Açık Lise

Temel Dini Bilgiler-2 (466) Sınav Soruları

Temel Dini Bilgiler-2 (466) Sınav Soruları
1. Bir kimsenin Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi şer olarak ona yeter. Bu hadiste yasaklanan davranış İslam dininin dokunulmaz kabul ettiği değerlerden hangisini korumaya yöneliktir?

Cevap : Onuru

2. Bir ticari anlaşmanın İslam dininin kurallarına uygunluğu fıkıh ilminin ana konularından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Muamelat

3. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz bunda aklını kullanan bir toplum için açık bir delil vardır Nahl Suresi 67 ayet
Bu ayet hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Helal dairesi haram dairesinden geniştir.

4. Allah’ın isim ve sıfatlarından hangisi ‘’yaratan, çekip çeviren, koruyup gözeten ve terbiyeden’’ anlamlarına gelmektedir?

Cevap : Rab

5. Hangisi hilm sahibi kişiden beklenen davranışlardan biridir?

Cevap : Karşısındakini anlamaya çalışmak

6. Hangisinde Hz. Muhammed’e (Sav) salavat ifadeleri bulunmaktadır?

Cevap : Salli ve Barik duaları

7. ” Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.’’ Ve hangisine değinilmemiştir?

Cevap : Cesarete

8. Hangisi ” fıkıh usulü ” ile aynı anlamda kullanılan bir ifade değildir?

Cevap : İslam inanç esasları

9. Ahlak kuralları vicdana dayanır ve yaptırım bireyin ve toplumun vicdanında bulduğu yerdir. hukuk kuralları ise yasalara göre davranma konusunda zorlayıcıdır. hukuk, bir arada yaşamak durumunda olan insanların ahlaki ilkeleri doğrultusunda yaşamalarını tesis etmek üzere vardır.
Bu metinde hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Hukuk dışsal, ahlak içsel bir dinamiktir.

10. Hangi kavram ahlak ile doğrudan ilişkili değildir?

Cevap : Reca

11. – Dinin Emir ve Tavsiyelerine uymak
– haram ve günahlardan kaçınmak
– Allah’a karşı sorumluluğun bilincinde olmak
Bu ifadelerin tamamı hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Takva

12. Hangisi kıyas ile ulaşılan bir hükümdür?

Cevap : İçki ile aynı özelliği taşıyan maddelerin haram kabul edilmesi.

13. ” Kişinin Günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi” şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

Cevap : Fıkıh

14. Beşeri münasebetlerde hoşgörülü ve bağışlayıcı davranmak ahlaki erdemlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Hilm

15. Hangi ilim dalı ” bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak” anlamlarına gelmektedir?

Cevap : fıkıh

16. ” er-Risale” ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : imam Şafii tarafından yazılmıştır

17. I. İlahi kitapların sonuncusu olduğuna inanmak
II. Rehber olduğuna inanarak hükümlerini uygulamak
III. Namazda okuyacak kadar bir bölümünü ezberlemek
IV. Güzel sesli okumayı anlayarak okumaktan üstün tutmak
Numaralanmış ifadelerden hangisi kur’an-ı Kerim’e karşı yapılması gereken vazifelerden biri değildir?

Cevap : IV

18. Hangi ayet ” Ubudiyet ” ile ilgilidir?

Cevap : ” İşte sizin rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır….( Enam suresi 102 ayet.)

19. Kur’an-ı Kerim’e göre akıl ve irade sahibi varlıklar kendilerini yaratan Allah’a karşı Öncelikle hangisi ile sorumlu tutulmuşlardır?

Cevap : Ubudiyet

20. Hangisi İslam hukukunda suça verilecek cezalarda gözetilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Suçu işleyenin farklı ırk ya da dile sahip olması.

21. Toplumda suça yönelik cezaların fakir ve zayıf kimselere uygulanması, zengin ve nüfuslu kimselerin ise affedilmesi İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile çelişmektedir?

Cevap : Suçun şahsiliği

22. “Tevhid ” kavramı hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Cevap : Allah’ın birliği

23. – Kulun Allah’ın rahmetine güvenerek Ümit içinde olmasıdır.
– Kulun Allah’ı tanıması, onun hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
– Kulun Allah’ı canı gönülden sevmesi ve ona bağlanmasıdır.
Bu kavramlarda hangi kavramdan bahsedilmemiştir?

Cevap : tövbe

24. Hangisi Müslümanların kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerinden biri değildir?

Cevap : kapalı bir kutu içerisinde yüksek bir yerde muhafaza etmek.

25. ” er- Risale ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Ahmed bin Hanbel tarafından yazılmıştır.

26. Hangisi İslam hukukunun ikinci kaynağı olarak kabul edilmektedir?

Cevap : Sünnet

27. hangisi İslam ahlakının hedeflediği tutum ve davranışlardan biri değildir?

Cevap : Riyakar olmak

28. ” Ey müminler ünlem bir topluluk diğer bir topluluğa alaya almazsın. Belki de onlar, kendilerinden daha İyidirler nokta kadınlarda diğer kadınları Alayı Almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha İyidirler. Kendi kendinize ayıplamayın, birbirinize kötü lakaplarla çağırmayın…” ( Hucurat Suresi bir gün 11 ayet)
Bu ayette hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : insan onurunu korumak

29. İslam dininde hüküm çıkarmada kullanılan delillere “edille-i şer’iyye” denilmektedir. bu durum hangisi ile ilgilidir?

Cevap : İslam hukukunun kaynakları

30. Kur’an-ı Kerim’de haram kılınan yiyecek ve içecekler belirtilmiş bunların dışında kalan gıdaların temiz olanlarının helal olduğu bildirilmiştir bu durum hangisi ile ilgilidir?

Cevap : helal dairesi haram dairesinden geniştir.

31. “… Rabbim inlem Tıpkı beni küçükken koruyup terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet et.”
bu ayetin konusu hangi hadis ile ilişkilendirilemez?

Cevap : Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

32. Hangisi ahlak ile doğrudan ilgili kavramlardan değildir

Cevap : mübah

33. ” yavrum! namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.” Bu ayetten hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Mümin için iyiye yönelmek ve kötülükten kaçınmak yeterli bir eylemdir.

34. İslam ahlakı hangisini konu edilmektedir?

Cevap : insanın düşünce ve davranışları

35. İslam dini ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : insan kaynaklıdır

36. Hangisi Hz Muhammed’e (s.a.v) duyulması gereken saygı ve itaati emreden ayetlerden biri değildir?

Cevap : Onu zihninde bir an önce kaydetmek için okumada acele etme nokta onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir.

37. Hangisi ” ahlak eğitimi” anlamında kullanılan bir kavramdır?

Cevap : Terbiye

38. ” işverenin mesai dışında çalıştırdığı işçisine ek mesai ücreti vermesi” hangi kavramla daha fazla ilgilidir?

Cevap : Adalet

39. fıkıh usulü alanında…. tarafından yazılan Er Risale adlı eser günümüze kadar ulaşmıştır.
bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : imam Şafii

40. ” Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanların ve iyileşme umudu kalmayan hastaların oruç tutmayı yüklülüğünden muaf tutulması” fıkıh ilminin Temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : tekliflerde kolaylık

41.Kişinin Allah’a karşı vazifelerini yerine getirmesi ve günlük hayatında fayda ve zararına olan şeyleri bilmesini amaçlayan ilim dalı hangisidir?

Cevap : Fıkıh

42. İslam dini kibirli davranmayı yasaklamış , her anlamda Allah’a muhtaç olduğumuzu hatırlayarak O ‘nun büyüklüğünü kabul etmemizi istemiştir. Bu metin verilen kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Tevekkül

43. Dünya ve ahiretteki bütün güzel, temiz sevilerin kaynağı, sevgiyi yaratan ve bu güzel duyguyu insanlara tattıran Allah’tır.
Bu cümle Allah’ın isimlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : El- Vedüd

44. İslam Ahlakının amaçları ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : İyilikten insanlarda bir meleke haline gelmesine katkıda bulunmak.

45. Hangi ayette namaz kılanlar belli konularda ahlaki olgunluk göstermedikleri için eleştirilmektedir?

Cevap : Yazıklar olsun o namaz kılanlar ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar (Maün suresi ,4-7 ayetler)

46. Hangisi islam ahlakının amaçlarından biri değildir?

Cevap : İnanç ilkelerini ortaya koymak.

47. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah’ da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Bu hadiste hangisi vurgulanmaktadır.

Cevap : İnsanlara karşı yapılacak iyiliklerin karşılığı Allah tarafından verilecektir.

48. İslam Hukuk temel kaynakları ‘edille-i şer ‘iyye ‘ kavramı ile ifade edilmektedir. Buna göre, hangisi edille-i şer’iyyeden biri değildir?

Cevap : İhlas

49.Hangisi suça verilecek cezada suç işleyen kişi ile ilgili gözetilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Soylu veya kimsesiz olması.

50. Kur’an-ı kerim’ in kitap haline getirilmesi kararı islam hukukunun kaynaklarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : İcma

51.Hangi Ayet islam hukukun temel ilkelerinden tekliflerde kolaylık ile ilgilidir?

Cevap : Allah hiç kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz (Bakara suresi,286. Ayet)

52. Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği içn seçmiş olur ; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur.(İsra suresi , 15.Ayet)
Bu Ayet islam hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Suçun Şahsiliği

53. Benden önce gelen Tevrat’ ı doğrulayıcı olarak , size haram kılınmış olanların bir kısmının size helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabb’imden bir mucize getirdim . Artık Allah’ a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. (Al-i İmran suresi ,50.Ayet)
Bu ayet islam hukukun kaynaklarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Sünnet

54. Ahlak kavramına anlamca en yakın kavram hangisidir?

Cevap : Edeb

55. Kur’ an-ı kerim ile ilgili verilenlerden hangisinin bütün Müslümanların görevi olduğu söylenemez?

Cevap : Tamamını ezbere bilmek

56. Beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdem için kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Hilim

57. Hangisi fıkıh ilminin ana konularından münakehat ile ilgilidir?

Cevap : Suçlar ve cezalar

58. İslam ahlakı ile ilgili ilkelerin çıkarıldığı ilk kaynak hangisidir?

Cevap : Kur’ an-ı Kerim

59. Müminlerin peygamberlerine karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğine işaret eden ayet hangisidir?

Cevap : Peygamber, size çok düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir.(Tevbe suresi,128. Ayet)

60. Uygulanması zorluk oluşturan hükümlerin, mükellefin güç yetirebileceği şekil de hafifletilmesi hangi ilkeyle ilgilidir?

Cevap : Meşakkat teysiri celbeder.

61. Hangi ayet “ubudiyet” ile ilgilidir?

Cevap : İşte sizin rabbiniz Allah O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır . Öyleyse O’na kulluk edin..

62. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu ayette hangisine değinilmemiştir.

Cevap : Kötülüklerden kaçınmayı

63. Hangisi “fıkıh usulü” ile aynı anlamda kullanılan bir ifade değildir?

Cevap : islam hukuku metodolojisi

Temel Dini Bilgiler-2 (466)

Temel Dini Bilgiler-2 (466) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Temel Dini Bilgiler-2 (466) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!