.
B) Aristoteles sonrası Helenistik dönemin en önemli düşünce sistemini geliştirerek Hıristiyan felsefesini etkilemişlerdir.
C) Tek bir dünya devleti olması gerektiğini savunmuşlardır.
D) İnsanları yönetime katılmaları için teşvik etmişlerdir.
E) Doğayla uyum içinde yaşamayı benimsemişlerdir.

Cevap : D) İnsanları yönetime katılmaları için teşvik etmişlerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi siyasal düşünceler tarihi kapsamına giren konular arasında yer almaz?

A) Dillerin ortaya çıkışı ve yapılaşması
B) Avrupa’da millî devletin doğuşu
C) Yunan polis düzeni
D) Feodal sistemlerin mukayesesi
E) Siyasi iktidarın kaynağına ilişkin tartışmalar

Cevap : A) Dillerin ortaya çıkışı ve yapılaşması

14. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi XVI. yüzyılda Avrupa’da merkezî krallıkların güçlenmesinde etkili olmuştur?

A) Kilisenin siyasi iktidarını pekiştirmesi
B) İspanya’nın İngiltere’yi işgal girişimi
C) Veba salgınının yol açtığı kitlesel ölümler
D) Teknolojinin gelişmesiyle güçlü topların kullanılmaya başlaması
E) Burjuvazinin yönetimde söz sahibi olmaya başlaması

Cevap : D) Teknolojinin gelişmesiyle güçlü topların kullanılmaya başlaması

15. Platon’un Atina’da kurduğu ve ders verdiği okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lise
B) Akropolis
C) Akademia
D) Panteon
E) Üniversite

Cevap : C) Akademia

16. Tanrı’nın koyduğu, insan tabiatına uygun ve değişmez doğal yasaların varlığını ve bunların devletin koyduğu yasalardan üstün olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epikürcülük
B) Stoacılık
C) Hıristiyanlık
D) Sofizm
E) Sinizm

Cevap : B) Stoacılık

17. Aşağıdakilerden hangisi Cicero’nun Roma İmparatorluğu hakkında ileri sürdüğü siyasi önermelerdendir?

A) İktidarın kaynağı tanrısal olmalıdır.
B) Hükümdar mutlak iktidar sahibi olmalıdır.
C) İktidar; hükümdar, seçkinler ve halk arasında paylaşılmalıdır.
D) En uygun yönetim şekli doğrudan demokrasidir.
E) Karma bir yönetim siyasi yozlaşmaya yol açar.

Cevap : C) İktidar; hükümdar, seçkinler ve halk arasında paylaşılmalıdır.

18. “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde Max Weber’in savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapitalizmin ürünü olan Protestanlık, Avrupa’da manevi bir yozlaşmaya neden olmuştur.
B) Kapitalizmin yol açtığı toplumsal buhran, Protestanlığın ortaya koyduğu ahlaki değerlerle aşılabilir.
C) Protestanlığın zamanla sekülerleşmesi kapitalizmin gelişimine ket vuracaktır.
D) Protestanlığın temel ilkeleri, kapitalizmin doğuşunu sağlamıştır.
E) Kapitalizmin Batı Avrupa’da gelişmesine engel olan en önemli etken Protestanlık inancıdır.

Cevap : D) Protestanlığın temel ilkeleri, kapitalizmin doğuşunu sağlamıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da yaşanan olay veya süreçlerden değildir?

A) Millî devletin doğuşu
B) Tarım devrimi
C) İslamiyet’in doğuşu
D) Feodal düzenin ortaya çıkışı
E) Devlet-kilise çatışması

Cevap : B) Tarım devrimi

20. Serf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Çağ’da sarayda kralın hizmetinde çalışan uşaklara verilen addır.
B) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.
C) Feodal düzende büyük toprak sahiplerine verilen addır.
D) Orta Çağ’da genellikle avlanmak için kullanılan ve ok atmaya yarayan bir tür silahtır.
E) Orta Çağ’da kralın hizmetinde bulunan üst düzey memurlara ödenen maaştır.

Cevap : B) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.

Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

error: Content is protected !!