Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -13

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -13

#1. I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, II. Toprak reformunun yapılması, III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

Cevap : b) Yalnız II

#2. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Dokuz Umde

#3. Türkiye’de Laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

#4. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi II. Millet Mektepleri’nin açılması III. Üniversite reformunun hazırlanması Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) I,II,III

#5. I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni’nde Fransa’nın güvenlik endişelerini gidermek ve dünya barışına katkı sağlamak için 16 Ekim 1925’te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Dawes Planı


#6. I. Casablanca Konferansı II. Quebec Konferansı III. Moskova Konferansı IV. Tahran Konferansı V. Postdam Konferansı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girişi ile ilgili gelişmelerden değildir?

Cevap : e) II ve V

#7. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik

#8. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

#9. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Türkiye’nin saldırgan ve emperyalist politikalar takip etmesi

#10. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı


#11. I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması II. Mussolini’nin Akdeniz ve Orta Doğu hâkimiyetine yönelik siyaset izlemesi III. Hızlı silahlanan Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı tanımadığını belirtmesi IV. Montreux Antlaşması’yla Boğazların Türkiye’nin egemenliğine bırakılması V. Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olduğu söylenemez?

Cevap : d) IV ve V

#12. I. Bir milletin hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir. III. Devletin dış politikasının temel ilkelerindendir. IV. Yönetim ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir?

Cevap : c) Tam bağımsızlık

#13. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır takınmıştı?

Cevap : c) Hint Müslümanları

#14. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik temel ilkesini bütünler?

Cevap : b) Millî egemenlik ilkesi

#15. Atatürkçülüğün laiklik ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymaz?

Cevap : d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur.


#16. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : c) 1 Kasım 1928

#17. I. Saltanatın kaldırılmasına II. Halifeliğin kaldırılmasına III. Cumhuriyetin ilanına İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

Cevap : b) Yalnız I

#18. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

Cevap : a) 1923

#19. Atatürkçülükle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz?

Cevap : b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

#20. Anlamı şef, lider, yol gösterici olan “Führer” unvanı hangi tarihî şahsiyete verilmiştir?

Cevap : d) Hitler


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -13

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Denem Sınavı -13

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -13

AtaAöf Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -13

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -13

Atatürk Düşünce Sistemi Çerçevesinde Atatürk İlkeler

1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.
b) Her Cumhuriyet demokratik değildir.
c) Cumhuriyet rejiminde mutlaka seçim vardır.
d) En gelişmiş toplum düzenine millet denir.
e) Cumhuriyet rejiminde egemenlik milletindir.

Cevap : a) Monarşik yönetimler veraset şartını reddeder.

2. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

a) Milliyetçilik
b) Devletçilik
c) Halkçılık
d) İnkılapçılık
e) Cumhuriyetçilik

Cevap : d) İnkılapçılık

3. Altı Atatürk ilkesinin anayasaya girmesi kaç tarihinde olmuştur?

a) 1921
b) 1924
c) 1928
d) 1935
e) 1937

Cevap : e) 1937

4. Atatürk milliyetçiliğinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Irk birliği
b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek
c) Siyasi birlik
d) Vatan birliği
e) Din birliği

Cevap : b) Birlikte yaşama konusunda ortak istek

5. Türkiye’de Cumhuriyet idaresi hangi ilkenin doğal sonucu olarak kurulmuştur?

a) Halkçılık ilkesinin
b) Laiklik ilkesinin
c) Cumhuriyetçilik ilkesinin
d) Milliyetçilik ilkesinin
e) İnkılapçılık ilkesinin

Cevap : c) Cumhuriyetçilik ilkesinin

6. Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

a) Devletçilik ve Laiklik
b) İnkılapçılık ve Laiklik
c) Devletçilik ve İnkılapçılık
d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik
e) Laiklik ve Milliyetçilik

Cevap : d) Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik

7. Toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları ortadan kaldıran ilke şağıdakilerden hangisidir?

a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Devletçilik
e) Laiklik

Cevap : a) Halkçılık

8. “Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir.” görüşü aşağıda verilen hangi iki ilkeye uygundur?

a) İnkılapçılık-Laiklik
b) Milliyetçilik-Halkçılık
c) Laiklik-Halkçılık
d) Devletçilik-Laiklik
e) Devletçilik-İnkılapçılık

Cevap : b) Milliyetçilik-Halkçılık

9. “Cumhuriyetin en önemli özelliği, millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi benimsemesidir.”
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet rejiminin nitelikleri arasında sayılmaz?

a) Millet egemenliğine dayanması
b) Çağa en uygun bir sistem olması
c) Demokrasinin en gelişmiş şekli olması
d) Milli iradeyi her şeyden üstün tutması
e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

Cevap : e) Tüm devlet görevlilerinin seçimle iş başına gelmesi

10. İnanç özgürlüğünü güvence altına alma amacını aşağıdaki ilkelerden hangisi taşımaktadır?

a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Laiklik
d) Cumhuriyetçilik
e) Milliyetçilik

Cevap : c) Laiklik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!