Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

#1. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

Cevap : b) İsviçre

#2. Rumî 1305 yılı Miladi olarak hangi yıla karşılık gelir?

Cevap : c) 1889

#3. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır takınmıştı?

Cevap : c) Hint Müslümanları

#4. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi

#5. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Dokuz Umde


#6. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

Cevap : a) 1923

#7. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

#8. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926). Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması

#9. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

#10. I. Saltanatın kaldırılmasına II. Halifeliğin kaldırılmasına III. Cumhuriyetin ilanına İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

Cevap : b) Yalnız I


#11. Sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : e) Din adamlarına ibadet yerlerinde şapka takma mecburiyeti getirilmesi

#12. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

#13. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

#14. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Aile Hukuku

#15. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı


#16. Ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yönelik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : b) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

#17. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

#18. Soyadı Kanunu Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

Cevap : b) Halkçılık

#19. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

#20. I. Soyadı Kanunu’nun kabulü II. Şapka Kanunu’nun çıkarılması III. Medenî Kanunu’nun kabulü IV. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi V. Miladi takvimin kabul edilmesi Türkiye’de; Gelişmelerinden hangileri uluslararası ticarî ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?

Cevap : a) IV ve V


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

 

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -2

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -2

Sakarya’dan Lozan’a Askerî ve Siyasi Gelişmeler

1. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuva-yı Milliye
b) Kuva-yı İnzibatiye
c) Tekâlif-i Milliye
d) Takrir-i Sükûn
e) Düyun-ı Umumiye

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

2. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi
b) Cumhuriyetçi düşüncelerin güçlenmesi
c) Anadolu’da işgal ve protesto mitinglerinin yapılması
d) Halifenin halk üzerinde etkisini sürdürmesi
e) 1921 Anayasası’nın laik olmaması

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

3. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

a) Ankara Antlaşması
b) Mudanya Mütarekesi
c) Lozan Antlaşması
d) Moskova Antlaşması
e) Gümrü Antlaşması

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

4. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

a) Çanakkale Savaşları
b) Büyük Taarruz
c) Trablusgarp Savaşı
d) I. Balkan Savaşı
e) Sakarya Savaşı

Cevap : e) Sakarya Savaşı

5. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

a) Boğazlar
b) Adalar
c) Trakya’nın boşaltılması
d) Nüfus Mübadelesi
e) Patrikhane

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

6. Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti’nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

a) Asker sayısının azaltılması
b) Devletçilik ilkesinin uygulanması
c) Kapitülasyonların kaldırılması
d) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

7. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Mudanya Mütarekesi
b) Lozan Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Ankara Antlaşması

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

8. TBMM Hükümeti’nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa’nın İngiltere’yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Kars Antlaşması
e) Mudanya Mütarekesi

Cevap : b) Ankara Antlaşması

9. Mudanya Mütarekesi; “İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti’nin idaresine bırakılacaktır.” hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

a) Hukuken sona ereceğini
b) Küçük bir devlet olarak kalacağını
c) Anlaşma Devletleri’ne bağımlı kalacağını
d) TBMM Hükümeti ile anlaşacağını
e) Anlaşma Devletleri’ne itiraz edeceğini

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

10. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

a) Türkiye – Irak sınırı
b) Hatay meselesi
c) Boğazlar meselesi
d) Kapitülasyonlar
e) Türk – Yunan ilişkileri

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!