Açık Lise

Tarih-1 (131) Sınav Soruları

Tarih-1 (131) Sınav Soruları
1) Diğer adı “Amber Yolu” olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Kehribar yolu

2) İlk düzenli orduyu ve ilk merkezi imparatorluğu kuran uygarlık hangisidir?

Cevap : Akad

3) Sümerlerde saray katibi, rahip, arşiv memuru, vali veya elçi yetiştiren okullara ne ad verilmiştir?

Cevap : Tablet evi

4) Avrupalılar, hangisinin sonucunda bozkır kavimlerinden yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini öğrenmişlerdir?

Cevap : Kavimler göçü

5) İlkel insanların canlı veya cansız nesneleri bir takım doğa olaylarını açıklamak üzere yarattıkları kutsal hikâyeler hangisiyle ifade edilir?

Cevap : Efsane

6) Hangisi ilk Türklerin kullandığı savaş aletlerinden biri değildir?

Cevap : Tüfek

7) Paleolitik Cağ da Anadolu’da yagayan insanlar, mağaralarda ve kaya Sığınaklarında barınıyor, yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı.
Bu bilgiye göre Paleolitik Çağ’da Anadolu ‘da yaşayan insanlarla lilgil hangisi söylenebilir?

Cevap : Barınaklar inşa etmişlerdir

8) Hayvanlı Türk Takvimi ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?

Cevap : Ay yılına göre düzenlenmiştir

9) Milâttan sonra 1998 tarihi hangi yüzyıl içerisinde yer alır?

Cevap : XX.yüzyıl

10) İslam devletinin adli, askeri, mali yapılanması hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?

Cevap : Hz. Ömer

11) “1346-1353” yıllarında ticaret yolları aracılığıyla yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık hanisidir?

Cevap : Veba

12) Hangisi insanların zekası ve yetenekleri ile coğrafi mekânın rolünü ortak bir sistematik içinde inceleyerek tarih bilimini destekler?

Cevap : Jeopilitok

13) Hangisi araştırmacılar tarafından dünyanın ilk caddesiz kenti olarak degerlendirilir?

Cevap : Çatalhöyük

14) Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam hangisini ortaya çıkarmıştır?

Cevap : Demokratik yönetimleri

15) Cengiz Han’ın kağanlığında, pasifik Okyanusu’ndan Volga nehrine kadar tüm Asya kıtasına hakim olan imparatorluk hangisidir?

Cevap : Moğol

16) Hangisi Lidyalılarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : Resim yazısını icat etmişlerdir

17) Hangisi Anadolu’da “Karum” ticaret adı verilen kolonilerini kurmuştur?

Cevap : Asurlular

18) Kağıtların türlerini tanıyarak belgelerin zamanını ortaya çıkaran bilim dalı hangisidir?

Cevap : Pairoloji

19) Hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan değildir?

Cevap : Fenikeliler

20) Arap Yarımadası’nın güneydoğu ucundaki Maskat tan başlayıp Aden’e buradan yarım adanın bati sahilleri boyunca kuzeye ilerleyip Akdeniz’e çıkan, sadece Roma ‘ya yılda uç bin ton yiyecek tatlandırma ve parfüm imalatında ana madde olarak kullanılan mür ağacı yağı ile buhur taşınan ticaret yolu hangisidir?

Cevap : İpek yolu

21) Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur hangisidir?

Cevap : Arkeolojik araştırmalarla elde edilen araç ve gereçler

22) Hangisi tarihi olayları incelememizi kolaylaştırır?

Cevap : Çağlara ayırmak

23) Feodal sistemde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf hangisidir?

Cevap : şövalyeler

24) Hangi devlet “”Rum Ateşi” denilen suda yanma özelliğine sahip alev toplarını kullanmıştır?

Cevap : Bizans

25) Hangisi içerisindeki farklı din, etnik köken, dil ve milliyette çeşitli unsurları barındıran devlet yapısıdır?

Cevap : Imparatorluk

26) Magna Carta Libertatum hangi kral döneminde imzalanmıştır?

Cevap : İngiltere kralı Juten

27) Nemrut tapınağındaki aslan heykelleri ve Kayseri Kültepe de bulunan tabletleriyle tanınan ilk çağ uygarlığı hangisidir?

Cevap : Asurlular

28) Moğol imparatorluğunun hukuk ve askerlik islerini düzenleyen kanun hangisidir?

Cevap : Cengiz Han Kanunları

29) Türklerin kullandığı ilk takvim hangisidir?

Cevap : 12 Hayvanlı Türk Takvimi

30) Hangisi tarih biliminin konusu değildir?

Cevap : Depremlerin nedeni

31) Hangisi orta çağ Avrupa’sında zengin tüccarlar sınıfıdır?

Cevap : Burjuvalar

32) Şartamhari metinleri hangisine aittir?

Cevap : Akadlar

33) Hz. Muhammedin ölümünden sonra kurduğu devlet teşkilatının başına geçenler hangi ünvanı kullanmışlardır?

Cevap : Halife

34) Hangisi perslerin uygarlığa katkılarından biridir?

Cevap : Posta teşkilatı

35) 12 levha kanunları hangi uygarlık tarafından oluşturulmuştur?

Cevap : Romalılar

36) Soylu ailelere mensup aristokratların, krallığı yönetme hakkının sadece kendilerine ait olduğunu savunarak sürdürdükleri idare tarzı hangisidir?

Cevap : Oligarşi

37) Dillerin tarihini gelişimini değişimini ve diller arası ilişkileri hangi bilim dalı inceler?

Cevap : Filoloji

38) Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yeri geldiğinde herkesin asker olarak mücadele etmesi özelliğinden dolayı Türkler için hangi tanımlama yapılmıştır?

Cevap : Ordu Millet

39) Bozkır kültürü ve konar-göçer yaşam tarzında hangisi gelişmiştir?

Cevap : Çadır yapımı

40) Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı hangisidir?

Cevap : Tarih

41) Hangisi ilk tarafsız tarih yazıcılığı ile uygarlığa katkıda bulunmuştur?

Cevap : Hititler

42) Hangisi tarih boyunca kullanılmış olan ticarî mekânlara verilen isimlerden değildir?

Cevap : Sepat

43) Hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?

Cevap : Doğa olayları

44) Eski Yunan uygarlığında şehir halkından her meslek ve sınıftan kişiyi bir mahalli organizasyon içinde toplayan bir halk meclisi oluşturulmuştur. Yönetim ile ilgili konularda halkın oyuna başvurulmuştur.
Bu bilgiye göre Eski Yunan uygarlığı, hangi alanda gelişme göstermiştir?

Cevap : Siyasi

45) Sümerlerde tablet evi adı verilen okulların görevi nedir?

Cevap : Saray ve tapınağa yönetici yetiştirmek

46) Hangi devlet döneminde Bağdat; Hindistan, Çin, Suriye ve Afrika arasında bir ticaret ve aydınlanma merkezine dönüşmüştür?

Cevap : Abbasi

47) Moğol İmparatorluğu’nda hayvancılık, Roma İmparatorluğunda deniz ticareti Çin İmparatorluğunda ise tarım önemli geçim kaynağı olmuştur.
Bu imparatorlukların geçim kaynaklarını belirleyen faktör hangisidir?

Cevap : Coğrafi şartlar

48) Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın emriyle hazırlanan takvim hanisidir?

Cevap : Celali Takvimi

49) Konar-göçerlerin; ve dışa açık bir yaşamı benimsemeleri onlara hangi alanda üstünlük sağlamıştır?

Cevap : Askeri

50) Hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?

Cevap : Başhekim

51) Eski çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemini hangisi başlatmıştır?

Cevap : İbraniler

Tarih-1 (131)

Tarih-1 (131) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Tarih-1 (131) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!