AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

#1. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ziyaı, açık ifade ile herhangi bir şekilde ortadan kaybolma suretiyle senet hamilinin isteği ve bilgisi dışında elinden çıkması durumları için düzenlenmiş olan kıymetli evrakın iptali usulünün amacı kimin haklarının korunmasına yöneliktir?

Cevap : C) Senedin ziyaı esnasındaki hamilin

#2. Ticari hükümlerin uygulanmasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap : E) 1.

#3. Kişisel durumları ya da yaptıkları işin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da bir başka kişinin yahut resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari İşletmeyi işleten kişinin hukuki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki ve/veya cezai sorumluluğa maruz kalır.

#4. "Evraksız kıymetli evrak” kavramında yer alan "evraksız" terimi genel olarak "kıymetli evrak" kavramının hangi temel unsuru ile çelişmektedir?

Cevap : A) Hak ile senet arasında sıkı bir bağlantının bulunması ile

#5. Kambiyo senetlerinde "kambiyo taahhütlerinin bağımsızlığı ilkesi” aşağıdaki ifadelerden hangisinde açıklanmaktadır?

Cevap : A) Senet üzerine konulan imzalardan bazılarının sahtelik, ehliyetsizlik vs. sebeplerle geçersiz olmaları durumunda; senet üzerinde bulunan ve geçerli olan diğer imzalar bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerli olarak kalacaklardır. Bu geçerli imzaların sahipleri kendi taahhütlerinden sorumlu olacaklardır.

#6. Kambiyo senetlerinin "soyutluk özelliği"nin anlamı aşağıdaki ifadelerin hangisinde açıklanmaktadır?

Cevap : B) Kambiyo senetlerinin geçerliğinin düzenlenmelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı

#7. "Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır." ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : D) Ticari iş karinesini

#8. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ticaret hukukunun kapsamında yer almaz?

Cevap : C) Türk Medeni Kanunu

#9. Aşağıdaki senetlerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki emtia senetleri grubu kapsamına girmektedir?

Cevap : A) Varant

#10. Evraksız kıymetli evrak uygulaması ticari faaliyetler alanındaki hangi ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıkmıştır?

Cevap : C) Bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak finansal sektördeki küreselleşmenin ortaya çıkardığı ticari yaşamda kıymetli evrakla ilgili evrak yoğunluğunun yarattığı güçlüklere cevap vermek üzere

#11. Aşağıdakilerden hangisi “bağlı olmayan tacir yardımcıları" grubuna dahil değildir?

Cevap : E) Ticari vekil

#12. Kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumlarında mahkemeye başvurarak iptal kararı alan senet hamili bu karara dayanarak hangi hak veya haklara sahip olur?

Cevap : D) Senedin vadesi gelmişse doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağını tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep haklarına sahip olur.

#13. Kıymetli evrak terimi ilk defa hangi ülke hukukunda kullanılmıştır?

Cevap : E) Alman hukukunda

#14. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biridir?

Cevap : B) Kıymetli evrakın içerdiği hak, parasal değeri olan bir hak olmalıdır.

#15. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerde senet ile hak arasındaki sıkı surette bağlılıktan, diğer ifade ile kaynaşmışlıktan aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

Cevap : C) Hakkın, senetten ayrı olarak ileri sürülememesi ve senetten ayrı olarak başkasına devredilememesi

#16. TTK'da düzenlenmiş olan ticari iş, ticari hüküm, tacir gibi bazı temel kavramların ticari işletme kavramı ölçüt alınmak suretiyle düzenlenerek tanımlanmış olmasından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

Cevap : E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

#17. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

Cevap : B) Emtia senetleri

#18. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

Cevap : A) Dava konusu şeyin değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri

#19. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın senetten önce doğmuş olup olmaması açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

Cevap : D) Açıklayıcı senetler

#20. Kıymetli evrak türlerinin kanunlarda yer alan 'sınırlı sayı ilkesi'ne tabi olarak sınırlayıcı şekilde düzenlenmiş olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrak düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

1. Kambiyo senetlerinin “soyutluk özelliği”nin anlamı aşağıdaki ifadelerin hangisinde açıklanmaktadır?

A) Kambiyo senetlerinin evraksız olarak da düzenlenebileceği
B) Kambiyo senetlerinin geçerliğinin düzenlenmelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı
C) Kambiyo senedi ile sorumluluk altına girmiş olan kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından birbirinden bağımsız oldukları
D) Kambiyo senetlerini düzenleyen kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları şartının gerekli olmadığı, bu bağlamda kambiyo senedinin geçerliliğinin bu şarttan bağımsız olduğu
E) Kambiyo senetlerinde keşideci ve senet ile sorumluluk altına girmiş olan kişilerin sorumluluklarının birbirine bağımlı olmadığı

Cevap : B) Kambiyo senetlerinin geçerliğinin düzenlenmelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı

2. Ticari hükümlerin uygulanmasında emredici hükümler kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 3.
B) 4.
C) 2.
D) 5.
E) 1.

Cevap : E) 1.

3. TTK’da düzenlenmiş olan ticari iş, ticari hüküm, tacir gibi bazı temel kavramların ticari işletme kavramı ölçüt alınmak suretiyle düzenlenerek tanımlanmış olmasından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Ticari işletme kavramının bu kavramlara bağımlı olduğu
B) Ticari işletme kavramının ölçüt alınması suretiyle düzenlenmiş olan söz konusu kavramların ticari İşletme kavramı ile çok benzer oldukları
C) Ticari işletme kavramının bu kavramlarla iç içe geçmiş olduğu veya örtüştüğü
D) Ticari işletmenin ticaret hukuku alanındaki bütün hukuki işlemlere konu veya taraf olduğu
E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

Cevap : E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

4. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ticaret hukukunun kapsamında yer almaz?

A) Bankacılık Kanunu
B) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
C) Türk Medeni Kanunu
D) Kanuni Faiz ve Temerrüd Faizine İlişkin Kanun
E) Sermaye Piyasası Kanunu

Cevap : C) Türk Medeni Kanunu

5. Kambiyo senetlerinde “kambiyo taahhütlerinin bağımsızlığı ilkesi” aşağıdaki ifadelerden hangisinde açıklanmaktadır?

A) Senet üzerine konulan imzalardan bazılarının sahtelik, ehliyetsizlik vs. sebeplerle geçersiz olmaları durumunda; senet üzerinde bulunan ve geçerli olan diğer imzalar bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerli olarak kalacaklardır. Bu geçerli imzaların sahipleri kendi taahhütlerinden sorumlu olacaklardır.
B) Kambiyo senetlerinde cirantalar ile avalistler arasındaki hukuki ilişki bakımından bunların sorumlulukları birbirine bağımlı olmaz.
C) Kambiyo senetlerinde senedi düzenleyen asıl borçlunun sorumluluğu ile, daha sonra senet üzerine imza koyarak sorumluluk altına giren ciranta, avalist vs. kişilerin sorumluluğu birbirinden bağımsızdır. Asıl borçlu kendi taahhüdünü yerine getirse dahi sadece kendi sorumluluğu sona erer, diğer sorumluların sorumlulukları ortadan kalkmaz.
D) Senet üzerine hukuki temsilciler aracılığıyla konulan imzalar temsil edileni bağlamaz.
E) Kambiyo senetlerinde cirantalar arasındaki ilişki bakımından cirantaların sorumluluğu birbirine bağlı olmaz.

Cevap : A) Senet üzerine konulan imzalardan bazılarının sahtelik, ehliyetsizlik vs. sebeplerle geçersiz olmaları
durumunda; senet üzerinde bulunan ve geçerli olan diğer imzalar bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerli
olarak kalacaklardır. Bu geçerli imzaların sahipleri kendi taahhütlerinden sorumlu olacaklardır.

6. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ziyaı, açık ifade ile herhangi bir şekilde ortadan kaybolma suretiyle senet hamilinin isteği ve bilgisi dışında elinden çıkması durumları için düzenlenmiş olan kıymetli evrakın iptali usulünün amacı kimin haklarının korunmasına yöneliktir?

A) Senedi düzenleyenin
B) Bu senet ile sorumluluk altına girmiş olan herkesin
C) Senedin ziyaı esnasındaki hamilin
D) Cirantaların
E) Senette yer alan avalistlerin

Cevap : C) Senedin ziyaı esnasındaki hamilin

7. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

A) İlli (sebebe bağlı ) kıymetli evrak türündeki senetler
B) Emtia senetleri
C) Hamiline yazılı senetler
D) Emre yazılı senetler
E) Nama yazılı senetler

Cevap : B) Emtia senetleri

8. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biridir?

A) Kıymetli evrakın içerdiği hak, fer’i hak niteliğinde olmalıdır.
B) Kıymetli evrakın içerdiği hak, parasal değeri olan bir hak olmalıdır.
C) Kıymetli evrakta, senet üzerindeki yazı mutlaka büyük temel harflerle yazılmalıdır.
D) Kıymetli evrak mutlaka kâğıttan bir senet niteliğinde olmalıdır.
E) Kıymetli evrakta, senet üzerindeki yazı mutlaka dolmakalem ile yazılmalıdır.

Cevap : B) Kıymetli evrakın içerdiği hak, parasal değeri olan bir hak olmalıdır.

9. Aşağıdaki senetlerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki emtia senetleri grubu kapsamına girmektedir?

A) Varant
B) İrad senedi
C) Nama yazılı rehin senedi
D) İpotekli borç senedi
E) Hamiline yazılı taşıma senedi

Cevap : A) Varant

10. Bir yerde Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

A) Dava konusu şeyin değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri
B) Geçici olarak Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Mutlak olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri
D) Dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri
E) Bu davaya en yakın şehirdeki Asliye Ticaret Mahkemesi

Cevap : A) Dava konusu şeyin değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

11. Kişisel durumları ya da yaptıkları işin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da bir başka kişinin yahut resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari İşletmeyi işleten kişinin hukuki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve bu davranışının gerektirdiği hem hukuki hem de cezai sorumluluğa maruz kalır.
B) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki ve/veya cezai sorumluluğa maruz kalır.
C) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve sadece bu davranışının gerektirdiği hukuki sorumluluğa maruz kalır.
D) Bu kişi tacir gibi sorumlu olur.
E) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve sadece bu davranışının gerektirdiği cezai sorumluluğa maruz kalır.

Cevap : B) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki ve/veya cezai sorumluluğa maruz kalır.

12. “Evraksız kıymetli evrak” kavramında yer alan “evraksız” terimi genel olarak “kıymetli evrak” kavramının hangi temel unsuru ile çelişmektedir?

A) Hak ile senet arasında sıkı bir bağlantının bulunması ile
B) Kıymetli evrakın ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabi olması ile
C) Kıymetli evrakın mutlaka belirli özelliklere sahip bir hakkı içermesi ile
D) Kıymetli evrakın objektif olarak ölçülebilen parasal değeri olan bir hakkı içermesi ile
E) Kıymetli evrakın içerdiği hakkın devredilmesi mümkün olan bir hakkı içermesi ile

Cevap : A) Hak ile senet arasında sıkı bir bağlantının bulunması ile

13. Aşağıdakilerden hangisi “bağlı olmayan tacir yardımcıları” grubuna dahil değildir?

A) Aracı acente
B) Simsar
C) Sözleşme yapma yetkisine sahip acente
D) Komisyoncu
E) Ticari vekil

Cevap : E) Ticari vekil

14. Kıymetli evrak terimi ilk defa hangi ülke hukukunda kullanılmıştır?

A) Türk hukukunda
B) İngiliz hukukunda
C) İsviçre hukukunda
D) Roma hukukunda
E) Alman hukukunda

Cevap : E) Alman hukukunda

15. Evraksız kıymetli evrak uygulaması ticari faaliyetler alanındaki hangi ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıkmıştır?

A) Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin değerinin çok fazla artmasının yarattığı çeşitli sorunlara çözüm oluşturmak üzere
B) Kıymetli evrakın uluslararası alanda kullanılmasına bağlı sorunlara çözüm oluşturmak üzere
C) Bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak finansal sektördeki küreselleşmenin ortaya çıkardığı ticari yaşamda kıymetli evrakla ilgili evrak yoğunluğunun yarattığı güçlüklere cevap vermek üzere
D) Kıymetli evraka ilişkin hukuka aykırı eylemlerin artması karşısında bu eylemlerin önlenmesi ihtiyacına cevap vermek üzere
E) Kıymetli evrakın kamusal alanda kullanılmaya başlanmasının yarattığı sorunlara çözüm oluşturmak üzere

Cevap : C) Bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak finansal sektördeki küreselleşmenin ortaya
çıkardığı ticari yaşamda kıymetli evrakla ilgili evrak yoğunluğunun yarattığı güçlüklere cevap vermek üzere

16. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın senetten önce doğmuş olup olmaması açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

A) Soyut senetler
B) Emre yazılı senetler
C) Nama yazılı senetler
D) Açıklayıcı senetler
E) Hamiline yazılı senetler

Cevap : D) Açıklayıcı senetler

17. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlerde senet ile hak arasındaki sıkı surette bağlılıktan, diğer ifade ile kaynaşmışlıktan aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

A) Senedin teslim edilmeksizin ciro ile devredilmesi
B) Hakkın, senede gerçek anlamda yapıştırılması suretiyle oluşan bir kaynaşma
C) Hakkın, senetten ayrı olarak ileri sürülememesi ve senetten ayrı olarak başkasına devredilememesi
D) Hakkın, senet üzerinde yazılı olarak ifade edilmesi suretiyle oluşan bir kaynaşma
E) Senet elden ele geçtiği hâlde hakkın varlığını korumasının kişiye göre değişmemesi

Cevap : C) Hakkın, senetten ayrı olarak ileri sürülememesi ve senetten ayrı olarak başkasına devredilememesi

18. Kıymetli evrak türlerinin kanunlarda yer alan ‘sınırlı sayı ilkesi’ne tabi olarak sınırlayıcı şekilde düzenlenmiş olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kişinin hayatı boyunca ticari ilişkilerinde düzenleyebileceği kıymetli evrak sayısının kanunlarla belirlenmiş olduğu ve bu kişinin bu sayıdan daha fazla kıymetli evrak düzenleyemeyeceği
B) Tarafların kanunlarda izin verilmesi kaydıyla kıymetli evrak düzenleyebilecekleri
C) Bir kişinin ticari faaliyeti sürecinde, ticari ilişkilerinde düzenleyebileceği kıymetli evrak sayısının kanunlarla belirlenmiş olduğu ve bu kişinin bu sayıdan daha fazla kıymetli evrak düzenleyemeyeceği
D) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrak düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı
E) Kıymetli evrakın şekil koşullarının kanunlarda tek tek sayılmış olması, şekil koşullarının bu sayılanlardan eksik veya fazla olamayacağı

Cevap : D) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak
belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrak düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı

19. Kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumlarında mahkemeye başvurarak iptal kararı alan senet hamili bu karara dayanarak hangi hak veya haklara sahip olur?

A) Hamil, senedin vadesi gelmiş olsun veya olmasın doğrudan doğruya iptal kararına dayanarak alacağı tahsil edebilir.
B) Hamil, vadesi gelmiş olsun veya olmasın İptal kararına dayanarak senet borçlusundan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep edebilir.
C) Senet hamili bu karara dayanarak yeni bir dava açabilir ve bu yeni davada senedin ziyai sebebiyle uğradığı bütün zararların tazminini talep edebilir.
D) Senedin vadesi gelmişse doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağını tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep haklarına sahip olur.
E) Sonuç senet hamilinin senedin ziyaa uğramasında kusurlu olup olmamasına göre değişecektir. Eğer hamil kusurlu ise kıymetli evrakın ziyaı sebebiyle menfi zararının tazminini, kusursuz ise müspet zararının tazminini talep edebilecektir.

Cevap : D) Senedin vadesi gelmişse doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağını tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep haklarına sahip olur.

20. “Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

A) Ticari iş kavramının kapsamını
B) Tacirin borçlarını
C) Tacirin yükümlülüklerini
D) Ticari iş karinesini
E) Tacirlerin borçlarının hukuki niteliğini

Cevap : D) Ticari iş karinesini

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

adalet

Ticaret Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!