auzefHemşirelikHemşirelikte Mevzuat

Hemşirelikte Mevzuat 2023 Vize Soruları

Hemşirelikte Mevzuat 2023 Vize Soruları

#1. Sosyal güvencesi olmayan ve geçimini sağlayacak bir geliri bulunmayan vatandaşların sağlık harcamalarının devlet tarafından üstlenilmesine olanak sağlayan sosyal güvenlik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Yeşil Kart

#2. I.Kullanıcılar II.Sunucular III.Demirbaşlar IV.Kaynaklar Yukarıdakilerden hangilerinin birbirleriyle etkileşimleri reform süreçlerinin uygulamadaki başarı veya başarısızlığında etkilidir?

Cevap : b) I, II ve IV

#3. Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Bakanlık merkez teşkilatına eklenmiştir?

Cevap : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

#4. Sağlık Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?

Cevap : b) 1920

#5. Cumhuriyetin ilk on yılında sağlık alanında izlenen en temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi


#6. I. Özel sektör yatırımlarının teşvik kapsamına alınması II. Bakanlığa bağlı kurumlarda döner sermayenin kapsamının genişletilmesi III. Kamu sağlık kurumlarına bütçeden ayrılan payın artırılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1980 darbesi sonrasından darbe yönetimi tarafından yürürlüğe konan sağlık politikası uygulamaları arasındadır?

Cevap : c) II ve III

#7. Aşağıdakilerden hangisi 1938-1960 döneminde çıkarılan sağlık meslek örgüleri kanunları arasında değildir?

Cevap : d) Optisyenlik Kanunu

#8. Hastanelerin işletmeler gibi kendi personel ve işletme politikalarını hayata geçirmelerine olanak tanıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Özel Hastaneler Kanunu

#9. 1920-1980 yılları arasında hemşireliğe dönük olarak izlenen temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Hemşire sayısını artırmak

#10. İllerdeki Sağlık Bakanlığı hastaneleri 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde aşağıdakilerden hangisine bağlıydı?

Cevap : e) İl Sağlık Müdürlüğü


#11. İllerdeki Sağlık Bakanlığı hastaneleri 2018 yılında yapılan düzenleme ile aşağıdakilerden hangisine bağlandı?

Cevap : a) Kamu Hastaneler Birliği

#12. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir?

Cevap : d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

#13. Sağlıktan sapma ortaya çıkmadan önce verilen sağlık hizmetleri hangi kapsamda ele alınmabilir?

Cevap : e) Rehabilite edici sağlık hizmetleri

#14. Birey veya grupların bir amaca ulaşmak üzere kasıtlı olarak yaptıkları eylemleri etkinlikleri ve planları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Politika

#15. Mevcut Sağlık Bakanlığı organizasyonu hangi düzenlemeye tabidir?

Cevap : a) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname


#16. I. Türkiye’de sağlık alanlarında izlenen liberal politikalar 24 Ocak 1980 kararları ile ilişkilidir. II. Darbe sonrası hükümetler sağlık alanında liberal politikalar izlemişlerdir. III. Cumhuriyetin kuruluşunun takibinden özel sektörün sağlık hizmeti sunması engellenmiştir. Sağlık hizmetlerinin liberalleştirilmesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : a) I ve II

#17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirmeleri istenen yapısal uyum programları kapsamında sunduğu önerilerden biri değildir?

Cevap : d) Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri arttırmak

#18. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’un pilot uygulaması hangi ilde gerçekleştirilmiştir?

Cevap : a) Muş

#19. 663 sayısı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Bakanlık hastanelerinde hemşirelik hizmetleri yönetiminde sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a) Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

#20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer hizmet türlerinden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

Cevap : e) Uzman emeği gerektiren bir hizmet olması


#21. Maliyetlerin artmasına bağlı olarak depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş hastane binalarının onarımının ertelenmesi hangi faktörle ilişkilidir?

Cevap : d) Ekonomik faktörler

#22. I. İstanbul II. Ankara III. İzmir IV. Trabzon Yukarıdaki illerden hangisi veya hangilerinde birden fazla kamu hastaneler birliği kurulmuştur?

Cevap : d) I, II ve III

#23. Politika oluştururken meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi politika geliştirme adımlarından hangisinde ele alınabilir?

Cevap : d) Politikanın uygulanması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hemşirelikte Mevzuat 2023 Vize Soruları

Hemşirelikte Mevzuat 2023 Vize Soruları

1- Maliyetlerin artmasına bağlı olarak depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş hastane binalarının onarımının ertelenmesi hangi faktörle ilişkilidir?

a) Sosyal faktörler
b) Siyasal faktörler
c) Çevresel faktörler
d) Ekonomik faktörler
e) Yasal faktörler

Cevap : d) Ekonomik faktörler

2- İllerdeki Sağlık Bakanlığı hastaneleri 2018 yılında yapılan düzenleme ile aşağıdakilerden hangisine bağlandı?

a) Kamu Hastaneler Birliği
b) İl Sağlık Müdürlüğü
c) Kamu Hastaneler Başkanlığı
d) Valilik
e) Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Cevap : a) Kamu Hastaneler Birliği

3- Hastanelerin işletmeler gibi kendi personel ve işletme politikalarını hayata geçirmelerine olanak tanıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
b) Özel Hastaneler Kanunu
c) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
e) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Cevap : b) Özel Hastaneler Kanunu

4- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirmeleri istenen yapısal uyum programları kapsamında sunduğu önerilerden biri değildir?

a) Sigorta veya diğer risk kapatıcı sistemlere geçişi sağlamak
b) Kamu dışı kaynakları mümkün olduğunca yaygın ve etkin kullanmak
c) Bütçeleme ve satın alma hizmetlerini kamu adına yapacak yerel birimler kurmak
d) Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri arttırmak
e) Sağlık hizmetlerinin planlamasını yerel değil merkezi düzeyde yapmak

Cevap : d) Hizmetten yararlananların cepten yaptıkları ödemeleri arttırmak

5- Politika oluştururken meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi politika geliştirme adımlarından hangisinde ele alınabilir?

a) Politika geliştirilecek konu başlığını belirleme
b) Politika geliştirilecek konu başlığını gündem alma
c) Politika metninin formüle edilmesi
d) Politikanın uygulanması
e) Politika geliştirilecek konu başlığındaki paydaşları kapsama

Cevap : d) Politikanın uygulanması

6- 663 sayısı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Bakanlık hastanelerinde hemşirelik hizmetleri yönetiminde sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
b) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
c) Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
d) Sorumlu Hemşirelik
e) Başhemşirelik

Cevap : a) Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

7- Sosyal güvencesi olmayan ve geçimini sağlayacak bir geliri bulunmayan vatandaşların sağlık harcamalarının devlet tarafından üstlenilmesine olanak sağlayan sosyal güvenlik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özel Sigorta
b) Sosyal Sigorta
c) Emekli Sandığı
d) Yeşil Kart
e) Bağ-kur

Cevap : d) Yeşil Kart

8- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun’un pilot uygulaması hangi ilde gerçekleştirilmiştir?

a) Muş
b) Hakkari
c) Elazığ
d) Ankara
e) İstanbul

Cevap : a) Muş

9- Sağlıktan sapma ortaya çıkmadan önce verilen sağlık hizmetleri hangi kapsamda ele alınmabilir?

a) İkinci basamak sağlık hizmetleri
b) Aile sağlığı hizmetleri
c) Tedavi edici sağlık hizmetleri
d) Koruyucu sağlık hizmetleri
e) Rehabilite edici sağlık hizmetleri

Cevap : e) Rehabilite edici sağlık hizmetleri

10- Sağlık Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur?

a) 1924
b) 1920
c) 1922
d) 1923
e) 1921

Cevap : b) 1920

11- I. Özel sektör yatırımlarının teşvik kapsamına alınması
II. Bakanlığa bağlı kurumlarda döner sermayenin kapsamının genişletilmesi
III. Kamu sağlık kurumlarına bütçeden ayrılan payın artırılması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1980 darbesi sonrasından darbe yönetimi tarafından yürürlüğe konan sağlık politikası uygulamaları arasındadır?

a) Yalnız I
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve II
e) Yalnız I

Cevap : c) II ve III

12- İllerdeki Sağlık Bakanlığı hastaneleri 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde aşağıdakilerden hangisine bağlıydı?

a) Valilik
b) Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
c) Kamu Hastaneler Başkanlığı
d) Kamu Hastaneler Birliği
e) İl Sağlık Müdürlüğü

Cevap : e) İl Sağlık Müdürlüğü

13- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir?

a) Cumhurbaşkanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Sağlık Politikaları Kurulu
d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
e) Başbakanlık

Cevap : d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

14- I. İstanbul
II. Ankara
III. İzmir
IV. Trabzon
Yukarıdaki illerden hangisi veya hangilerinde birden fazla kamu hastaneler birliği kurulmuştur?

a) I, II ve IV
b) Yalnız I
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I ve IV

Cevap : d) I, II ve III

15- Mevcut Sağlık Bakanlığı organizasyonu hangi düzenlemeye tabidir?

a) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
b) Tıp ve Tıpla İlgili Hizmetlerin Uygulanmasına İlişkin Kanun
c) 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun
d) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
e) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cevap : a) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

16- Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Bakanlık merkez teşkilatına eklenmiştir?

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Strateji Geliştirme
c) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı
d) Sağlık Politikaları Kurulu
e) Hemşirelik Dair Başkanlığı

Cevap : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17- I. Türkiye’de sağlık alanlarında izlenen liberal politikalar 24 Ocak 1980 kararları ile ilişkilidir.
II. Darbe sonrası hükümetler sağlık alanında liberal politikalar izlemişlerdir.
III. Cumhuriyetin kuruluşunun takibinden özel sektörün sağlık hizmeti sunması engellenmiştir.
Sağlık hizmetlerinin liberalleştirilmesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) I ve II
b) II ve III
c) Yalnızca II
d) Yalnızca I
e) Yalnızca III

Cevap : a) I ve II

18- Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer hizmet türlerinden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

a) Talebi tüketicinin belirleyemediği bir hizmet olması
b) Stoklanmayan bir hizmet olması
c) Yaşamsal bir hizmet olması
d) Toplumsal bir hizmet olması
e) Uzman emeği gerektiren bir hizmet olması

Cevap : e) Uzman emeği gerektiren bir hizmet olması

19- Aşağıdakilerden hangisi 1938-1960 döneminde çıkarılan sağlık meslek örgüleri kanunları arasında değildir?

a) Türk Tabipleri Birliği Kanunu
b) Hemşirelik Kanunu
c) Türk Eczacılar Birliği Kanunu
d) Optisyenlik Kanunu
e) Fizyoterapistlik Kanunu

Cevap : d) Optisyenlik Kanunu

20- 1920-1980 yılları arasında hemşireliğe dönük olarak izlenen temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hemşire sayısını artırmak
b) Uzman hemşire sayısını artırmak
c) Lisans mezunu hemşire yetiştirmek
d) Hemşirelik eğitiminin niteliğini geliştirmek
e) Yönetici hemşire yetiştirmek

Cevap : a) Hemşire sayısını artırmak

21- I.Kullanıcılar
II.Sunucular
III.Demirbaşlar
IV.Kaynaklar
Yukarıdakilerden hangilerinin birbirleriyle etkileşimleri reform süreçlerinin uygulamadaki başarı veya başarısızlığında etkilidir?

a) I ve II
b) I, II ve IV
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) II ve III

Cevap : b) I, II ve IV

22- Birey veya grupların bir amaca ulaşmak üzere kasıtlı olarak yaptıkları eylemleri etkinlikleri ve planları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyaset
b) Politika
c) Prosedür
d) Yasa
e) Protokol

Cevap : b) Politika

23- Cumhuriyetin ilk on yılında sağlık alanında izlenen en temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ruh sağlığı hizmetlerine ağırlık verilmesi
b) Rehabilite edici hizmetlere ağırlık verilmesi
c) Tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi
d) Sağlıklı insan gücüne ağırlık verilmesi
e) Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi

Cevap : c) Tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi

Hemşirelikte Mevzuat

Hemşirelikte Mevzuat 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!