Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

#1. Norm bağımlı değerlendirmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a. Bireyin belirli bir ya da birden fazla alandaki becerilerini aynı yaş grubundaki diğer kişilerin beceri düzeyleri ile karşılaştırır.

#2. Güncel yaklaşımda üstün yetenekli olmanın derecelerini anlatmak için aşağıdaki sıralamalardan hangisi daha çok kullanılmaktadır?

Cevap : b. Hafif-Orta-İleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin ve uygulama standartlarının oluşturulmasında görev alan Türkiye’deki meslek örgütlerinden biridir?

Cevap: e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

#4. Performans yazım ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Öğretmenin çocuğa ilişkin kişisel gözlemlerine göre oluşturulmalıdır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi dilin bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Konuşma


#6. Uzun dönemli hedefler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap : c. Öğrencinin zekâ testinden aldığı sonuç

#7. Bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecine ne ad verilir?

Cevap : a. Tanılama

#8. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesinin ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

Cevap: d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi

#9. Kısa dönemli hedefler uzun dönemlerin ölçülebilir ve gözlenebilir ara basamaklarıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kısa dönemli hedef yazımında kullanılmaz?

Cevap : d. Düşünür

#10. Bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine ne ad verilir?

Cevap: c. Ahlak


#11. Aşağıdakilerden hangisi akıcılık bozukluklarından biridir?

Cevap : c. Kekemelik

#12. BEP’nın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. BEP’in hazırlanması ve uygulanması sürecinden yasal olarak sadece sınıf öğretmenleri sorumludur.

#13. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimini etkileyen risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

#14. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin bireyselleştirilmesisürecinde ele alınması gereken uyarlamalardan biri değildir?

Cevap : d. Sosyo-ekonomik düzeye ilişkin uyarlamalar

#15. Obez olma riski taşıyan çocukların doğru beslenme davranışları geliştirmesine yönelik erken eğitim çözümleri getirmeyi amaçlayan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Healty Start


#16. Dünya üzerindeki tüm insanların çoğunluğunun sahip olduğu ve ortalama olarak tabir edilen zekâ katsayısı aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. 85-115

#17. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmede bir uygulama standardı olan, profesyonel ilişki kurulmasında etkili faktörlerden biri değildir?

Cevap: b. Dinleme becerilerini kullanma

#18. Tanılamanın çok yönlü yapıldığı, tanısı yapılan kişinin sadece tek bir gelişim aşaması değil tüm gelişim aşamalarının gelişim öykülerinin alındığı ve hepsinin bir arada değerlendirildiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Bütünlük

#19. Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi “Birey ile İlgili Kayıtlar” kategorisinde yer almaz?

Cevap : a. Bireyin kendisi ile yapılan konuşmalar

#20. Dünya’da uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi Türkiye’de de uygulanmaktadır?

Cevap : c. Portage


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -5

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -5

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı

1. Gelişimsel değerlendirme sonuçlarına göre çocuğa özgü hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yıllık eğitim planı
b. Aylık eğitim planı
c. Günlük eğitim planı
d. Bireyselleştirilmiş eğitim programı
e. Grup eğitim programı

Cevap: d. Bireyselleştirilmiş eğitim programı

2. Özel gereksinimli bir çocuğun kaynaştırma programından yararlandığı bir sınıf ortamında öğretmenin anlatacağı konu ile ilgili yapacağı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Konunun anlatımı için ayırdığı ders süresini arttırma
b. Konuyu bol örneklerle anlatma
c. Konuyu çeşitli yöntem ve tekniklerle anlatma
d. Konunun önce özetini sonra tamamını anlatma
e. Konunun özetini yazdırma

Cevap: c. Konuyu çeşitli yöntem ve tekniklerle anlatma

3. “Özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşama adaptasyonu için gerçekleştirilecek etkinliklerde yaşamın içinden uygulamalar yapılmalıdır” ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireysel uygulamalar yapmak
b. Küçük grup uygulaması yapmak
c. Konuyu ezberlemelerini sağlamak
d. Konuya olan ihtiyacı örneklerle anlatmak
e. Yarı zamanlı programa yapmak

Cevap: d. Konuya olan ihtiyacı örneklerle anlatmak

4. Kaynaştırma programına alınan okul öncesi eğitimdeki bir özel gereksinimli çocuğun etkinlik sonrası becerilerini değerlendirmede, öğretmen aşağıdakilerden hangisini hedeflemez?

a. Çocuğun becerisini sınıftaki diğer çocuklarla karşılaştırmak
b. Çocuğun beceri için belirlenen amacı ne oranda gerçekleştirdiği saptamak
c. Etkinlik için yapılan uyarlamaları gözden geçirmek
d. Etkinlik amacının uygunluğunu değerlendirmek
e. Etkinlik sonuçlarını bir sonraki uygulamalar için değerlendirmek

Cevap: a. Çocuğun becerisini sınıftaki diğer çocuklarla karşılaştırmak

5. Özel gereksinimli çocukların kaynak oda uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kaynak odada bireysel ya da küçük grupların katılımı gerekir.
b. Kaynak oda çocuğun akranları ile oyun oynaması içindir.
c. Kaynak oda çocuğun gereksinim duyduğu konu anlatımına fırsat verir.
d. Kaynak oda öğretmenler arası iş birliği gerektirir.
e. Kaynak oda çocuğun bir becerideki performansını görme fırsatı verir.

Cevap: b. Kaynak oda çocuğun akranları ile oyun oynaması içindir.

6. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Her çocuğun bireysel özellikleri olduğu ve farklı yapısal özelliklerinin bulunduğunu bilmek
b. Bütün çocukların aynı becerilerde aynı performansları sağlamasını beklemek
c. Çocukların içinde büyüdükleri çevrenin özelliklerini göz ardı etmemek
d. Çocukları yapamadıkları bir beceri için yargılamamak, başka çocuklarla kıyaslamamak
e. Gelişimsel değerlendirme sürecini profesyonel bir şekilde yürütmek

Cevap: b. Bütün çocukların aynı becerilerde aynı performansları sağlamasını beklemek

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonucunda çocuk gelişimciye düşen rollerden biri değildir?

a. Gelişimsel değerlendirmeyi yaparken, anne babayı değerlendirme dışında tutmak
b. Çocuğun gelişimsel durumuna uygun olarak diğer birimlere yönlendirme yapmak
c. Gelişimsel gecikmeleri klinik muayene ve gözlem yoluyla tespit etmek
d. Gelişimsel izlem çalışmalarını yürütmek
e. Ailelere danışmanlık hizmeti sağlamak

Cevap: a. Gelişimsel değerlendirmeyi yaparken, anne babayı değerlendirme dışında tutmak

8. Sınıflarında kaynaştırma programını yürüten öğretmenlerin aşağıdaki konulardan hangisi hakkında mevcut bilgi birikimini geliştirmesi beklenmez?

a. Özel gereksinimli grupların özellikleri
b. Bireyselleştirilmiş eğitim programı
c. Aileyi eğitim sürecinin aktif bir parçası yapma
d. Sınıf ortamını etkili bir şekilde kullanma
e. Gelişimsel tanı ve değerlendirme araçlarını kullanabilme

Cevap: e. Gelişimsel tanı ve değerlendirme araçlarını kullanabilme

9. Gelişimi risk altında olan çocuk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zihinsel engel tanısı almış olan çocuklar
b. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar
c. Prematür doğan çocuklar
d. Üstün yetenekli çocuklar
e. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar

Cevap: c. Prematür doğan çocuklar

10. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel olarak çocukların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a. Gelişimsel değerlendirme yaparken birden fazla aracı kullanmak
b. Her değerlendirme aracının kendi içinde olumlu ve olumsuz taraflarının olabileceğini unutmamak
c. Değerlendirme ölçütlerini çocuğa göre değiştirmek
d. Çocuk kadar aileyi de değerlendirmek
e. Çocukların gelişimsel değerlendirme sonuç raporlarını yazmak

Cevap: c. Değerlendirme ölçütlerini çocuğa göre değiştirmek

Anadolu Aöf 2023 Bahar Dönemi Sınav Soruları

 

 

 

– Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme
– Özel Gereksinimli Bireyler
– Erken Müdahale

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!