auzefHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiTakip Hukuku

Takip Hukuku-2 (İflas) 2023 Final Soruları

Takip Hukuku-2 (İflas) 2023 Final Soruları

#1. Hileli iflas suçuna ilişkin yargılama hangi görevli mahkemede yapılır?

Cevap : B) Ağır ceza Mahkemesi

#2. Sıra cetvelinde yer alan alacaklı sırasının önceki sıralarda yer alması gerektiğini belirterek kendisine verilen sıraya muhalefet etmek isterse bu müracaatını hangi şekilde yapar?

Cevap : A) Şikayet

#3. Aşağıdakilerden hangisi iptale tabi tasarruflardan değildir?

Cevap : B) Borçlunun tüm tasarrufları

#4. Aşağıdakilerden hangisi iflas dairesinde çalışan görevlilerden biridir?

Cevap : C) İflas müdürü

#5. Takipli iflas usulü ve takipsiz iflas usulü hangi mahkeme tarafından verilecek karar neticesinde sonuca bağlanır?

Cevap : B) Asliye ticaret Mahkemesi

#6. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatında bulunabilir?

Cevap : E) Sermaye şirketleri

#7. Borçlunun aciz halinde olduğunu tespit ederek müracaat edilebileceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Takipsiz iflas

#8. Hileli iflasın varlığı için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir durum değildir?

Cevap : E) Müflisin borca yetecek malının olmaması

#9. Aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin tatili kararının ilanından itibaren 30 gün içinde talepte bulunarak tasfiyenin devam etmesini isteyebilir?

Cevap : E) İflas Dairesi

#10. İflas dairelerinin bulunmadığı yargı çevresinde iflas dairesinin görevini hangi merci yapar?

Cevap : A) İcra dairesi

#11. İflasın ağır sonuçlarının belli bir süre doğmaması için hangi yola müracaat edilebilir?

Cevap : B) Adi konkordato

#12. İflas ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) İflas kararının kesinleşmesi ile borçlu müflis sıfatını kazanır

#13. Konkordato sürecinde borçlunun faaliyetine aşağıdakilerden hangisi nezaret eder?

Cevap : A) Konkordato komiseri

#14. İflas içi konkordato talebi aşağıdaki mercilerden hangisine yapılır?

Cevap : A) İş mahkemesine

#15. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatının yapıldığı mahkeme duruşma gününü kaç gün içinde belirler?

Cevap : B) Başvurudan itibaren 30 gün

#16. İflas dairesi iflas masasına dâhil olan mal hak ve alacakların defterini tutarken bunların muhafazası için gerekli tedbirleri alacak merci hangisidir?

Cevap : D) İflas dairesi

#17. İflas hukukunda yer alan iflas sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Şekli-Maddi iflas sebebi

#18. Borçlunun kendisi ya da üçüncü bir şahıs lehine yapmış olduğu ölünceye kadar bakma sözleşmeleri aleyhine aşağıda yer alan davalardan hangisi açılabilir?

Cevap : D) Tasarrufun iptali davası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Takip Hukuku-2 (İflas) 2023 Final Soruları

Takip Hukuku-2 (İflas) 2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin tatili kararının ilanından itibaren 30 gün içinde talepte bulunarak tasfiyenin devam etmesini isteyebilir?

A) İcra Dairesi
B) İflas Alacaklıları
C) Asliye Ticaret Mahkemesi
D) İflas Borçluları
E) İflas Dairesi

Cevap : E) İflas Dairesi

2- İflasın ağır sonuçlarının belli bir süre doğmaması için hangi yola müracaat edilebilir?

A) Taksitle ödeme
B) Adi konkordato
C) İflasın kapanması
D) Ödemelerin tatil edilmesi
E) İflas davası açılması

Cevap : B) Adi konkordato

3- Borçlunun aciz halinde olduğunu tespit ederek müracaat edilebileceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takipsiz iflas
B) Adi iflas yolu ile takip
C) İlamlı takip
D) İlamsız takip
E) Kambiyo senedine müstenid takip

Cevap : A) Takipsiz iflas

4- İflas hukukunda yer alan iflas sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objektif-Şekli iflas sebebi
B) Subjektif-Maddi iflas sebebi
C) Objektif-Maddi iflas sebebi
D) Objektif-Subjektif iflas sebebi
E) Şekli-Maddi iflas sebebi

Cevap : E) Şekli-Maddi iflas sebebi

5- İflas ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İflas kararının verilmesi ile borçludan alacaklı olanların alacaklarını talep edebilmesi için, karardan önce borçluya karşı hukuk davası açmış olması gerekir
B) İflas kararının verilmesi ardından borçlu kendi malları ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir
C) İflas kararının kesinleşmesi ile borçlu müflis sıfatını kazanır
D) İflas alacaklısının borçlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekir
E) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler iflas kararından sonra da devam eder

Cevap : C) İflas kararının kesinleşmesi ile borçlu müflis sıfatını kazanır

6- Sıra cetvelinde yer alan alacaklı sırasının önceki sıralarda yer alması gerektiğini belirterek kendisine verilen sıraya muhalefet etmek isterse bu müracaatını hangi şekilde yapar?

A) Şikayet
B) İtiraz
C) Kabul
D) Temyiz
E) Red

Cevap : A) Şikayet

7- İflas içi konkordato talebi aşağıdaki mercilerden hangisine yapılır?

A) İş mahkemesine
B) İkinci alacaklılar toplantısına
C) Tüketici mahkemesine
D) Aile mahkemesine
E) Sulh hukuk mahkemesine

Cevap : A) İş mahkemesine

8- Aşağıdakilerden hangisi iptale tabi tasarruflardan değildir?

A) İvazsız tasarruflar
B) Borçlunun tüm tasarrufları
C) Bağışlamalar
D) Zarar vermek kastıyla yapılan tasarruflar
E) Aciz halinde yapılan tasarruflar

Cevap : B) Borçlunun tüm tasarrufları

9- İflas dairelerinin bulunmadığı yargı çevresinde iflas dairesinin görevini hangi merci yapar?

A) İcra dairesi
B) Asiye hukuk Mahkemesi
C) Tüketici hakem heyeti
D) Aİle Mahkemesi
E) İş Mahkemesi

Cevap : A) İcra dairesi

10- Aşağıdakilerden hangisi iflas dairesinde çalışan görevlilerden biridir?

A) Asliye Ceza Mahkemesi hakimi
B) Ağır ceza Mahkemesi hakimi
C) İflas müdürü
D) Aile Mahkemesi hakimi
E) Cumhuriyet savcısı

Cevap : C) İflas müdürü

11- Hileli iflasın varlığı için aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir durum değildir?

A) Alacaklıların alacaklarının teminatı niteliğinde olan malların gizlenmesi
B) Alacaklıların alacaklarının teminatı niteliğinde olan malların kaçırılması
C) Gerçeğe aykırı muhasebe kaydı tutulması
D) Sahte bilanço düzenlenerek aktifin olduğundan az gösterilmesi
E) Müflisin borca yetecek malının olmaması

Cevap : E) Müflisin borca yetecek malının olmaması

12- Takipli iflas usulü ve takipsiz iflas usulü hangi mahkeme tarafından verilecek karar neticesinde sonuca bağlanır?

A) Sulh hukuk Mahkemesi
B) Asliye ticaret Mahkemesi
C) Aile Mahkemesi
D) Kadastro Mahkemesi
E) İş Mahkemesi

Cevap : B) Asliye ticaret Mahkemesi

13- Hileli iflas suçuna ilişkin yargılama hangi görevli mahkemede yapılır?

A) İş Mahkemesi
B) Ağır ceza Mahkemesi
C) Asliye ticaret Mahkemesi
D) Asiye hukuk Mahkemesi
E) Sulh hukuk mahkemesi

Cevap : B) Ağır ceza Mahkemesi

14- Konkordato sürecinde borçlunun faaliyetine aşağıdakilerden hangisi nezaret eder?

A) Konkordato komiseri
B) Cumhuriyet savcısı
C) Adalet müfettişi
D) Aile Mahkemesi hakimi
E) Sulh hukuk Mahkemesi hakimi

Cevap : A) Konkordato komiseri

15- İflas dairesi iflas masasına dâhil olan mal hak ve alacakların defterini tutarken bunların muhafazası için gerekli tedbirleri alacak merci hangisidir?

A) İş mahkemesi
B) İcra mahkemesi
C) Aile mahkemesi
D) İflas dairesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Cevap : D) İflas dairesi

16- Aşağıdakilerden hangisi uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatında bulunabilir?

A) Aleyhine karşı yapılan icra takibi kesinleşmiş her borçlu
B) Gerçek kişi borçlu
C) Adi şirketler
D) Esnaf
E) Sermaye şirketleri

Cevap : E) Sermaye şirketleri

17- Borçlunun kendisi ya da üçüncü bir şahıs lehine yapmış olduğu ölünceye kadar bakma sözleşmeleri aleyhine aşağıda yer alan davalardan hangisi açılabilir?

A) İstihkak davası
B) Boşanma davası
C) İtirazın kaldırılması
D) Tasarrufun iptali davası
E) Tapu iptal ve tescil davası

Cevap : D) Tasarrufun iptali davası

18- Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatının yapıldığı mahkeme duruşma gününü kaç gün içinde belirler?

A) Başvurudan itibaren 90 gün
B) Başvurudan itibaren 30 gün
C) Başvurudan itibaren 15 gün
D) Başvurudan itibaren 10 gün
E) Başvurudan itibaren 60 gün

Cevap : B) Başvurudan itibaren 30 gün

Takip Hukuku-2 (İflas)

Auzef Takip Hukuku 2 -İflas Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram

Takip Hukuku-2 (İflas) 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!