auzefKent sosyolojisisosyoloji

Kent Sosyolojisi 2022 Final Soruları

Kent Sosyolojisi 2022 Final Soruları

#1. Weber, Batı kentini Doğu kentinde olmayan hangi özellikleri üzerinden idealize eder?

Cevap : e) Kendine ait özerk bir hukuk ve seçimle iş başına gelen bir yönetim

#2. Köy yerleşmelerinin temel faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Tarım

#3. “Kentsel gerilim ”ve “İstanbul’a bir kent kondu: Ümraniye ” başlıklı çalışmaları aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

Cevap : d) Sema Erder

#4. Kent sorununu “toplumsal adalet ”sorunuyla birlikte ele almayı öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) David Harvey

#5. "İdeal kent" kavramlaştırması aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : c) M. Weber

#6. Kent ve kentleşme sorunları ne zamandan beri sürekli olarak Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır?

Cevap : e) 2. Dünya Savaşı sonrası

#7. “Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.” Yukarıdaki tanımı hangi kent kuramcısına aittir?

Cevap : a) H. Lefebvre

#8. Birinci dönem gecekondu araştırmaları hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Cevap : b) 1950-1970

#9. 19. Yüzyılda, 16.Yüzyılın Anadolu’sunun içe dönük kentsel dağılımı, yeni dışa dönük ticaret biçimi nedeniyle dışa dönük hale gelmiştir. Anadolu’nun kıyı kesimlerinde nüfus hareketleri yoğunluk kazanmıştır. Bu durum aşağıdaki hangi sonucu getirmiştir?

Cevap : a) Eski küçük liman kentleri hızla büyümüş ve yeni liman kentleri doğmuştur.

#10. Toplumsal mekân ile toplumsal ilişkiler arasında diyalektik bir ilişkini varlığını iddia eden ve bu anlamda “mekân toplumsal bir üründür” diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) H. Lefebvre

#11. 19. yüzyılda kent içinde yapılaşma süreçleri önemli değişme göstermektedir. Kentin gelişmesini belirleyen yapılar 16. yüzyıldaki gibi vakıf binaları değildir. Devletin yeni yüklendiği işlevler dolayısıyla devlet yapılarının sayısı ve çeşidi artarken bu yapıların tasarımı kim/kimler tarafından yapılacaktır?

Cevap : c) Batılı ve Müslüman olmayan mimarlarca

#12. İlhan Tekeli’ye göre Ankara’nın başkent seçilmesinin olumlu yönü nedir?

Cevap : c) Kentleşmenin dengeli dağılımını sağlamıştır.

#13. Sosyoloji biliminin kurucu isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : d) Durkheim, Marx, Weber

#14. Kent mekânının biçimlenmesini hâkimiyet kavramı üzerinden açıklayan ekolojik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Robert Park

#15. Chicago okulunun etkilendiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) ABD

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kent Sosyolojisi 2022 Final Soruları

Kent Sosyolojisi 2022 Final Soruları

1. “Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.”
Yukarıdaki tanımı hangi kent kuramcısına aittir?

a) H. Lefebvre
b) M. Castelle
c) M. Weber
d) G. Simmel
e) R. Park

Cevap : a) H. Lefebvre

2. Köy yerleşmelerinin temel faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarım
b) Sanayi
c) Hizmet
d) Metalürji
e) Ticaret

Cevap : a) Tarım

3. Sosyoloji biliminin kurucu isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

a) Malthus, Ricardo, Smith
b) Platon, Aristo
c) Hegel, Proudhon
d) Durkheim, Marx, Weber
e) Harvey, Castells

Cevap : d) Durkheim, Marx, Weber

4. Weber, Batı kentini Doğu kentinde olmayan hangi özellikleri üzerinden idealize eder?

a) Ticaret
b) Nüfus yoğunluğu
c) Bir kalesinin olması
d) Pazar yerinin varlığı
e) Kendine ait özerk bir hukuk ve seçimle iş başına gelen bir yönetim

Cevap : e) Kendine ait özerk bir hukuk ve seçimle iş başına gelen bir yönetim

5. “İdeal kent” kavramlaştırması aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) K. Marx
b) A. Comte
c) M. Weber
d) F. Tonnies
e) F. Engels

Cevap : c) M. Weber

6. Chicago okulunun etkilendiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere
b) Fransa
c) Hollanda
d) ABD
e) Rusya

Cevap : d) ABD

7. Kent mekânının biçimlenmesini hâkimiyet kavramı üzerinden açıklayan ekolojik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Louis Wirth
b) Evrett Hughes
c) E. Burgess
d) Robert Park
e) Edward Shills

Cevap : d) Robert Park

8. Toplumsal mekân ile toplumsal ilişkiler arasında diyalektik bir ilişkini varlığını iddia eden ve bu anlamda “mekân toplumsal bir üründür” diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a) H. Lefebvre
b) M. Castelle
c) M. Weber
d) G. Simmel
e) R. Park

Cevap : a) H. Lefebvre

9. Kent sorununu “toplumsal adalet ”sorunuyla birlikte ele almayı öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a) Henri Lefebvre
b) David Harvey
c) Manuel Castells
d) Louis Wirth
e) Roderick McKenzie

Cevap : b) David Harvey

10. Kent ve kentleşme sorunları ne zamandan beri sürekli olarak Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır?

a) Tanzimat dönemiyle birlikte
b) II. Meşrutiyet dönemiyle birlikte
c) 1930’lu yıllardan itibaren
d) 1. Dünya Savaşı sonrası
e) 2. Dünya Savaşı sonrası

Cevap : e) 2. Dünya Savaşı sonrası

11. İlhan Tekeli’ye göre Ankara’nın başkent seçilmesinin olumlu yönü nedir?

a) Cumhuriyet burjuvazisinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması
b) İstanbul’un önemsiz olduğunu göstermesi
c) Kentleşmenin dengeli dağılımını sağlamıştır.
d) Kentleşme sorunlarına daha kısa sürede çözüm bulunabilmesi
e) kentleşmenin her yönü ile ele alınmasını sağlaması

Cevap : c) Kentleşmenin dengeli dağılımını sağlamıştır.

12. 19. Yüzyılda, 16.Yüzyılın Anadolu’sunun içe dönük kentsel dağılımı, yeni dışa dönük ticaret biçimi nedeniyle dışa dönük hale gelmiştir. Anadolu’nun kıyı kesimlerinde nüfus hareketleri yoğunluk kazanmıştır. Bu durum aşağıdaki hangi sonucu getirmiştir?

a) Eski küçük liman kentleri hızla büyümüş ve yeni liman kentleri doğmuştur.
b) Pamuk ve tütün üretiminin yükselmesi ile toprak değer kazanmıştır.
c) Fındık üretimi yükselmiş yeni fındık alanları oluşturulmuştur.
d) Endüstriyel gelişmeler hızlanmış sosyal paylaşımlar azalmıştır.
e) Hiçbiri.

Cevap : a) Eski küçük liman kentleri hızla büyümüş ve yeni liman kentleri doğmuştur.

13. 19. yüzyılda kent içinde yapılaşma süreçleri önemli değişme göstermektedir. Kentin gelişmesini belirleyen yapılar 16. yüzyıldaki gibi vakıf binaları değildir. Devletin yeni yüklendiği işlevler dolayısıyla devlet yapılarının sayısı ve çeşidi artarken bu yapıların tasarımı kim/kimler tarafından yapılacaktır?

a) Mimarbaşı tarafından
b) Hassa Mimarları Ocağında yetişen mimarlarca
c) Batılı ve Müslüman olmayan mimarlarca
d) Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ’de yetişen mühendislerce
e) Vakıf Kurumu tarafından

Cevap : c) Batılı ve Müslüman olmayan mimarlarca

14. Birinci dönem gecekondu araştırmaları hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a) 1940
b) 1950-1970
c) 1970-1980
d) 1980
e) 1990

Cevap : b) 1950-1970

15.“Kentsel gerilim ”ve “İstanbul’a bir kent kondu: Ümraniye ” başlıklı çalışmaları aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

a) Ayşen Şatıroğlu
b) Hayati Tüfekçioğlu
c) Ayça Kurtoğlu
d) Sema Erder
e) Gülten Kazgan

Cevap : d) Sema Erder

Kent Sosyolojisi

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Kent Sosyolojisi 2022 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!