auzefsiyasal düşünceler tarihisosyoloji

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun'un kurduğu "Ümran" ilminin konuları arasında yer almaz?

Cevap : B) Gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri

#2. Hobbes'un "Leviathan" adlı eserinde savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kralın yetkileri sınırsız olmalıdır.

#3. I. Herakleitos, eşitlik ilkesi ve demokrasinin uygulanabilir olduğuna inanmaz. II. Herakleitos, halkın kolayca kandırılan bir yığın olduğunu ileri sürer. III. Herakleitos'a göre yönetim, vatandaşlara bırakılmaması gereken bir faaliyettir. Yukarıda yer verilen düşüncelere göre Herakleitos'u niteleyen en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Elitist

#4. Kral, seçkinler ve halkın paylaştığı karma bir yönetimi savunan Romalı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Cicero

#5. Serf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.

#6. "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" adlı eserinde Weber'in savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Protestanlığın temel ilkeleri, kapitalizmin doğuşunu sağlamıştır.

#7. Platon'un Atina'da kurduğu ve ders verdiği okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Akademia

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Roma İmparatorluğu için geçerli değildir?

Cevap : D) Siyasi meşruiyetini Tanrı’ya dayandıran bir yöntem

#9. Tanrı'nın koyduğu, insan tabiatına uygun ve değişmez doğal yasaların varlığını ve bunların devletin koyduğu yasalardan üstün olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Stoacılık

#10. Aşağıdakilerden hangisi Yunan site devletlerinin özelliklerinden değildir?

Cevap : A) Tek bir şehirden oluşma

#11. İbn Haldun'un "asabiye" kavramının insan ve toplum bilimlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : B) Toplumsal sapma

#12. İslamiyet'te "hicret" kavramı aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisini ifade etmek için kullanılır?

Cevap : D) Hz. Muhammed’in kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi

#13. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'ın feodal yapısını teşkil eden toplumsal sınıflardan biri değildir?

Cevap : E) Burjuvalar

#14. Antik dönemde Atina'da denizciler ve site vatandaşlarının toprak aristokrasisine karşı yürüttükleri ortak mücadele ile aşağıdaki tarihî olaylardan hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?

Cevap : C) 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile köylü sınıfının dayanışması

#15. Diyalektik yöntemin temellerini attığı kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Herakleitos

#16. Demokrasiyle yönetilen Yunan sitelerinde vatandaşlar yönetime doğrudan katılır, yasaların hazırlanmasında ve siyasi kararlarda söz sahibi olurlardı. Yukarıdaki açıklamaya göre Yunan sitelerinde uygulanan demokrasi ile ilgili aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Yunan demokrasisi, doğrudan ve mutlak bir demokrasiydi.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ düşüncesine yön veren düşünürlerden biri değildir?

Cevap : E) Aquinolu Thomas

#18. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da yaşanan olay veya süreçlerden değildir?

Cevap : A) Tarım devrimi

#19. Aristoteles'e göre iyi bir yönetimin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kamu çıkarını gözetmesi

#20. Platon'un savunduğu idealizm düşüncesi, aşağıdaki felsefi görüş veya öğretilerden hangisinin karşıtı sayılır?

Cevap : A) Materyalizm

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Vize Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022 Vize Soruları

1. Aristoteles’e göre iyi bir yönetimin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgürlükçü olması
B) Meşruiyetinin tanrısal olması
C) Köleliğe karşı olması
D) Kamu çıkarını gözetmesi
E) Eşitlikçi olması

Cevap : D) Kamu çıkarını gözetmesi

2. İslamiyet’te “hicret” kavramı aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisini ifade etmek için kullanılır?

A) Medine’de ilk islam devletinin kuruluşu
B) Hz. Muhammed’in topluma dini açıkça tebliğ etmeye başlaması
C) Hz. Muhammed’in İslamiyet’in ilk yıllarında terk etmek zorunda kaldığı Mekke’ye geri dönmesi
D) Hz. Muhammed’in kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi
E) Hz. Muhammed’in Medine’de gayrimüslimlerle yazılı bir antlaşma yapması

Cevap : D) Hz. Muhammed’in kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göç etmesi

3. Platon’un Atina’da kurduğu ve ders verdiği okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Panteon
B) Lise
C) Üniversite
D) Akropolis
E) Akademia

Cevap : E) Akademia

4. Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinde savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kralın yetkileri geçici olarak sınırlandırılmalıdır.
B) Katolikler ve Protestanlar arasında barışı tesis etmek üzere İspanya ve İngiltere birleşmelidir.
C) Kralın yetkileri sınırsız olmalıdır.
D) İngiliz monarşisi bireysel haklara tecavüz eden baskıcı siyasetinden vazgeçmelidir.
E) İngiliz halkı Katolikliği kabul etmelidir.

Cevap : C) Kralın yetkileri sınırsız olmalıdır.

5. Serf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Çağ’da kralın hizmetinde bulunan üst düzey memurlara ödenen maaştır.
B) Feodal düzende büyük toprak sahiplerine verilen addır.
C) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.
D) Orta Çağ’da sarayda kralın hizmetinde çalışan uşaklara verilen addır.
E) Orta Çağ’da genellikle avlanmak için kullanılan ve ok atmaya yarayan bir tür silahtır.

Cevap : C) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylülerdir.

6. “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde Weber’in savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Protestanlığın temel ilkeleri, kapitalizmin doğuşunu sağlamıştır.
B) Kapitalizmin ürünü olan Protestanlık, Avrupa’da manevi bir yozlaşmaya neden olmuştur.
C) Protestanlığın zamanla sekülerleşmesi kapitalizmin gelişimine ket vuracaktır.
D) Kapitalizmin Batı Avrupa’da gelişmesine engel olan en önemli etken Protestanlık inancıdır.
E) Kapitalizmin yol açtığı toplumsal buhran, Protestanlığın ortaya koyduğu ahlaki değerlerle aşılabilir.

Cevap : A) Protestanlığın temel ilkeleri, kapitalizmin doğuşunu sağlamıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ düşüncesine yön veren düşünürlerden biri değildir?

A) Platon
B) Aristoteles
C) Herakleitos
D) Sokrates
E) Aquinolu Thomas

Cevap : E) Aquinolu Thomas

8. Tanrı’nın koyduğu, insan tabiatına uygun ve değişmez doğal yasaların varlığını ve bunların devletin koyduğu yasalardan üstün olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hıristiyanlık
B) Sofizm
C) Epikürcülük
D) Sinizm
E) Stoacılık

Cevap : E) Stoacılık

9. Diyalektik yöntemin temellerini attığı kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aristoteles
B) Herakleitos
C) Ksenofon
D) Kallikles
E) Platon

Cevap : B) Herakleitos

10. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın feodal yapısını teşkil eden toplumsal sınıflardan biri değildir?

A) Hür köylüler
B) Soylular (senyörler)
C) Din adamları (rahipler)
D) Serfler
E) Burjuvalar

Cevap : E) Burjuvalar

11. Aşağıdakilerden hangisi Yunan site devletlerinin özelliklerinden değildir?

A) Tek bir şehirden oluşma
B) Köleci bir ekonomik düzen
C) Siyasal bakımdan bağımsızlık
D) Kendi kendine yeterlilik
E) Siyasal katılımın erkeklerle sınırlı oluşu

Cevap : A) Tek bir şehirden oluşma

12. I. Herakleitos, eşitlik ilkesi ve demokrasinin uygulanabilir olduğuna inanmaz.
II. Herakleitos, halkın kolayca kandırılan bir yığın olduğunu ileri sürer.
III. Herakleitos’a göre yönetim, vatandaşlara bırakılmaması gereken bir faaliyettir.
Yukarıda yer verilen düşüncelere göre Herakleitos’u niteleyen en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Popülist
B) İdealist
C) Materyalist
D) Elitist
E) Romantik

Cevap : D) Elitist

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Roma İmparatorluğu için geçerli değildir?

A) Merkezî bir yönetim ve güçlü bir bürokrasi
B) Gelişmiş bir özel hukuk
C) Kamu gücüne dayanan bir kamu hukuku
D) Siyasi meşruiyetini Tanrı’ya dayandıran bir yöntem
E) Güçlü bir vergi sistemi

Cevap : D) Siyasi meşruiyetini Tanrı’ya dayandıran bir yöntem

14. Antik dönemde Atina’da denizciler ve site vatandaşlarının toprak aristokrasisine karşı yürüttükleri ortak mücadele ile aşağıdaki tarihî olaylardan hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?

A) 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile iş gücünün tarım sektöründen sanayi sektörüne kayması ve işçi sınıfının doğuşu
B) 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa devletlerinin papalığın teşvikiyle Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kurduğu kutsal ittifaklar
C) 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile köylü sınıfının dayanışması
D) 20. yüzyılda dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen toprak reformları
E) 15. ve 16. yüzyıllarda yeni deniz yollarının Avrupalılar tarafından keşfi

Cevap : C) 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile köylü sınıfının dayanışması

15. Demokrasiyle yönetilen Yunan sitelerinde vatandaşlar yönetime doğrudan katılır, yasaların hazırlanmasında ve siyasi kararlarda söz sahibi olurlardı.
Yukarıdaki açıklamaya göre Yunan sitelerinde uygulanan demokrasi ile ilgili aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?

A) Yunan sitelerinde iktidarın yegâne kaynağı Tanrı idi.
B) “Polis” düzeninde yöneticiler halkın tamamı tarafından seçilmekteydi.
C) Yunan demokrasisi, doğrudan ve mutlak bir demokrasiydi.
D) Yunan demokrasisi, katılım bakımından günümüz çağdaş demokrasilerine benzemekteydi.
E) Yunan sitelerinde eşitlikçi ve adil bir yönetim uygulanmaktaydı.

Cevap : C) Yunan demokrasisi, doğrudan ve mutlak bir demokrasiydi.

16. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da yaşanan olay veya süreçlerden değildir?

A) Tarım devrimi
B) Millî devletin doğuşu
C) İslamiyet’in doğuşu
D) Feodal düzenin ortaya çıkışı
E) Devlet-kilise çatışması

Cevap : A) Tarım devrimi

17. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un kurduğu “Ümran” ilminin konuları arasında yer almaz?

A) Geçmiş kavimlerin yaşamlarında meydana gelen değişmeler
B) Gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri
C) Devletlerin kuruluşu ve yıkılışı
D) Göçler ve nüfus hareketleri
E) Yerleşik ve göçebe yaşam

Cevap : B) Gök cisimlerinin fiziki ve kimyasal özellikleri

18. Kral, seçkinler ve halkın paylaştığı karma bir yönetimi savunan Romalı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Platon
B) Cicero
C) Epikür
D) Kıbrıslı Zenon
E) Aristoteles

Cevap : B) Cicero

19. İbn Haldun’un “asabiye” kavramının insan ve toplum bilimlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Toplumsal dayanışma
B) Toplumsal sapma
C) Milliyetçilik
D) Toplumsal bütünleşme

Cevap : B) Toplumsal sapma

20. Platon’un savunduğu idealizm düşüncesi, aşağıdaki felsefi görüş veya öğretilerden hangisinin karşıtı sayılır?

A) Materyalizm
B) Sofizm
C) Pozitivizm
D) Romantizm
E) Hedonizm

Cevap : A) Materyalizm

sosyoloji facebook grubu
Telegram Sosyoloji

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ, Siyasal Düşünceler Tarihi 2019 Final Soruları

Siyasal Düşünceler Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!