Açık LiseTarih

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

1. Osmanlı taşra yönetiminde askerî, idari ve mali yapılanmanın temelini oluşturan sistem hangisidir?

Cevap : Tımar

2. Osmanlı devletinde fetva verme yetkisine sahip olan görevli hangisidir?

Cevap : Şeyhülislam

3. Hangisi Ahi Teşkilatı’nın sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : Meliklerin yetiştirilmesine yardımcı olmak

4. Oğuzlar İslamiyet’i kabul ettikten sonra hangi isimle anılmışlardır?

Cevap : Türkmen

5. Hangisi Ankara muharebesi sırasında Osmanlı Devleti’nin hükümdarıdır?

Cevap : Yıldırım Beyazıt

6. Hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın şiir yazarken kullandığı mahlaslardan biri değildir?

Cevap : Harimi

7. Horasan ve Türkistan bölgelerinde eğitim görmüş, Semerkant’ta rasathane ve yöneticisi olmuştur. Akşemsettin, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu’ya hocalık yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen bilim insanı hangisidir?

Cevap : Sirâceddin Urûmî

8. Birinci Kılıçarslan’ın ölümünden istifade ederek Anadolu’da siyasi gücünü artıran ve topraklarını genişleten Beylik hangisidir?

Cevap : Danişmentliler

9. Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren görevlilere verilen ad hangisidir?

Cevap : Müderris

10. Hangi beyliğin fethedilmesi ile Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur?

Cevap : Karesioğulları

11. Osmanlı Devleti, Edirne-Segedin Antlaşması’nı hangi devlet ile imzalamıştır?

Cevap : Macaristan

12. Sibernetiği keşfederek robotlar yapmıştır. Su ile çalışan ve mekanik parçalardan meydana gelen makineler yaparak günlük hayata geçirmiştir.
Bu metinde hakkında bilgi verilen bilim insanı hangisidir?

Cevap : El Cezeri

13. Osmanlı Devleti’nin hangisini fethetmesi ile Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlama yönündeki ilk adım atılmıştır?

Cevap : Karesioğulları

14. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir?

Cevap : Saltuklular

15. Orhan Bey Dönemi’nde fethedilen yerlerden biri değildir?

Cevap : Bursa

16. Türkiye Selçuklu Devleti en güçlü dönemini hangisinin yönetiminde yaşamıştır?

Cevap : Alâeddin Keykubat

17. Hangisi Divan-ı İstifa’nın görevlerindendir?

Cevap : Vergileri toplamak ve bütçe yapmak

18. Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ Muharebesi’nden sonra siyasi sosyal kültürel ve ekonomik açıdan ………. Devleti’nin hakimiyetine girmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Moğol

19. Türkiye Selçuklu Devleti’nde tapu sicil kayıtlarını tutmakla görevli olan Divan hangisidir?

Cevap : Divan-ı Pervane

20. Hangisi kapıkulu piyadeleri sınıfında yer alır?

Cevap : Sipahiler

21. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’dan yeni fethedilen Rumeli topraklarına nüfus getirme politikasıdır?

Cevap : İskân Politikası

22. Hangisi Haçlı seferlerinin dini nedenlerindendir?

Cevap : Hristiyanların kutsal ettikleri Kudüs Urfa ve Antakya’yı Müslümanlardan geri almak istemeleri

23. İlk Türk deniz filosunu kuran Türk beyi hangisidir?

Cevap : Çaka Bey

24. • Orhan Bey’in Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katması
• I. Murat’ın oğlunu Germiyanoğluları beynin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya Simav Tavşanlı ve Emet’i çeyiz olarak Osmanlı’ya bağlaması
Kuruluş döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerle Osmanlı Devleti hangisini amaçlamıştır?

Cevap : Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamayı

25. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Süleyman Şah, Dragon Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?

Cevap : Bizans İmparatorluğu

26. Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve Süvari kuvveti hangi padişah döneminde oluşturulmuştur?

Cevap : Orhan Gazi

27. Hangisi Kösedağ Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Avrupalıların İslam medeniyeti ile tanışması

28. Hangisi Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfında yer alan görevlilerdendir?

Cevap : Defterdar

29. Osmanlı ordusunda keşif hizmetinde bulunmak, sınırlarındaki arazinin keşfini yaparak yol açmak, esirlerin durumunu öğrenmek görevlerini yapan askeri birlik hangisidir?

Cevap : Akıncılar

30. Ankara’da doğmuş bir Türk mutasavvıfıdır.
Tasavvufa girmeden önce medresede müderrislik yapmıştır.
İlk müderrisliğini Ankara’da Kara Medresede yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam alimi hangisidir?

Cevap : Hacı Bayram-ı Veli

31. Niğbolu zaferini kazanması üzerine halife tarafından Sultan-ı İklim-i Rûm adı verilen padişah hangisidir?

Cevap : Yıldırım Beyazıt

32. Çaka Bey için hangisi söylenemez?

Cevap : İstanbul’un fethinde görev aldığı

33. Hangisi Divan-ı hümayun ’da kalemiye sınıfının temsil eden görevlerdendir?

Cevap : Defterdar

34. Hangisi Osmanlı Devleti’nin balkanlarda hakimiyet kurmasını ve kalıcı hale gelmesini kolaylaştıran etkenlerden değildir?

Cevap : Balkanlardaki topluluklar arasında milliyetçilik akımının yayılması

35. Nûre Sûfi Bey tarafından kurulan beylik hangisidir?

Cevap : Karamanoğulları

36. Türkiye Selçuklu Devleti’nde askeri işlerden sorumlu olan Divan hangisidir?

Cevap : Divan-ı Arz

37. Ahi Evran hangi mesleğin piri sayılmıştır?

Cevap : Dericilik

38. Hangisi Osmanlı Devleti’nin haçlılarla yaptığı savaşlardan değildir?

Cevap : Ankara Muharebesi

39. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı’nın insan gücü kaynağını sağlayan sistem hangisidir?

Cevap : Devşirme

40. Hangisi Kösedağ Muharebesi sonucunda bağımsızlığını ilan eden beyliklerden değildir?

Cevap : Artuklular

41. Hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenlerindendir?

Cevap : Avrupalıların Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemeleri

42. Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesine neden olan olay hangisidir?

Cevap : Ankara Savaşı

43. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ülke toprakları kime aittir?

Cevap : Hükümdar ve ailesine

44. Zamanının çoğunu sanayide geçirdiği için devletin yönetimini veziri Saadettin Köpek’e devreden Selçuklu sultanı hangisidir?

Cevap : II. Gıyaseddin Keyhüsrev

45. Hangisi 1402 Ankara Muharebesi’nin sonuçlarından değildir?

Cevap : Anadolu’nun Bizans hakimiyetine girmesi

46. Orta Asya Türklerinin dini-tasavvufi hayatında etkili olan ve Pir-i Türkistan adıyla anılan mutasavvıf hangisidir?

Cevap : Ahmet Yesevi

47. Osmanlı Devleti’nde adalet eğitim ve din işiyle uğraşan sınıfa verilen ad hangisidir?

Cevap : İlmiye

48. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu hangisidir?

Cevap : Süleyman Şah

49. Hangisi Osmanlı ordusunda yer alan akıncıların görevlerinden biri değildir?

Cevap : Padişahın çadırını korumak

50. Hangisi Osmanlı Devleti’nde uygulanan devşirme sistemi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Toprağın sürekli olarak ekilip dikilmesini sağlamıştır

51. Malazgirt Zaferi’nden sonra İzmir ve çevresinde bağımsız bir Beylik kuran ve İlk Türk denizcisi olarak tarihe geçen kişi hangisidir?

Cevap : Çaka Bey

52. Osmanlı Devleti’nin Abbasîler’de ve Selçuklularda görülen “gulam sistemi”ni genişleterek oluşturduğu askeri birlik hangisidir?

Cevap : Yeniçeriler

53. Hangisi Orhan Bey dönemi gelişmelerinden değildir?

Cevap : Çirmen Muhaberesi

54. Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Fetret devri adı verilen dönemi yaşamıştır?

Cevap : Ankara Savaşı

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

55. Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıkların daha da artması Haçlı seferlerin hangi alandaki sonuçları ile ilgilidir?

Cevap : Dini

56. Hangisi Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfında yer alan görevlilerden değildir?

Cevap : Kazasker

57. Hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Avrupa’da din adamlarına olan güvenin sarsılması

58. Hangisi Türkiye Selçuklu Devleti tarafından yapılan medreselerden değildir?

Cevap : Tokat Yağıbasan Medresesi

59. Semerkand rasathanesinin kurucusu kimdir?

Cevap : Ali Kuşçu

60. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Bizans’la yaptığı savaşlardan değildir?

Cevap : Çirmen Muhaberesi

61. I. Murat’tan sonra Osmanlı Devleti’nin başına Hangi Osmanlı padişahı geçmiştir?

Cevap : I. Beyazıt

62. Hangisi Türkçe’yi resmi dil olarak ilan etmiştir?

Cevap : Karamanoğlu Mehmet Bey

63. Hangisi Ahi Teşkilatı’nın sorumluluklarından değildir?

Cevap : Tapu sicil kayıtlarını tutmak

64. Edirne’yi fetheden Osmanlı padişahı hangisidir?

Cevap : I. Murat

65. Türkiye Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı hangisidir?

Cevap : II. Mesut

66. “Pir-i Türkistan” adı ile anılan mutasavvıf kimdir?

Cevap : Ahmet Yesevi

67. • I. Koyunhisar
• II. Palekanon
• III. Ankara
Osmanlı Devleti yukarıdaki savaşlardan hangilerini Bizans ordusu ile yapmıştır?

Cevap : I ve II

68. Türkiye Selçuklu Devleti’ni ve Osmanlı Devleti’ni kuran Türk boyu hangisidir?

Cevap : Oğuz

69. Hangisi Haçlı Seferleri’nin siyasi sebeplerinden biridir?

Cevap : Bizans’ın Türklere karşı Avrupalılardan yardım istemesi

70. Yeşil cami, Yeşil Türbe ve Medrese, Muradiye Camii ve Medresesi hangi şehirde yer almaktadır?

Cevap : Bursa

71. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içerisinde geliri yüz bin akçeden fazla olan topraklara ne ad verilir?

Cevap : Has

72. Osmanlı’da mimari alanda insanların ihtiyaç duyduğu imaret medrese hamam ve hastaneden oluşan yapıya ne ad verilmiştir?

Cevap : Külliye

73. Hangisi sayesinde Osmanlı Devleti’nde toprağın sürekli ekilmesi sağlanmıştır?

Cevap : Tımar Sistemi

74. Yeniçerilerin muharebelerde kullanacağı askeri malzemeyi tedarik eden ocaktır harfte kullanılacak malzemeleri cepheye taşıyarak yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplardı.
Hakkında bilgi verilen Ocak hangisidir?

Cevap : Acemi Ocağı

75. Hangisi Osman Bey tarafından fethedilen yerlerden değildir?

Cevap : İznik

76. Hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda izlediği İskan Politikasının amaçlarındandır?

Cevap : Bölgeyi Türkleştirmek ve İslamlaştırmak

77. Türkiye Selçuklu Devleti’nde Süleyman Şah’ın ölümü üzerine yaşanan Fetret Devri hangisinin başa geçmesiyle son bulmuştur?

Cevap : I. Kılıçarslan

78. Orhan Bey Dönemi’nde Adalet yönetim askerlik eğitim ve maliye alanında kurumların oluşturulması hangisinin göstergesidir?

Cevap : Devletleşme sürecine geçildiğinin

79. Miryokefalon Muharebesi hangisinin döneminde yapılmıştır?

Cevap : II. Kılıçarslan

80. Kerimeddin Ali Şir Bey tarafından kurulmuştur. Merkezi Kütahya’dır. II. Murad zamanında Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Hakkında bilgi verilen Beylik hangisidir?

Cevap : Germiyanoğluları

81. Hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır?

Cevap : Silahtarlar

82. Cengiz Han’ın torunu Batuhan tarafından kurulan devlet hangisidir?

Cevap : Altınorda

83. II. Mehmet hangi mahlası kullanarak şiirler yazmıştır?

Cevap : Avnî

84. Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muharebesi’ni hangisi ile yapmıştır?

Cevap : Bizanslılar

85. Hangisi kapıkulu piyadeleri arasında yer almaz?

Cevap : Azaplar

86. Hangisi Divan teşkilatını oluşturan sınıflardan biri değildir?

Cevap : Reaya

87. Türkiye Selçuklu Devleti’ne karşı yaptıkları 1230 Yassıçemen Muhaberesi’ni kaybederek tarih sahnesinden silinen devlet hangisidir?

Cevap : Harzemşahlar Devleti

88. Hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini kolaylaştıran faktörlerden biridir?

Cevap : Taht kavgaları ve iç isyanlar nedeniyle Bizans’ın Anadolu’daki otoritesinin zayıflamış olması

89. Acemi Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

Cevap : I. Murat

90. Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muhaberesi’ni hangisi ile yapmıştır?

Cevap : Bizanslılar

91. “ Akçe “ adı verilen ilk Osmanlı parası hangi padişah döneminde basılmıştır?

Cevap : Orhan Bey

92. Kuruluş döneminde Osmanlılar diğer Türk beylikleri ile savaşmaktan kaçınmışlardır. Fetih hareketlerini Bizans ve Balkanlar yönünde yoğunlaştırılmışlardır. Osmanlı Devleti’nin izlediği bu tutum hangisinin bir göstergesidir?

Cevap : Batı yönünde genişleme politikası izlediklerinin

93. Halil İnalcık’ın, Osmanlı Beyliği’nin kuruluş tarihi olarak kabul ettiği olay hangisidir?

Cevap : Koyunhisar Muharebesi

94. Orhan Bey Dönemi’nde açılan İznik Medresesi’nin ilk baş müderrisi kimdir?

Cevap : Davud-ı Kayserî

95. I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde hangi şehirde donanma kurularak ilk defa denizcilik faaliyetlerine başlamıştır?

Cevap : Antalya

96. Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından kurulan devlet hangisidir?

Cevap : Altınorda

97. Hangisi (1444) Edirne-Segedin Antlaşması’yla, Osmanlı Devleti’ne vergi ödeyen bağımsız bir krallık hâline gelmiştir?

Cevap : Sırbistan

98. “Garibname” adlı eser hangisine aittir?

Cevap : Aşık Paşa

99. Hangisi Kösedağ Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Anadolu’ya Haçlı Seferleri son bulmuştur.

100. Hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biridir?

Cevap : Danişmentliler

101. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ;
I. İznik
II. Konya
III. Edirne
IV. İstanbul
Şehirlerinden hangileri başkentlik yapmıştır?

Cevap : I ve II

102. Osmanlı Devleti’nde askeri işlerle uğraşan sınıfa ne ad verilmiştir?

Cevap : Seyfiye

103. Mesnevi adlı eser hangisine aittir?

Cevap : Mevlâna Celâleddin-i Rumî

104. Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir?

Cevap : Saltuklular

105. İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir?

Cevap : Yıldırım Beyazıt

106. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ilk altın para hangisinin döneminde bastırılmıştır?

Cevap : II. Kılıçarslan

107. I. Miryokefalon Savaşı – I. İzzeddin Keykavus
II. Kösedağ Savaşı – II. Gıyaseddin Keyhüsrev
III. Yassıçemen Savaşı – I. Alâeddin Keykubat
IV. I. Haçlı Seferi – II. Kılıç Arslan
Yukarıdaki savaş – hükümdar eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

Cevap : II ve III

108. Ebu’l-hayrat unvanı verilen padişah hangisidir?

Cevap : II. Murat

109. Türkler için sınır boylarında Avasım adı verilen şehirleri oluşturan devlet hangisidir?

Cevap : Abbasi Devleti

110. Hangisi Osman Gazi döneminde fethedilen yerlerden biri değildir?

Cevap : Edirne

111. Orhan Bey’in yaya ve müsellem birliklerini kurması hangi alanda yapılan bir çalışmadır?

Cevap : Askeri

112. Hangisi III. Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biridir?

Cevap : Kudüs Müslümanların elinde kalması

113. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkmenler olarak anılan Türk topluluğu hangisidir?

Cevap : Oğuzlar

114. Varna Muharebesi hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Cevap : II. Murat

115. Osmanlılar Rumeli’ye ilk geçiş aşamasında hangi beyliğin gemilerini kullanmıştır?

Cevap : Karesioğulları

116. Divan-ı Hümâyun’da sadrazam ve vezirler tarafından temsil eden sınıf hangisidir?

Cevap : Seyfiye

117. Selçuklu Devleti’nde maliyeden sorumlu Divan hangisidir?

Cevap : Divan-ı İstifa

118. Osmanlı Devleti hangi savaşa Timur Devleti ile yapmıştır?

Cevap : Ankara Muharebesi

119. Osmanlı askeri teşkilatının temelleri hangi padişah döneminde atılmıştır?

Cevap : Orhan Gazi

120. I. Kosova Muharebesi hangi Osmanlı padişahı döneminde yapılmıştır?

Cevap : I. Murat

121. Selçukluların, Anadolu’da şehirler arası kervansaraylar inşa etmelerinin temel nedeni hangisidir?

Cevap : Ticareti geliştirmek

122. Öğretileri Mevlevilik olarak adlandırılan mutasavvıf hangisidir?

Cevap : Mevlâna Celâleddin-i Rumî

Tarih-3 (133)

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Tarih-3 (133) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!