Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

#1. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.

#2. Atatürk Yeni Türk Devleti’nde inkılaplarını gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini temel hedef göstermiştir?

Cevap : e) Çağdaşlaşma

#3. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde Halkçılık ilkesinin gerektirdiği unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Sınıf ayrımı

#4. Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini, çeşitli yönleriyle destekleyen ve tamamlayan ilkelere …………….. ilkeler denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) Bütünleyici

#5. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : a) Halkçılık


#6. nkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İzmir Suikastı

#7. 1924-1930 yılları arasında yapılan inkılap çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Yeni Türk harflerinin kabulü

#8. I. Dünya Savaşı sonrası kurulan Yeni Dünya Düzeni’nde Fransa’nın güvenlik endişelerini gidermek ve dünya barışına katkı sağlamak için 16 Ekim 1925’te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) Dawes Planı

#9. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#10. Atatürkçü Düşünce Sisteminin temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Yayılmacılık ve sömürgecilik


#11. I. Casablanca Konferansı II. Quebec Konferansı III. Moskova Konferansı IV. Tahran Konferansı V. Postdam Konferansı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girişi ile ilgili gelişmelerden değildir?

Cevap : e) II ve V

#12. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : a) Türkiye’nin saldırgan ve emperyalist politikalar takip etmesi

#13. Toplum hayatında iletişimin kolaylaşmasını aşağıdaki inkılaplardan hangisi sağlamıştır?

Cevap : a) Soyadı Kanunu

#14. I. Japonya’nın Mançurya’ya saldırması II. Mussolini’nin Akdeniz ve Orta Doğu hâkimiyetine yönelik siyaset izlemesi III. Hızlı silahlanan Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı tanımadığını belirtmesi IV. Montreux Antlaşması’yla Boğazların Türkiye’nin egemenliğine bırakılması V. Orta Doğu’da İsrail Devleti’nin kurulması Yukarıdakilerden hangilerinin II. Dünya Savaşı’nın başlamasında etkili olduğu söylenemez?

Cevap : d) IV ve V

#15. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası


#16. “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz.” Atatürk’ün bu ifadesi hangi bütünleyici ilke ile ilgilidir?

Cevap : a) Millî birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

#17. Anlamı şef, lider, yol gösterici olan “Führer” unvanı hangi tarihî şahsiyete verilmiştir?

Cevap : d) Hitler

#18. Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : e) Ticaret

#19. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#20. I. Sosyal II. Siyasal III. Ekonomik Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile yukarıdaki alanlardan hangisi ya da hangilerinde kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu?

Cevap : d) I, II ve III


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Final Deneme Sınavı -1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasından İtibaren Yaşanan Gelişmeler

1. Kuva-yı Milliye aşağıdaki hangi gelişmeyle sonra ermiştir?

a) Sakarya Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Büyük Taarruz’dan sonra
d) Mudanya Mütarekesi’nden sonra
e) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

Cevap : b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra

2. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

a) I. İnönü Savaşı
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz Savaşı
e) Kütahya-Eskişehir Savaşı

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

3. Batum’daki egemenlik hakkımız hangi antlaşmadan sonra Gürcistan’a verilmiştir?

a) Kars Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Mudanya Mütarekesi
e) Lozan Antlaşması

Cevap : c) Moskova Antlaşması

4. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Lozan Antlaşması
e) Moskova Antlaşması

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

5. İstiklal Marşımız hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 19 Mayıs 1919
b) 23 Nisan 1920
c) 20 Ocak 1921
d) 12 Mart 1921
e) 29 Ekim 1923

Cevap : d) 12 Mart 1921

6. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

a) Ermenistan-Fransa-Sovyet Rusya
b) Fransa-Ermenistan-Sovyet Rusya
c) Sovyet Rusya-Ermenistan-Fransa
d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa
e) Fransa-Sovyet Rusya-Ermenistan

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

7. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşı kazanarak göstermiştir?

a) Sakarya Savaşı’nda
b) Büyük Taarruz’da
c) I.İnönü Savaşı’nda
d) Maraş Savunması’nda
e) II. İnönü Savaşı’nda

Cevap : c) I.İnönü Savaşı’nda

8. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

a) Lozan Antlaşması’nda
b) Londra Konferansı’nda
c) Moskova Antlaşması’nda
d) San Remo Konferansı’nda
e) Ankara Antlaşması’nda

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

9.

I. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltmaya başladı,
II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları su yüzüne çıkmaya başladı,
III. Fransa Ankara ile anlaşma yolları aramaya başladı.
Yukarıda belirtilen gelişmeler hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?

a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra
b) I. İnönü Savaşı’ndan sonra
c) Doğu Harekâtı’ndan sonra
d) Urfa Savunması’ndan sonra
e) Sakarya Savaşı’ndan sonra

Cevap : a) II. İnönü Savaşı’ndan sonra

10. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Lozan-Ankara-Gümrü antlaşmaları
b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları
c) Ankara-Lozan-Gümrü antlaşmaları
d) Mudanya-Lozan-Moskova antlaşmaları
e) Moskova-Kars-Gümrü antlaşmaları

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!