Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

#1. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

#2. I. Soyadı Kanunu’nun kabulü II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması III. Medenî Kanunu’nun kabulü IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : a) IV ve V

#3. Atatürkçülüğün laiklik ilkesine aşağıdakilerden hangisi uymaz?

Cevap : d) Devlet bazı dinî inanışların yayılmasına yardımcı olur.

#4. 23 Aralık 1930’da meydana gelen Menemen Olayı’nda katledilen ve bu olayla özdeşleşen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Kubilay

#5. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi


#6. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

Cevap : b) Halkçılık

#7. Atatürkçülükle aşağıdakilerden hangisi bağdaşmaz?

Cevap : b) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

#8. I. Bir milletin hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demektir. III. Devletin dış politikasının temel ilkelerindendir. IV. Yönetim ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir?

Cevap : c) Tam bağımsızlık

#9. Türkiye’de Laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

#10. Şeyh Sait İsyanı hangi sorunun İngilizlerin lehine sonuçlanmasına sebep olmuştur?

Cevap : c) Musul sorununun


#11. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamasına rağmen özellikle ekonomik alanda büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekonomik sıkıntılara önlem niteliği taşımaz?

Cevap : b) Milli Savunmaya önemli yatırımlar yapılmıştır.

#12. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

Cevap : c) 1889

#13. “Üretimin denetimi, çalışma şartlarını düzenleme, ihtiyaç hasıl olunca bazı malların stoklanması, tüketimi engelleyici tedbirler alma gibi çok önemli yetkileri kapsayan kanun, 19 Şubat 1940’tan itibaren de uygulamaya konulmuştur.” Bu kanun veya karar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Milli Korunma Kanunu

#14. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi kanuna dayanılarak kapatılmıştır?

Cevap : b) Takrir-i Sükûn

#15. Atatürk’ün ölümünden sonra yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Türk Ocakları kapatılmıştır.


#16. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacı

#17. Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden hangisi Cumhuriyetçilik temel ilkesini bütünler?

Cevap : b) Millî egemenlik ilkesi

#18. Köy Enstitüleri’nin kurulmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hasan Ali Yücel

#19. Alternatif bir resmî ideoloji yaratma ve yeni bir seçkinler grubu oluşturma girişiminde bulunmak üzere 1932-1934 yılları arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve arkadaşlarınca çıkarılan dergi hangisidir?

Cevap : c) Kadro

#20. Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

Cevap : d) Çok partili siyasi hayata geçilmesine


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

 

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuva-yı Milliye
b) Kuva-yı İnzibatiye
c) Tekâlif-i Milliye
d) Takrir-i Sükûn
e) Düyun-ı Umumiye

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

2. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi
b) Cumhuriyetçi düşüncelerin güçlenmesi
c) Anadolu’da işgal ve protesto mitinglerinin yapılması
d) Halifenin halk üzerinde etkisini sürdürmesi
e) 1921 Anayasası’nın laik olmaması

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

3. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

a) Ankara Antlaşması
b) Mudanya Mütarekesi
c) Lozan Antlaşması
d) Moskova Antlaşması
e) Gümrü Antlaşması

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

4. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

a) Çanakkale Savaşları
b) Büyük Taarruz
c) Trablusgarp Savaşı
d) I. Balkan Savaşı
e) Sakarya Savaşı

Cevap : e) Sakarya Savaşı

5. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

a) Boğazlar
b) Adalar
c) Trakya’nın boşaltılması
d) Nüfus Mübadelesi
e) Patrikhane

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

6. Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti’nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

a) Asker sayısının azaltılması
b) Devletçilik ilkesinin uygulanması
c) Kapitülasyonların kaldırılması
d) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

7. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Mudanya Mütarekesi
b) Lozan Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Ankara Antlaşması

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

8. TBMM Hükümeti’nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere’yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Mudanya Mütarekesi

Cevap : b) Ankara Antlaşması

9. Mudanya Mütarekesi; “İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti’nin idaresine bırakılacaktır.” hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

a) Hukuken sona ereceğini
b) Küçük bir devlet olarak kalacağını
c) Anlaşma Devletleri’ne bağımlı kalacağını
d) TBMM Hükümeti ile anlaşacağını
e) Anlaşma Devletleri’ne itiraz edeceğini

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

10. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

a) Türkiye – Irak sınırı
b) Hatay meselesi
c) Boğazlar meselesi
d) Kapitülasyonlar
e) Türk – Yunan ilişkileri

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!