Açık Lise

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

1. Hangisi ibadetlerde istenmeyen durumlardan biridir?

Cevap : Riya

2. Dil, şükretmek içindir. Hakk’ı bilen, onu gıybet için kullanmaz. Kulak, Kur’an ve nasihat dinlemek içindir………
Bu metinde hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Nimetlerin yaratılış amacına uygun kullanılmasının gerekliliği

3. Haber ve duyuların sağladığı verileri değerlendirip bilgiye dönüştüren cevhere ……..denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Akıl

4. Yaratan rabb’ının adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku Rabb’in sonsuz iyilik sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O’dur. İnsana bilmediğini öğreten O’dur. (Alak Suresi 1-5 ayetler .)
bu ayetlerde insanın hangi özelliğine işaret edilmektedir?

Cevap : Bilme ve öğrenme kabiliyetine

5. Hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir?

Cevap : Yoksullara yardım etmeyi hedefler

6. Allah hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır.
Bu ayetten hangisine ulaşılamaz?

Cevap : İnsan en güzel şekilde yaratılmıştır.

7. Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş her yerde ve her zaman varlığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin dini inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır.
Bu metinden hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Din, toplum hayatının önemli bir olgusudur

8. Hangisi namaz ile ilgili bir bilgi değildir?

Cevap : Sahip olunan malın infak edilmesi ile yapılır

9. Hangisi dinin insan üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Cevap : Özgürlük alanını ortadan kaldırır

10. Hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Zamanla değişebilir olması

11. Bilginin kaynağı ile ilgili sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır görüşünü savunan akım hangisidir?

Cevap : Akılcılar

12. Allah O’ndan başka tanrı yoktur; O diridir yarattıklarını koruyup bizzat yönetendir….
Bu ayette Allah’ın isimlerinden hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Kayyum

13. Hangi engel türü insandan dini sorumluluğun kalkmasının sebebi olarak kabul edilir?

Cevap : Zihinsel

14. Kim inanarak iyi olan işler yaparsa o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan…. Bu ayette hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : İman ve Salih amel sahipleri ödüllendirilecektir

15. Hangisi birr kavramının sözcük anlamlarından biri değildir?

Cevap : İrade

16. Onlar ayakta dururken otururken yanları üzerine yatarken hep Allah’a anlarlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler Rabbimiz sen bunu başına yaratmadın seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru…
Bu ayette hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Evrendeki her şeyi bir amaca göre yaratılmıştır

17. Hz. Muhammed’in (sav) faydasız ilimden sana sığınırım şeklinde dua etmesi ilmin hangi yönü ile ilişkilendirilebilir?

Cevap : İnsanlığın yararına olması

18. Kesin bilgilere delileri ve bir araştırmaya dayanmaksızın doğup büyüdüğü toplumu inançlarına herhangi bir sorgulama yapmadan inanmaya denir.
Bu açıklama hangisine aittir?

Cevap : Taklidî iman

19. İslam’ın iman esaslarını ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Âmentü

20. Hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

Cevap : Sesleri işitme

21. Hz İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan ve Hz Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesinden önce de Allah’ın varlığına ve birbirine inanan kimseye……. adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hanif

22. … Ve şüphesiz din gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir…
Bu ayette geçen din kavramı hangisini ifade etmektedir?

Cevap : Ahiret

23. Allah’ın her şeyi bilen anlamındaki ismi hangisidir?

Cevap : Alim

24. … Allah’a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır.
Bu ayette altı çizili bölüm ile hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : İman-bilgi ilişkisi

25. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah almadığı zaman kalpleri ürperir onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır onlar sadece Rabb’lerine güvenir…..
Bu ayetlerde müminlerin özelliklerinden hangisinde değinilmemiştir?

Cevap : Emanete riayet ettiklerine

26. Hangisi zekatla ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : Farz-ı kifaye hükmündedir

27. Allah Kur’an-ı Kerim’de insan en güzel şekilde yarattığını belirtmektedir.
Hangisi insanın bu özelliğine uygun bir davranış değildir?

Cevap : Dünya hayatı için ahireti ihmal etmesi

28. Biz, hakikaten insanoğlunun şu an ve şeref sahibi kıldık onun çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık……
Bu ayette insan ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Yeniden diriltileceğine

29. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına göğü nasıl yükseldiğini dağların nasıl dikildiğine yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
Bu ayetlerde kullanılan bakmak fiili ile hangisi istenmektedir?

Cevap : İbret almak

30. Hangisi mütevadir haberde bulunması gereken şartlardan biri değildir?

Cevap : Mucize ile desteklenmiş olması

31. – onlar sağır dilsiz ve kördürler çünkü onlar düşünmezler.
– 3 kişiden sorumluluk kaldırılmıştır uyanıncaya kadar uyuyandan iyileşinceye kadar aklı dengesi yerinde olmayandan ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan
Bu ayet ve hadisin ortak vurgusu hangisidir?

Cevap : Aklın önemi

32. İnsanın yaratılışında bulunan hayati anlamlandırma çabalarına yön veren çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren insanoğlunun doğuştan geçirdiği yeteneğe ……. adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Fıtrat

33. Gayb alemi ile ilgili bilgilerinin edinildiği kaynak hangisidir?

Cevap : Vahiy

34. Kesin delillere bilgiye araştırmaya dayalı imana ……denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Tahkikî iman

35. Hangisi Hz Muhammed’in tebliğ maksadı taşımayan bir insan olması itibari ile yaptığı davranışlara verilen addır?

Cevap : Sünneti zevâid

36. Farz vacip sünnet mendup mübah haram mekruh kavramları hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : Efalimükellefin

37. Hangisi İslam kavramının sözcük anlamlarından biridir?

Cevap : Teslim olma

38. Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için hangisi şart değildir?

Cevap : Cemaat

39. Hangisi akıl ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : Gaybın bilgisine kendi başına ulaşabilir

40. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilâh yoktur öyleyse bana ibadet ederim diye vahyettik.
Bu ayette altı çizili bölüm ile hangisi ifade edilmektedir?

Cevap : Tevhit inancı

41. – insandaki mal hırsının önüne geçer cimrilik ve bencillik gibi kötü huyları yok eder.
– toplumda zenginlerle fakirler arasında dostluk ve kardeşlik bağ kurar.
Bu bilgilerin tamamı hangi ibadet ile ilgilidir?

Cevap : Zekât

42. I. Baskı ve zorlama içerir
II. Tevhit inancını esas alır
III. İnanç esasları değişkendir
IV. Vahiy yoluyla gönderilmiştir
Numaralanmış ifadelerden hangileri İslam dini için söylenemez?

Cevap : I ve III

43. Allah’ın bütün canlılara hayat vermesi hangi ismi ile ilişkilidir?

Cevap : Hayy

44. Kuşluk namazı kılmak misafire ikram etmek yoldaki bir engeli kaldırmak gibi davranışları yapmanın hükmü hangisidir?

Cevap : Mendup

45. İslam Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu şahitlik etmen namazı kılman zekatı vermen Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa Haccı yerine getirmendir.
Bu hadisten hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Ahlaki emir ve öğütlere

46. Bilgi teknolojiye dönüştürülürken zararlı sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmamalıdır bu ahlaki bir sorumluluktur.
Bu cümle hangi ayetin mesajı ile aynı doğrultudadır?

Cevap : İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle Karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.

47. – Allah’ı görüyor gibi ibadet etmendir her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir.
– Allah sizi suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar
– Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder
Bu hadislerde hangi kavrama yer verilmemiştir?

Cevap : İsâr

48. İlme’l-yakîn kavramının anlamı hangisidir?

Cevap : Duyularla elde edilen bilgi

49. Allah’ın en güzel isimleri anlamında kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Esmayıhüsna

50. Hangi hadiste bidat kavramından bahsedilmektedir?

Cevap : Kim dinin özüne aykırı bir şeyi sonradan ortaya koyarsa o kabul edilmez

51. İslam’da temizliğin maddi manevi ve hem maddi hem de manevi temizlik olarak üçe ayırmak mümkündür.
Buna göre hangisi sadece manevi temizliğe örnek oluşturur?

Cevap : Abdest almak

52. Hangisi “kâfir” kavramının anlamlarından biri değildir?

Cevap : İkiyüzlü davranmak

53. İnsan evrendeki varlıklar içinde varlığın farkında olan ve bunu ifade edebilen kültür ve uygarlık oluşturulabilen yaşadığı çevreyi imar edebilen tek varlıktır.
Bu metinde insan ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Akıl ve bilgi sahibi olduğu

54. Hangisi Allah’ın her şeyi ve her hadiseyi en yetkin şekliyle bilen anlamına gelen isimlerinden biri değildir?

Cevap : Bakî

55. I. Sadık haber
II. Selim akıl
III. Sezgi
IV. Rüya
Numaralanmış kavramlardan hangileri İslam düşüncesinde özel ve öznel bilgi kaynaklarından kabul edilmektedir?

Cevap : I ve II

56. Din kelimesi hangi ayette ayet anlamında kullanılmıştır?

Cevap : Şeytana hitaben: Ve şüphesiz, din gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir…

57. Dinin inanç esaslarını kalıp ile tasdik edip söz ile açığa vurmak hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : İman

58. Sadakanın en faziletlisi Müslümanın bir bilgi öğrenmesi sonra da o bilgiyi Müslüman kardeşine öğretmesidir. Bu hadisten hangisi çıkarılamaz?

Cevap : Bilginin büyük bir güç olduğu

59. İslam dini için hangisi söylenemez?

Cevap : Bencilliğe yönlendirir

60. Yaratan Rabb’ini adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten insanı bilmediğini bildiren Rabb’in sonsuz kerem sahibidir. Bu ayetlerde Allah ile ilgili hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Kullarını imtihan ettiğine

61. Doğru bilgi doğru inanca doğru ilaç da doğru davranışa götürür. Bu açıklama hangi ayet ile ilişkilendirilebilir?

Cevap : Ey müminler! Şayet size bir fasık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden birilerini rencide eder de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz

62. … Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez…
Hangisi bu ayetle ilgili değildir?

Cevap : Cemaatle namaz kılan kişinin namazlarını seferi olarak kılması

63. Hangi kavram bir şeye gönülden inanmak anlamında kullanılmaktadır?

Cevap : İtikat

64. Hangi ayet iman-amel ilişkisinden bahsetmektedir?

Cevap : … Asıl iyilik İslam esaslarına inanan Allah’ın rızasını gözeterek yakınlara yetimlere yoksullara yolda kalmışlara dilenenlere ve kölelere sevdiğim alan harcayan namaz kılan zekat veren kimsenin yaptığıdır.

65. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hiçbir anlam kaybı oluşmadan başka dillere tercüme etmek mümkün değildir bu yüzden ayetlerin anlatmak istediği mesajı yakın olan anlamların başka bir dille ifade edilmesine —- denilmektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Meal

66. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanları artıran ve yalnız rablerine dayanıp güvenen kimselerdir….
Bu ayetlerde müminlerin hangi özelliğine değinilmemiştir?

Cevap : Allah rızası için infakta bulunduklarına

67. İlmihal kitaplarında İslam dininin iman esasları hangi kavramla ifade edilir?

Cevap : Amentü

68. Allah’ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiillere—– denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Farz

69. Hangisi İslam alimlerince yapılan din tanımlarından biridir?

Cevap : Akıl sahiplerine peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir kanundur

70. Hangisi ibadetin yapılış amaçları arasında gösterilemez?

Cevap : Toplum içinde saygınlık kazanmak

71. Hangisi bilgi ahlakına uygun bir davranış değildir?

Cevap : Bilgi kaynağının sorgulanmadan kabul edilmesi

72. Hangisi İslam dininin bilgi ile ilgili hedeflediği tutum ve davranışlardandır?

Cevap : Bilgiyi insanlığın faydasına sunmak

73. Hangi ayet birçok nimetin insanın hizmetinde olduğundan bahsetmektedir?

Cevap : Allah’ın göklerdeki ve yerdeki nice Varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca İhsan ettiğini görmediniz mi?

74. Ey iman edenler Allah’a resulüne resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin…
Bu ayet hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Cevap : İnanç

75. Farz-ı kifaye ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : Sevabı yalnız işleyene değil tüm topluma aittir

76. Dinin Emir ve yasakları karşısında sorumluluk ve yükümlülük taşıyan kişiye…… denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mükellef

77. Hangi ayette bir şeye körü körüne bağlanmaktan bahsedilmiştir?

Cevap : Onlara Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde….

78. • Allah’a iman eden
• inanmadığı halde inanmış gibi görünen
• Allah’ın güç ve yetkilerini başka şeylere paylaştıran
Bu ifadelerde hangi kavramın tanımına yer verilmemiştir?

Cevap : Kâfir

79. Hangisi İslam inanç esasların özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Değişkendir

Açık Lise Çıkmış Sorular

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

(111) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -1 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!