(121) FELSEFE – 1 (1.oturum)

#1. Bilme; özne olarak insanın, nesne olarak var olanla karşılaşması ve bunun sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi çıkarmasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilme için gerekli değildir?

#2. I. Konu edinilen gerçeklik üzerineelde edilen bilgiler temellendirilir. II. Eldeki bilgilerin gerekçeleri ortaya koyulur.III. Ortaya konan düşüncelerin kesin olanları seçilir.Yukarıdakilerden hangileri felse-fede temellendirmeyle ilgili doğru bilgilerdir?

#3. Bu akıl yürütmede tek tek durumlar gözlenerek olayın bütünü hakkında bir sonuca varılır.Tanımı verilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Bir kimsenin şan ve şeref içinde ol-duğunu, büyük bir yere yükseldiğiniya da ölçüsüz bolluk içinde olduğunugörerek, düşleminin etkisi altında kalıponu bunlardan dolayı mutlu saymayakalkma. Çünkü gerçek özü elimizdeolan şeylerde ne açgözlülüğe ne im-renmeye ne de kıskanmaya yer kal-maz ve sen de general, senatör, kon-sül olmak istemez, belki yalnız özgürolmak istersin. Buna göre, bu amacagiden tek bir yol vardır: Elimizde olma-yan şeyleri küçük görmek!Epiktetos’un verilen metninden hareketle aşağıdakilerden hangisi-ne ulaşılabilir?

#5. Felsefe yapmak lazımdır diyorsunuz, o hâlde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyor-sunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.Aristoteles’in verilen ifadelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi-ne ulaşılabilir?

#6. Bir olay, varlık veya düşünce üzerine belirtilen fikirdir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlar-dan hangisine aittir

#7. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevine örnek verilebilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özellikleri arasında yer almaz?

#9. İnsanın evrende olup bitenler karşı-sındaki şaşkınlığı ve hayranlık duy-gusudur.Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

#10. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmedi-ğimdir.Sokrates’in verilen sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

#11. Bir ifadenin aynı anda, aynı şe-kilde hem doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürüt-mede dilin önemiyle ilgili değildir

#13. Eğer sizin zihninizde “kuş” kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş oldu-ğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda bilmeyi sağlayan yapılar – – – – dır. Bu yapılar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır.Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde edilmiş olur?

#14. Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir.Verilen ifade düşüncemizin aşağı-daki alanlardan hangisiyle ilişkisi-ne dikkat çekmektedir?

#15. I. Erdem nedir?II. Araban hangi renktir?III. Tiyatroya kiminle gideceksin?Yukarıdakilerden hangileri felsefe sorusudur?

#16. “Felsefe yapmak, sürekli yolda ol-maktır.” tanımını yapan Alman filo-zof aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangi-si dikkat edilecek durumlar arasın-da yer almaz?

#18. Pythagoras, kendisini bilge olmaktan çok, bilgelik dostu olarak tanımlamış-tır. Ona göre, bilgelik, yalnız tanrılara yakışır ve insanın ömrü, tüm hakikat-leri bilmesine yeterli olmadığından ona yakışacak olan, bilgiyi sevmek ve bilgeliğe ulaşmaya çabalamaktır.Aşağıdaki felsefe tanımlarından hangisi Pythagoras’ın verilen düşünceleriyle benzerlik gösterir?

#19. • Felsefi sorularla aranılan, kav-ramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.• Yaşamın bütününü kucaklayan, her şeye çok yönlü bakabilmemizi sağ-layan sorulardır.Verilen özelliklerden hareketle aşa-ğıdakilerden hangisinin bir felsefe sorusu olduğu söylenemez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Açık lise felsefe Açık Lise Çıkmış Sorular
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!