auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiKayıt ve raporlama

Kayıt ve Raporlama 2023 Vize Soruları

Kayıt ve Raporlama 2023 Vize Soruları

Kayıt ve Raporlama 2023 Vize Soruları

Kayıt ve Raporlama 2023 Vize Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi verimlilik terimini en doğru şekilde açıklamaktadır?

Cevap : üretimde elde edilenlerin çıktıların üretimde harcayanlara girdilere oranıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi bir işyerinde kayıt sisteminin işletmesinin sağladığıfaydalardan değildir?

Cevap : çalışanların işe bağımlılığının artırılmasını sağlar

3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede kaza istatistiklerinde tutmanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : henüz gerçekleştirilmemiş önlemlerin etkinliğini araştırmak

4. Risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : risk değerlendirmesi gerçekleşmiş, geçmiş kazaları inceler

5. Çıktı veri olduğunda girdilerin optimal düzeydeki bileşiminin sağlanması ve çıktığını, minimum maliyet ile elde edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Cevap : etkinlik

6. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği aktivitesi hesaplanırken kullanılan değerlerden biri değildir?

Cevap : Periyodik aralıklarla yapılan kontrollerde, çalışan başına düşen hatalı çalışmaların sayısı.

7. Aşağıdakilerden hangisirisk değerlendirmesi alt konumlarından biri değildir?

Cevap : çalışan motivasyon kaybı

8. İş sağlığı ve güvenliği ilişkin sözleşmede alt yüklenici ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : alt yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren durumunda değildir, yalnızca bir aracıdır

9. Aşağıdakilerden hangisi yıllık eğitim planında yer alan teknik konulardan biri değildir?

Cevap : biyolojik ve psikolojik risk etmenleri

10. Belirlemiş tehlikeli bir olayın oluşma ihtimali ve sonuçlarının kombinasyonuna ne ad verilmektedir?

Cevap : risk

11. Iş kazası ve meslek hastalığının yasal olarak geçerli tanımı hangi kanunda yer almaktadır?

Cevap : sosyal sigortalar kanunu

12. Aşağıdakilerden hangisirisk değerlendirmesi, çalışması yapılmasını gerekli kılan durumlardan biri değildir?

Cevap : iş alımı yapılması

13. Firmada çalışan personele OSGB tarafından verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesini de aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap : sözleşme konusu

14. 1. İş güvenliği, sosyal düzeni etkileyen bir öneme sahip olduğu için iş güvenliğinin sağlanması, toplumun çeşitli örgüt ve kesimlerine bağlıdır.
2. İşçiler.
3. İşverenler.
4. Devlet.
Tüm ilgili örgüt veya örgütler yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?

Cevap : 2 ve 3

15. 1. Yaşamımızı tehdit eden tehlikelerden tüm insanları korumak.
2. Zarar verici olayları en alt düzeye indirmek.
3. İnsanların yaşamlarını daha güvenli kılmak.
4. Kazalar karşısında meydana gelen milliservet kaybını düşünmeden yalnızca manevi ızdırabı incelemek.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri iş güvenliğinin amaçlarındandır?

Cevap : 1,2 ve 3

16. Kaza raporları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : sadece yaralanma gerçekleşen kazalar için rapor tutulmalıdır

17. Toplumsal bir düzenleme, oluşum içinde önceden planlanmayan, bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan çevresine zarar verebilecek nitelikte olaylara ne ad verilmektedir?

Cevap : kaza

18. Aşağıdakilerden hangisi iş gücü kaybından kaynaklanan dolaylı maliyetlerden biridir?

Cevap : kazalı ya yapılan ilk yardım nedeniyle kaybedilen zaman.

19. İşveren, işçilerin kişiselsağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

Cevap : 10

Kayıt ve Raporlama

Kayıt ve Raporlama 2023 Vize Soruları

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans-min
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!