auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Final Soruları

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Final Soruları

#1. Max Weber devleti hangi temelde tanımlamıştır?

Cevap : D) Meşru güç kullanma tekeli

#2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yerelleşmenin siyasal ve sosyal olumsuz sonuçlarından biri değildir?

Cevap : A) Eğitimli işgücünün hareketlilik yapısı

#3. Aşağıdakilerden hangisi Meclis Hükümeti Sistemi'nin özelliklerinden biridir?

Cevap : E) Kuvvetler birliğine dayalı bir sistem olması

#4. Aşağıdaki isimlerin hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının yerleşmesinde etkili olmuş siyasal liderlerdendir?

Cevap : B) Reagan

#5. Siyaseti "Bir bütün içinde rol oynayan farklı çıkarların, toplumun refahını sağlamak ve varlığını sürdürmek amacıyla taşıdıkları önemle orantılı bir şekilde iktidardan pay almalarını sağlamaktır." şeklinde tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Crick

#6. Doğal yasaların, İlahi yasalara uyması gerektiğini, İlahi yasaların ise ancak din adamları tarafından anlaşılabileceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) St. Thomas

#7. Başkanlık sistemlerinde çifte meşruiyet krizi hangi organlar arasında çıkmaktadır?

Cevap : E) Başkan – Meclis

#8. K. Deutsch modernleşme sürecinde hangi faktörü belirleyici bir unsur olarak ele almaktadır?

Cevap : C) Toplumsal hareketlilik

#9. Marksist değer teorisine göre bireyin emeği ücretle belirlenen bir olguya dönüştüğünde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Cevap : B) Sömürü

#10. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parlamenter sistemlere özgü bir sonuçtur?

Cevap : D) Disiplinli partiler

#11. Steven Lukes, otorite-meşruiyet ilişkisinin şekillenmesinde hangi unsura dikkat çekmiştir?

Cevap : D) Siyasal aktörlerin gündem belirleme ve yönlendirme yeteneklerindeki artış

#12. Okul hangi tipte bir sosyalleşme kaynağıdır?

Cevap : A) İkincil

#13. Siyasal etik konusu, siyaset bilimi tartışmaları açısından aşağıdaki hangi kavramla yakından ilgilidir?

Cevap : C) Değer

#14. Gelirin yeniden dağıtımında devletin kamu yatırımlarının ve harcamalarının aktif bir biçimde rol oynaması gerektiği düşüncesi hangi devlet anlayışının bir yansımasıdır?

Cevap : C) Keynesyen devlet anlayışı

#15. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin siyaset bilimine en fazla katkı sağlayan çalışma alanlarındandır?

Cevap : A) Arşiv çalışmaları

#16. Demokratik kültürün oluşumunda kuşaklar arasındaki değer değişimlerinin önemini vurgulayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Inglehart

#17. Küreselleşme süreciyle birlikte öne çıkan avantajlı kentler, yönetsel otoriteler açısından, aşağıdaki hangi değişimin bir sonucu olarak güçlenmiştir?

Cevap : C) Yönetsel yetkilerin ulusal otoritelerden yerel otoritelere geçmesi

#18. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kültürün temel İşlevlerinden biridir?

Cevap : A) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma

#19. Siyasal sistemde ortaya çıkan hacim gerilimi aşağıdaki hangi iki unsur ile ilgilidir?

Cevap : D) Talep sayısı – Sistemin karşılama derecesi

#20. Siyaset bilimi ile uluslararası ilişkiler alanları arasındaki etkileşim aşağıdaki alanların hangisinin bir alt disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur?

Cevap : E) Karşılaştırmalı Siyaset

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdaki isimlerin hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının yerleşmesinde etkili olmuş siyasal liderlerdendir?

A) Merkel
B) Reagan
C) Putin
D) Blair
E) Gorbachev

Cevap : B) Reagan

2. Doğal yasaların, İlahi yasalara uyması gerektiğini, İlahi yasaların ise ancak din adamları tarafından anlaşılabileceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hobbes
B) Farabi
C) St. Augustin
D) Machiavelli
E) St. Thomas

Cevap : E) St. Thomas

3. Küreselleşme süreciyle birlikte öne çıkan avantajlı kentler, yönetsel otoriteler açısından, aşağıdaki hangi değişimin bir sonucu olarak güçlenmiştir?

A) Yerel seçimlerle belirlenen otoritelerin niteliğindeki değişim
B) Küresel otoritelerin kamu hizmetlerinde daha çok yerel otoritelerle temas kurmak istemeleri
C) Yönetsel yetkilerin ulusal otoritelerden yerel otoritelere geçmesi
D) Ulusal otoritelerin küresel örgütlerle etkileşiminde görünen artış
E) Avantajlı kentlerin kamu yatırımlarına daha çok sahip olması

Cevap : C) Yönetsel yetkilerin ulusal otoritelerden yerel otoritelere geçmesi

4. K. Deutsch modernleşme sürecinde hangi faktörü belirleyici bir unsur olarak ele almaktadır?

A) İletişim
B) Kentleşme
C) Toplumsal hareketlilik
D) Siyasal istikrar
E) Ekonomik kaynaklar

Cevap : C) Toplumsal hareketlilik

5. Siyaseti “Bir bütün içinde rol oynayan farklı çıkarların, toplumun refahını sağlamak ve varlığını sürdürmek amacıyla taşıdıkları önemle orantılı bir şekilde iktidardan pay almalarını sağlamaktır.” şeklinde tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faucault
B) Crick
C) Laswell
D) Easton
E) Weber

Cevap : B) Crick

6. Siyaset bilimi ile uluslararası ilişkiler alanları arasındaki etkileşim aşağıdaki alanların hangisinin bir alt disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur?

A) Siyaset Sosyolojisi
B) İktisat Politikası
C) Siyaset Psikolojisi
D) Siyasal Coğrafya
E) Karşılaştırmalı Siyaset

Cevap : E) Karşılaştırmalı Siyaset

7. Marksist değer teorisine göre bireyin emeği ücretle belirlenen bir olguya dönüştüğünde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A) Bağımlılık
B) Sömürü
C) Sentez
D) İlerleme
E) Bilinçlenme

Cevap : B) Sömürü

8. Gelirin yeniden dağıtımında devletin kamu yatırımlarının ve harcamalarının aktif bir biçimde rol oynaması gerektiği düşüncesi hangi devlet anlayışının bir yansımasıdır?

A) Marksist devlet anlayışı
B) Liberal devlet anlayışı
C) Keynesyen devlet anlayışı
D) Weberyan devlet anlayışı
E) Ulus devlet anlayışı

Cevap : C) Keynesyen devlet anlayışı

9. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kültürün temel İşlevlerinden biridir?

A) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma
B) Ders Kitaplarının içeriğini belirleme.
C) Liderin politikalarını benimsetme
D) Siyasete ilişkin bilgi gerektiren konuları vatandaşlara aktarma
E) Seçmen tercihini belli bir partiye yönlendirme

Cevap : A) Standartlaştırma yoluyla siyasal sistemin işleyişini kolaylaştırma

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yerelleşmenin siyasal ve sosyal olumsuz sonuçlarından biri değildir?

A) Eğitimli işgücünün hareketlilik yapısı
B) Teşvike bağımlı tarımsal sektörlerde zayıflama
C) Düzensiz göç dalgaları
D) Etnik – ayrılıkçı hareketlerin güç kazanması
E) Yoksullaşma

Cevap : A) Eğitimli işgücünün hareketlilik yapısı

11. Siyasal etik konusu, siyaset bilimi tartışmaları açısından aşağıdaki hangi kavramla yakından ilgilidir?

A) Yöntem
B) Deneysellik
C) Değer
D) Talep
E) Gözlem

Cevap : C) Değer

12. Siyasal sistemde ortaya çıkan hacim gerilimi aşağıdaki hangi iki unsur ile ilgilidir?

A) Talebin niteliği -Sistemin karşılama derecesi
B) Talep yapısındaki değişim – Sistemin iletişim derecesi
C) Sistemin amacı – Kabul edilme derecesi
D) Talep sayısı – Sistemin karşılama derecesi
E) Karar alabilme derecesi – Kararların kabul edilme derecesi

Cevap : D) Talep sayısı – Sistemin karşılama derecesi

13. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin siyaset bilimine en fazla katkı sağlayan çalışma alanlarındandır?

A) Arşiv çalışmaları
B) Sivil toplum örgütleri
C) Seçim sistemleri
D) Diplomasi teknikleri
E) Seçmen davranışı

Cevap : A) Arşiv çalışmaları

14. Başkanlık sistemlerinde çifte meşruiyet krizi hangi organlar arasında çıkmaktadır?

A) Başbakan – Bakanlar Kurulu
B) Bakanlar Kurulu – Meclis
C) Meclis – Bakan
D) Cumhurbaşkanı – Bakanlar Kurulu
E) Başkan – Meclis

Cevap : E) Başkan – Meclis

15. Aşağıdakilerden hangisi Meclis Hükümeti Sistemi’nin özelliklerinden biridir?

A) Yürütmenin iki kanadı için ayrı ayrı seçim yapılması
B) Yürütmenin Meclis seçimlerini yenileme yetkisinin bulunması
C) Yürütmenin bir kişi tarafından temsil edilmesi
D) Yasama ve yürütme için iki ayrı seçim yapılması
E) Kuvvetler birliğine dayalı bir sistem olması

Cevap : E) Kuvvetler birliğine dayalı bir sistem olması

16. Okul hangi tipte bir sosyalleşme kaynağıdır?

A) İkincil
B) Dolaylı
C) Birincil
D) Kurumsal
E) Resmi olmayan

Cevap : A) İkincil

17. Aşağıdakilerden hangisi daha çok parlamenter sistemlere özgü bir sonuçtur?

A) Bakanların cezai sorumluluğunun bulunmaması
B) Güçlü cumhurbaşkanlığı
C) Yürütme istikrarı
D) Disiplinli partiler
E) Başbakanlığın zayıflaması

Cevap : D) Disiplinli partiler

18. Steven Lukes, otorite-meşruiyet ilişkisinin şekillenmesinde hangi unsura dikkat çekmiştir?

A) Popülist-karizmatik liderliğin güç kazanması
B) Modern dünyada geleneksel değerlerin yükseliş göstermesi
C) Kuşaklar arasındaki değer değişiminin artan önemi
D) Siyasal aktörlerin gündem belirleme ve yönlendirme yeteneklerindeki artış
E) Bireysellik ve kitle iletişim araçları nedeniyle otoritelerin güç kaybı

Cevap : D) Siyasal aktörlerin gündem belirleme ve yönlendirme yeteneklerindeki artış

19. Max Weber devleti hangi temelde tanımlamıştır?

A) Sınıf çatışmasının doğurduğu bir üst yapı kurumu olması
B) İşgal edebilme ve itaate zorlama yeteneği
C) Sanayi devriminin merkezi iktidarı zorunlu kılması
D) Meşru güç kullanma tekeli
E) Toplum sözleşmesine dayanması

Cevap : D) Meşru güç kullanma tekeli

20. Demokratik kültürün oluşumunda kuşaklar arasındaki değer değişimlerinin önemini vurgulayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tocqueville
B) Inglehart
C) Dittmer
D) Putnam
E) Verba

Cevap : B) Inglehart

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!