auzefHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiKıymet Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Final Soruları

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Final Soruları

#1. I. İbraz süresinin hesaplanmasında aradaki tatil günleri de hesaba katılır. II. İbraz süresinin son günü Pazar gününe denk gelirse ibraz süresi onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak şekilde uzar. III. Çekte ibraz süreleri zamanaşımı süresidir. İbraz süreleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : C) Yalnız III

#2. I. Düzenleme yerinin gösterilmemesi halinde, düzenleyenin adinin (imzasının) yanındaki yer düzenleme yeri sayılır. II. Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi yer almalıdır. III. Bonoda asıl borçlu yoktur. IV. Hamiline düzenlenemez. Bono ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : C) I, II ve IV

#3. Mehmet, ciro yasağı kaydı koyarak poliçeyi Semih’e devretmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Mehmet, Semih’in liçeyi devrettiği kişilere karşı sorumlu değildir.

#4. Bay (A), Bay (B) lehine 50.000 TL bedelli çek keşide etmiş, ancak çekin ödenmesini Bay (B)’nin şirket kurması şartına bağlamıştır. Yukarıdaki olayda geçen çekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Çek geçerlidir, ancak üzerindeki kayıt geçersizdir.

#5. I. Yanma II. Kaybetme III. Çalınma IV. Tahrifat V. Kasada unutma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kıymetli evrakın zayi olması anlamına gelmemektedir?

Cevap : D) IV ve V

#6. Pelin, 10.000 TL bedelli poliçeyi Gonca’ya devrederken poliçeyi 2.000 TL için ciroladığını, başka bir ifade ile kısmi ciro yaptığını belirtmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D) Kısmi ciro batıldır.

#7. I. Müracaat (başvuru) borçluları müteselsilen sorumludur. II. Poliçeyi ödeyen ciránta, sadece kendinden bir önceki cirantaya başvurabilir. III. Hamil, cirantalara başvurmaksızın sadece düzenleyene başvurabilir. Ödeme için muhataba ibraz edilen poliçenin ödenmemesi hâlinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Cevap : A) I ve III

#8. I. Çekin, Türk Ticaret Kanununda aranan zorunlu unsurları (TTK m.780781) taşımaması, yani hukuken bir “çek” niteliğinde olmaması II. Çekin karşılılığın hesapta tamamen veya kısmen bulunmaması III. Çekle ilgili mahkemece ödeme yasağı kararı konulması IV. Çekin sahte ve tahrif edilmiş olması V. Keşidecinin çekten cayması Muhatap banka, yukarıdaki hallerden hangisinde, süresi içinde ibraz edilen çeki ödemekten kaçınamaz?

Cevap : A) V

#9. I. Çekin kanunen zorunlu unsurlarında eksiklik olması II. Çeki ibraz edenin yetkili hamil olmaması III. Çekin sahte olması IV. Çekin üzerinde muhatap bankanın teyit kaydının bulunması Yukarıdaki durumlardan hangisinde veya hangilerinde muhatap banka çeki ödemek zorunda değildir?

Cevap : D) I, II ve III

#10. I. Çekte muhatap herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olabilir. II. Çekte, kural olarak, vade yoktur; ibraz süreleri vardır. III. Çekte kabul yasağı söz konusudur. Çekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : A) II ve III

#11. Çekin ödenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Çek, çek hesabının bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edilemez.

#12. Makbuz senedi, tevdi edilen malların Hakkını temsil ederken varant rehin hakkını temsil etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Mülkiyet

#13. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Çek anlaşması veya karşılığın bulunmaması, kanunen öngörülen zorunlu şekil şartlarını taşıması kaydıyla, çeki geçersiz kılmaz

#14. Bay (A), Bay (B) lehine bir bono düzenlemiş, ancak aralarında kararlaştırdıkları vade tarihini yazmayı unutmuştur. Bononun vade dışındaki bütün şekil şartları tamamdır. Yukarıdaki olayda geçen bono ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D) Bono geçerlidir, göründüğünde vadeli sayılır.

#15. Bay (A)’nin düzenleyip Bay (B)’ye verdiği çekte, düzenleme yeri İstanbul, ödeme yeri Bursa olarak yazılmıştır. Yukarıdaki olayda geçen çek, Düzenleme tarihinden itibaren ne kadar süre içinde muhatap bankaya ibraz edilebilir?

Cevap : E) 1 ay

#16. I. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçelerin kural olarak düzenleme tarihinden itibaren 3 yıl içinde kabul için arz edilmeleri gerekmektedir. II. Poliçe kabul edilmezse hamil kabul etmeme protestosu düzenleyerek vadeyi beklemeden poliçe borçlularına başvurma hakkını kazanır. III. Kabul beyanının mutlaka police üzerine yazılması gerekir. Poliçede kabul ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Cevap : B) Yalnız I

#17. Ahmet’in haberi olmadan Ahmet adına bir poliçeye imza atılmıştır. Daha sonra poliçenin ödenmemesi üzerine Ahmet’e başvurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Ahmet’in imzasının geçersiz olması diğer imzaların geçerliliğini etkilemez.

#18. I. Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka, düzenleyene kredi vermiş sayılır. II. Çek anlaşmasının yapılmaması çeki geçersiz kılar. III. Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka, ödediği parayı hamilden geri isteyebilir. IV. Hamiline yazılı çek düzenlenirken matbu hamiline yazılı çek yaprakları kullanılmazsa çek geçersiz olur. Çekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Cevap : D) I, II ve III

#19. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Hamiline yazılı çekler ciro ve teslim İle devredilir.

#20. Poliçede rakam ve yazı ile gösterilen bedel arasında farklılık bulunması durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğacaktır?

Cevap : E) Yazıyla yazan bedel geçerli olur.

#21. I. Ciro ve senedin teslimi II. Sadece senedin teslimi III. Sadece devir beyanı IV. Sadece ciro V. Devir beyanı ve zilyetliğin teslimi Yukarıdakilerden hangisi hamiline yazılı kıymetli evrakın devir şeklidir?

Cevap : C) III

#22. Bay (A) bir umumi mağazaya tevdi olmuş mallara ilişkin elindeki makbuz senedi ve varantı birlikte ciro ederek Bay (B)’ye devretmiştir. Yukarıdaki olayda cironun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tevdi olunan mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve rehin hakkı birlikte devredilmiş olur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Final Soruları

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Final Soruları
1. I. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçelerin kural olarak düzenleme tarihinden itibaren 3 yıl içinde kabul için arz edilmeleri gerekmektedir.
II. Poliçe kabul edilmezse hamil kabul etmeme protestosu düzenleyerek vadeyi beklemeden poliçe borçlularına başvurma hakkını kazanır.
III. Kabul beyanının mutlaka police üzerine yazılması gerekir.
Poliçede kabul ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : B) Yalnız I

2. I. Yanma
II. Kaybetme
III. Çalınma
IV. Tahrifat
V. Kasada unutma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kıymetli evrakın zayi olması anlamına gelmemektedir?

A) III ve V
B) I ve II
C) II ve III
D) IV ve V
E) I ve III

Cevap : D) IV ve V

3. Ahmet’in haberi olmadan Ahmet adına bir poliçeye imza atılmıştır. Daha sonra poliçenin ödenmemesi üzerine Ahmet’e başvurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ahmet’in imzasının geçersiz olması diğer imzaların geçerliliğini etkilemez.
B) Senet metninden anlaşılan bir def’i söz konusudur.
C) Ahmet, poliçe bedelini ödemelidir.
D) Poliçe geçersizdir.
E) Ahmet, hiçbir def’i ileri süremez.

Cevap : A) Ahmet’in imzasının geçersiz olması diğer imzaların geçerliliğini etkilemez.

4. Pelin, 10.000 TL bedelli poliçeyi Gonca’ya devrederken poliçeyi 2.000 TL için ciroladığını, başka bir ifade ile kısmi ciro yaptığını belirtmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gonca, kismi ciroyu kabul etmek zorundadır.
B) Gonca ancak 2.000 TL için ciro yapabilir.
C) Kısmi ciro ancak beyaz ciro şeklinde yapılabilir.
D) Kısmi ciro batıldır.
E) Pelin sadece 2.000 TL için sorumludur.

Cevap : D) Kısmi ciro batıldır.

5. I. Ciro ve senedin teslimi
II. Sadece senedin teslimi
III. Sadece devir beyanı
IV. Sadece ciro
V. Devir beyanı ve zilyetliğin teslimi
Yukarıdakilerden hangisi hamiline yazılı kıymetli evrakın devir şeklidir?

A) I
B) V
C) III
D) IV
E) II

Cevap : C) III

6. Poliçede rakam ve yazı ile gösterilen bedel arasında farklılık bulunması durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğacaktır?

A) Hangi bedel büyükse o geçerli olur.
B) Rakamla yazan bedel geçerli olur.
C) Hangi bedel küçükse o geçerli olur
D) Bedel kısmının değiştirilmesi gerekmektedir.
E) Yazıyla yazan bedel geçerli olur.

Cevap : E) Yazıyla yazan bedel geçerli olur.

7. I. Çekin kanunen zorunlu unsurlarında eksiklik olması
II. Çeki ibraz edenin yetkili hamil olmaması
III. Çekin sahte olması
IV. Çekin üzerinde muhatap bankanın teyit kaydının bulunması
Yukarıdaki durumlardan hangisinde veya hangilerinde muhatap banka çeki ödemek zorunda değildir?

A) Yalnız IV
B) III ve IV
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

8. Bay (A), Bay (B) lehine 50.000 TL bedelli çek keşide etmiş, ancak çekin ödenmesini Bay (B)’nin şirket kurması şartına bağlamıştır.
Yukarıdaki olayda geçen çekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çek geçersizdir.
B) Çek ve üzerindeki kayıt geçerlidir.
C) Çekin geçerliligi hakkında bu bilgiler ile yorum yapılamaz.
D) Çekte bedel 100.000 TL olsaydı çek geçerli olurdu.
E) Çek geçerlidir, ancak üzerindeki kayıt geçersizdir.

Cevap : E) Çek geçerlidir, ancak üzerindeki kayıt geçersizdir.

9. Mehmet, ciro yasağı kaydı koyarak poliçeyi Semih’e devretmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Mehmet, Semih’in liçeyi devrettiği kişilere karşı sorumlu değildir.
B) Mehmet, sadece muhataba karşı sorumludur.
C) Mehmet, Semih’e karşı sorumlu değildir.
D) Semih sadece tahsil crosu yapabilir.
E) Semih, hiçbir şekilde poliçeyi devredemez.

Cevap : A) Mehmet, Semih’in liçeyi devrettiği kişilere karşı sorumlu değildir.

10. Bay (A) bir umumi mağazaya tevdi olmuş mallara ilişkin elindeki makbuz senedi ve varantı birlikte ciro ederek Bay (B)’ye devretmiştir.
Yukarıdaki olayda cironun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevdi olunan mallar üzerindeki rehin hakkı devredilmiş olur.
B) Tevdi olunan mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve rehin hakkı birlikte devredilmiş olur.
C) Ciro, tevdi olunan mallara hiçbir sonuç doğurmaz.
D) Tevdi olunan mallar üzerindeki mülkiyet hakkı devredilmiş olur, diğer ayni haklar ilk sahibinde kalır.
E) Tevdi olunan mallar üzerindeki kira hakkı devredilmiş olur.

Cevap : B) Tevdi olunan mallar üzerindeki mülkiyet hakkı ve rehin hakkı birlikte devredilmiş olur.

11. I. Çekin, Türk Ticaret Kanununda aranan zorunlu unsurları (TTK m.780781) taşımaması, yani hukuken bir “çek” niteliğinde olmaması
II. Çekin karşılılığın hesapta tamamen veya kısmen bulunmaması
III. Çekle ilgili mahkemece ödeme yasağı kararı konulması
IV. Çekin sahte ve tahrif edilmiş olması
V. Keşidecinin çekten cayması
Muhatap banka, yukarıdaki hallerden hangisinde, süresi içinde ibraz edilen çeki ödemekten kaçınamaz?

A) V
B) III
C) II
D) I
E) IV

Cevap : A) V

12. Bay (A)’nin düzenleyip Bay (B)’ye verdiği çekte, düzenleme yeri İstanbul, ödeme yeri Bursa olarak yazılmıştır.
Yukarıdaki olayda geçen çek, Düzenleme tarihinden itibaren ne kadar süre içinde muhatap bankaya ibraz edilebilir?

A) 15 gün
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) 9 ay
E) 1 ay

Cevap : E) 1 ay

13. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çekler kanunen emre yazılı olmakla birlikte nama yazılı da düzenlenebilir
B) Hamiline yazılı çekler sadece teslim ile devredilir.
C) Emre yazılı çekler ciro ve teslim ile devredilir.
D) Nama yazılı çekler alacağın devri hükümlerine göre devredilir.
E) Hamiline yazılı çekler ciro ve teslim İle devredilir.

Cevap : E) Hamiline yazılı çekler ciro ve teslim İle devredilir.

14. I. Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka, düzenleyene kredi vermiş sayılır.
II. Çek anlaşmasının yapılmaması çeki geçersiz kılar.
III. Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka, ödediği parayı hamilden geri isteyebilir.
IV. Hamiline yazılı çek düzenlenirken matbu hamiline yazılı çek yaprakları kullanılmazsa çek geçersiz olur.
Çekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I, III ve IV
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I ve IV

Cevap : D) I, II ve III

15. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çek anlaşması veya karşılığın bulunmaması, kanunen öngörülen zorunlu şekil şartlarını taşıması kaydıyla, çeki geçersiz kılmaz
B) Çek anlaşmasında düzenleyenin asli edimi, düzenlediği çeklerin ödenmesine yetecek kadar, hesapta karşılık bulundurmaktır.
C) Çek anlaşmasında muhatap bankanın asli edimi, karşılığının bulunması kaydıyla, ibraz edilen çeki ödemektir.
D) Çek anlaşmasında taraflar muhatap banka ve çek hesabı açtırmak isteyen düzenleyendir.
E) Çek anlaşması olmaksızın veya hesapta karşılık ulundurulmaksızın çek düzenleyen kişi, karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlemiş olur.

Cevap : A) Çek anlaşması veya karşılığın bulunmaması, kanunen öngörülen zorunlu şekil şartlarını taşıması kaydıyla, çeki geçersiz kılmaz

16. Makbuz senedi, tevdi edilen malların Hakkını temsil ederken varant rehin hakkını temsil etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Üst
B) Ayni
C) Sükna
D) Mülkiyet
E) Kira

Cevap : D) Mülkiyet

17. I. Çekte muhatap herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olabilir.
II. Çekte, kural olarak, vade yoktur; ibraz süreleri vardır.
III. Çekte kabul yasağı söz konusudur.
Çekle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) I ve III
E) Yalnız III

Cevap : A) II ve III

18. Bay (A), Bay (B) lehine bir bono düzenlemiş, ancak aralarında kararlaştırdıkları vade tarihini yazmayı unutmuştur. Bononun vade dışındaki bütün şekil şartları tamamdır.
Yukarıdaki olayda geçen bono ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bono geçersizdir.
B) Bedeli ödememek bakımından B, için mutlak defi oluşturur.
C) Mahkeme kararıyla bono geçerli hâle gelir.
D) Bono geçerlidir, göründüğünde vadeli sayılır.
E) Bono geçerlidir, ancak aralarında kararlaştırdıkları tarihten önce ödeme için ibraz edilemez.

Cevap : D) Bono geçerlidir, göründüğünde vadeli sayılır.

19. I. İbraz süresinin hesaplanmasında aradaki tatil günleri de hesaba katılır.
II. İbraz süresinin son günü Pazar gününe denk gelirse ibraz süresi onu izleyen ilk iş gününü kapsayacak şekilde uzar.
III. Çekte ibraz süreleri zamanaşımı süresidir.
İbraz süreleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve III
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : C) Yalnız III

20. I. Müracaat (başvuru) borçluları müteselsilen sorumludur.
II. Poliçeyi ödeyen ciránta, sadece kendinden bir önceki cirantaya başvurabilir.
III. Hamil, cirantalara başvurmaksızın sadece düzenleyene başvurabilir.
Ödeme için muhataba ibraz edilen poliçenin ödenmemesi hâlinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve III

21. Çekin ödenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Banka, ciranta imzalarının doğruluğunu araştırmak zorunda değildir.
B) Çek, çek hesabının bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edilemez.
C) Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer.
D) Çek karşılığı bulunmasa dahi, banka kanunda belirtiler, asgari tutarı ödemekle yükümlüdür.
E) Çekin tedavüle çıkmasından sonra, düzenleyenin ölümü, çekin geçerliliğini etkilemez.

Cevap : B) Çek, çek hesabının bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edilemez.

22. I. Düzenleme yerinin gösterilmemesi halinde, düzenleyenin adinin (imzasının) yanındaki yer düzenleme yeri sayılır.
II. Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi yer almalıdır.
III. Bonoda asıl borçlu yoktur.
IV. Hamiline düzenlenemez.
Bono ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) I ve V
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : C) I, II ve IV

Kıymetli Evrak Hukuku

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Kıymetli Evrak Hukuku 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!