Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiAta-Aöf

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

#1. I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, II. Toprak reformunun yapılması, III. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletine bağlı medreselerin kapatılması Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan; gibi inkılaplardan hangisi ya da hangileri laik devlet düzenine geçmek amacıyla ilgili değildir?

Cevap : b) Yalnız II

#2. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında en zor çözümlenen sorun hangisidir?

Cevap : d) Nüfus Mübadelesi

#3. nkılaplara ve özelliklede Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına düşmanlık hisleri besleyen, menfaatleri zedelenmiş bazı kişilerin onu ortadan kaldırmak için tertipledikleri planlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İzmir Suikastı

#4. Mustafa Kemal Paşa’nın II. Meclis’ten beklediği görev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) İnkılapları gerçekleştirme

#5. Yeni Türk alfabesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap : c) 1 Kasım 1928


#6. Mustafa Kemal Paşa’nın telkinleriyle kurulan; ancak Cumhuriyet’e karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#7. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi II. Millet Mektepleri’nin açılması III. Üniversite reformunun hazırlanması Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) I,II,III

#8. Ali Fethi Bey, aşağıdaki hangi siyasi partinin genel başkanıdır?

Cevap : c) Serbest Cumhuriyet Fırkası

#9. Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkiye’de kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cevap : e) Halk Fırkası

#10. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen inkılap hareketlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak


#11. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : d) Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda okutulması ilkesinin kabul edilmesi

#12. Doğu Trakya’nın yeni bir savaşa başvurulmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen diplomatik bir zaferle olmuştur?

Cevap : b) Mudanya Mütarekesi

#13. Atatürk döneminde Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : a) Milliyetçilik

#14. Mustafa Kemal Paşa’nın, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine tanıdığı yetkilerle 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı yükümlülüklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tekâlif-i Milliye

#15. Siyasi partiler ve özellikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Ekonomide Devletçilik politikasını savunmuştur.


#16. Mudanya Mütarekesi; "İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti'nin idaresine bırakılacaktır." hükmü, Osmanlı Devleti ile ilgili hangi durumu göstermektedir?

Cevap : a) Hukuken sona ereceğini

#17. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk örgütlü muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#18. Sakarya ve Başkomutan Meydan Savaşları’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : c) Gümrü Antlaşması

#19. “Egemenlik kayıtsız şartsız millettir.” düşüncesi doğrultusunda aşağıdaki yeniliklerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Cevap : e) Saltanatın kaldırılması

#20. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : b) Padişahlık makamı korundu.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Vize Deneme Sınavı -5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ünite -5

Türk Hukuk İnkılabı

1. Medeni Kanun’la hangi tür toplumsal ilişki veya yöntem düzenlenir?

a) Hırsızlık yapanla malı çalınan arasındaki ilişki
b) Vergi yükümlüsü ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişki
c) Bir öğrenci ile okul yönetimi arasındaki ilişkiler
d) Alacaklı birinin yargıca başvurmasındaki yöntem
e) Karı-koca arasından ilişkiler

Cevap : e) Karı-koca arasından ilişkiler

2. Kamu Hukuku’nun dalları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Anayasa Hukuku
b) İdare Hukuku
c) Vergi Hukuku
d) Aile Hukuku
e) Ceza Hukuku

Cevap : d) Aile Hukuku

3. Hangi tarihte bir Türk anayasası kabul edilmemiştir?

a) 1876
b) 1921
c) 1924
d) 1960
e) 1982

Cevap : a) 1876

4. Parlamenter Sistem’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamentonun bulunduğu demokratik sistemler
b) Hükümetin ayrı elde olup, halk tarafından seçildiği sistem
c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi
d) Hükümetin, başkan tarafından saptanıp, parlamentoya karşı bağımsız hareket edebilmesi
e) Hükümetin parlamento tarafından seçilmesi

Cevap : c) Hükümetle parlamento arasında karşılıklı denge sistemi

5. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi anayasanın hangi tarihteki değişikliği ile mümkün olmuştur?

a) 1923
b) 1924
c) 1928
d) 1937
e) 1980

Cevap : d) 1937

6. Türk Hukuk İnkılabı’nın gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Hukukta birlikteliğin olmaması
b) Mevcut kanunların ihtiyaçları karşılayamaması
c) Mahkeme düzeninin modern usullerden uzak olması
d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi
e) Kadın hakları konusunda var olan eşitsizlikler

Cevap : d) Şer’i kanunların yeniden etkinleştirilmek istenmesi

7. Türk demokrasi tarihinde yapılmış anayasalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

a) 1855 Kanûn-ı Esâsî
b) 1944 Anayasası
c) 1931 Anayasası
d) 1924 Anayasası
e) 1927 Anayasası

Cevap : d) 1924 Anayasası

8. İsviçre Medeni Kanunu geniş kapsamlı bir incelemeden sonra Türk toplum yapısına uyarlandı ve TBMM’de kabulü edildi (22 Nisan 1926).
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesinin sebeplerinden birisi değildir?

a) Türk aile yapısına uygun olması
b) Dilinin sade ve anlaşılır olması
c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması
d) Uygulamada kolaylık sağlaması
e) Hâkime geniş takdir yetkisi vermesi

Cevap : c) Kadın-erkek eşitliğine dayanmaması

9. Türk hukuk tarihinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mecelle
b) Meşrutiyet
c) Tanzimat
d) Kanûn-ı Esâsî
e) Sened-i İttifak

Cevap : a) Mecelle

10. TBMM’nin kabul ettiği “Türk Medeni Kanunu” hangi devletin medeni kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

a) Fransa
b) İsviçre
c) İngiltere
d) Almanya
e) İtalya

Cevap : b) İsviçre

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!