Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Gümrü, Moskova ve Ankara Antlaşmaları sırasıyla hangi devletlerle yapılmıştır?

Cevap : d) Ermenistan-Sovyet Rusya-Fransa

#2. Doğu sınırlarımızın tespiti ile ilgili olarak yapılan antlaşmaların oğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : b) Gümrü-Moskova-Kars antlaşmaları

#3. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

Cevap : d) 1937

#4. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi II. Millet Mektepleri’nin açılması III. Üniversite reformunun hazırlanması Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) I,II,III

#5. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik


#6. Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, TBMM Hükümeti'nin gelirleri savaş giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Aşağıdakilerin hangisiyle bu durumun giderilmesine çalışılmıştır?

Cevap : e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

#7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : d) 1924 Anayasası

#8. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

#9. İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni ilk defa resmen ne zaman tanımışlardır?

Cevap : b) Londra Konferansı’nda

#10. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler


#11. I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, II. Toprak reformunun yapılması, III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

Cevap : b) Yalnız II

#12. TBMM Hükümeti'nin tanınması ve siyasî yönden güçlenmesi ile ilgili olarak Fransa'nın İngiltere'yle görüş ayrılığına düşmesine aşağıdaki antlaşmalardan hangisi neden olmuştur?

Cevap : b) Ankara Antlaşması

#13. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : c) 1 Kasım 1928

#14. Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

Cevap : e) Sakarya Savaşı

#15. Lozan Antlaşması’ndan sonra aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun oluşturmamıştır?

Cevap : e) Türk – Yunan ilişkileri


#16. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Mecelle

#17. TBMM Hükümeti’nin ilk imzaladığı ve Türkiye adının geçtiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Gümrü Antlaşması

#18. İtilaf Devletleri hangi savaştan sonra Londra’da bir konferans düzenleyerek Sevr Antlaşması’ndan taviz verebileceklerini göstermişlerdir?

Cevap : a) I. İnönü Savaşı

#19. Saltanatın kaldırılmasında etkili olan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap : a) TBMM’nin Lozan görüşmeleri ’ne tek başına girmek istemesi

#20. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

Cevap : a) 1876


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -3

İstiklal Savaşı Sonrası Türk Siyasal Hayatında Yaşanan Gelişmeler

1.
I. Saltanatın kaldırılmasına
II. Halifeliğin kaldırılmasına
III. Cumhuriyetin ilanına
İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırmalarının yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine neden olduğu savunulabilir?

a) Yalnız III
b) Yalnız I
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I ve III

Cevap : b) Yalnız I

2. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
b) Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak
c) Ekonomik alanda kalkınmayı sağlamak
d) Türkiye’yi Batılı ülkelerle rekabet edecek hâle getirmek
e) Türkiye’nin savaşabilme yeteneğini artırma

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak

3. Hilafet kurumunun sağlam temellere oturtulması ve halifenin statüsünün belirlenmesi hususunda, hangi ülkenin İslami cemaati ısrarcı bir tavır takınmıştı?

a) Arnavutluk Müslümanları
b) Fas Müslümanları
c) Hint Müslümanları
d) Irak Müslümanları
e) İran Müslümanları

Cevap : c) Hint Müslümanları

4. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vatanı kurtarmak
b) İktisadi kalkınma
c) Dış politikada atılım
d) İnkılapları gerçekleştirme
e) Saltanat sistemine son verme

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

5. Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

a) 1923
b) 1925
c) 1928
d) 1930
e) 1960

Cevap : a) 1923

6. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

a) Ahali Fırkası
b) Demokrat Parti
c) İttihat ve Terakki Fırkası
d) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
e) Halk Fırkası

Cevap : e) Halk Fırkası

7. Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılamayışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın karşı çıkması
c) Lozan görüşmelerinde siyasal bir sorun olabilme ihtimali
d) Müslüman dünyanın tepkisi
e) Halifeliğin tek başına siyasal bir güç olamayacağı düşüncesi

Cevap : a) Türk kamuoyunun hazır olmayışı

8. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

a) Yeni hukuk sistemine geçilmesi
b) Kabine sistemin hayata geçirilmesi
c) 1921 Anayasası’nın hazırlanması
d) Milli Eğitim Teşkilat Kanunu’nun kabulü
e) Saltanatın kaldırılması

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması

9. Halk Fırkası (Partisi)’nın ilk siyasi programının adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dokuz Umde
b) Kalkınma Programı
c) Parti Tüzüğü
d) Misâk-ı Milli Kararları
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri

Cevap : a) Dokuz Umde

10. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.
b) Padişahlık makamı korundu.
c) Milli egemenlik ilkesinin önünü açtı.
d) Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümeti ikilemine son verildi.
e) Cumhuriyet’in ilanına zemin hazırladı.

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!