auzefSiyaset Sosyolojisisosyoloji

Siyaset Sosyolojisi Ünite -13

Siyaset Sosyolojisi Ünite -13

Küreselleşme

#1. Aşağıdakilerden hangisi Appadurai’nin küresel kültürde beş ana görüntüsünden biri değildir?

Cevap : D) Siyasigörüntü

#2. Immanuel Wallerstein’ın analizlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Küreselleşme ancak dünya ölçeğinde eş zamanlı bir iletişimi mümkün kılan teknolojik gelişmelerle ortaya çıkmıştır.

#3. Alman sosyolog Ulrich Beck’in kullandığı, “dünya içişleri politikası” terimi neye işaret eder?

Cevap : A) Risk toplumunun tehlikeleri tek bir ülkeyi etkilemekle kalmadığı için, tek başına bir ülke bunlarla mücadele edemez

#4. Küresel kültürde beş ana görüntünün varlığından söz eden kültürel küreselleşme üzerine çalışan antropolog kimdir?

Cevap : A) Arjun Appadurai

#5. Kapitalizmi, sonsuz sermaye birikimine dayalı bir dünya ekonomisi sistemi olarak tanımlayan ve kapitalizmin doğuşundan itibaren küresel bir uluslararası iş bölümüne dayanan bir sistem olduğunu savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Immanuel Wallerstein

#6. Küreselleşmeyi etkileyen ekonomik faktörler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. Uluslararası şirketler II. Sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlenmelerin çoğalması ve etki alanlarının genişlemesi III. Bilgi ve iletişimin küresel düzeyde ekonomik boyut kazanması IV. Bütünleşmiş finansal piyasalar V. Komünist rejimlerin çöküşüyle birlikte Soğuk Savaş döneminin sona ermesi

Cevap : B) I, III ve IV

#7. Küreselleşmenin günlük hayata etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D) Uluslararası şirketlerin ve markaların çoğalmasıyla dünyanın çeşitli yerlerinde birbirine benzer yiyecek, giyim ve yaşam tarzları hakim olmuştur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Anthony Giddens’a göre modernliğin, teorisyenler tarafından yanlış yorumlanmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : E) Yerel ve küresel olan arasındaki ilişkinin göz ardı edilmesi

#9. Kitle iletişim araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Kitle iletişim araçlarının küreselleşme üzerindeki etkileri ancak 2010’lardan sonra kayda değer bir seviyeye gelmiştir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Sosyolojisi Ünite -13 Küreselleşme

Küreselleşme

1- Küreselleşmeyi etkileyen ekonomik faktörler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Uluslararası şirketler
II. Sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlenmelerin çoğalması ve etki alanlarının genişlemesi
III. Bilgi ve iletişimin küresel düzeyde ekonomik boyut kazanması
IV. Bütünleşmiş finansal piyasalar
V. Komünist rejimlerin çöküşüyle birlikte Soğuk Savaş döneminin sona ermesi

A) I, III ve V
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) I, II ve III
E) I, II, III, IV ve V

Cevap : B) I, III ve IV

2- Kitle iletişim araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çeşitli görüşler kitle iletişim araçlarının gelişimden sonra bir küreselleşmeden bahsedilebileceğini savunur.
B) Günümüzde olan herhangi bir felaket veya mutluluk sebebi bu iletişim yolları sayesinde her yere saniyeler içinde ulaşabiliyor.
C) Uluslararası yardım kuruluşlarının işleyişlerinde bu araçların oldukça büyük bir önemi vardır.
D) Kitle iletişim araçlarının küreselleşme üzerindeki etkileri ancak 2010’lardan sonra kayda değer bir seviyeye gelmiştir.
E) İnsan toplumları arasındaki bu hızlı bilgi alışverişi insanlığı ortak bir paydada görmemizi sağlar.

Cevap : D) Kitle iletişim araçlarının küreselleşme üzerindeki etkileri ancak 2010’lardan sonra kayda değer bir seviyeye gelmiştir.

3- Immanuel Wallerstein’ın analizlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Küreselleşme yeni bir fenomen sayılamaz.
B) Dünya ekonomisi göz önünde bulundurulmadan sadece ülkelerin iç işleyişlerine bakarak büyük ölçekli tarihsel dönüşümlerin anlaşılamaz.
C) Küreselleşme ancak dünya ölçeğinde eş zamanlı bir iletişimi mümkün kılan teknolojik gelişmelerle ortaya çıkmıştır.
D) Dünya ekonomisi ekonomik anlamda bir uluslararası iş bölümünü beraberinde getirmiştir.
E) 15-17. yüzyıllar arasında dünya ekonomisinin merkezinde İngiltere, Kuzey Fransa, Hollanda, Belçika yer almaktadır.

Cevap : C) Küreselleşme ancak dünya ölçeğinde eş zamanlı bir iletişimi mümkün kılan teknolojik gelişmelerle ortaya çıkmıştır.

4- Küreselleşmenin günlük hayata etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ülkelerin fikir birliğiyle hoş karşıladığı bir olaydır.
B) Ülkeler arasındaki bağlantıyı sağlarken kendilerine has kültürel yapılarını korumalarına olanak kılmıştır.
C) Ekonomik olarak gelişmeler getirse bile vatandaşların günlük hayatında pek bir değişikliğe sebep olmamıştır.
D) Uluslararası şirketlerin ve markaların çoğalmasıyla dünyanın çeşitli yerlerinde birbirine benzer yiyecek, giyim ve yaşam tarzları hakim olmuştur.
E) Yaşanan göçlerin neredeyse sorunsuz yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Cevap : D) Uluslararası şirketlerin ve markaların çoğalmasıyla dünyanın çeşitli yerlerinde birbirine benzer yiyecek, giyim ve yaşam tarzları hakim olmuştur.

5- Küresel kültürde beş ana görüntünün varlığından söz eden kültürel küreselleşme üzerine çalışan antropolog kimdir?

A) Arjun Appadurai
B) Anthony Giddens
C) Manuel Castells
D) Jürgen Habermas
E) Alain Touraine

Cevap : A) Arjun Appadurai

6- Aşağıdakilerden hangisi Appadurai’nin küresel kültürde beş ana görüntüsünden biri değildir?

A) Etnogörüntü
B) Finansgörüntü
C) Medyagörüntü
D) Siyasigörüntü
E) İdeogörüntü

Cevap : D) Siyasigörüntü

7- Kapitalizmi, sonsuz sermaye birikimine dayalı bir dünya ekonomisi sistemi olarak tanımlayan ve kapitalizmin doğuşundan itibaren küresel bir uluslararası iş bölümüne dayanan bir sistem olduğunu savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Immanuel Wallerstein
B) Ulrich Beck
C) Anthony Giddens
D) Arjun Appadurai
E) Manuel Castells

Cevap : A) Immanuel Wallerstein

8- Aşağıdakilerden hangisi Anthony Giddens’a göre modernliğin, teorisyenler tarafından yanlış
yorumlanmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Açıklamaların tek bir nedene dayanması
B) Düşünümsel ve eleştirel bir modernliğin kavranamaması
C) Toplumun zaman ve mekan bağlamında değil verili olarak incelenmesi
D) Modernliğin ortaya çıkardığı risk ve tehlike gibi sorunları ihmal edilmesi
E) Yerel ve küresel olan arasındaki ilişkinin göz ardı edilmesi

Cevap : E) Yerel ve küresel olan arasındaki ilişkinin göz ardı edilmesi

9- Alman sosyolog Ulrich Beck’in kullandığı, “dünya içişleri politikası” terimi neye işaret eder?

A) Risk toplumunun tehlikeleri tek bir ülkeyi etkilemekle kalmadığı için, tek başına bir ülke bunlarla mücadele
edemez
B) Her ülke kendi iç işleriyle ilgilenmeli ve başkalarının iç işlerine de karışmamalıdır
C) Risk toplumunun sorunları ülkelerin kendi içlerinde de halledilebilir
D) Uluslararası risklere karşı çözümler teker teker ülkelerin karar alma mekanizmalarıyla çözülebilir
E) Dünya tek bir siyasi merkezden yönetilmelidir

Cevap : A) Risk toplumunun tehlikeleri tek bir ülkeyi etkilemekle kalmadığı için, tek başına bir ülke bunlarla mücadele edemez

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Siyaset Sosyolojisi Ünite -13

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!