auzefÇocuk GelişimiYönetim ve Liderlik

Yönetim ve Liderlik 2022 Final Soruları

Yönetim ve Liderlik 2022 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Kuramı araştırmak için yapılan çalışmalardan değildir?

Cevap : E) F.Fiedlerin Durumsallık Yaklaşımı

#2. Ali Bey Karar verirken üzerinde yeterince düşünmeden hızlı bir şekilde karar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ali Bey'in karar verme şeklidir?

Cevap : B) Aceleci stil
NOT: İçinden geldiği gibi karar verme biçimi içtepisel olarak değerlendirilmektedir. Mantıklı karar vericiler alternatiflerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirirler. Bağımsız karar vericiler başkalarının fikrini almadan karar vermektedirler. Verdiği karardan hoşnut olmama ve sürekli karar değiştirme kararsızlık biçimidir. Bağımlı karar vericiler sürekli başkalarına danışmakta, başkalarının doğruyu bileceğine inanmaktadırlar. Karar verirken üzerinde yeterince düşünmeden karar verme ise aceleci karar verme olarak tanımlanmıştır.

#3. İletişimde el-kol, baş-kol gibi uzuvların kullanımı iletişimde hangi dil olarak adlandırılmaktadır?

Cevap : E) Beden dili
NOT: Bu süreç içerisinde el-yüz, baş-kol hareketleri gibi tüm beden dilinin kullanımı da önemlidir.

#4. Okul yönetiminde rol oynayan iç ve dış ögeler vardır. Bu öğeler yönetim sürecini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan iç öğelerden biri değildir?

Cevap : A) Aile
NOT: Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeler
Bir okul yönetiminde iç ve dış ögeler birlikte rol oynarlar. İç ögeler, okulu oluşturan ve onun yapısında yer alan tüm ögelerdir. Bunlar okulda çalışan yöneticiler, öğretmenler, yardımcı personel ve öğrencilerdir. Dış ögeler ise okulun yapısı içinde olmayan ancak onu etkileyen ve yönetime dolaylı etkide bulunan ögelerdir

#5. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetlerinin özellikleri arasında yer alır?

Cevap : C) Yõnetimin beşeri özelliği vardır.
NOT: Yönetimin Özellikleri
1. Yönetim Amaca Yönelik Bir Faaliyettir.
2. Yönetim Bir Grup Faaliyetidir.
3. Yönetimin Beşerî Özelliği Vardır.
4. Yönetim Bir İş Birliği Faaliyetidir
5. Yönetim İş Bölümü ve Uzmanlaşma Faaliyetidir.
6. Yönetim Bir Koordinasyon Faaliyetidir.
7. Yönetim Bir Yetki Faaliyetidir.
8. Yönetim Evrensel Özelliğe Sahiptir
9. Yönetim Basamaksal Özelliğe Sahiptir

#6. “Acil olan ancak önemli olmayan olay/durum/aktiviteler yer alır.” ifadesi Covey Matrisinin hangi alanını tanımlamaktadır?

Cevap : A) III
NOT: Zaman yönetimi konusunda çalışmaları bulunan Covey, Merrill ve Merrill (2015) tarafından kişilerin zamanlarını nasıl kullandıklarını değerlendirebileceklerine ilişkin geliştirdikleri Covey Matrisi olarak da bilinen matriste dört temel alan bulunmaktadır.
I. Alan: Acil ve önemli olay/durum/aktiviteler yer alır. Bu alandaki iş/görevler yönetilmeli ve hızlıca çözüme ulaştırılmalıdır.
II. Alan: Acil olmayan ancak önemli olan olay/durum/aktiviteler yer alır. Hemen ya da sonra yapılacağına karar verme ve planlama yapılarak çözüme ulaştırılmalıdır.
III. Alan: Acil olan ancak önemli olmayan olay/durum/aktiviteler yer alır. Diğer kişiler için öncelik/aciliyet arz eden ancak zaman yöneten birey için önemli olmayan durumlardır.
IV. Alan: Bu kısımdaki olay/durum/aktiviteler ne önemlidir ne de acildir. “Boş zaman” olarak da nitelendirilen zaman diliminde yer alır.

#7. Açıklık, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan politikaların yönetmeliklerin, sürdürülen programların ve paydaşların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmış olması, kısaca örgüt işleyişinin tanımlanması, olumlu iklim bileşenlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak bu açıklığın olmadığı kurumlarda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

Cevap : C) Çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması

#8. Bir eğitim kurumunda öğretmenlerin sadece kendilerini ilgilendiren konularda yapması gereken aşağıdakilerden hangisine girer?

Cevap : C) Karara katılım

#9. “Bir kurumda çatışma çok önemlidir. Bu çatışmalar doğru yönetildiğinde verimliliği arttırır.” şeklinde bir yaklaşımı benimseyen çalışanlar ve yönetici çatışmaya ilişkin görüşlerden hangisinin savunucularıdır?

Cevap : C) Etkileşimci

#10. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün liderlik rollerine sahip olmasının önemine ilişkin yanlış bir bilgidir?

Cevap : B) Yöneticilerin lider olmak zorunda olması

#11. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken temel özelliklerden değildir?

Cevap : D) Neşeli olma

#12. Aşağıda verilen okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişiminin önemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini

#13. John Dewey’e göre okulların bazı temel görevleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dewey’e göre bu görevinden biridir?

Cevap : D) Basitleştirme
NOT: Dewey (Akt. Özdemir, 2018)’e göre okul üç temel işlevi yerine getirir. Bu işlevler; basitleştirme, temizleme ve denge kurmadır. Basitleştirme işlevinde okul, toplumsal yaşamdaki karmaşıklığı basitleştirerek öğrencinin uyum becerisini geliştirmeye çalışır.

#14. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) 57-68 ay

#15. Performans Yönetimi hangi yönetim kuramı/yaklaşımı başlığı altında kategorize edilmektedir?

Cevap : B) Güncel Yönetim Kuramları
NOT: Güncel Yönetim Kuramları ele alınmıştır. 1990’lı yılların sonlarında alanda Strateji Yönetimi, Performans Yönetimi, Kalite Yönetimi, Stres Yönetimi, Takım Yönetimi gibi akımlar yer almaya başlamıştır.

#16. Erken çocukluk eğitim kurumunda yönetici olan Ahmet Bey örgütleme sürecinde aşağıdakilerden hangisine dikkat ettiğinde örgütleme sürecinde sorun yaşar?

Cevap : C) Kaynakların değerlendirilmesi
NOT: Örgütlenme sürecinde yapılacak işlerin belirlenmesi, gruplanması, gruplandırılan işler için norm kadro çalışmasının yapılası, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, iletişim biçimlerinin belirlenmesi, yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi hususlarına dikkat edilmelidir.

#17. Yönetici karşısındaki kişiye erişebilmek için öncelikli olarak mesajn hangi işlevini kullanmalıdır?

Cevap : B) Düşüncelerini ifade etmek

#18. Öğrencilerin içsel motivasyonlarını desteklemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Cevap : C) Öğrencilerin çabalarını destekleyerek, kendilerine güvenmelerini sağlamak

#19. Aşağıdakilerden hangisi okul liderliğini etkileyen etmenlerden biri değildir?

Cevap : A) Okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti
NOT: Okul Liderliğini Etkileyen Etmenler
Bir okulu yönetmenin tek bir yolu yoktur. Liderler, yönettikleri okulların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hareket etmelidir. Sosyoekonomik, demografik, kültürel ve tarihsel faktörler okulların ve hizmet ettikleri toplulukların şartlarını değiştirir. okulun türü ve aşaması, büyüklüğü, okul performans seviyeleri, personel düzenlemeleri ve organizasyonu, üst yöneticiler ve yerel otorite, merkezî hükümetin ulusal politikaları da liderlerin okulda çalışma şeklini ve eylem önceliklerini etkiler.

#20. Zaman yönetiminin bir çok süreci bulunmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi zaman yönetimi süreçlerinden biri değildir?

Cevap : E) Kararlı ol

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yönetim ve Liderlik 2022 Final Soruları

Yönetim ve Liderlik 2022 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün liderlik rollerine sahip olmasının önemine ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Nitelikli insan gücünün okulun başarısından doğrudan etkilenmesi
B) Yöneticilerin lider olmak zorunda olması
C) “Bir okul, müdürü kadar iyi bir okuldur” fikrini ortaya koyması
D) Okulların kalitesini iyileştirmede okul müdürlerinin kilit aktörler olması
E) Okulların başarısının etkili eğitim yöneticilerinin varlığıyla mümkün olabileceği gerçeği

Cevap : B) Yöneticilerin lider olmak zorunda olması

2- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 36-45 ay
B) 48-60 ay
C) 56-72 ay
D) 57-68 ay
E) 60-72 ay

Cevap : D) 57-68 ay

3- Aşağıdakilerden hangisi okul liderliğini etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti
B) Okulun türü ve aşaması
C) Okulların ve hizmet ettikleri toplulukların şartları
D) Kültürel ve tarihsel faktörler
E) Okulun büyüklüğü

Cevap : A) Okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti
NOT: Okul Liderliğini Etkileyen Etmenler
Bir okulu yönetmenin tek bir yolu yoktur. Liderler, yönettikleri okulların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hareket etmelidir. Sosyoekonomik, demografik, kültürel ve tarihsel faktörler okulların ve hizmet ettikleri toplulukların şartlarını değiştirir. okulun türü ve aşaması, büyüklüğü, okul performans seviyeleri, personel düzenlemeleri ve organizasyonu, üst yöneticiler ve yerel otorite, merkezî hükümetin ulusal politikaları da liderlerin okulda çalışma şeklini ve eylem önceliklerini etkiler.

4- Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetlerinin özellikleri arasında yer alır?

A) Yönetim bir sorumluluk faaliyetidir.
B) Yönetim bireysel bir faaliyettir.
C) Yõnetimin beşeri özelliği vardır.
D) Yönetim kültürel özelliğe sahiptir.
E) Yönetim tek boyutlu bir özelliğe sahiptir.

Cevap : C) Yõnetimin beşeri özelliği vardır.
NOT: Yönetimin Özellikleri
1. Yönetim Amaca Yönelik Bir Faaliyettir.
2. Yönetim Bir Grup Faaliyetidir.
3. Yönetimin Beşerî Özelliği Vardır.
4. Yönetim Bir İş Birliği Faaliyetidir
5. Yönetim İş Bölümü ve Uzmanlaşma Faaliyetidir.
6. Yönetim Bir Koordinasyon Faaliyetidir.
7. Yönetim Bir Yetki Faaliyetidir.
8. Yönetim Evrensel Özelliğe Sahiptir
9. Yönetim Basamaksal Özelliğe Sahiptir

5- Performans Yönetimi hangi yönetim kuramı/yaklaşımı başlığı altında kategorize edilmektedir?

A) Klasik Kuramlar
B) Güncel Yönetim Kuramları
C) Neo-Klasik Kuram
D) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
E) Yönetim Süreci Yaklaşımı 4

Cevap : B) Güncel Yönetim Kuramları
NOT: Güncel Yönetim Kuramları ele alınmıştır. 1990’lı yılların sonlarında alanda Strateji Yönetimi, Performans Yönetimi, Kalite Yönetimi, Stres Yönetimi, Takım Yönetimi gibi akımlar yer almaya başlamıştır.

6-Zaman yönetiminin bir çok süreci bulunmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi zaman yönetimi süreçlerinden biri değildir?

A) Zorlukları bil
B) Zamanı algıla
C) Zaman tuzakları fark et
D) Kendini tanı
E) Kararlı ol

Cevap : E) Kararlı ol

7- “Acil olan ancak önemli olmayan olay/durum/aktiviteler yer alır.” ifadesi Covey Matrisinin hangi alanını tanımlamaktadır?

A) III
B) V
C) I
D) II
E) IV

Cevap : A) III
NOT: Zaman yönetimi konusunda çalışmaları bulunan Covey, Merrill ve Merrill (2015) tarafından kişilerin zamanlarını nasıl kullandıklarını değerlendirebileceklerine ilişkin geliştirdikleri Covey Matrisi olarak da bilinen matriste dört temel alan bulunmaktadır.
I. Alan: Acil ve önemli olay/durum/aktiviteler yer alır. Bu alandaki iş/görevler yönetilmeli ve hızlıca çözüme ulaştırılmalıdır.
II. Alan: Acil olmayan ancak önemli olan olay/durum/aktiviteler yer alır. Hemen ya da sonra yapılacağına karar verme ve planlama yapılarak çözüme ulaştırılmalıdır.
III. Alan: Acil olan ancak önemli olmayan olay/durum/aktiviteler yer alır. Diğer kişiler için öncelik/aciliyet arz eden ancak zaman yöneten birey için önemli olmayan durumlardır.
IV. Alan: Bu kısımdaki olay/durum/aktiviteler ne önemlidir ne de acildir. “Boş zaman” olarak da nitelendirilen zaman diliminde yer alır.

8- Yönetici karşısındaki kişiye erişebilmek için öncelikli olarak mesajn hangi işlevini kullanmalıdır?

A) Bilgi vermek
B) Düşüncelerini ifade etmek
C) Duygu ifade etmek
D) ihtiyaç ve istek ifade etmek
E) İkna etmek

Cevap : B) Düşüncelerini ifade etmek

9- İletişimde el-kol, baş-kol gibi uzuvların kullanımı iletişimde hangi dil olarak adlandırılmaktadır?

A) Yüz dili
B) Sözel dil
C) Yazım dili
D) Mimik dili
E) Beden dili

Cevap : E) Beden dili
NOT: Bu süreç içerisinde el-yüz, baş-kol hareketleri gibi tüm beden dilinin kullanımı da önemlidir.

10- Aşağıda verilen okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişiminin önemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğretmenlerin kariyer gelişimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktadır.
B) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilere sağlanan eğitimin niteliğini arttırmaktadır.
C) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilerin değişen ilgilerini, ihtiyaçlarını ve yönelimlerini kolayca anlamlandırabilmeyi sağlamaktadır.
D) Öğretmenlerinin mesleki gelişimi, öğrencilerin eğitimsel ve gelişimsel çıktılarını arttırmaktadır.
E) Öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini

Cevap : E) Öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini

11- John Dewey’e göre okulların bazı temel görevleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dewey’e göre bu görevinden biridir?

A) Yönetme
B) Liderlik
C) Verimlilik
D) Basitleştirme
E) Geliştirme

Cevap : D) Basitleştirme
NOT: Dewey (Akt. Özdemir, 2018)’e göre okul üç temel işlevi yerine getirir. Bu işlevler; basitleştirme, temizleme ve denge kurmadır. Basitleştirme işlevinde okul, toplumsal yaşamdaki karmaşıklığı basitleştirerek öğrencinin uyum becerisini geliştirmeye çalışır.

12- Açıklık, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan politikaların yönetmeliklerin, sürdürülen programların ve paydaşların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmış olması, kısaca örgüt işleyişinin tanımlanması, olumlu iklim bileşenlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak bu açıklığın olmadığı kurumlarda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

A) Paydaşlar arasında iletişim sorunlarının yaşanması
B) Okulun işleyişinde aksaklıkların gözlenmesi
C) Çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması
D) Çalışanların işe bağlı stres ve tükenmişlik düzeylerinin arttığının gözlenmesi
E) Çalışanlar arasında çatışmaların yaşanması

Cevap : C) Çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması

13- Ali Bey Karar verirken üzerinde yeterince düşünmeden hızlı bir şekilde karar vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ali Bey’in karar verme şeklidir?

A) İçtepkisel karar verme
B) Aceleci stil
c) Mantıklı karar verme
D) Bağımsız karar verme
E) Anlik (spontan) karar verme

Cevap : B) Aceleci stil
NOT: İçinden geldiği gibi karar verme biçimi içtepisel olarak değerlendirilmektedir. Mantıklı karar vericiler alternatiflerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirirler. Bağımsız karar vericiler başkalarının fikrini almadan karar vermektedirler. Verdiği karardan hoşnut olmama ve sürekli karar değiştirme kararsızlık biçimidir. Bağımlı karar vericiler sürekli başkalarına danışmakta, başkalarının doğruyu bileceğine inanmaktadırlar. Karar verirken üzerinde yeterince düşünmeden karar verme ise aceleci karar verme olarak tanımlanmıştır.

14- Okul yönetiminde rol oynayan iç ve dış ögeler vardır. Bu öğeler yönetim sürecini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan iç öğelerden biri değildir?

A) Aile
B) Yönetici
C) Öğretmen
D) Öğrenci
E) Yardımcı personel

Cevap : A) Aile
NOT: Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeler
Bir okul yönetiminde iç ve dış ögeler birlikte rol oynarlar. İç ögeler, okulu oluşturan ve onun yapısında yer alan tüm ögelerdir. Bunlar okulda çalışan yöneticiler, öğretmenler, yardımcı personel ve öğrencilerdir. Dış ögeler ise okulun yapısı içinde olmayan ancak onu etkileyen ve yönetime dolaylı etkide bulunan ögelerdir

15- Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Kuramı araştırmak için yapılan çalışmalardan değildir?

A) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
B) McGregor’un X ve Y Kuramı Çalışmaları
C) Michigan Üniversitesi Liderlik Çalıişmaları
D) Likert’in Sistem 4 Modeli
E) F.Fiedlerin Durumsallık Yaklaşımı

Cevap : E) F.Fiedlerin Durumsallık Yaklaşımı

16- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken temel özelliklerden değildir?

A) Adaletli olma
B) Mütevazi ve anlayışlı olma
c) Cesaretli olma
D) Neşeli olma
E) Yeni bilgilere açık olma

Cevap : D) Neşeli olma

17- Öğrencilerin içsel motivasyonlarını desteklemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Öğrencilere sadece yüksek puan alan kişilerin geziye katıilabileceğini söylemek
B) Dönem sonunda başarılı öğrencilere takdir/teşekkür belgesi vermek
C) Öğrencilerin çabalarını destekleyerek, kendilerine güvenmelerini sağlamak
D) Sınav öncesinde, başarısız olan Öğrencilerin tenefüse çikamayacağını söylemek
E) Güzel resim yapan öğrencileri desteklemek

Cevap : C) Öğrencilerin çabalarını destekleyerek, kendilerine güvenmelerini sağlamak

18- Bir eğitim kurumunda öğretmenlerin sadece kendilerini ilgilendiren konularda yapması gereken aşağıdakilerden hangisine girer?

A) Bağımlı karar verme
B) Kaçıngan karar verme
C) Karara katılım
D) Mantıksal karar verme
E) Sezgisel karar verme

Cevap : C) Karara katılım

19- Erken çocukluk eğitim kurumunda yönetici olan Ahmet Bey örgütleme sürecinde aşağıdakilerden hangisine dikkat ettiğinde örgütleme sürecinde sorun yaşar?

A) Yapılacak işlerin belirlenmesi
B) Yapılacak işlerin gruplanması
C) Kaynakların değerlendirilmesi
D) Gruplandınılan işler için norm kadro çalışmasinın yapılması
E) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi

Cevap : C) Kaynakların değerlendirilmesi
NOT: Örgütlenme sürecinde yapılacak işlerin belirlenmesi, gruplanması, gruplandırılan işler için norm kadro çalışmasının yapılası, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, iletişim biçimlerinin belirlenmesi, yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi hususlarına dikkat edilmelidir.

20- “Bir kurumda çatışma çok önemlidir. Bu çatışmalar doğru yönetildiğinde verimliliği arttırır.” şeklinde bir yaklaşımı benimseyen çalışanlar ve yönetici çatışmaya ilişkin görüşlerden hangisinin savunucularıdır?

A) Gerçekçi
B) Geleneksel
C) Etkileşimci
D) İnsan ilişkileri
E) Davranışçı

Cevap : C) Etkileşimci

Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Yönetim ve Liderlik 2022 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!