auzefİslam TarihiTarih

İslam Tarihi Final 2022 Soruları

İslam Tarihi Final 2022 Soruları

İslam Tarihi Final 2022 Soruları

İslam Tarihi Final 2022 Soruları

1. Hicretten sonra Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında ilk yapılan gazve aşağıdakilerden hangisidir?A) Hayber

B) Uhud
C) Bedir
D) Hendek
E) Tebük

Cevap :  C) Bedir

2. Hz. Ebû Bekir’in halife seçildikten sonraki ilk icraatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduyu göndermek
B) Yemen’e ordu sevk etmek
C) İran’ın fethine başlamak
D) Ridde hareketini bastırmak
E) Irak’ın fethine başlamak

Cevap :   A) Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduyu göndermek

3. Benî Kaynuka hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bedir Gazvesi’nden sonra şehirden sürgün edilmişlerdi.
B) Medine Sözleşmesi’ni ilk ihlal eden Yahudi kabilesiydi.
C) Medine’den sürgün edildikten sonra Tâif’e yerleşmişlerdi.
D) Genellikle kuyumculukla uğraşırlardı.
E) Medine’deki diğer Yahudi kabilelerinden daha varlıklıydı.

Cevap :   C) Medine’den sürgün edildikten sonra Tâif’e yerleşmişlerdi.

4. Yermük Savaşı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki ordu savaşmadan üç ay beklemiş ve savaş bu üç ayın ardından başlamıştı.
B) 25.000 kişilik İslâm ordusunun kumandanı Hâlid b. Velîd idi.
C) Hz. Ömer döneminde Bizans imparatorluğu ile yapılmıştır.
D) Sâsânîler ortak düşmanları Bizans karşısında Müslümanlara lojistik destek sağlamıştı.
E) Savaş Müslümanların parlak zaferiyle neticelendi.

Cevap :   D) Sâsânîler ortak düşmanları Bizans karşısında Müslümanlara lojistik destek sağlamıştı.

5. Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonraki ilk uygulamalardan biridir?

A) Mekke’de kalan mülklerin alınması için Kureyşlilere elçi gönderilmesi
B) Hükümdarlara İslâm’a davet mektuplarının gönderdilmesi
C) Şehirde Müslümanlara ait bir çarşı oluşturulması
D) Medine’ye gelen heyetlerin konaklaması için bir mekan inşa edilmesi
E) Civarda yaşayan kabilelerle ticaret anlaşmaları yapılması

Cevap :   C) Şehirde Müslümanlara ait bir çarşı oluşturulması

6. Hz. Osman dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kur’ân-ı Kerîm istinsah edilerek yeni fethedilen şehirlere gönderilmiştir.
B) İslâm tarihinde ilk deniz savaşı yapılmıştır.
C) Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
D) Azerbaycan fethedilmiştir.
E) Kıbrıs fethedilmiştir.

Cevap :   C) Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafilede yer almıştır?

A) Rukıyye
B) Zeyd
C) Ali
D) Hamza
E) Âişe

Cevap :   A) Rukıyye

8. Kur’ân-ı Kerîm’in istinsah edilmesi amacıyla oluşturulan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdurrahman b. Avf
B) Zeyd b. Sâbit
C) Hz. Ali
D) Zeyd b. Hârise
E) Abdullah b. Zübeyr

Cevap :   B) Zeyd b. Sâbit

9. Hz. Peygamber Bizans imparatorunu İslâm’a davet etmek üzere kimi elçi olarak göndermişti?

A) Abdullah b. Selâm
B) Muâz b. Cebel
C) Ebû Zer el-Gifârî
D) Dihye el-Kelbî
E) Hz. Ömer

Cevap :   D) Dihye el-Kelbî

10. Hz. Peygamber Tâif dönüşünde aşağıdakilerden hangisinin himayesinde Mekke’ye girmiştir?

A) Ebû Leheb
B) Hişâm b. Hakem
C) Ebû Tâlib
D) Mut‘im b. Adî
E) Ayyâş b. Ebû Rebîa

Cevap :   D) Mut‘im b. Adî

11. Aşağıdaki kişilerden hangisi Hz Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri değildir?

A) Kâsım
B) Rukıyye
C) Fâtıma
D) Zeynep
E) İbrahim

Cevap :   E) İbrahim

12. Recî‘ Vak’ası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uhud Savaşı’ndan birkaç ay önce meydana gelmiştir.
B) Müslümanlar Hevâzin kabilesi mensuplarının saldırısına uğramıştır.
C) Recî‘ Vak’ası’nda çoğu hafız 40 sahabi şehit olmuştur.
D) Müslümanlara ait ticaret kervanı yol kesiciler tarafından gasp edilmiştir.
E) Bu hadiseden birkaç yıl sonra Müslümanlar bir misilleme harekâtında bulunmuşlardır.

Cevap :  E) Bu hadiseden birkaç yıl sonra Müslümanlar bir misilleme harekâtında bulunmuşlardır.

13. Haram aylarda yapılan savaşlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fudûl
B) Şitâ
C) İsâf
D) Sidâne
E) Ficâr

Cevap :   E) Ficâr

14. “Mütenebbî” teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine’ye itaat arz etmek üzere gelen heyetlerdir.
B) Mekke’nin en iyi şairlerine verilen isimdir.
C) Hz. Ebû Bekir döneminde fethedilen topraklardır.
D) Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişilerdir
E) Arap ırkından olmayan Müslümanlardır.

Cevap :  D) Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişilerdir

 

15. I. Benî Kurayza Gazvesi
II. Mûte Savaşı
III. Benî Nadîr Gazvesi
IV. Tebûk Gazvesi
V. Benî Kaynuka Gazvesi
Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) V-IV-III-I-II
B) V-III-I-II-IV
C) III-II-I-IV-V
D) III-I-V-IV-II
E) V-III-IV-I-II

Cevap :   B) V-III-I-II-IV

16. Arap yarımadasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hicaz’ın doğusunda Necid platosu yer alır.
B) Yemen, yarımadanın güneybatı kısmındadır.
C) Uman, Hint Okyanusu sahilinde yer alır.
D) Yemen’in doğusunda dağlık bir bölge olan Hadramut bulunur.
E) Tihâme kaynaklarda “Arabi Fellix” olarak isimlendirilir.

Cevap : E) Tihâme kaynaklarda “Arabi Fellix” olarak isimlendirilir.

17. Münafıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mekkeli müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı hareket etmişlerdir.
B) Mûte Savaşı’ndan sonra faaliyetlerine son vermişlerdir.
C) Mescid-i Dırâr adında bir mescid inşa etmişlerdir.
D) Uhud Gazvesi’ne giderken yoldan dönerek Müslümanları yalnız bırakmışlardır.
E) Tebük Gazvesi hazırlıkları yapılırken Müslümanların şevkini kırmaya çalışmışlardır.

Cevap :   B) Mûte Savaşı’ndan sonra faaliyetlerine son vermişlerdir.

18. Hz. Ömer döneminde Mısır’ın fethiyle görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âmr b. Âs
B) Sa‘d b. Ebû Vakkâs
C) Ebû Ubeyde b. Cerrâh
D) Hâlid b. Velîd
E) Ebû Ubeyd es-Sekafî

Cevap :  A) Âmr b. Âs

19. Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Ali dönemi hadiseleri kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) Sıffîn – Cemel – Nehrevân
B) Cemel – Sıffîn – Nehrevân
C) Sıffîn – Nehrevân – Cemel
D) Nehrevân – Cemel – Sıffîn
E) Cemel – Nehrevân – Sıffîn

Cevap :   B) Cemel – Sıffîn – Nehrevân

20. Hz. Peygamber tarafından hazırlanan ancak vefatı sebebiyle gönderilemeyen ordu hangi istikamete gönderilecekti?

A) Suriye
B) Irak
C) İran
D) Uman
E) Yemen

Cevap :   A) Suriye

Auzef Tarih 2. sınıf güz dönemi 2022 final soruları

Auzef Tarih Telegram Tarih

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!