Açık Lise

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5 (115) Sınav Soruları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5 (115) Sınav Soruları
1) Bir müminin vefat ettiğinde yapılması gerekenlerden hangisi dua mahiyetindedir?

Cevap : yakınlarına moral vermek

2) “Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.” bu hadis hangisini tavsiye etmektedir.

Cevap : Hakkı gözetmeye

3) Hz.Muhammed’in (sav) teşri görevine işaret eden ayet hangisidir?

Cevap : “peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar…”

4) Hayatın anlamı varoluş amacını kavrayan insanın hangisini yapması beklenmez ?

Cevap : rızkını temin etmek için çalışmaktan kaçınması

5) Mevlid tarzında yazılmış eserler Hz Muhammed (sav) ile ilgili hangisini konu edinir?

Cevap : doğumunu ve hayatından bazı kesitleri

6) Hangisi Hz Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüne delil oluşturur?

Cevap : teblig ile görevlendirilmesi

7) Hangisi insanlara karşı İhsan ile davranmaya örnek gösterilemez?

Cevap : samimiyetle ibadet etmek

8) Hangisi cenaze namazı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : yılda iki defa kılınır.

9) Hangisi sünnetin kısımlarından biri değildir?

Cevap : kavli

10) Hz. Muhammed (sav) için kullanılan ifadelerden hangisi” peygamberlerin sonuncusu” anlamına gelmektedir?

Cevap : Hatemü’n-nebiyyin

11) Hangi tutum ve davranış İhsan olarak değerlendirilmez?

Cevap : yerine getiremeyeceği bildiği halde söz vermek

12) “Bir müminin ,mümin kardeşi hastalandığında ziyarete gitmesi davetine icabet etmesi ve cenazesine katılması” gibi davranışlar hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Cevap : müminlerin birbirleri üzerindeki hakları

13) ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

Cevap : ” insan kendisinin başıboş bırakılacağını mi sanıyor? ( Kıyamet suresi ,36. ayet)

14) hangisi vefat eden kişinin cenazesinin teçhizi ile ilgili değildir?

Cevap : borçlarının ödenmesi

15) Hz .Muhammed’in (sav) fiziksel özelliklerini vasıflarını ve güzelliklerini anlatan eserlere ne ad verilmektedir?

Cevap : Hilye

16) Hangi ayette cihadın “İslam’ın yaşanması ve yücetilmesi için gösterilen çaba” anlamına değinilmiştir?

Cevap : ” kendilerine Savaş açan Müslümanlara ,zulme uğramalarına sebebiyle Cihat için izin verildi şüphe yok ki Allah’ın gücü onlara yardım etmeye yeter. (Hac suresi 39 ayet)

17) ahirete inanan kişiden seçeneklerdeki davranışlardan hangisi yapması beklenir?

Cevap : kendi davranışlarını sorgulaması

18) “bir kimsenin ölümünden sonra malını veya malından yararlanma hakkını bir kişiye ya da kuruma bağışlaması” anlamında kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Miras

19) insanların aklını kullanarak Allah’ın gösterdiği dosdoğru yolu benimsemesi hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : Hidayet

20) Hangisi insanlara karşı ihsan ile davranmaya örnek gösterilemez?

Cevap : Güzel söz söylemek

21) “Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.”
Bu hadis hangisini tavsiye etmektedir?

Cevap : Alçakgönüllü olmayı

22) “Mevlid” tarzında yazılmış eserler Hz.Muhammed (sav) ile ilgili hangisini konu edilir?

Cevap : Fiziksel özelliklerini ve vasıflarını

23) Ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

Cevap : “O birşeyi yaratmak istediği zaman ona ol der, her zaman oluverir.”

24) Hangisi cenaze namazı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : Yılda iki defa kılınır

25) Ahiretteki inanan kişiden seçeneklerdeki davranışların hangisini yapması beklenir?

Cevap : Kendi davranışlarını sorgulaması

26) İnsanların aklını kullanarak Allah’ın gösterdiği dosdoğru yolu benimsemesi hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : Tevekkül

27) Hangi ayette cihadın “İslam’ın yaşanması ve yüceltilmesi için gösterilen çaba” anlamına değinilmiştir?

Cevap : Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırıya sapanları sevmez.(Bakara suresi. 190.ayet)

28) Bir mümin vefat ettiğinde yapılması gerekenlerden hangisi dua mahiyetindedir?

Cevap : Ailesine yemek götürmek

29) Hangisi sünnetin kısımlarından biri değildir?

Cevap : Kavil

30) Hangi tutum ve davranış “ihsan” olarak değerlendirilemez?

Cevap : Yerine getirmeyeceğini bildiği halde söz vermek

31) Hz.Muhammed’in (sav) fiziksel özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini” anlatan eserlere ne ad verilir?

Cevap : Naat

32) Hz.Muhammed’in (sav) “teşri” görevini işaret eden ayet hangisidir?

Cevap : (Ey Muhammed) Elbetteki sen yüce bir Ahlak üzeresin. ( Katem suresi. 4.ayet )

33) Hz.Muhammed (sav) için kulllanılan ifadelerden hangisi “peygamberlerin sonuncusu” anlamına gelmektedir?

Cevap : Hatemu’n/nebiyyin

34) Hangisi Hz.Muhammed’in (sav) peygamberlik yönüne delil oluşturur?

Cevap : Tebliğ ile görevlendirilmesi

35) Hayatın anlamı ve varoluş amacını kavrayan insanın hangisini yapması beklenemez?

Cevap : Rızkını temin etmek için çalışmaktan kaçınması

36) “Bir müminin, mümin kardeşi hastalandığında ziyarete gitmesi, davetine icabet etmesi ve cenaze namazına katılması”gibi davranışlar hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Cevap : Müminler için farz-ı kifaye olan davranışlar

37) “O korku salan sesin ne olduğunu bilirmisin ? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlarda atılmış renkli yüne gibi olur.” Bu ayetlerde hangisi anlatılmaktadır?

Cevap : A’raf

38) “Bir kimsenin ölümünden sonra malını veya malından yararlanma hakkını bir kişiye ya da kuruma bağışlanması” anlamında kullanılan kavram hangisidir ?

Cevap : Miras

39) “İhlas” kavramının zıt anlamı hangisidir?

Cevap : Riya

40) “Allah; mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük
başarıdır.” (Tevbe suresi,72.ayet)
Bu ayetten hangisine ulaşılamaz?

Cevap : Allah’ın rızasını kazanmanın önemine

41) “De ki: Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıl devam ettirdiğini görün. Allah, daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir…” (Ankebüt suresi, 20.ayet)
Bu ayette hangisine işaret edilmektedir?

Cevap : Allah’ın varlığına ve birliğine

42) “Allah’a itaatsizlik etmekten sakınan, O’na karşı saygıda kusur etmeyen ve sorumluluk sahibi mümin” için kullanılan kavram hangisidir?

Cevap : Mücahit

43) Ayetlerden hangisi dünya hayatının bir imtihan olduğunu konu edinmektedir?

Cevap : Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz. (Bakara suresi, 154.ayet)

44) Hangisi ” Kütün-i Sitte” diye bilinen altı hadis kitabından birisidir?

Cevap : Müsned

45) Hz. Muhammed (sav) müsammahakar, merhametli bir insandı. Ön yargılı davranmaktan ve insanları incitmekten kaçınırdı.
Bu metin Hz. Muhammed’ in (sav) hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir?

Cevap : İnsanlara değer verdiği

46) “Cenazenin kefenlenmesi” hangi kavram ile ifade edilmektedir?

Cevap : Gasil

47) Hangi ayetin konusu Hz. Muhammed’in (sav) “teybin görevi” ile ilgilidir?

Cevap : ” seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de:” Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir…”( Yunus suresi 41.ayet)

48) Ebu Cehil, Hz. Muhammed’e (sav) hitaben “Biz seni yalanlamıyoruz, getirdiğini yalanlıyoruz” demişti. Buna göre Allah’ın ayetlerini inkar eden insanların Hz. Muhammed’e (sav) yalancı diyememeleri onun hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : Sabır ve sebat sahibi olması

49) Kur’an’da Hz. Muhammed’e (sav) itaat her zaman Allah’a itaatin peşinden zikredilmiş ve Allah’ı sevmenin Hz
uhammed’e (sav) tabi olmaktan geçtiği ifade edilmiştir. Bu durumu, verilen ayetlerden hangisi desteklemektedir?

Cevap : Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici…

50) Hangisi Hz. Muhammed’in (sav) hayatını ve tebliğ görevimi yerine getirmek için yaptığı mücadeleleri ayrıntılı bir şekilde anlatan eser türüdür?

Cevap : Siyer

51) “De ki: Ben de sadece sizin gibi bir beşerim; bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmiştir, doğruca O’na yönelin. O’ndan bağışlanma dileyin…” (Fussilet suresi, 6. Ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav) ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Allah’tan vahiy alan bir insan olduğu

52) Hangisi cihadın toplumsal yönü doğrudan ile ilgilidir?

Cevap : Allah’ın emir ve yasaklarına rivayet etmek

53) Hz. Peygamber anılınca ona salavat getirilmesi toplumda görülen sevgi, saygı ve bağlılığın en güzel ifadesidir. Hz. Peygamber’e duyulan bu sevgi onunla sınırlı olmayıp ailesinde karşı da duyulmuştur. Ona duyulan bu sevgiden dolayı onun ve ailesinin kullandığı eşyalar korunarak günümüze kadar gelmiş ve bugün ” Kutsal Emanetler” adı altında Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

Cevap : Örf ve adetleri benimseme

54) “Cenaze namazı kılındıktan sonra vefat eden kimsenin kabre taşınması” hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : Teçhiz

Hangisi insanın akıl ve irade sahibi olmasının sonucudur?

Cevap : Yaptıklarından sorumlu olması

55) ” Sura üflenir ve ardından Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki ve yerdeki herkes ölür. Sonra sura bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”( Zumer suresi, 68.ayet)
Bu ayet hangi meleğin görevine işaret etmektedir?

Cevap : İsrafil

56) ” İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.” ( Bakara suresi,2.ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap : Son kutsal kitap olduğu

57) ” Akıllı insan, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır.”
Bu hadise göre hangisi akıllı insanın sahip olması gereken özelliklerden biridir?

Cevap : Ahiret bilinci

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5 (115)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5 (115) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-5 (115) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!