auzefGöktürklerTarih

Göktürkler Final 2022 Soruları

Göktürkler Final 2022 Soruları

Göktürkler Final 2022 Soruları

Göktürkler Final 2022 Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisinde Chou hanedanlığının hüküm sürdüğü yıllar doğru olarak verilmiştir?

A) 600-685
B) 700-810
C) 557-581
D) 581-618
E) 618-907

Cevap : C) 557-581

2) Hsüan-tsang’ın verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Kuça ahalisinin özelliklerindendir?

A) Ziraat yapmayı bilmemeleri
B) Hayli kavgacı olmaları
C) Zarif ve güzel musiki aletleri çalmaları
D) Çoğunun Hristiyan olması
E) Büyük çoğunluğunun tüccar olması

Cevap : C) Zarif ve güzel musiki aletleri çalmaları

3) Kapgan Kagan devrinde Kitanlarla münasebetlerinin bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitanların Göktürk ülkesine akınlar düzenlemeleri
B) Kapgan tarafından Kitanlara gönderilen elçinin öldürülmesi
C) Kitanların Çin ile Göktürklere karşı ittifak yapmaları
D) Kapgan’ın İmparatoriçe Wu’nun talebiyle Kitanları Çin’den çıkartmak istemesi
E) Kitanların Göktürklere karşı boyları isyana teşvik etmeleri

Cevap : D) Kapgan’ın İmparatoriçe Wu’nun talebiyle Kitanları Çin’den çıkartmak istemesi

4) Aşağıdakilerden hangisi Göktürkler ile Eftalitlerin karşı karşıya gelmelerinin sebeplerinden değildir?

A) Kervan yolları üzerinde bulunan Hoten, Koça, Kaşgar şehirlerinin Eftalitlere ait olması
B) Buhara, Semerkand ve Çin’in kuzeyinin Eftalit hakimiyeti altında bulunması
C) Maveraünnehir tarafları ve Sogd ülkesinin Eftalitlerin elinde olması
D) Göktürklerle Eftalitlerin müşterek sınıra sahip olması
E) Eftalitlerin Juan-juanlar ile ittifak kurması

Cevap : B) Buhara, Semerkand ve Çin’in kuzeyinin Eftalit hakimiyeti altında bulunması

5) 717’deki Oğuz isyanının tetikleyici etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapgan’ın sert ve acımasız tutumu
B) Göktürklerin Çinlilere yenilmesi
C) Bilge’nin güçsüz ve dirayetsiz olması
D) Tahta çocuk yaşta hükümdarın geçmesi
E) Kültegin’in tahta geçmesi

Cevap : A) Kapgan’ın sert ve acımasız tutumu

6) Budist rahipleri takip ettirerek dünya işleriyle alakasını kesen Tabgaç hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siun
B) Tao
C) Sseu
D) Hong
E) Kauei

Cevap : B) Tao

7) Kutlug istiklal hareketine başladığında Göktürklerin kullandığı iki merkez aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ötüken – Karakurum
B) Karakurum – Çogaykuzı
C) Karakurum – Hoten
D) Hoten – Tokmak
E) Çogaykuzı – Ötüken

Cevap : B) Karakurum – Çogaykuzı

8) 744 yılında Uygur, Karluk ve Basmıl boylarının öldürdükleri Göktürk Kaganı kimdir?

A) Kapgan
B) Ozmış
C) Taspar
D) Şi-pi
E) Türk Bilge

Cevap : B) Ozmış

9) Aşağıdakilerden hangisi Türk dininin dayandığı temel unsurlar arasında yer almaktadır?

A) Tanrıça inancı
B) Atalara tapma
C) Şamanizm inancı
D) Zerdüşt inancı
E) Tabiat kuvvetlerine inanma

Cevap : E) Tabiat kuvvetlerine inanma

10) Bolçu Savaşı’nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkeye büyük bir göç gerçekleştirilmiştir.
B) Oğuzlar mağlup edilmiştir.
C) Bu savaşın anısına Kültegin Abidesi yazılmıştır.
D) Türgişler mağlup edilerek On-oklar Göktürklere bağlanmıştır.
E) Sasani seferinin önü açılmıştır.

Cevap : D) Türgişler mağlup edilerek On-oklar Göktürklere bağlanmıştır.

11) Hükümdar ailesinde en küçük erkek çocuğa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurç
B) Apa
C) Yegin
D) Ög
E) Odtegin

Cevap : E) Odtegin

12) 600 senelerinde Doğu Göktürk tahtındaki K’i-min Kagan’a Çin tarafından verilen desteğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Göktürklerinin hükümdarı Tardu’nun elini doğudan çekmek
B) K’i-min’in bağlılığından memnun olunması
C) Göktürklerin Sasanilere baskısının artması
D) Göktürklerin Kitanlara baskısının artması
E) K’i-min’in tekrar tek kağan olması

Cevap : A) Batı Göktürklerinin hükümdarı Tardu’nun elini doğudan çekmek

13) Aşağıda ismi verilen Bizans İmparatorlarının hangisi döneminde Bizans’tan Göktürklere ilk defa elçi gönderilmiştir?

A) II. Justinos
B) IV. Justinos
C) II. Theodosius
D) III. Kostantin
E) II. Leon

Cevap : A) II. Justinos

14) I. 619 yılında tahta geçmiştir.
II. Çin sarayında bulunan muhalifi Türk prensini yani Batı Göktürk Kaganı’nın iadesini istemiş ve bunu temin etmiştir.
III. T’ang hanedanlığından bir prensi Çin İmparatoru ilan etmiştir.
IV. Ordu komutanları tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.
Ch’u-lo Kagan ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : D) I ve II

15)  Ni-şu-fu’nun ölümünden sonra istiklal mücadelesine önderlik eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fu-nien
B) Şi-pi
C) A-shih-te
D) Kie-li
E) Kutluk

Cevap : A) Fu-nien

16) 552 yılında Göktürk Kaganı olan K’o-lo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Batı Wei Devleti ile Juan-juanların aleyhine ilişkiler kurmuştur.
B) Batı Wei Devletine 50.000 at hediye göndermiştir.
C) Babasının yolundan yürüyerek devletin sınırlarını geliştirmiştir.
D) Juan-juanlara karşı Tsi Hanedanlığı ile ilişkiler kurmuştur.
E) 553’de Juan-juanlara ağır bir darbe vurmuştur.

Cevap : D) Juan-juanlara karşı Tsi Hanedanlığı ile ilişkiler kurmuştur.

17) I. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Çinliler Göktürk ülkesinde nasıl bir idari yapılanmaya gitmişlerdir?

A) Basmıl, Karluk, Kırgız toprakları üç idari bölgeye bölünmüştür.
B) Uygur topraklarında Yabguluk oluşturulmuştur.
C) Göktürk ülkesi altı idari bölgeye ayrılmıştır.
D) Oğuzlardan oluşan Teginlik kurulmuştur.
E) Çinlilerden oluşan garnizonlar tesis edilmiştir.

Cevap : C) Göktürk ülkesi altı idari bölgeye ayrılmıştır.

18) Kutlug’un istiklal mücadelesini başlattığı esnada Ötüken’e hâkim olan Dokuz Oğuzlar kimlerle ittifak yapma girişiminde bulundular?

A) Karluk-Kırgız
B) Türgiş-Karluk
C) Çin-Tibet
D) Kırgız-Çin
E) Çin-Kıtay

Cevap : E) Çin-Kıtay

19) Eski Türklerde ülkeye hangi isim veriliyordu?

A) İl
B) Kün
C) Uluş
D) Yaka
E) Toprak

Cevap : C) Uluş

20) Hsüan-tsang’ın görüştüğü Göktürk Kaganı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kie-li
B) Mukan
C) Baga
D) Şi-pi
E) T’ung Yabgu

Cevap : E) T’ung Yabgu

Auzef Tarih 2. Sınıf Güz dersleri

Auzef Tarih Telegram Tarih

 

Göktürkler Final 2022 Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!