Açık Lise

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

Fizik-4 (424) Sınav Soruları
1) Düz bir yansıtıcı yüzeye çarpan ışık ışınları ile ilgili;
1. Gelen ve yansıyan ışın farklı düzlemdedir.
2. Gelen ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açı, yansıyan ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açıya eşittir.
3. Gelen ve yansıyan ışınların yüzeyin normali ile yaptıkları açılar eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 2 ve 3

2) İki bölmeli bir dalga leğeninde suyun derinliği farklıdır.
Buna göre su yüzeyinde ilerleyen dalga için;
1.Yayılma hızı değişir.
2.Derin kısımda dalga boyu büyük, sığ kısımda dalga boyu küçüktür.
3.Dalganın frekansı hep artış gösterir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 2

3) Verilen maddelerden hangisi saydam maddeye örnektir?

Cevap : Cam

4) 1. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmeli.
2. Elektrik düğmelerine dokunulmamalı
3. Asansör kullanılmamalı
Verilenlerden hangileri deprem öncesi alınması gereken önlemlerdendir?

Cevap : Yalnız 1

5) Kırmızı renkteki bir cisim beyaz ışık altında hangi renkte görünür?

Cevap : Kırmızı

6) Verilenlerden hangisi yarı saydam cisimlere örnek gösterilir?

Cevap : Buzlu cam

7) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 7. soru-min
Top ile perde arasındaki d uzaklık sabit kalmak şartıyla küresel ışık kaynağı topa yaklaştırılırsa;
1. Tam gölge değişmez ve yarı gölge büyür
2. Yarı gölgenin görüntüsü değişmez
3. Tam gölgenin görüntüsü değişir
Yargılarından hangileri doğru olur?

Cevap : Yalnız 1

8) Bir yüzeye dik doğrultuda gelen ışığın ışık şiddeti 2 katına çıkarılırsa aydınlanma şiddeti hangi oranda değişir?

Cevap : 2 katına çıkar

9) Bir dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgaların yansıma açısı 35 *C olduğuna göre gelme açısı kaç
derecedir?

Cevap : 35

10) İnce kenarlı bir merceğin odak noktasından gönderilen ışın nasıl kırılır?

Cevap : Asal eksene paralel

11) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 11. soru-min
Buna göre K, L, M ve N zaman dilimlerinin hangisinde ses dalgasının genliği en küçük değeri alır?

Cevap : N

12) Verilenlerden hangisi taşıdığı enerjiye göre elektromanyetik dalgadır?

Cevap : Görünür ışık

13) Gözlerimiz kapalı iken aynı müzik parçasını keman ve piyanodan dinlersek bu iki müzik aletini ayırt edebiliriz.
Buna göre, sesler arasındaki bu farklılık verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Sesin tınısı

14) Tümsek aynada oluşan görüntü ile ilgili;
1. Gerçektir.
2. Cisimden küçüktür
3. Odak ile ayna arasındadır
Hangileri doğrudur?

Cevap : 2 ve 3

15) Ses dalgalarının frekansı;
1. Ses dalgasının bulunduğu ortamın yoğunluğuna
2. Ses kaynağının frekansına
3. Havanın sıcaklığına
Verilenlerinden hangilerine bağlıdır?

Cevap : Yalnız 2

16) Tabloda bazı maddelerin kırılma indisleri verilmiştir; Buna göre, ışığın hızı hangi maddede en azdır?

Madde Kırılma indisi (c/v)
Boşluk 1
Hava 1,0003
Su 1,33
Etil alkol 1,36

Cevap : Etil alkol

17) Bir dalga leğeninde oluşturulan hareketli su dalgalarının dalga boyu hangi araç ile ölçülür?

Cevap : Stroboskop

18) Atmaların yaylardaki ilerleme hızı yayı geren kuvvetin karekökü ile doğru orantılıdır.
Yukarıdaki açıklamaya göre ilerleme hızı v olan bir atmayı oluşturan kuvvet 9 katına çıkarılırsa ilerleme hızı kaç olur?

Cevap : 3

19) Salınım hareketi yapan bir cismin periyodu 2 saniyedir.
Buna göre cismin frekansı kaç s-1’dir?

Cevap : 0.5

20) Bir dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar düzlem engele 60 *C’lik gelme açısı ile gönderilirse gelme açısı kaç derecedir?

Cevap : 60

21) Bir ışık kaynağının belirli bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Aydınlanma şiddeti

22) Düzlem aynadaki görüntü ile ilgili:
1. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.
2. Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığının yarısıdır.
3. Görüntü gerçektir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız 1

23) Bir çukur aynada merkez ile odak arasına bırakılan cismin görüntüsü aynanın neresinde oluşur?

Cevap : Merkez ile sonsuz arasında

24) Verilenlerden hangisi esnek ortama örnek verilir?

Cevap : Sarmal yay

25) 1. Gitar teli
2. sünger
3. Dikiş ipliği
Verilen cisimlerden hangileri esnek cisimlere örnektir?

Cevap : 1,2 ve 3

26) Birim kareler üzerine yerleştirilmiş çukur aynaya paralel ışınlar gönderildiğinde ışınlar şekildeki gibi yansıyor.

Fizik-4 (424) Sınav Soruları 26. soru-min
Buna göre aynanın odağı kaç birimdir?

Cevap : 2

27)
1. mikroskop
2. dürbün
3. Sonar cihazı
Verilenlerin hangilerinde optik mercek kullanılmıştır?

Cevap : 1 ve 2

28) Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmanın ilerleme hızı;
1. Yayı geren kuvvete
2. yayın birim uzunluk başına düşen kütlesine
3. yayın ince ya da kalınlığına
Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

Cevap : 1, 2 ve 3

29) Kırmızı renkli bir kağıda mavi ışık altında bakıldığında kağıt hangi renkte görünür?

Cevap : Siyah

30) Depremin şiddetini, büyüklüğünü ve fay hattının kırılması sırasında ortaya çıkan enerjinin düzeyini ölçmek için verilenlerden hangisi kullanılır?

Cevap : Sismograf

31) Bir su dalgasının ilerleme hızı;
1. ortamın derinliği
2. Ortamın sıcaklığı
3. dalganın frekansı
Niceliklerinden hangilerine bağlı değildir?

Cevap : Yalnız 3

32) Ses dalgalarından faydalanılarak denizaltıların, batık gemilerin ve balıkçılıkta balık sürülerinin yerini tespit etmek amacıyla kullanılan cihaz verilenlerden hangisidir?

Cevap : Sonar cihazı

33) Gölgenin şekli;
1. ışık kaynağına
2. cismin şekline
3. perdenin konumuna
Niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

Cevap : 1,2 ve 3

34) Sığ ortamdan derin ortama ilerleyen dalgaların hız ve dalga boylarında verilen değişimlerden hangisi meydana gelir?

Cevap : Hız ve dalga boyu artar

35) Su üzerinde oluşturulan periyodik dalganın bir andaki görüntüsü şekildeki gibi çiziliyor.

Fizik-4 (424) Sınav Soruları 35. soru-min
Bir birim kare 4 cm olduğuna göre, çizimi yapılan dalganın dalga boyu kaç cm’dir?

Cevap : 16

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

36) Ses ile ilgili;
1. Kalın sesi ince sesten ayıran özelliğe ses yüksekliği denir.
2. Ses yüksekliği ses dalgalarının frekansına bağlı değildir.
3. Ses dalgalarının frekansı yüksekse duyulan ses incedir. Frekansı düşükse duyulan ses kalındır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 1,2 ve 3

37) Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesi verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Kırılma

38) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 38. soru-min
Buna göre, yeşil filtre kullanılırsa gözlemci filtreyi hangi renkte görür?

Cevap : Siyah

39) Bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
1. evlerde yere halı serilmesi
2. ev ve iş yerlerinde çift çam kullanılması
3. duvarların düz olması
Bu olaylardan hangileri ses yalıtımı için gereklidir?

Cevap : 1,2 ve 3

40) Çok hassas olanlar tarafından hissedilen asılı cisimlerin sallandığı depremin büyüklüğü, sayısal aralıkların hangisinde yer alır?

Cevap : 0-1.9

41) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 41. soru-min
Buna göre, doğrusal dalgaların farklı ortamlarda kırılması ile verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : K ortamdaki dalgaların hızı, L ortamından küçüktür

42) İnsanların ve diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerini olumsuz etkileyecek şiddetteki seslerin belli bir ortamda bulunması verilenlerden hangisidir?

Cevap : Ses kirliliği

43) Ses dalgaları için;
1. yalnız enine dalgalardır
2. mekanik dalgalardır
3. elektromanyetik dalgalardır
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız 2

44) Güç miktarları verilen ampullerin hangisinin ışık şiddeti en azdır?

Cevap : 30 watt

45) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 45. soru-min
Buna göre f odak uzaklığı;
1. Mercek yüzeyinin eğrilik yarıçapı
2. Merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi
3. Merceğe gönderilen ışığın rengine
Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

Cevap : Yalnız 1

46) Cyan ışık hangi ışık renklerinin birleşmesiyle oluşur?

Cevap : Yeşil + mavi

47) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 47. soru-min
Buna göre,
1. Cisim perdeye yaklaştırılırsa gölge küçülür.
2. Kaynak cisimden uzaklaştırılırsa gölge büyür
3. Perde cisme yaklaştırılırsa gölge büyür
Verilenlerden her biri tek başına yapıldığında hangileri doğrudur?

Cevap : 1,2 ve 3

48) Düz aynadaki görüntü özellikleri ile ilgili olarak;
1. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir
2. görüntünün aynaya uzaklığı, cismin aynaya olan uzaklığına eşittir
3. Görüntü gerçektir
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız 1

49)

Madde Mutlak kırıcılık indisi
Su 1,33
Cam 1,50
Elmas 2,42
Kuartz kristali 1,54
Hava 1,00029

Buna göre hava ortamında aynı 50 *’lik gelme açısıyla ayrı ayrı gönderilen ışık ışını tablodaki hangi madde de en az kırılır?

Cevap : Hava

50)

Madde Mutlak kırıcılık indisi
Su 1,33
Cam 1,50 – 1,90
Hava 1,00029
Boşluk 1,00

Buna göre, hava ortamından 60 *C gelme açısıyla gönderilen ışık hangi ortamlara geçtiğinde kırılma açısı 60* C’den yüksek olur?

Cevap : Yalnız cam

51) Periyodik dalga üreten bir kaynak saniyede 6 dalga üretiyorsa periyodu kaçtır?

Cevap : 1/6

52) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 52. soru-min
Şekildeki yansıtıcı düzleme 45* C’ lik gelme açısıyla gelen ışının yansıma yaptıktan sonra yansıtıcı yüzey ile yaptığı açı kaç derecedir?

Cevap : 45

53) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 53. soru-min
Buna göre, engelden yansıyan dalgaların yatay düzlemle yaptığı açı kaç derecedir?

Cevap : 60

54) 1. ultrason cihazı
2. laser cihazı
3. termal kameralar
Verilen görüntüleme cihazlarından hangilerinin çalışmasında ses dalgası kullanılmaktadır?

Cevap : Yalnız 1

55) Cisim sonsuzda ise tümsek aynadaki görüntüsü nerede oluşur?

Cevap : odak noktasında

56) 1. ses dalgaları
2. görünür ışık
3. deprem dalgaları
Dalga çeşitlerinden hangileri mekanik dalgalara örnek verilir?

Cevap : 1 ve 3

57) Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların yayılma hızı artırmak için;
1. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü azaltmak
2. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak
3. Daha kalın yay kullanmak
İfadelerinden hangileri yapılmalıdır?

Cevap : Yalnız 2

58) Verilenlerden hangisi saydam olmayan maddeye örnek verilebilir?

Cevap : Hava

59) Ses dalgaları ile ilgili;
1. maddesel ortamlarda yayılır
2. enerjileri yoktur
3. boşlukta yayılır
İfadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız 1

60) Periyodik dalgalar üreten bir kaynağın birim zamanda oluşturduğu dalga sayısına frekans denir.
Buna göre 30 s’de 60 dalga üreten kaynağın periyodu kaç saniyedir?

Cevap : 0.5

61) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 61. soru-min
Buna göre;
1. Asal eksene paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra odak noktasından geçer.
2. Odak noktasından gelen ışınlar asal eksene paralel yansır
3. Merkezden gelen ışınlar yansıdıktan sonra geldiği yoldan geri döner
Bu yargılardan hangileri şekil dikkate alınarak çıkarılabilir?

Cevap : Yalnız

62) Periyodik bir dalga kaynağı dakikada 120 dalga üretmektedir.
Buna göre, dalgaların periyodu kaç saniyedir?

Cevap : ½

63) Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir ortamdır. Kırılan yer kabuğunun yaptığı titreşimler bu esnek ortamda her yöne yayılır
Bu yayılma, verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Deprem dalgası

64) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 64. soru-min

Birim kareler eşit bölmelendirildiğine göre gözlemci hangi noktaları gözlemci hangi noktaları aynada göremez?

Cevap : Yalnız L

65) Kırmızı ve cyan ışığın birleşmesiyle hangi renk ışık oluşur?

Cevap : Mavi

66) İplerle aynı ortamda oluşturulan dalgalardan hangisinin enerjisi en büyüktür?

Cevap : Fizik-4 (424) Sınav Soruları 66. soru-min

67) Verilenlerden hangisi bir cismin düzlem aynada oluşan görüntüsünün özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür

68) 1. sağlık sektörü
2. Haberleşme
3. Havuz ışıklandırılması
Alanlarının hangilerinde tam yansımadan yararlanılır?

Cevap : 1, 2 ve 3

69) Ses dalgalarının frekansı;
1. havanın sıcaklığına
2. ses kaynağının frekansına
3. ses dalgasının bulunduğu ortama
Verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

Cevap : 1 ve 3

70) Sarı ve mavi ışığın birleşmesi sonucu hangi renk oluşur?

Cevap : Beyaz

71) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 71. soru-min
Buna göre;
1. Su dolu leğenin derinliği her yerde aynı değildir.
2. Dalgalar ilerledikçe dalga boyu azalmıştır.
3. Kaynağın frekansı zamanla azalmıştır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 2

72) Su yüzeyindeki dalgalar derin bölgeden sığ bölgeye geçerken dalganın;
1. dalga boyu
2. frekansı
3. hızı
Niceliklerinden hangileri değişir?

Cevap : Yalnız 1

73) Ahmet bir düzlem aynaya 50 cm uzaklıktan bakmaktadır. Ahmet aynadaki görüntüsünü kendisinden kaç cm uzakta görür?

Cevap : 100

74) 1. su
2. hava
3. cam
Verilenlerden hangileri üzerine düşen ışığı geçirir?

Cevap : 1, 2 ve 3

75) 1. Oyun parkındaki salıncakta bir çocuğun sallanması
2. yaylı bir müzik aletinin tellerinin titreşmesi
3. yatay bir yolda bisiklet süren çocuğun hareketi
Verilenlerden hangileri titreşim hareketine örnek verilir?

Cevap : Yalnız 2

76) Esnek bir yay üzerinde hangisi yapılırsa yay üzerinde oluşturulan dalgaların yayılma hızı azalır?

Cevap : Yayı geren kuvvetin şiddeti azaltılırsa

77) Esnek bir enerjinin taşınasını sağlayan titreşim ve sarsıntıya dalga denir.
Buna göre verilenlerden hangisi esnek ortama örnek gösterilmez?

Cevap : Pencere camı

78) 1. görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür.
2. görüntü, cisme göre düzdür.
3. görüntünün boyu cismin boyuna eşittir
Düzlem aynada bir cismin görüntüsü ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

Cevap : 2 ve 3

79) Bir k cismine bakıldığında cisim yeşil ışık altında yeşil, sarı ışık altında sarı renkte görülmektedir.
Buna göre K cismi;
1. Kırmızı ışık altında kırmızı görülür
2. Beyaz ışık altında sarı görülür
3. Mavi ışık altında beyaz görülür
Renklerinden hangilerinde görülür?

Cevap : Yalnız 1

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

80) Depremle ilgili bazı önlemler aşağıda verilmiştir.
1. elektrik sigortaları ve gaz vanaları otomatik hale getirilmeli
2. bazı cihazlar duvara sıkıca bağlanmalı
3. panik yapılmamalı
Bu önlemlerden hangileri deprem anında yapılmalıdır?

Cevap : Yalnız 3

81) Dalgaların ilerleme hızı ile ilgili;
1. Hafif bir yayda oluşturulan dalga hareketinin ilerleme hızı kalın bir dalganın ilerleme hızından büyüktür.
2. Bir dalganın ilerleme hızı ortam değişirse değişir.
3. sığ ortamdaki dalganın ilerleme hızı derin ortama göre büyüktür
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 1,2 ve 3

82) Fizik-4 (424) Sınav Soruları 82. soru-min
Yansıtıcı yüzeye şekildeki gibi 30 °’lik gelme açısıyla gelen ışının yansıma açısı kaçtır?

Cevap : 30

83) Iraksak mercek ile ilgili;
1. optik mercekten geçerek merceğe gelen ışınlar kırılmaya uğramaz
2. asal eksene paralel olarak merceğe gelen ışınlar, merceğin odak noktasından geçer
3. uzantısı odaktan geçecek şekilde merceğe gelen ışınlar, asal eksene paralel olarak kırılır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 3

84) 5 s’ de 45 dalga üreten kaynağın frekansı kaç saniyedir?

Cevap : 9

85) Bir tam dalga oluşması için geçen süre verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Periyot

86) Hafif ortamdan ağır ortama geçen atmalarla ilgili;
1. Atmanın bir kısmı hafif ortamda geri yansırken, bir kısmı ağır ortama geçer
2. Yansıyan atma, gelen atma ile aynı yönlüdür
3. iletilen atma, gelen atma ile aynı yönlüdür.
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 3

87)  Fizik-4 (424) Sınav Soruları 87. soru-min
Şekildeki yansıtıcı yüzeye 45 ° ‘ lik gelme açısıyla gelen I ışık ışınının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı kaç derecedir?

Cevap : 45

88) Dalgalar, taşıdıkları enerji ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılırlar.
Buna göre verilenlerden hangisi mekanik dalgadır?

Cevap : deprem dalgaları

89) 1. Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
2. Gelen ışının yüzey normali ile yaptığı açı yansıyan ışının yüzey normali ile yaptığı açıya eşit değildir.
3. yansıma olayı düzgün ve dağınık olarak ikiye ayrılır.
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 3

90) Yapılan bir deneyde beyaz bir perde üzerine yeşil ve magenta ışık aynı anda düşürülüyor.
Buna göre, perde hangi renkte görülür?

Cevap : Beyaz

91) Ses dalgaları ile ilgili;
1. enerji taşırlar
2. boşlukta yayılır
3. ortamlara göre hızları değişebilir
Yargılarından hangileri doğrudur?

Cevap : 1 ve 3

92) Aydınlanma şiddeti birimi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Lüks

Fizik-4 (424)

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Fizik-4 (424) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!