Açık LiseCoğrafya

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

1. İskandinav Yarımadası Grönland Adası ve İzlanda Adası’nda yerleşmenin az olmasının temel nedeni hangisidir?

Cevap : Soğuk iklim şartları

2. Hangisi köy yerleşmelerini toplu ya da dağınık olmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : Nüfus miktarı

3. Hangisi sanayileşen şehirlerde yaşanan olumsuz durumlardandır?

Cevap : Kiralı konut bulmanın zorlaşması

4. Hangi ülkenin İslam işbirliği teşkilatına üye olması beklenmez?

Cevap : Sırbistan

5. Sağlam ve güçlü binalar yapmak öncelikle hangi af ete karşı önlem almayı sağlar?

Cevap : Deprem

6. Verilen ülkelerden hangisi Avrupa Birliği teşkilatını üye değildir?

Cevap : İngiltere

7. Hinderlantın geniş olmasında sanayi tesisleri yeraltı kaynakları ve tarım alanlarının bulunduğu yer arasındaki ulaşım ne kadar gelişmiş ise art bölgede o kadar geniş demektir buna göre verilen limanlardan hangisi diğerlerinden daha fazla gelişmiştir?

Cevap : İzmir

8. Mersin Hatay illerinde nüfusun fazla olmasında hangisinin etkisi daha azdır?

Cevap : Zengin mutfak kültürünün

9. Birbirine yakın ev ve eklentilerden oluşan yerleşmelerde tarım alanları geniş olmasına rağmen suyu temin etmek zordur yukarıdaki hangi yerleşme türünden söz edilmektedir?

Cevap : Toplu yerleşme

10. Hangisi soğuk iklim bölgesi ülkelerindendir?

Cevap : Finlandiya

11. Verilenlerden hangisi yerleşme planına göre yapılan bir sınıflandırmadır?

Cevap : Dairesel

12. Özellikle büyük kentlerimizde yaşanan ve aynı zamanda enerji kaynaklarının israfına neden olan kirlilik hangisidir?

Cevap : Işık

13. Belediyeler kendi sınırları içinde hangi hizmeti sağlamakla görevlidir?

Cevap : İtfaiye

14. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal alanlarında özellikle eski meskenlerin kerpiçten yapılmasının temel nedeni hangisidir?

Cevap : Yapı malzemesini çevreden kolay temin edilebilmesi

15. Hangisi yerleşme yerini seçimde etkili olan beşeri faktörlerdendir?

Cevap : Sanayi

16. I. Topraktaki canlı çeşitliliğin korunması
II. Mera ve çayırlarda aşırı hayvan o otlatılması
III. bilinçli gübre kullanımı
IV. Radyoaktif atıkların bitkilere bulaşması
Hangileri doğal çevreye zarar verir?

Cevap : II ve IV

17. İçişleri Bakanlığı yerleşim birimleri ile ilgili hangi kararı verebilir?

Cevap : İlçe sınırlarının değiştirilmesi

18. Belirli amaçlara göre oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir buna göre hangi bölgenin sınırlarının değişimi daha uzun zamanda gerçekleşir?

Cevap : Dağlık bölge

19. Hangisi toprak kirliliğine neden olmaktadır?

Cevap : Çöp depolama alanlarından sıvıların sızması

20. Doğu Karadeniz’in kırsal yerleşmeleri için hangisi söylenemez?

Cevap : Çoğunlukla meskenler birbirine yakındır.

21. Kuzey Afrika’da Sahara bölgesi’nde nüfusun seyrek olmasının temel sebebi hangisidir?

Cevap : Yüksek sıcaklı ve kuraklık

22. Hangi ulaşım projesi ile bulunduğu il arasında yapılan eşleştirme yanlıştır?

Cevap : Sabiha Gökçen Havalimanı Kocaeli

23. Verilen örgütlerden hangisi dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelerden sonra ortadan kalkmıştır?

Cevap : Varşova paktı

24. Hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerdendir?

Cevap : Ulaşım imkanları

25. istanbul’un turizm şehri sınıflandırmasına girmesinde hangi özelliği etkili olmuştur?

Cevap : Çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğe sahip olması

26. Göbeklitepe için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Lidya medeniyetine ait kalıntılardır.

27. Altyapı hizmetleri itfaiye çevre temizliği ve şehir içi ulaşım gibi faaliyetler hangisinin görev alanına girer?

Cevap : Belediye

28. İllere bağlı ve ilden küçük en yüksek dereceli mülki amiri….. olan kurulup kaldırılması…… Gerçekleşen yerleşme birimidir verilen cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla hangisi gelmelidir?

Cevap : Vali – Referandumla

29. İdari birim olarak köy nüfusunun üst sınırı ne kadardır?

Cevap : 2000 kişiden az

30. Hangi ülke ılıman iklim bölgesindedir?

Cevap : İtalya

31. Doğada insanlar tarafından yerleştirilen alanlara ökümen denir buna göre hangisi ökümen alandır?

Cevap : Platolar

32. ilk çağ’da Güney Amerika’da hüküm süren medeniyet hangisidir?

Cevap : İnka

33. Yer şekillerine göre yapılan bir sınıflamada verilen yerlerden hangisi düz bölge sınırları içine girer?

Cevap : Ergene Havzası

34. Verilenlerden hangisi atmosferde hava kirliliğine sebep olmaz?

Cevap : Motorlu taşıtlar

35. 2000-20000 arasında olan bünyesinde belediye teşkilatı bulunan yerleşme tipine ne denir?

Cevap : Kasaba

36. Normal şartlarda verimli toprak su kaynakları ve sade yer şekillerine sahip ılıman iklim bölgesindeki Bir yerin
nüfusunun nasıl olması beklenir?

Cevap : Yoğun

37. Hangisi Türkiye’nin turizm şehirlerine iyi bir örnektir?

Cevap : Alanya

38. Verilenlerden hangisi kültürel şehirlerimize iyi bir örnektir?

Cevap : Bursa

39. Hangisi Su kirliliğine neden olur?

Cevap : Tarımsal sulamada yeraltı sularından yararlanılması

40. Verilenlerden hangisi Muğla Hakkari ve Artvin illerinde benzerlik taşımaz?

Cevap : Turizm faaliyet türleri ile

41. Hangisindeki artış şehirler için bir sorundur?

Cevap : Su tüketiminde

42. Akarsu havzalarının ilk yerleşim alanları olarak seçilmesi düşünüldüğünde verilenlerden hangisi bu yerlere örnek değildir?

Cevap : Çoruh

43. Ahşap kerpiç taş ve bunun gibi kaynaklar hangi tür bölgenin sınırlarını oluşturur?

Cevap : Konut özelliklerine göre

44. Köy altı yerleşmelerinin ortak özellikleri içinde hangisi yoktur?

Cevap : Seçimle iş başına gelen muhtar tarafından yönetilmeleri

45. Marmaray ve Avrasya tünellerinin yapılış amacıyla hangisinin amacı aynıdır?

Cevap : Osmangazi köprüsü

46. Hangisi Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerden biridir?

Cevap : Urartu

47. Yiyecek ve eşyaları saklama
Güvenli bir yerde uyuma ve dinlenme
Kötü hava koşullarından korunma
Gibi temel ihtiyaçların karşılanma isteği insanlarda verilen olgulardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap : Mesken inşa etme

48. Verilenlerden hangisi maden şehridir?

Cevap : Kırklareli

49. Hangisi bir idari şehirde bulunması gereken kurum veya kuruluşlardan biri değildir?

Cevap : Sanayi tesisleri

50. Verilen ülkelerden hangisi sıcak iklim bölgesinde yer almaz?

Cevap : Ukrayna

51. Avrupa birliğine üye ülkelerin oluşturduğu birlik hangi bölge türüne dahil edilir?

Cevap : Ekonomik

52. Hangisi tarım bölgelerinde gözlemlenir?

Cevap : Enerji tüketiminin düşük olması

53. G-20 dünya genelinde ekonomisi en büyük 20 ülkenin yer aldığı birliktir buna göre hangi ülkenin bu örgütü üye olduğu söylenemez?

Cevap : Bulgaristan

54. Ökümen yerleşilebilen alanların Güney yarım kürede daha az olmasının nedeni hangisidir?

Cevap : Karaların denizlere göre daha az yer kaplaması
NOT: Ökümen, insanların yerleşimine uygun alanlardır ve genellikle karalardan oluşur. Güney yarımküre, kuzey yarımküreye göre daha az karaya sahiptir ve aynı zamanda daha az nüfus barındırır. Bu nedenle, insanların yerleşebileceği alanların sayısı da azdır. Ayrıca, Güney yarımkürede bulunan büyük ölçekli çöller, yağmur ormanları ve dağlık bölgeler de yerleşim için uygun olmayan alanlardır ve bu nedenle insanların yerleşmesini sınırlayabilir. Bu faktörler bir araya geldiğinde, Güney yarımkürede yerleşilebilen alanların sayısı daha azdır.

55. Verilenlerden hangisi İslam kültür bölgesi’ne giren alanlardan biridir?

Cevap : Kuzey Afrika

56. Erzurum-kars Ardahan ve ağrı illeri hangi bölge türüne örnektir?

Cevap : Plato bölgesi

57. Verilenlerden hangisi köyden büyük yerleşim birimidir?

Cevap : Kasaba

58. Hangisi yerleşme dokusu toplu olan kırsal birimlerin ortak özelliklerindendir?

Cevap : Suyu temin etmekte zorluklar yaşanır

59. Yerleşik düzene geçen ilk insanlar mesken yapımında hangi malzemeyi kullanmamıştır?

Cevap : Demiri

60. Verilenlerden hangisi Topraklar için doğru bilgidir?

Cevap : Bazı sanayi kollarına hammadde kaynağıdır.

61. İspanya için Madrid Güney Kore için Seul Mısır için Kahire ortak olarak işlevlerine göre hangi şehir sınıflandırması türüne dahildir?

Cevap : İdari

62. İnsanların doğal çevredeki hatalı uygulamalarına bağlı olarak hangisinin şiddeti artabilir?

Cevap : Sel ve taşkınların

63. Trabzon ilinde turizm faaliyet türünden hangisi daha gelişmiştir?

Cevap : Dağ

64. Verilen yerlerin hangisinde iklim özellikleri yerleşmeyi olumsuz etkiler?

Cevap : Grönland Adası’nda

65. İnsanoğlunun ilk tapınağı olarak kabul edilen göbeklitepe sit alanı hangi bölgemizdedir?

Cevap : Güneydoğu Anadolu

66.Sulanabilen verimli ovaların bulunduğu yerlerde endüstriyel tarım öne çıkar verilenlerin hangisinde bu durum
söz konusu değildir?

Cevap : Muş ovası

67. Hangisi ülkemizin sakin şehirlerindendir?

Cevap : Taraklı

68. Kömür ve Çelik Birliği zaman içerisinde üye sayısını arttırarak günümüzde hangi birlikteliğe dönüşmüştür?

Cevap : Avrupa Birliği

69. Göbeklitepe ve alacahöyük yerleşmelerinin ortak özelliği hangisidir?

Cevap : Dini muhabbet alanlarına sahip olmaları

70. Hangisi Avrupa birliği’nin kurucu üyelerinden biri değildir?

Cevap : Polonya

71. Haritada taranarak verilen alan hangi bölge sınıflandırmasına girmez?

Cevap : Pirinç üretim bölgesi

72. Bir yerde yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir buna göre hangi ülkede
yerleşme üst sınırını yüksek olması beklenir?

Cevap : Sudan

73. Hangisi iki kıtayı birbirine bağlamaz?

Cevap : Galata Köprüsü

Açık Lise Çıkmış Sorular

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Coğrafya -2 (152) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!