auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2023 Vize Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2023 Vize Soruları

#1. ‘ Beyin özel fonksiyonları yerine getiren loblardan oluşmaktadır. ’ Aşağıda verilen loblar ile fonksiyonları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Frontal – Hafıza

#2. Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemekte oyun aracılığıyla yeni bağlantılar kurma yoluyla gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Keşifte bulunma

#3. Cansu öğretmen öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli objeler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak fikirler üretmesini ister. Cansu öğretmenin uyguladığı bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Odaklanmış nesne

#4. Beş yaşındaki Aral oyunlarında daha çok açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmektedir. Bu durumda Aral’ın yaratıcılık potansiyeline ilişkin aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

Cevap : B) Bedensel zekasının baskın olduğu
NOT: Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre, bedensel-kinestetik zeka, vücut hareketleri, dokunma duyusu ve fiziksel etkinliklerle ilgili yetenekleri içerir. Aral’ın açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmesi, bedensel zekasının baskın olduğunu gösterebilir. Bu zeka türü, bedenin kullanılması ve fiziksel deneyimler aracılığıyla yaratıcılığın ifade edildiği alanlarda güçlü olabilir.

#5. "Nesrin Öğretmen sınıfındaki çocukların oynamaları için yeterli oyuncak olmadığını düşünerek artık materyallerden oyuncaklar tasarlamayı düşünmüştür." Bu durumda Nesrin Öğretmen hangi yaratıcılık derecesinde davranış sergilemektedir?

Cevap : E) Mini yaratıcılık


#6. 'Görsel sanat çalışmalarında çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerinde çeşitli materyallerle duyuları kullanmaları önemlidir. Bu süreçte de görsel dilini genişletmeleri beklenir. ' Aşağıdakilerden hangisi görsel dilin gelişiminde ön planda yer almamaktadır?

Cevap : E) Dokunmayı kullanma
NOT: Görsel dil, bir kişinin görsel sanat yoluyla düşüncelerini ve duygularını ifade etme becerisidir. Bu beceriyi geliştirmek için çocukların çeşitli materyallerle duyularını kullanmaları önemlidir. Ancak dokunma duyusunun görsel dilin gelişimiyle doğrudan ilişkisi daha zayıftır. Görsel dilin gelişimi genellikle görsel algılama, gözlem yapma, yorumlama yapma, sorgulama yapma, araştırma yapma, denemeler yapma ve inceleme yapma gibi süreçlere dayanır.

Sorgulama yapma, çocukların gördükleri veya deneyimledikleri görsel unsurlar üzerine sorular sormalarını ve düşünme becerilerini kullanmalarını içerir. Araştırma yapma, çocukların görsel sanatlarla ilgili konular hakkında bilgi toplamalarını ve keşifler yapmalarını içerir. Denemeler yapma, çocukların farklı teknikler, materyaller veya stiller kullanarak kendi yaratıcı ifadelerini denemelerini sağlar. İnceleme yapma ise çocukların başkalarının sanat eserlerini analiz etmelerini, anlamaya çalışmalarını ve bu analizlerden öğrenmelerini sağlar.

Dokunma duyusu ise genellikle somut nesnelerin fiziksel özelliklerini keşfetme ve tanıma ile ilişkilidir. Görsel dilin gelişimi daha çok görsel algılamaya, düşünme becerilerine ve sanatsal ifadeye dayanırken, dokunma duyusu daha çok somut deneyimlere odaklanır. Bu nedenle, dokunmayı kullanma görsel dilin gelişimi açısından ön planda yer almamaktadır.

#7. Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Jung
NOT: Jung da psikoanalitik yaklaşımın diğer bir öncüsü olarak yaratıcılığın kökenini bilinçaltı olarak tanımlamış, çalışmalarında resimleri kullanarak bu durumu ispatlamaya çalışmıştır. Jung’a göre, kişilerin yaptıkları çizimler yaratıcılıklarını ifade ederken bilinçaltlarını da ortaya çıkarmaktadır. Jung bilinçaltının yanında toplumsal bilinçaltının da var olduğuna ilişkin savunusu ile diğer psikoanalitik kuramcılardan ayrılmaktadır. Toplumsal bilinçaltı toplumların ortak mirasını oluşturan bilgiler ve yaşanmışlıklardır. Bu nedenle yaratıcı süreçleri psikolojik ve düşsel olarak iki düzeyde ele almaktadır. Psikolojik düzey bireyin sahip olduğu bilinçaltı düzeyinden etkilenirken, düşsel düzey bireyin toplumsal bilinçaltından beslenmektedir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun yetişkin olduğunda da devam ettirmesinin öngörüldüğü, sanat aracılığıyla estetik duygusunun desteklenmesi konusuna yönelik bir davranıştır?

Cevap : A) Resim yapma arzusu

#9. 'Sanat etkinlikleri için Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır.' Bu durumda bu eğitimci aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

Cevap : E) Dokümante etme
NOT: Bu eğitimci, “Dokümante etme”yi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Reggio Emilia yaklaşımı, çocukların sanat etkinlikleri ve çalışmalarıyla ilgili süreci ve ilerlemeyi belgelemeyi önemser. Bu yaklaşıma göre, çocukların yaratıcı süreçlerini ve öğrenmelerini gözlemlemek, değerlendirmek ve belgelemek önemlidir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde etkili olan süreçlerde bir bireyde olması gereken özelliklerden değildir?

Cevap : A) Sosyal beceri
NOT: Sternberg (2006); yaratıcılıkla ilgili bireylerde olması gereken altı özellikten bahsetmektedir. Bu özellikler; zihinsel beceri, bilgi, düşünme tarzı, kişilik özelliği, motivasyon ve çevresel etkenlerdir. Bu etkenlerin her biri ayrı ayrı yaratıcılık sürecinde etkilidir.


#11. İki farklı yaştaki çocuğun ilk defa gittikleri bir mekana ilişkin birer resim yapmaları istendiğinde sanatsal becerilerinin farklı olmasının yanında aşağıdaki özelliklerden hangisinin farkını görmek mümkündür?

Cevap : B) Algı ve bakış açısı
NOT: İki farklı yaştaki çocuğun ilk defa gittikleri bir mekana ilişkin birer resim yapmaları istendiğinde, sanatsal becerilerinin farklı olmasının yanında farklı özelliklerin de ortaya çıkabileceği görülebilir. Bunlardan biri “Algı ve bakış açısı” olabilir.

Çocukların algıları, yaşlarına ve deneyimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İki farklı yaş grubundaki çocuklar, aynı mekanı farklı şekillerde algılayabilirler. Algılarındaki farklılık, mekanı nasıl gördükleri, anladıkları ve yorumladıkları konusunda etkili olabilir.

Aynı şekilde, çocukların bakış açıları da yaşlarına, deneyimlerine ve kişisel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar, aynı mekanı farklı açılardan görebilir, farklı detaylara odaklanabilir ve farklı perspektiflerle resimlerini oluşturabilirler.

Bu nedenle, iki farklı yaştaki çocukların resimlerindeki farklılıkların yanı sıra algı ve bakış açılarının da farklılıklar gösterebileceği görülebilir.

#12. ‘Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocukların başarılı olduğunda bunun çocuklar için pekiştirec olduğu görüşünü de savunmaktadır.’ Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Montessori
NOT: Montessori eğitim yaklaşımı, öğrencilerin kendi seçimleri doğrultusunda materyallerle çalışma fırsatı bulduğu, öğrenme sürecinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlara dayandığı bir yaklaşımdır. Montessori eğitiminde öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri ve kendi başarılarını deneyimlemeleri teşvik edilir. Bu yaklaşımda başarıya ulaşan öğrencilerin bu başarılarının pekiştirici olduğu düşünülür ve öğrencilere özgüven kazandırır.

#13. ' Beril Öğretmen sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu nedenle kendisinden sanatsal beceri konusunda da kendini geliştirmesi istenmektedir. ' Bu durumda Beril Öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

Cevap : E) Steiner

#14. Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları simgelere ilişkin aşağıdaki hangi tanım uygundur?

Cevap : A) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.

#15. 'Barkın karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların çözümüne göre çözmeyi amaçlamaktadır.' Bu durumda Barkın hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

Cevap : B) Doğrudan analoji
NOT: Yöntemde üç farklı tür vardır: Doğrudan analoji, bireyin, var olan sorunu çözmek için doğadaki canlıları düşünüp onların çözümüne benzer şekilde çözüm bulması; kişisel analoji bireyden kendisini bir nesne ya da doğada gördüğü bir canlının yerine koyarak düşünmesi; fantastik analoji ise bireyin hayal gücünü kullanması sağlanarak yaratıcı çözümler bulmasıdır.


#16. Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluşması görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ernest Kris

#17. Aşağıdakilerden hangi kuram yaratıcılık konusuna değinmemiştir?

Cevap : A) Sosyal Öğrenme Kuramı

#18. "Her fikir var olan başka bir fikirden doğar" felsefesi hangi tekniğin felsefesidir?

Cevap : A) SCAMPER

#19. 'Ayşin günlük yaşamında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir.' Ayşin'in sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Pratik

#20. Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünü beslemesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap : D) Bilinçaltı


#21. 'Issız bir adaya düşen bir kazazede buradan kurtulmak için yapması gerekenleri düşünerek dinlenmeye çekildiğinde bir anda aklına gelen fikirle kurtuluşu için gerekli yolu bulur.' Bu kişinin yaşadığı, yaratıcılık süreçlerinden hangisidir?

Cevap : C) Aydınlanma

#22. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin boyutlarından biri değildir?

Cevap : D) Taklit

#23. ‘Yaratıcılık için zeka düzeyinin en az ........ puan olması gerektiği belirtilmektedir.’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) 120

#24. Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2023 Vize Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2023 Vize Soruları

1- ‘Görsel sanat çalışmalarında çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerinde çeşitli materyallerle duyuları kullanmaları önemlidir. Bu süreçte de görsel dilini genişletmeleri beklenir. ‘
Aşağıdakilerden hangisi görsel dilin gelişiminde ön planda yer almamaktadır?

A) Sorgulama yapma
B) Araştırma yapma
C) Denemeler yapma
D) İnceleme yapma
E) Dokunmayı kullanma

Cevap : E) Dokunmayı kullanma
NOT: Görsel dil, bir kişinin görsel sanat yoluyla düşüncelerini ve duygularını ifade etme becerisidir. Bu beceriyi geliştirmek için çocukların çeşitli materyallerle duyularını kullanmaları önemlidir. Ancak dokunma duyusunun görsel dilin gelişimiyle doğrudan ilişkisi daha zayıftır. Görsel dilin gelişimi genellikle görsel algılama, gözlem yapma, yorumlama yapma, sorgulama yapma, araştırma yapma, denemeler yapma ve inceleme yapma gibi süreçlere dayanır.

Sorgulama yapma, çocukların gördükleri veya deneyimledikleri görsel unsurlar üzerine sorular sormalarını ve düşünme becerilerini kullanmalarını içerir. Araştırma yapma, çocukların görsel sanatlarla ilgili konular hakkında bilgi toplamalarını ve keşifler yapmalarını içerir. Denemeler yapma, çocukların farklı teknikler, materyaller veya stiller kullanarak kendi yaratıcı ifadelerini denemelerini sağlar. İnceleme yapma ise çocukların başkalarının sanat eserlerini analiz etmelerini, anlamaya çalışmalarını ve bu analizlerden öğrenmelerini sağlar.

Dokunma duyusu ise genellikle somut nesnelerin fiziksel özelliklerini keşfetme ve tanıma ile ilişkilidir. Görsel dilin gelişimi daha çok görsel algılamaya, düşünme becerilerine ve sanatsal ifadeye dayanırken, dokunma duyusu daha çok somut deneyimlere odaklanır. Bu nedenle, dokunmayı kullanma görsel dilin gelişimi açısından ön planda yer almamaktadır.

2- ‘ Ayşin günlük yaşamında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir.’
Ayşin’in sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı
B) Analitik
C) Pratik
D) Eleştirici
E) Çözümleyici

Cevap : C) Pratik

3- Bir çocuğun edindiği bilgiler ışığında hayal gücünü beslemesinde aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Duygular
B) Tatlar
C) Sesler
D) Bilinçaltı
E) Duyular

Cevap : D) Bilinçaltı

4- ‘ Beril Öğretmen sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu nedenle kendisinden sanatsal beceri konusunda da kendini geliştirmesi istenmektedir. ‘ Bu durumda Beril Öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

A) Weikart
B) Froebel
C) Malaguzzi
D) Montessori
E) Steiner

Cevap : E) Steiner

5- “Nesrin Öğretmen sınıfındaki çocukların oynamaları için yeterli oyuncak olmadığını düşünerek artık materyallerden oyuncaklar tasarlamayı düşünmüştür.”
Bu durumda Nesrin Öğretmen hangi yaratıcılık derecesinde davranış sergilemektedir?

A) Gelişmiş yaratıcılık
B) Ortalama yaratıcılık
C) Küçük yaratıcılık
D) Büyük yaratıcılık
E) Mini yaratıcılık

Cevap : E) Mini yaratıcılık

6- “Her fikir var olan başka bir fikirden doğar” felsefesi hangi tekniğin felsefesidir?

A) SCAMPER
B) Nominal grup
C) Matriks
D) Analoji
E) Beyin fırtınası

Cevap : A) SCAMPER

7- ‘Barkın karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların çözümüne göre çözmeyi amaçlamaktadır.’
Bu durumda Barkın hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

A) Matriks tekniği
B) Doğrudan analoji
C) Kişisel analoji
D) Fantastik analoji
E) Odaklanmış nesne tekniği

Cevap : B) Doğrudan analoji
NOT: Yöntemde üç farklı tür vardır: Doğrudan analoji, bireyin, var olan sorunu çözmek için doğadaki canlıları düşünüp onların çözümüne benzer şekilde çözüm bulması; kişisel analoji bireyden kendisini bir nesne ya da doğada gördüğü bir canlının yerine koyarak düşünmesi; fantastik analoji ise bireyin hayal gücünü kullanması sağlanarak yaratıcı çözümler bulmasıdır.

8- ‘Issız bir adaya düşen bir kazazede buradan kurtulmak için yapması gerekenleri düşünerek dinlenmeye çekildiğinde bir anda aklına gelen fikirle kurtuluşu için gerekli yolu bulur.’
Bu kişinin yaşadığı, yaratıcılık süreçlerinden hangisidir?

A) Gerçekleme
B) Doğrulama
C) Aydınlanma
D) Kuluçka
E) Hazırlık

Cevap : C) Aydınlanma

9- ‘Sanat etkinlikleri için Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır.’
Bu durumda bu eğitimci aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

A) Küçük öğrenimler gerçekleştirme
B) Keyif alarak öğretme
C) Çevrenin rolünü kullanma
D) Proje yaklaşımı uygulama
E) Dokümante etme

Cevap : E) Dokümante etme
NOT: Bu eğitimci, “Dokümante etme”yi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Reggio Emilia yaklaşımı, çocukların sanat etkinlikleri ve çalışmalarıyla ilgili süreci ve ilerlemeyi belgelemeyi önemser. Bu yaklaşıma göre, çocukların yaratıcı süreçlerini ve öğrenmelerini gözlemlemek, değerlendirmek ve belgelemek önemlidir.

10- Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kubie
B) Jung
C) Kris
D) Maslow
E) Freud

Cevap : B) Jung
NOT: Jung da psikoanalitik yaklaşımın diğer bir öncüsü olarak yaratıcılığın kökenini bilinçaltı olarak tanımlamış, çalışmalarında resimleri kullanarak bu durumu ispatlamaya çalışmıştır. Jung’a göre, kişilerin yaptıkları çizimler yaratıcılıklarını ifade ederken bilinçaltlarını da ortaya çıkarmaktadır. Jung bilinçaltının yanında toplumsal bilinçaltının da var olduğuna ilişkin savunusu ile diğer psikoanalitik kuramcılardan ayrılmaktadır. Toplumsal bilinçaltı toplumların ortak mirasını oluşturan bilgiler ve yaşanmışlıklardır. Bu nedenle yaratıcı süreçleri psikolojik ve düşsel olarak iki düzeyde ele almaktadır. Psikolojik düzey bireyin sahip olduğu bilinçaltı düzeyinden etkilenirken, düşsel düzey bireyin toplumsal bilinçaltından beslenmektedir.

11- Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluşması görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abraham Maslow
B) Sarnoff Mednick
C) Ernest Kris
D) Sigmund Freud
E) Carl Rogers

Cevap : C) Ernest Kris

12- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin boyutlarından biri değildir?

A) Esneklik
B) Derinleştirebilme
C) Akıcılık
D) Taklit
E) Orijinallik

Cevap : D) Taklit

13- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde etkili olan süreçlerde bir bireyde olması gereken özelliklerden değildir?

A) Sosyal beceri
B) Kişilik özelliği
C) Motivasyon
D) Zihin
E) Düşünme tarzı

Cevap : A) Sosyal beceri
NOT: Sternberg (2006); yaratıcılıkla ilgili bireylerde olması gereken altı özellikten bahsetmektedir. Bu özellikler; zihinsel beceri, bilgi, düşünme tarzı, kişilik özelliği, motivasyon ve çevresel etkenlerdir. Bu etkenlerin her biri ayrı ayrı yaratıcılık sürecinde etkilidir.

14- İki farklı yaştaki çocuğun ilk defa gittikleri bir mekana ilişkin birer resim yapmaları istendiğinde sanatsal becerilerinin farklı olmasının yanında aşağıdaki özelliklerden hangisinin farkını görmek mümkündür?

A) Materyal ve bilgi
B) Algı ve bakış açısı
C) Duyular ve materyal
D) Algı ve duyular
E) Bilgi ve algı

Cevap : B) Algı ve bakış açısı
NOT: İki farklı yaştaki çocuğun ilk defa gittikleri bir mekana ilişkin birer resim yapmaları istendiğinde, sanatsal becerilerinin farklı olmasının yanında farklı özelliklerin de ortaya çıkabileceği görülebilir. Bunlardan biri “Algı ve bakış açısı” olabilir.

Çocukların algıları, yaşlarına ve deneyimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İki farklı yaş grubundaki çocuklar, aynı mekanı farklı şekillerde algılayabilirler. Algılarındaki farklılık, mekanı nasıl gördükleri, anladıkları ve yorumladıkları konusunda etkili olabilir.

Aynı şekilde, çocukların bakış açıları da yaşlarına, deneyimlerine ve kişisel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar, aynı mekanı farklı açılardan görebilir, farklı detaylara odaklanabilir ve farklı perspektiflerle resimlerini oluşturabilirler.

Bu nedenle, iki farklı yaştaki çocukların resimlerindeki farklılıkların yanı sıra algı ve bakış açılarının da farklılıklar gösterebileceği görülebilir.

15- Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri
B) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
C) Gözlemler sonucu ulaşılan net bilgilerin ortaya konması
D) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
E) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılmasının sağlanması

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

16- Aşağıdakilerden hangi kuram yaratıcılık konusuna değinmemiştir?

A) Sosyal Öğrenme Kuramı
B) Psikoanalitik Kuramı
C) Gestalt Kuramı
D) Bilişsel-Gelişimsel Kuram
E) Algısal Kuram

Cevap : A) Sosyal Öğrenme Kuramı

17- Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemekte oyun aracılığıyla yeni bağlantılar kurma yoluyla gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farkındalık oluşturma
B) Oyun kurma
C) Bilgi verme
D) Duyu kullanma
E) Keşifte bulunma

Cevap : E) Keşifte bulunma

18- Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları simgelere ilişkin aşağıdaki hangi tanım uygundur?

A) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.
B) Zihinde yer etmiş varsayımlardır.
C) Dokunup tadarak seçim yaptıkları durumlardır.
D) Görüp duyarak edindikleri deneyimlerdir.
E) Benimseyip özümsedikleri sembollerdir.

Cevap : A) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.

19- Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun yetişkin olduğunda da devam ettirmesinin öngörüldüğü, sanat aracılığıyla estetik duygusunun desteklenmesi konusuna yönelik bir davranıştır?

A) Resim yapma arzusu
B) Çevreyi koruma bilinci
C) Teknoloji kullanma yetkinliği
D) El işçiliği yetkinliği
E) Enstrüman çalma becerisi

Cevap : A) Resim yapma arzusu

20- Cansu öğretmen öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli objeler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak fikirler üretmesini ister.
Cansu öğretmenin uyguladığı bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analoji
B) Fikir yazımı
C) Odaklanmış nesne
D) Nominal grup
E) Matriks

Cevap : C) Odaklanmış nesne

21- ‘Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocukların başarılı olduğunda bunun çocuklar için pekiştirec olduğu görüşünü de savunmaktadır.’
Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori
B) Reggio Emilia
C) Waldorf
D) Eklektik
E) High Scope

Cevap : A) Montessori
NOT: Montessori eğitim yaklaşımı, öğrencilerin kendi seçimleri doğrultusunda materyallerle çalışma fırsatı bulduğu, öğrenme sürecinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlara dayandığı bir yaklaşımdır. Montessori eğitiminde öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri ve kendi başarılarını deneyimlemeleri teşvik edilir. Bu yaklaşımda başarıya ulaşan öğrencilerin bu başarılarının pekiştirici olduğu düşünülür ve öğrencilere özgüven kazandırır.

22- Beş yaşındaki Aral oyunlarında daha çok açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmektedir.
Bu durumda Aral’ın yaratıcılık potansiyeline ilişkin aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

A) Sorun çözmekten hoşlandığı
B) Bedensel zekasının baskın olduğu
C) Ritmik zekasını kullandığı
D) Çağrışımlarla üretimini gerçekleştirdiği
E) Sosyal becerisinin yüksek olduğu

Cevap : B) Bedensel zekasının baskın olduğu
NOT: Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre, bedensel-kinestetik zeka, vücut hareketleri, dokunma duyusu ve fiziksel etkinliklerle ilgili yetenekleri içerir. Aral’ın açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmesi, bedensel zekasının baskın olduğunu gösterebilir. Bu zeka türü, bedenin kullanılması ve fiziksel deneyimler aracılığıyla yaratıcılığın ifade edildiği alanlarda güçlü olabilir.

23- ‘ Beyin özel fonksiyonları yerine getiren loblardan oluşmaktadır. ’
Aşağıda verilen loblar ile fonksiyonları eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Oksipital – İşitsel
B) Frontal – Hafıza
C) Temporal – Dil
D) Parietal – Görme
E) Serebrum – Tatma

Cevap : B) Frontal – Hafıza

24- ‘Yaratıcılık için zeka düzeyinin en az …….. puan olması gerektiği belirtilmektedir.’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 100
B) 130
C) 110
D) 120
E) 90

Cevap : D) 120

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!