Açık Lise

Felsefe-3 (125) Sınav Soruları

Felsefe-3 (125) Sınav Soruları
1. Spinoza’ya göre insan doğanın bir parçasıdır. İnsan kendisini doğaya bırakarak doğanın düzenini anlamalı , bu şekilde güçlü, özgür ve erdemli yaşamalıdır. İnsan doğaya uyum sağlayarak olumsuz ve yıkıcı tutkularını yenebilir. Böylece ahlaklı yaşamış olur.
Buna göre, Hangisi spinoza’ya ait bir düşünce değildir?

Cevap : İnsan duygularının peşinden gitmelidir.

2. Gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çeken ütopyalara korku ütopyaları denir.
Buna göre, hangisi korku ütopyalarının konularındandır?

Cevap : Teknolojinin insan yaşamındaki olumsuz etkileri

3. Hangisi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerinden değildir?

Cevap : Yazılan eserlerle dini otoriteye karşı gelinmiştir.

4. Meletos: Sokrates, seni böyle vakitsiz bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun? Sokrates: Dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse, yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnız doğru mu eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı hareket ettiğini düşünmelidir.
Bu göre, değeri olan bir insanın davranışına hangisi kaynaklık etmelidir?

Cevap : erdem

5. Rönesans, diğer birçok alana olduğu gibi MS 2 15.yüzyıl Hristiyan düşüncesinde şekillenen Bilim anlayışına da karşı çıkmıştır. Hristiyan düşüncesi bilimde deney ve gözlem yerine otorite kabul ettiği bilgilerle bilimsel konularda açıklama yapmaya çalışmıştır. Rönesans düşüncesi ise bilimde otorite olmuş bilgilere değil; deney, gözlem ve hesaplanabilir bilimsel çalışmalara yönelmiştir.
Bu parça, ms 15-17 . yüzyıl arasında öne çıkan konulardan hangisine aittir?

Cevap : Bilimsel yöntem

6. Antik Yunan’da büyük filozofların aynı zamanda büyük bilim adamı olduğu görülür. İlk filozof thales aynı zamanda astronom ve matematikçidir. Aristoteles ise hem büyük bir filozof hem de iyi bir biyoloğdur.
Buna göre, Antik yunan dönemiyle ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : Felsefe ve bilim iç içedir.

7. Sofistlere göre bilgi edinme sürecinde duyuların kullanılması elde edinilen bilginin hatalı olma ihtimalini doğurur. Dolayısıyla onlara göre her zaman geçerli olan kesin bir bilgi yoktur. Çünkü bilgi, kişiden kişiye değişen bir niteliğe sahiptir?

Cevap : Rölativizm

8. Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey sürekli değişim içindedir. Diyen bir filozofa göre varlık hangisidir?

Cevap : Oluş

9. Aristoteles’e göre maddi neden; bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren ve değişimden bağımsız olan nedendir. Buna göre , bir marangoz ustasının insanların oturması için yaptığı ağaç tabureler örneğinde hangisi maddi nedendir?

Cevap : Taburenin yapıldığı ağaç

10. Tümeller problemine adcılık nominalizm yaklaşımıyla açıklama getiren filozof hangisidir?

Cevap : Ockhamlı William

11. 17. yüzyılda yaşamış filozof digby, ibn sina’ya ait ruhun bedenden ayrı varlığı olduğu ve ruhun varlığının farkında olduğuna dair kanıtlarını inceler. İbn sina’dan esinlendiği şey uçan adam metaforudur. Kaleme aldığı denemesinde ibn sina’nın Descartes’ın bazı eerlerinde aynı tespitin bulunduğu dikkat çeker. İkisi de aynı şeyi kastederek şöyle demektedir. Benliğimi yürümemi, konuşmamı düşünmemi sağlayan kişiden bedenen soyutlaşam; bacaklarım ve dilim olmayıp da yürüyemesem ama hayatta olsam bana sadece zinnim karşılık verecektir. Sonuçta aynı şey olarak kaldığımı benliğimin kaybolmadığını bilirim.
Buna göre, hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Beden olmadığı zaman benliğin bir anlamı yoktur.

12. MS 15-17. Yüzyıl felsefesinin oluşmasında etkili olan sanatçılarla eser ortaya koydukları sanat dalları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dante- Heykel

13. Demokritos’un arkhe problemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Atomların bir araya gelmesini sağlayan sevgi, birbirinden ayrılmasını sağlayan ise nefrettir.

14. Hangisi MS 2-15 yüzyıl felsefesi için doğrudur?

Cevap : İslam coğrafyasında felsefe yalnızca din adamları tarafından yapılmıştır.

15. İslam filozofları tarafından ilk öğretmen olarak adlandırılan düşünür hangisidir?

Cevap : Aristoteles

16. Devlet, iyi ideasının bilgisine sahip olan bir filozof tarafından yönetilmelidr. Nasıl ki insan bedelinin sağlığı tüm organların uyum içinde çalışmasına bağlıysa devlet de aynı şekilde tüm unsurlarıyla uyum içinde çalışırsa güçlü olabilir.
Bu parça, hangi ütopyaya aittir?

Cevap : devlet

17. varlığı; zorunlu, mümkün olan ve mümkün olmayan şeklinde üç grupta ele alan islam filozofu hangisidir?

Cevap : ibn sina

18. Sorgulanmamış hayat, yaşamaya değmez diyerek hayatın sorgulanmasına dikkat çekerek insanın kendisine yönelik soru sormasını felsefenin yönelik soru sormasını felsefenin yöntemi haline getiren filozof hangisidir?

Cevap : Sokrates

19. Maddi şeylerin bilgisi göz ve kulak gibi duyu organarıyla tehsil edilir manevi şeylerin bilisi ise kalbin algılamasıyla hasıl olur.
Gazali bu ifadesiyle hangisini vurgulamıştır?

Cevap : Hakikatin bilgisine duyuların aracılık ettiğini

20. Evrenin merkezine Güneş taht kurmuştur Güneş gerçekten tahtına kurulmuş sultan gibi çevresinde dolaşan gezegenleri, çocukları gibi yönetir.
Bu söz, hangi bilim insanına aittir?

Cevap : kopernik

21. İslam düşünürlerinin Antik yunan felsefesi üzerine düşünme ürünleri oluşturması batı’nın tekrar antik yunan felsefesinden etkilenmesine neden olmuş ve bu durum zamanla batı’da rönesans’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır?

Cevap : Kendisinden önceki felsefelerden etkilenmiştir.

22. ilk neden nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak ise belirsiz olmalıdır. Bu nedenle ilk neden fiziksel bir madde olamaz.
Buna göre, ilk neden hangisidir?

Cevap : Apeiron

23. Düşünüyorum o halde varım. Diyen Descartes’a göre kesin ve doğru bilginin kaynağı hangisidir?

Cevap : Akıl

24. Filizof ve yaşadığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Aristoteles-Urla

25. .Kimse bilerek kötülük yapmaz.
.İnsan, özü itibariyle iyidir.
.Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.
Buna göre, iyilik için hanisi gereklidir?

Cevap : Bilgi

26. Modern düşüncede akıl bilimsel yöntemi kendine rehber olarak almış bilim ve bilimsel yöntem ışğında felsefeye yönelmiştir.
Buna göre, modern düşünce için hangisi söylenebilir?

Cevap : Bilim, felsefenin kılavuzu olmuştur.

27. Sokrates’e göre ebeler nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez; ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
Buna göre, hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Bilgiler aklımızda doğuştan vardır.

28. Descartes ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Düşüncelerini ifade ederken monist bir yaklaşım sergilemiştir.

29. M.Ö 1000-600 yıllarında zerdüst, ikili (düalist) bir anlayışı öne sürer, ahuramazda görünen ve görünmeyen evrenlerin Ehrimen ise kötülük ve yalanın yaratısıdır. Zerdüşt inancı, özellikle felsefenin değer tartışmalarında etkili olmuştur.
Bu açıklamada hangi medeniyetteki felsefi düşüncelere yer verilmiştir?

Cevap : hint

30. Hanisi platon’un ahlak görüşünü yansıtan bir ifadedir?

Cevap : iyi ideası, iyilik dediğimiz şeyin özünü oluşturur

31. Aristoteles’e göre insanın erdemli olması hangisine bağlıdır?

Cevap : Ölçülülük

32. Farabi’ye göre, insanların mutlu olabilmelerinin koşulu hangisidir?

Cevap : bilgelik

33. .bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.
.insan herşeyin ölçüsüdür.
Bu ifadeler sırasıyla hangi düşünürlere aittir?

Cevap : Aristoteles –protagoras

34. Hangisi MS 2-15 yüzyıl aralığında yaşamış filozoflardandır?

Cevap : İbn Haldun

35. Hangisi spinoza’nın ahlakgörüşüne uygundur?

Cevap : İnsanın doğasına uygun olan, sürü ahlakıdır.

36. Hangisi MS 2-15 yüzyıl Hristiyan felsefesi düşünürlerindendir?

Cevap : Boethius

37. Hristiyan dinine karşı yapilan eleştirileri savunmak için filozoflarin yapmış olduğu felsefeye ne ad verilir?

Cevap : Apoloj

38. Descartes’a göre madde ve ruh olmak üzere iki töz vardır. Madde yer kaplar ama düşünemez, ruh ise duşünür ama yer kaplayamaz, Varlik bu iki tözün ürünüdür.
Buna göre, hangisine ulasılamaz?

Cevap : Varlik sürekli değişne halindedir

39. Yaraticinın varliğinı kanitlamada “hudús delilini” ortaya koyan islam filozofu hangisidir?

Cevap : El Kindi

40. Miletli filozof Thales, evrene yönelik açıklamasında maddeye dayalı bir ilke Öne sürmüstür. Felsefe dısnda matematik ve geometri gibi alanlarda da çalışmaları vardir. Geometride kendi adıyla geçen “Thales Teorenini oluşturmuştur.
Buna göre, Thales ile ilgili hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Yalnızca felsefe le igilenmemiş farklı alanlara yõnelik çalışmalar da yapmiştir.

41. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak, karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa …. Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların savaşına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değim içindedir.
Buna göre, var olan her şeyi için temel olan nedir?

Cevap : Değişim

42. Alemde her şey yoktan yaratılmıştır. Bu nedenle yaratılan şeylerin bir yaratıcısı olması zorunludur.
Bu parça, İslam felsefesinin hangi problemiyle ilgilidir?

Cevap : Yaratıcının varlığını kanıtlama problemi

43. Sofistlerin doğru bilginin mümkün olamayacağına yönelik düşüncelerini eleştirmiştir. Ona göre ahlaki doğrular vardır ve bunlar sofislerin dediği gibi göreceli değildir.
Bu parçada söz edilen filozof hangisidir?

Cevap : Sokrates

44. Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.
Konfüçyüs bu sözüyle hangisini vurgulamıştır?

Cevap : Erdemi düşünen, insanın üstün olabileceğini

45. Platona göre gerçek varlık değişmeden kalabilen, akıllara kavranabilen, kendi kendinin nedeni olan idealardır. İdealardan pay alarak var olan fenomenler ise duygusal alana ait olan birer kopyadır.
Bu parçada felsefenin hangi alanı üzerinde durulmuştur?

Cevap : Siyaset

46. Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayına rasyonalist filozof hangisidir?

Cevap : Descartes

47. İbn-i Haldun’a göre toplum, insanların birbirlerine ihtiyaç duyması sonucu doğal olarak meydana gelmiştir. Devlet, toplumu iç ve dış tehlikelerden korumalıdır. Yöneticiler toplumun faydasına göre hareket etmelidir.
Bu parça, islam felsefesinin hangi problemiyle ilgilidir?

Cevap : Toplumsal yaşama yönelik problemler

48. Hangisi MS 15-17. Yüzyıl arasında yaşamış filozoflardandır?

Cevap : Kopernik

49. Hangisi 15-17.Yüzyıl felsefesinin özelliklerindendir?

Cevap : Doğa,deney ve akılla açıklanmıştır.

50. Milet’de yaşamış ve bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu olarak kabul edilen Antik Yunan filozofu hangisidir?

Cevap : Thales

51. Egemenlik iki yoldan elde edilir. Birincisi, bir kimsenin kabul etmezlerse onları yok etmek kudretiyle çocuklarını veya onların çocuklarını kendi yönetimine boyun eğdirmesinde (…) ikincisi ise bir kişiyle veya bir kurala, onun kendilerini başkalarına karşı koruyacağı inancıyla tabi olmak için insanların gönüllü olarak kendi aralarında anlaşmalarıdır. Bu ikincisi, siyasal bir devlet veya sözleşme ile kurulmuş bir devlet olarak; birincisi ise edinilmiş devlet olarak adlandırılabilir.
Bu parçada söz edilen filozof hangisidir?

Cevap : Hobbes

52. Geliştirdiği mantık ile islam felsefesinde Tanrı’nın varlığına yönelik akılsal kanıtlamaarı etkileyen filozof hangisidir?

Cevap : Farabi

53. Platon’da zihinde doğuştan bulunan ideaların bilgisi hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : Episteme

54. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben kendimi keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğuna sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Evren karşısındaki merak ve heyecanını bu şekilde dile getiren düşünür hangisidir?

Cevap : Newton

55. Akil, tabiata aykırı olan hiçbir şey istemeyeceği için herkesin kendi kendisini sevmesini, kendi faydasını, kendisine gerçekten faydalı olan şeyi aramasını, insanı gerçekten daha büyük bir yetkinliğe götüren her şeye karşı iştahı olmasını ve mutlak olarak söylenirse herkesin kendisinde bulunduğu kadar kendi varliğıni korumaya çalışmasını ister.
Buna göre, hangisi insan tabiatına uygun değildir?

Cevap : Dünyevi yaşamdan uzaklaşması

56. Augustinus, Tanrı’ nin her zaman iyiyi emrettiğini ama insana irade vermek. suretiyle iyiyi veya kötüyü seçme Özgürlüğünü de tanıdığını belirtir.
Bu parça, Hristiyan felsefesinin hangi problemiyle ilgilidir?

Cevap : Kötülük problemi

57. Hiçbir şey var değildir, var olsa bile bilinemez; bilinse bile başkalarına aktarılamaz. Sözü hangi filozofa aittir?

Cevap : Gorgias

58. Platon ve Aristoteles ‘i çağdaşı olduğu diğer filozoflardan ayıran fark hangisidir?

Cevap : Evrenin ana maddesi nedir sorusuna yanıt aramaları

59. İlk dönem filozoflarının doğa filozofları olarak adlandırılmasının nedeni hangisidir?

Cevap : Olup biteni doğa ile açıklamaya çalışmaları

60. Sanat, Gerçeğin soluk bir kopyası olan fenomenlerin birer kopyasını yapmaya koyulursa değersiz bir ürün ortaya çıkarır. Bu haliyle sanat, sadece yansımanın yansımasıdır.
Bu parçada hangi filozofun görüşlerine yer verilmiştir?

Cevap : Platon

61. Varlık-yaratan söz-yaratılan söz-ruh-madde
Descartes’in varlık anlayışıyla ilgili bu şemaya göre hangisi yanlıştır?

Cevap : Ruh, akla karşılık gelir ve yaratan tözün bir özelliğidir.

62. Bu toplumda egemen güç teknolojidir. İnsanlar hastalanmaz, yaşlanmaz ve ölüm korkusu taşımazlar. Her şey önceden planlanmıştır. İnsanlar bu planlara uygun biçimde üretilmektedir.
Bu parçada söz edilen Aldous Huxley’in eseri hangisidir?

Cevap : Cesur yeni Dünya

63. Farabi’nin devletle ilgili görüşlerinin yer aldığı eser hangisidir?

Cevap : El-Medinetül fazıla

64. Skolastik, MS 2-15 yüzyıl felsefesinin sonunda Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Terim anlamı okul felsefesi dir. Dönemin konunda açılan üniversiteler, Skolastik felsefenin en iyi anlaşıldığı yer olmuştur. Skolastik felsefe, Hristiyanlık inancının öğretilerini akıla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır. Akıl-inanç probleminde aklın yetersizliği vurgulanmış, bu eksikliğin inançla tamamlanabileceği düşünülmüştür. Sadece aklın değil bireyin de yetersizliği söz konusu olduğundan kiliseye tam bağlılığın esas alınması gerektiği savunulmuştur.
Buna göre, hangisi skolastik düşüncenin özelliğidir?

Cevap : Hayatın tüm unsurları dine bağlıdır.

65. Hay Bin Yakzan adlı eser hangi düşünüre aittir?

Cevap : ibn Tufeyi

66. . Thales gibi Milet’te (Aydın/Didim) yaşamıştır ve onun öğrencisi olarak kabul edilmektedir.
. Düşünce tarihinde Aynı ırmağa iki kere girilemez. Sözünün sahibidir.
. Sinope’de (sinop) doğmuştur. “ kinik” felsefi öğreticisini savunan filozoftur.
Bu bilgilerle düşünürler doğru eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : Platon

67. İnsanı merkeze alan ve insan aklına ön plana çıkaran kavram hangisidir?

Cevap : Hümanizm

68. Sofistlere göre bilgi edinme sürecinde duyuların kullanılması, elde edinilen bilginin hatalı olma ihtimalini doğurur dolayısıyla onlara göre her zaman geçerli olan kesin bir bilgi türüdür. Çünkü bilgi, kişiden kişiye değişen bir niteliğe sahiptir.
Bu bakış açısı felsefede hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : Rölativizm

69. Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır.
Buna göre, hangisi skolastik felsefenin özelliği değildir?

Cevap : Düşünürler, Otoriteye bağlı değildir.

70. Numaralanmış eserlerle yazarlar doğru eleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Cevap : İbn Rüşd

71. Yazar-Ütopya eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : İbn sina-Cesur yeni dünya

72. Hangisi MÖ 6 – MS 2. Yüzyıl aralığında yaşamış filozoflardandır?

Cevap : parmenides

73.Kötülüğü, kusurlu olan insanın erdemden uzak oluşuyla açıklayan filozof hangisidir?

Cevap : ibn sina

74. Tao düşüncesiyle doğa filozoflarındaki ana madde, ilke veya arkheye benzetilebilecek bir cerheri dile getirecek evrenin değişimini açıklamaya çalışan düşünür hangisidir?

Cevap : Lao Tse

75. Herakleitos Aynı ırmağa iki kez giremezsin sözüyle hangisini vurgulamıştır?

Cevap : Hiçbir şeyin aynı kalmayıp her şeyin değiştiğini

76. . Yer çekim yasası’nı keşfetmiştir.
. Cambridge Üniversitesi’nde profesör olmuş ve bilime katkısı nedeniyle kraliyet adına şövalye ilan edilmiştir.
.Prensipler ve optik adı eserleri kaleme almıştır.
Bu bilgiler hangi bilim insanına aittir?

Cevap : İsaac Newton

77. 1.Dünya savaşı sonrası oluşan karamsar etkinin sonucu olarak siyasal durumun daha da kötüye gideceğini anlatan toplumsal tasarımlar hangisiyle ifade edilir?

Cevap : Korku ütopyası

78. Felsefe tarihinde dönem filozoflarının ana problemi hangisidir?

Cevap : ilk neden

79. Empedokles’e göre arkhe, su hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana maddeden oluşur, Bu ana maddeleri harekete geçirici güçler vardır. Bu harekete geçirici güçler dört ana maddeyi birleştirir veya ayırır.
Buna göre, empedokles’in öne sürdüğü bu güçler hangileridir?

Cevap : Sevgi ve nefret

80. Platon’a göre devlet, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedenden ortaya çıkmıştır.
Buna göre, devletin ortaya çıkmasında hangisi etkilidir?

Cevap : İnsan ihtiyaçları

81. İnanç, insanın ilkel yönünü terbiye ederek gerçeği anlamasını sağlar. Akıl da bu istek ve eğilimleri eğittir inanç ile akıl bağını kurmuş bir insan, dünyevi yaşamda değer birliği sağlar ve pozitif yaşamı şekillendirir. İnsanlar arası sevgi ve bağlılık bu şekilde gelişir.
Bu parça, gerçeğin anlaşılmasında inancın ve aklın rolü nedir. Sorusuna verilen yanıtlardan hangisine aittir?

Cevap : Uzlaştırıcı bakış

82. Hangisi islam felsefesinin genel özelliklerinden değildir?

Cevap : Kendinden önceki felsefelerden bağımsız bir düşüncedir.

83. İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi olan berk annesine doğum günü hediyesi olarak kartondan bir kalp şeklinde kutu yapmak ister kalp şeklindeki kutuyu yapmak için gerekli malzemeleri alır ve yapmaya başlar, Kalp şeklindeki kutunun yapımı süreci tamamlandıktan sonra annesine doğum günü hediyesi olarak verir.
Buna göre hangisi aistoteles’in varlığın meydana gelmesi için belirttiği (amaçsal) neden’dir?

Cevap : Hediyenin doğum günü hediyesi olarak yapılması

84. Hangi düşünür, varlığın ana maddesinin somut olmadığını savunur?

Cevap : Herakletos

85. Anlamak için inanıyorum yargısıyla inanç ile aklı uzlaştırmaya çalışan filozof hangisidir?

Cevap : Farabi

86. Ütopyalar Ms 15-17 yüzyıl felsefesinde öne çıkan görüşlerden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Hukuk felsefesi

87.Hangisi Locke’ göre bilgi edinmesinin yollarındandır?

Cevap : Duygusal bilgi

88. MÖ 3000 civarlarında kurulan stoa felsefe okulu bünyesinde marcus aurelius gibi bir imparator filozof ile epiktetos gibi köle filozof birlikte bulunan…Buna göre stoa felsefe okuluyla ilgili hangisine ulaşılabilir?

Cevap : Felsefe yapmanın belli bir statüye özgü olmadığını düşündüklerine

Felsefe-3 (125) Sınav Soruları

Felsefe-3 (125) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-3 (125) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!