Acil Yardım ve Afet YönetimiAfetlerde İyileştirme Çalışmalarıauzef

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları 2023 Vize Soruları

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları 2023 Vize Soruları

#1. 1999 Gölcük Depremindeki zararlarının finansmanı için aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılmamıştır?

Cevap : A) Otoyol ve köprü geçiş gelirleri

#2. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası iyileştirme faaliyetleri kapsamında değildir?

Cevap : D) Acil yardım

#3. Afetlerden üçüncü derecede etkilenenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : C) Deprem ya da benzeri afetler sonrasında görev almak ve afetzedelere hizmet götürmek durumunda olan kişilerdir.

#4. Afetler sonrasında kesintiye uğrayan hayatı normal akışına getirmek İçin görevlendirilen AFAD daire başkanlığı hangisidir?

Cevap : E) İyileştirme Daire Başkanlığı

#5. Afet sonrası akut aşamada aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

Cevap : C) Afetzede hafıza ve dikkatini toplayamama şikâyetlerinden yakınır.

#6. Kriz kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemlerin ifadesidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası yardım amaçlı STK'ların ülke genelinde başlattıkları kampanyalardan farkındalık yaratan ve öne çıkan sloganlardır?

Cevap : D) Evimiz evindir, Kardeşim var, Otelimde misafirsin

#8. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi gerektiren başlıca olaylardan değildir?

Cevap : C) Çarpık kentleşme

#9. Aşağıdakilerden hangisi geçici iskan tanımına uymaktadır?

Cevap :E) Kalıcı İskân çalışmalarının uzun zaman alacağı öngörülen afetlerde planli, donanımlı iskan

#10. DASK kısaltması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Cevap : D) Zorunlu deprem sigortasi

#11. Afete uğrayan yerleşim yerinin veya bölgenin afet zararlarının giderilmesi ve kalkındırılmasını içeren "Afet Sonrası İyileştirme Planları'ndaki faaliyetlerin süresi aşağıdaki zaman aralıklarından hangisine karşılık gelmektedir?

Cevap : B) 10-15 Yıl

#12. Afete dair hak sahipliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına intikal etmez.

#13. Aşağıdakilerden hangisi DASK'in görev tanımı içinde yer alır?

Cevap : A) Depremde hasar gören veya yıkılan evlerin zararının karşılanması

#14. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil etkilerindendir?

Cevap : E) iş gücü ve müşteri kayıpları

#15. Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal destek kapsamında değerlendirilemez?

Cevap : D) Acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması

#16. Sigortacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi hangi kanunla belirlenmiştir?

Cevap : A) 6102 sayılı kanun

#17. 1959 yılında çıkarılan ve Afetler Kanunu olarak bilinen 7269 sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

#18. İyileştirme çalışmalarında etkin bir rol oynayan ve 1868 yılında kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kızılay

#19. AFAD ile birlikte, ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup getirilen bu model aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Önceliğin “kriz yönetiminden “risk yönetimine verilmesi

#20. Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası afetzedeler için oluşturulan toplu barınma alanlarında karşılaşılan sorunlardan biridir?

Cevap : B) Isınma amaçlı çadırlarda soba kullanımı kaynaklı yangınlar

#21. 2018 öncesinde, afetler sonrası iyileştirme çalışmaları için afet öncesi hazırlık planlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Valilik

#22. Aşağıdakilerden hangisi AFAD'ın yürüttüğü faaliyetlerden değildir?

Cevap : B) imar planlarının revize edilmesi ile ilgili faaliyetler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları 2023 Vize Soruları

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları 2023 Vize Soruları

1- İyileştirme çalışmalarında etkin bir rol oynayan ve 1868 yılında kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin günümüzdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) AFAD
B) AKUT
C) İtfaiye
D) Kızılay
E) Bayındırlık İşleri

Cevap : D) Kızılay

2- Afete uğrayan yerleşim yerinin veya bölgenin afet zararlarının giderilmesi ve kalkındırılmasını içeren “Afet Sonrası İyileştirme Planları’ndaki faaliyetlerin süresi aşağıdaki zaman aralıklarından hangisine karşılık gelmektedir?

A) 5-10 Yil
B) 10-15 Yıl
C) 6-12 Ay
D) 6-8 Ay
E) 1-5 Yıl

Cevap : B) 10-15 Yıl

3- Afetler sonrasında kesintiye uğrayan hayatı normal akışına getirmek İçin görevlendirilen AFAD daire başkanlığı hangisidir?

A) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
B) Deprem Dairesi Başkanlığı
C) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
E) İyileştirme Daire Başkanlığı

Cevap : E) İyileştirme Daire Başkanlığı

4- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil etkilerindendir?

A) Can kayıpları
B) Yaralanmalar
C) Mesken hasarları
D) Altyapı zararları
E) iş gücü ve müşteri kayıpları

Cevap : E) iş gücü ve müşteri kayıpları

5- 2018 öncesinde, afetler sonrası iyileştirme çalışmaları için afet öncesi hazırlık planlarının onay merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaştırma Bakanlığı
B) Kalkınma Bakanlığı
C) Belediye Başkanlığı
D) Valilik
E) İlgili Müsteşarlık

Cevap : D) Valilik

6- Aşağıdakilerden hangisi DASK’in görev tanımı içinde yer alır?

A) Depremde hasar gören veya yıkılan evlerin zararının karşılanması
B) Deniz kazalarının zararlarının karşılanması
C) Doğabilecek bütün zararların karşılanması
D) Sağlık sorunları ile ilgili masrafların karşılanması
E) Kazalarda meydana gelen zararların karşılanması

Cevap : A) Depremde hasar gören veya yıkılan evlerin zararının karşılanması

7- AFAD ile birlikte, ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup getirilen bu model aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyileştirme çalışmalarının hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi
B) Afete yol açan olayların bilimsel boyutlarını değerlendirecek kurullar oluşturulması
C) Afet yardımlarının dağıtımının koordineli şekilde yapılması
D) Önceliğin “kriz yönetiminden “risk yönetimine verilmesi
E) Afetlerle ilgili çalışmaların tek elden gerçekleştirilmesi

Cevap : D) Önceliğin “kriz yönetiminden “risk yönetimine verilmesi

8- DASK kısaltması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) İmar planları
B) Afet iyileştirme
C) Kentsel dönüşüm
D) Zorunlu deprem sigortasi
E) Bayındırlık işleri

Cevap : D) Zorunlu deprem sigortasi

9- Sigortacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi hangi kanunla belirlenmiştir?

A) 6102 sayılı kanun
B) 7269 sayılı kanun
C) 4623 sayılı kanun
D) 5902 sayılı kanun
E) 6785 sayılı kanun

Cevap : A) 6102 sayılı kanun

10- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi gerektiren başlıca olaylardan değildir?

A) Büyük ölçekli trafik kazası
B) Çernobil faciası
C) Çarpık kentleşme
D) Katrina kasırgası
E) Sel baskınları

Cevap : C) Çarpık kentleşme

11- Kriz kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belirli bir alanda, tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü veya bir olayın doğurabileceği sonuçların toplarıdır.
B) Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetlerdir.
C) Olmuş bir olayın yol açtığı kayıp ve zararların tümüdür.
D) Olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemlerin ifadesidir.
E) Olay olmadan önce yol açabile olumsuz sonuçların belirlenmesi veya tahmin edilmesine yönelik yapılan faaliyetlerdir.

Cevap : D) Olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemlerin ifadesidir.

12- Afet sonrası akut aşamada aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

A) Bu dönemde afet sonrası verilen tepkilerin şiddeti azalır.
B) Afetzede günlük hayata daha fazla ilgi göstermeye ve gelecekle ilgili planlar yapmaya başlar.
C) Afetzede hafıza ve dikkatini toplayamama şikâyetlerinden yakınır.
D) Birey artık duygusal açıdan toparlanmıştır.
E) Afetzede afeti hatırlatan her türlü durum ve uyarandan kaçınır.

Cevap : C) Afetzede hafıza ve dikkatini toplayamama şikâyetlerinden yakınır.

13- Afetlerden üçüncü derecede etkilenenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Afet bölgesinde olmamasına karşın afet nedeni ile maddi zarara uğrayan kişilerdir.
B) Deprem bölgesinde ikamet eden ve depremi doğrudan yasayan kişilerle ailevi ya da kişisel bağı olan bireylerdir.
C) Deprem ya da benzeri afetler sonrasında görev almak ve afetzedelere hizmet götürmek durumunda olan kişilerdir.
D) Deprem bölgesinde ikamet eden ve depremi doğrudan yaşayan kişilerdir.
E) Deprem ya da benzeri afetleri medyadan takip eden kişilerdir.

Cevap : C) Deprem ya da benzeri afetler sonrasında görev almak ve afetzedelere hizmet götürmek durumunda olan kişilerdir.

14- Aşağıdakilerden hangisi AFAD’ın yürüttüğü faaliyetlerden değildir?

A) Afetlerin önlenmesine yönelik faaliyetler
B) imar planlarının revize edilmesi ile ilgili faaliyetler
C) Afetlere müdahale ile ilgili faaliyetler
D) Afet zararlarının azaltılmasına yönelik faaliyetler
E) Afet sonrasındaki iyileştirme ile ilgili faaliyetler

Cevap : B) imar planlarının revize edilmesi ile ilgili faaliyetler

15- 1959 yılında çıkarılan ve Afetler Kanunu olarak bilinen 7269 sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afet Zararlarının Azaltılmasına Dair Kanun
B) Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun
C) Acil Eylem Planlarının Hazırlanmasına Dair Kanun
D) Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
E) Afete Maruz Bölgelerde Yapılaşma Esaslarına Dair Kanun

Cevap : D) Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

16- Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası yardım amaçlı STK’ların ülke genelinde başlattıkları kampanyalardan farkındalık yaratan ve öne çıkan sloganlardır?

A) Yardım hayat kurtarır, Masanda bir tabakta sen ayır, Uzak değilsiniz
B) Deprem öldürmez bina öldürür, Bir sigortada benden, Ekmeğimizi paylaşıyoruz
C) Soframda sana da yer var, Acılar paylaşıldıkça azalır, Evsiz kimse kalmasın
D) Evimiz evindir, Kardeşim var, Otelimde misafirsin
E) Depremle yaşamak, Kardeş kent uygulaması, Bir yardım da senden

Cevap : D) Evimiz evindir, Kardeşim var, Otelimde misafirsin

17- Aşağıdakilerden hangisi, 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrası afetzedeler için oluşturulan toplu barınma alanlarında karşılaşılan sorunlardan biridir?

A) Beslenme ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
B) Isınma amaçlı çadırlarda soba kullanımı kaynaklı yangınlar
C) Toplu barınma alanlarının eğitim alanlarına uzaklığı nedeniyle yaşanan sorunlar
D) Sağlık kontrollerindeki aksaklıklar
E) Oluşturulan barınma alanlarının yetersizliği

Cevap : B) Isınma amaçlı çadırlarda soba kullanımı kaynaklı yangınlar

18- Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası iyileştirme faaliyetleri kapsamında değildir?

A) Risk azaltma planları
B) Hak sahiplerinin tespiti
C) Hasar tespit süreci
D) Acil yardım
E) Kalıcı konutların yapımı

Cevap : D) Acil yardım

19- Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal destek kapsamında değerlendirilemez?

A) Afetzedelerin normal hayata geri dönebilmeleri için desteklenmesi
B) Psikolojik olumsuzlukların önüne geçilmesi
C) Afetzedelerin gelecekte karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi
D) Acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması
E) Ailevi ve toplumsal boyuttaki yeniden ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi

Cevap : D) Acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması

20- Afete dair hak sahipliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Afet sebebiyle kendilerine ait bulunan konutları yıkılan aileler hak sahibi sayılırlar.
B) Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına intikal etmez.
C) Bir kimse, konut ve işyerinin birlikte zarar görmesi halinde, hem konut ve hem de işyeri için ayrı ayrı hak sahibi olabilir.
D) Ebeveynine ait başka bir konutta ebeveyninden ayrı olarak oturmakta olan evli kişilerden her biri, ayrı ayrı olmak üzere hak sahibi sayılırlar.
E) Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler hak sahibi sayılırlar.

Cevap : B) Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına intikal etmez.

21- 1999 Gölcük Depremindeki zararlarının finansmanı için aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılmamıştır?

A) Otoyol ve köprü geçiş gelirleri
B) Deprem vergileri
C) Uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlar
D) Bağış ve yardımlar
E) Bedelli askerlik gelirleri

Cevap : A) Otoyol ve köprü geçiş gelirleri

22- Aşağıdakilerden hangisi geçici iskan tanımına uymaktadır?

A) Afet bölgesinde orta ve az hasarlı binalarda iskän
B) Afet bölgesi dışında oluşturulan çadır kentlerdeki iskan
C) Afet sonrası acil barınma ihtiyacının çadır ve barınaklarda karşılanması
D) Acil barınma ihtiyacının kamu binalarında karşılanması
E) Kalıcı İskân çalışmalarının uzun zaman alacağı öngörülen afetlerde planli, donanımlı iskan

Cevap :E) Kalıcı İskân çalışmalarının uzun zaman alacağı öngörülen afetlerde planli, donanımlı iskan

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!