auzefsiyasal düşünceler tarihiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilersosyoloji

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. “Düzen ve İlerleme” hangi düşünce sisteminin temel ilkesidir?

Cevap : D) Pozitivizm

#2. “Alman Milletine Söylevler” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Fichte

#3. Machiavelli’nin "Prens" adlı eserini yazmasındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İtalya’nın siyasi birliğini sağlamak

#4. Aristoteles ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.

#5. İbn Haldun’a göre yerleşik toplumlarda görülen üç siyaset tipi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

Cevap : B) Akli siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset

#6. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Toplum Sözleşmesi – Sieyès

#7. I. İnsanın genel eğilimi ve temel içgüdüsü kendi iradesini başkalarına kabul ettirmektir. II. Devlet, insanların toplu yaşama ve iş bölümü yapma zorunluluğundan doğmuştur. III. İnsanlar, güçlüler ve zayıflar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasalar güçlülerin zayıflara kendi iradelerini zorla kabul ettirmelerine hizmet eder. IV. Adalet ve ahlak gibi kavramlar, acizlerin uydurduğu şeylerdir. V. Doğadaki diğer canlılara göre çok daha korunaksız ve aciz bir durumda olan insanlar, yaşamlarını ve türlerini idame ettirebilmek için topluluk hâlinde yaşamak ve karşılıklı yardımlaşmak zorundadır. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri devletin doğuşunu "kuvvet" kuramıyla açıklayan sofistlerin düşünceleri arasında sayılabilir?

Cevap : C) I, III ve IV

#8. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi öncesinde Tiers état’yı (üçüncü sınıf) oluşturan toplumsal kesimlerden biri değildir?

Cevap : A) Din adamları

#9. Marx ve Engels’in ortak kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Komünist Manifesto

#10. İngiliz burjuva devrimi aşağıdaki olaylardan hangisiyle sonuçlanmıştır?

Cevap : E) Haklar Kanunu’nun çıkartılması

#11. I. İnsanlar tarafından yapılan “pozitif yasalar” II. Tanrı aklının ürünü olan “ölümsüz yasa” III. Tanrı aklının yansıması ve insana içkin olan “doğal yasa” Aquinolu Thomas’a göre yukarıda belirtilen yasa tiplerinin en önemli olandan daha az önemli olana doğru hiyerarşik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) II – III – I

#12. Aşağıdakilerden hangisi Fichte’nin ileri sürdüğü önermelerden değildir?

Cevap : E) Özgür bir ulus için devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi site-devletlerin çöküş döneminde Epikür’ün insanlara verdiği öğütlerden olamaz?

Cevap : C) Dünyevi huzur ve mutluluğa erişmek için çok çalışın.

#14. 1762’de yayımlanan "Toplum Sözleşmesi" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Jean-Jacques Rousseau

#15. Osmanlıların “İhtilal-i Kebir” olarak nitelendirdikleri tarihî olay hangisidir?

Cevap : A) Fransız Devrimi

#16. Aşağıdaki önermelerden hangisi Voltaire’in düşüncelerini yansıtmaz?

Cevap : C) Hiyerarşik bir toplum yapısına karşıdır.

#17. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Saint-Simon’a ait değildir?

Cevap : A) Toplum için en hayati meslek askerliktir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Emmanuel-Joseph Sieyès’in savunduğu fikirlerden değildir?

Cevap : D) Halk egemenliği

#19. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün yürütme kuvveti hakkında ileri sürdüğü temel önermelerdendir?

Cevap : E) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

#20. I. Herkese eşitçe uygulanacak yasalar II. Güçlü bir polis teşkilatı ve ordu III. Tarafsız yargıçlar IV. Ahlaki değerler V. Yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç John Locke’a göre ideal bir toplum yaratabilmek için sağlanması gereken koşullar hangileridir?

Cevap : A) I, III ve V

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Azuef Sosyoloji Lisans

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesindeki Sosyoloji Lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız, Siyasal Düşünceler Tarihi dersine ilişkin önemli konu başlıklarını ele alarak, öğrencilerin bu alandaki bilgilerini pekiştirmelerine ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. Makalemizde, John Locke’un ideal toplum teorisi, Fransız Devrimi öncesi toplumsal sınıflar, Marx ve Engels’in işbirlikçi çalışmaları, Saint-Simon’un toplumsal teorileri, Aristoteles’in devlet teorisi, İngiliz Burjuva Devrimi’nin sonuçları, Machiavelli’nin politik görüşleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun “İhtilal-i Kebir” algısı, İbn Haldun’un siyaset teorileri, Rousseau’nun toplum sözleşmesi, Emmanuel-Joseph Sieyès’in fikirleri, Montesquieu’nün yürütme kuvveti üzerine düşünceleri, pozitivizmin temel ilkeleri, Epikür’ün öğütleri, Aquinolu Thomas’ın yasa teorisi, Voltaire’in aydınlanma düşünceleri, sofistlerin devlet teorisi ve Fichte’nin milliyetçilik üzerine görüşleri gibi bir dizi önemli konuyu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

John Locke ve İdeal Toplum

John Locke’a göre, ideal bir toplumun temelinde herkese eşitçe uygulanan yasalar, tarafsız yargıçlar ve yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç bulunur. Locke, siyasi düşüncenin temelini bireysel haklar ve özgürlükler üzerine kurar ve devletin en önemli görevinin bu hakları korumak olduğunu savunur.

Fransız Devrimi ve Toplumsal Sınıflar

Fransız Devrimi öncesinde toplum, soylular, din adamları ve Tiers état olmak üzere üç ana sınıfa ayrılmıştı. Din adamları ve soylular ayrıcalıklı sınıfları, köylüler, işçiler, burjuvalar ve zanaatkârlar ise Tiers état’ı oluşturuyordu. Bu yapısal eşitsizlikler, devrimin temel nedenlerinden biri oldu.

Marx ve Engels: Ortak Çalışmalar

Karl Marx ve Friedrich Engels, “Komünist Manifesto”da kapitalist sistemin çelişkilerini ve bu sistemin işçi sınıfı tarafından yıkılmasının kaçınılmazlığını ileri sürer. Onların çalışmaları, sosyalizmin teorik temellerini oluşturur ve işçi hareketlerine derin bir etki bırakır.

Saint-Simon ve Toplumsal Teoriler

Saint-Simon, sanayileşmenin toplum üzerindeki etkilerini inceler ve toplumun yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğunu savunur. Ona göre, toplumu ayakta tutan ana sınıf, çalışan sınıftır ve devlet yönetimi, toplumun çıkarlarını en iyi şekilde temsil edebilecek uzmanlara bırakılmalıdır.

Aristoteles: Devlet Teorisi

Aristoteles, ideal devletin nasıl olması gerektiğine dair somut bir düşünce sistemi geliştirir. Onun görüşleri, yönetim biçimleri ve etik konular üzerine odaklanır, aynı zamanda gözleme dayalı bir yöntem benimseyerek bilimsel düşüncenin temellerini atar.

İngiliz Burjuva Devrimi

İngiliz Burjuva Devrimi, monarşinin yetkilerinin kısıtlandığı ve parlamentarizmin güçlendiği önemli bir dönüm noktasıdır. Haklar Kanunu’nun çıkartılması, bu dönemin sonucu olarak görülür ve modern demokrasinin temellerinden birini oluşturur.

Machiavelli ve “Prens”

Machiavelli’nin “Prens” adlı eseri, siyasi liderliğin doğası ve etkili yönetim üzerine kapsamlı bir analiz sunar. Machiavelli, İtalya’nın siyasi birliğini ve istikrarını sağlama amacıyla gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşım benimser.

Osmanlı İmparatorluğu ve “İhtilal-i Kebir”

Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Devrimi, “İhtilal-i Kebir” olarak adlandırılır ve büyük bir dönüşümün simgesi olarak görülür. Bu devrim, Avrupa’daki monarşik yapıları sarsmış ve ulusal egemenlik ile halkın hakları gibi modern siyasi kavramların önünü açmıştır.

İbn Haldun ve Siyaset Teorileri

İbn Haldun, medeniyetin doğuşu ve devletlerin yükselişi ve çöküşü üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış bir düşünürdür. Onun görüşleri, sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinlerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Rousseau ve Toplum Sözleşmesi

Jean-Jacques Rousseau, “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplumsal düzenin bireyler arasındaki özgür iradeyle kurulan bir sözleşme üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunur. Rousseau’nun fikirleri, demokrasi ve halk egemenliği kavramlarının gelişimine büyük etki yapmıştır.

Bu makale, lolonolo.com tarafından, Auzef öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilerin Siyasal Düşünceler Tarihi dersi kapsamında karşılaşabilecekleri temel konuları anlamalarını sağlamak ve bu alandaki bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin, bu makaleyi okuduktan sonra söz konusu dersle ilgili soruları daha rahat çözebilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

@lolonolo_com

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. I. Herkese eşitçe uygulanacak yasalar
II. Güçlü bir polis teşkilatı ve ordu
III. Tarafsız yargıçlar
IV. Ahlaki değerler
V. Yargıcın kararını uygulayacak toplumsal bir güç
John Locke’a göre ideal bir toplum yaratabilmek için sağlanması gereken koşullar hangileridir?

A) I, III ve V
B) I, III, IV ve V
C) III, IV ve V
D) II, III ve V
E) I, III ve IV

Cevap : A) I, III ve V

2. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi öncesinde Tiers état’yı (üçüncü sınıf) oluşturan toplumsal kesimlerden biri değildir?

A) Din adamları
B) Köylüler
C) İşçiler
D) Burjuvalar
E) Zanaatkârlar

Cevap : A) Din adamları

3. Marx ve Engels’in ortak kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalizmin İlkeleri
B) Komünist Manifesto
C) Kapital
D) Ne yapmalı?
E) Mülkiyet nedir?

Cevap : B) Komünist Manifesto

4. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Saint-Simon’a ait değildir?

A) Toplum için en hayati meslek askerliktir.
B) Sanayileşmekte olan bir toplumda temel çelişki, üretime katılanlarla katılmayanlar arasındadır.
C) İlahi esaslara dayanan ahlak ve siyasetin yerini, akla dayanan ahlakın ve endüstriye dayanan politikanın alması gerekir.
D) Toplumu besleyen ve ayakta tutan ana sınıf, çalışan sınıftır.
E) Devlet yönetimi uzmanlara bırakılmalıdır.

Cevap : A) Toplum için en hayati meslek askerliktir.

5. Aristoteles ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Platon’a kıyasla daha somut bir düşünce sistemi geliştirmiştir.
B) Yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.
C) Yunan sitelerinin anayasalarını inceleyerek ideal bir devletin nasıl olması gerektiğine cevap aramıştır.
D) Gözleme dayalı bir yöntem benimsemiştir.
E) Savunduğu ilerlemeci tarih anlayışıyla sonraki düşünürlere ilham vermiştir.

Cevap : B) Yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.

6. İngiliz burjuva devrimi aşağıdaki olaylardan hangisiyle sonuçlanmıştır?

A) Parlamento taraftarları ile kralcılar arasında iç savaşın başlaması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Kralın yetkilerinin genişletilmesi
D) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin yayımlanması
E) Haklar Kanunu’nun çıkartılması

Cevap : E) Haklar Kanunu’nun çıkartılması

7. Machiavelli’nin “Prens” adlı eserini yazmasındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katolikliğe vurgu yaparak yöneticileri adalete çağırmak
B) Yöneticileri halka karşı daha merhametli olmaya davet etmek
C) Siyasi görevler almak istemeyen gençleri siyasete özendirmek
D) Halkı yöneticilerin adaletsizliklerine karşı harekete geçirmek
E) İtalya’nın siyasi birliğini sağlamak

Cevap : E) İtalya’nın siyasi birliğini sağlamak

8. Osmanlıların “İhtilal-i Kebir” olarak nitelendirdikleri tarihî olay hangisidir?

A) Fransız Devrimi
B) İngiliz Burjuva Devrimi
C) Rus Devrimi
D) Jön Türk Devrimi
E) Sanayi Devrimi

Cevap : A) Fransız Devrimi

9. İbn Haldun’a göre yerleşik toplumlarda görülen üç siyaset tipi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Hukuki siyaset – Adil siyaset – Eşitlikçi siyaset
B) Akli siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset
C) Adil siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset
D) Adil siyaset – Eşitlikçi siyaset – Özgürlükçü siyaset
E) Akli siyaset – Ahlaki siyaset – Medeni siyaset

Cevap : B) Akli siyaset – Medeni siyaset – Dinî siyaset

10. 1762’de yayımlanan “Toplum Sözleşmesi” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomas Hobbes
B) Jean-Jacques Rousseau
C) Voltaire
D) John Locke
E) Montesquieu

Cevap : B) Jean-Jacques Rousseau

11. Aşağıdakilerden hangisi Emmanuel-Joseph Sieyès’in savunduğu fikirlerden değildir?

A) Temsilî sistem
B) Anayasal idare
C) Millî egemenlik
D) Halk egemenliği
E) Ulusçuluk

Cevap : D) Halk egemenliği

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fransız Devrim Üzerine Düşünceler – Burke
B) Kanunların Ruhu – Montesquieu
C) Toplum Sözleşmesi – Sieyès
D) Pozitif Siyaset Sistemi – Comte
E) Amerika’da Demokrasi – Tocqueville

Cevap : C) Toplum Sözleşmesi – Sieyès

13. Aşağıdakilerden hangisi Fichte’nin ileri sürdüğü önermelerden değildir?

A) Hukukun varlığı için güçlü bir devlet gerekir.
B) Güçlü bir ulus için özgürlüğün devlet tarafından düzenlenmesi gerekir.
C) Özgür düşünce, bilim sayesinde mümkündür.
D) Hukuk, özgürlüğü kurallara bağlayarak tutarlı hâle getirir.
E) Özgür bir ulus için devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir.

Cevap : E) Özgür bir ulus için devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerekir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün yürütme kuvveti hakkında ileri sürdüğü temel önermelerdendir?

A) Mümkün olduğunca kalabalık bir kurul tarafından uygulanmalıdır.
B) Karar alma süreçleri olabildiğince geniş bir tabana yayılmalıdır.
C) Uygulayıcıların inisiyatif alanı olabildiğince sınırlandırılmalıdır.
D) Biri halkı, diğeri soyluları temsil edecek iki meclis arasında paylaştırılmalıdır.
E) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

Cevap : E) İşlevi itibarıyla pratik ve hızlı kararlar almayı gerektirir.

15. “Düzen ve İlerleme” hangi düşünce sisteminin temel ilkesidir?

A) Merkantilizm
B) Marksizm
C) Sosyalizm
D) Pozitivizm
E) Materyalizm

Cevap : D) Pozitivizm

16. Aşağıdakilerden hangisi site-devletlerin çöküş döneminde Epikür’ün insanlara verdiği öğütlerden olamaz?

A) Mutlu olmak için siyasetten uzak durun.
B) Hayatınızı mümkün olduğu kadar mutlu bir şekilde yaşayın.
C) Dünyevi huzur ve mutluluğa erişmek için çok çalışın.
D) Ölümden korkmanın bir anlamı olmadığına inanın.
E) Mutlu olmak için kadere ilgisiz kalın.

Cevap : C) Dünyevi huzur ve mutluluğa erişmek için çok çalışın.

17. I. İnsanlar tarafından yapılan “pozitif yasalar”
II. Tanrı aklının ürünü olan “ölümsüz yasa”
III. Tanrı aklının yansıması ve insana içkin olan “doğal yasa”
Aquinolu Thomas’a göre yukarıda belirtilen yasa tiplerinin en önemli olandan daha az önemli olana doğru hiyerarşik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) III – I – II
B) I – II – III
C) III – II – I
D) II – III – I
E) I – III – II

Cevap : D) II – III – I

18. Aşağıdaki önermelerden hangisi Voltaire’in düşüncelerini yansıtmaz?

A) Temsil sistemine inanmaz.
B) Sadece medeni özgürlükleri savunur.
C) Hiyerarşik bir toplum yapısına karşıdır.
D) Bir tür aydın despotizminden yanadır.
E) Burjuva mülkiyet anlayışını savunur.

Cevap : C) Hiyerarşik bir toplum yapısına karşıdır.

19. I. İnsanın genel eğilimi ve temel içgüdüsü kendi iradesini başkalarına kabul ettirmektir.
II. Devlet, insanların toplu yaşama ve iş bölümü yapma zorunluluğundan doğmuştur.
III. İnsanlar, güçlüler ve zayıflar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasalar güçlülerin zayıflara kendi iradelerini zorla kabul ettirmelerine hizmet eder.
IV. Adalet ve ahlak gibi kavramlar, acizlerin uydurduğu şeylerdir.
V. Doğadaki diğer canlılara göre çok daha korunaksız ve aciz bir durumda olan insanlar, yaşamlarını ve türlerini idame ettirebilmek için topluluk hâlinde yaşamak ve karşılıklı yardımlaşmak zorundadır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri devletin doğuşunu “kuvvet” kuramıyla açıklayan sofistlerin düşünceleri arasında sayılabilir?

A) I ve II
B) Yalnız III
C) I, III ve IV
D) III, IV ve V
E) IV ve V

Cevap : C) I, III ve IV

20. “Alman Milletine Söylevler” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hegel
B) Kant
C) Marx
D) Fichte
E) Weber

Cevap : D) Fichte

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Siyasal Düşünceler Tarihi 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!