AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

#1. Gerçek kişi tacir bir hukuki işlemi yaptığı sırada bu işlemin ticari işletmesi ile ilgili olmadığını karşı tarafa açıkça bildirmesi durumu hukuki olarak aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

Cevap : B) Bu hukuki işlem karşı tarafı bağlamaz

#2. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

Cevap : B) Kıymetli evrak hukuku

#3. Aşağıdakilerden hangisini de tacirin yaptığı hukuki işlem, halin icabı gereği ticari iş niteliğinde sayılamaz?

Cevap : A) Evlilik sözleşmesi

#4. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

Cevap : C) Kıymetli evrak hukuku

#5. Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

Cevap : A) Emtia senetleri


#6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ticari hüküm kavramının kapsamına dahil değildir?

Cevap : E) Ticari işletme ile ilgili olmak kaydıyla örf ve adet kuralları

#7. Ticari işletmenin bir bütün olarak devri sözleşmesi için hangi olasılıkta rekabet kurumundan izin alınması gereklidir?

Cevap : E) devrin ilgili piyasada rekabet düzenini bozacak nitelikte hakim durum yaratabilecek olması

#8. Asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ayrıma ilişkin hukukî vasidlandirma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) görev ayrımı

#9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ticari hükümlerin uygulanma alanına dahildir?

Cevap : D) Ticari işler

#10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için gerekli koşulları toplu olarak içermektedir?

Cevap : D) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve bu faaliyetin tamamen kendi adına yürütülmesi


#11. Evraksız kıymetli evrak kavramanın temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kıymetli evrakın içeriğinde yer alan bilgilerin muhakkak kağıt, deri, kumaş gibi maddi bir yüzey üzerinde değil, bu bilgilerin kayıtlı olarak saklanması ne mümkün kılan herhangi bir elektronik ortamda kaydedilmesi

#12. TTK da düzenlenmiş olan ticari iş, ticari hüküm, tacir gibi bazı temel kavramların ticari işletme kavramı ölçüt alınmak suretiyle düzenlenerek tanımlanmış olmasından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

Cevap : E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

#13. Ticaret hukuku ile iktisat biliminin, ekonomik etkinlikler alanındaki rolleri bakımından temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ticaret hukukunun rolü statik, iktisat biliminin rolü dinamiktir

#14. Aşağıdaki yetkilerden hangisi ticari mümessili temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

Cevap : A) Ticari işletmeye ait gayrimenkulleri devretmek ve ayni hak ile sınırlandırmak

#15. Aşağıdaki senet türlerinden hangisi türk hukukundaki kambiyo senetleri grubuna girmektedir?

Cevap : B) Poliçe


#16. Kıymetli evrak türlerinin kanunlarda yer alan sınırlı sayı ilkesine tabi olarak sınırlayıcı şekilde düzenlenmiş olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrakı düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı

#17. Bir yerde Asliye ticaret mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

Cevap : A) Geçici olarak Asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi

#18. Kıymetli evrakın içeriği hakkın parasal bir değerinin olması özelliğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) kıymetli evrakta ifade edilen hakkında mutlaka objektif olarak belirlenmesi mümkün olan parasal bir degerinin olması gerektiği

#19. Faiz alacağının anaparaya bağlı feri bir hak olmasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Asıl borç ödeme veya başka bir nedenle ortadan kalkarsa faiz alacağı da sona erer

#20. Kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumunda mahkemeye başvurarak İptal kararı alan senet hamili bu karara dayanarak hangi hak veya haklara sahip olur?

Cevap : E) Senedin vadesi gelmiş ise doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağın tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep etme haklarına sahip olur


#21. Kişisel durumları ya da yaptıkları işin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da bir başka kişinin yahut resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişinin hukuki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki veya cezai sorumluluğa maruz kalır

#22. Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borç kavramının tanımıdır?

Cevap : A) bir borcun birden Ziyade borçlusunun bulunduğu ve bu borçlardan her birinin borcun tamamından veya bir kısmından sorumlu oldukları durumdur

#23. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamına dahil değildir?

Cevap : D) Marka hukuku

#24. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa işleten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) tacir

#25. TTK sisteminde ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin objektif ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak olan kararnamede matematiksel kesin değerlerle belirlenmesi


#26. Kambiyo senetlerinin soyutluk özelliğinin anlamı aşağıdaki ifadelerin hangisinde açıklanmaktadır?

Cevap : B) Kambiyo senetlerinin geçerliliğinin düzenlemelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı

#27. Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi için istisna konulamaz?

Cevap : B) marka

#28. Yazılı olmayan ticari hükümler kavramından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

Cevap : C) Ticari örf ve adet kuralları

#29. Yargıtay'ın yerden veya yorumlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilip değiştirilemeyeceği sorunu hakkındaki görgü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilemeyeceği görüşündedir

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

1) Yazılı olmayan ticari hükümler kavramından aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

A) Tarafların hem ticari işletme Hem de tacir ile ilgili sesli kayda alınmış olan sözleşme hükümleri
B) Tarafların tacir ile ilgili sesli kayda alınmış olan kararları
C) Ticari örf ve adet kuralları
D) Ticari işlerle ilgili sözlü ses kayıtları
E) Tarafların ticari işletme ile ilgili sesli kayda alınmış olan sözleşme hükümleri

Cevap : C) Ticari örf ve adet kuralları

2) Bir yerde Asliye ticaret mahkemesi yoksa bu yerde ticari davalara hangi mahkeme bakar?

A) Geçici olarak Asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi
B) bu davaya en yakın şehirdeki Asliye ticaret mahkemesi
C) dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın Asliye Hukuk veya sulh hukuk mahkemeleri
D) dava konusu şeyin değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh hukuk mahkemeleri
E) mutlak olarak Asliye Hukuk mahkemeleri

Cevap : A) Geçici olarak Asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi

3) Aşağıdaki türlerden hangisi kıymetli evrakın içerdiği hakkın niteliği açısından yapılan sınıflandırma içerisinde yer almaktadır?

A) Emtia senetleri
B) hamiline yazılı senetler
C) illiyet( sebebe bağlı) kıymetli evrak türündeki senetler
D) emre yazılı senetler
E) nama yazılı senetler

Cevap : A) Emtia senetleri

4) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa işleten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acente
B) ticari temsilci
C) esnaf
D) komisyoncu
E) tacir

Cevap : E) tacir

5) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamına dahil değildir?

A) Borçlar hukuku
B) Patent hukuku
C) Rekabet hukuku
D) Marka hukuku
E) Sermaye piyasası hukuku

Cevap : D) Marka hukuku

6) Ticaret hukuku ile iktisat biliminin, ekonomik etkinlikler alanındaki rolleri bakımından temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret hukuku aktif iktisat bilimi ise pasif rol oynar
B) Ticaret hukuku pasif iktisat bilimi ise aktif rol oynar
C) Ticaret hukukunun rolü statik, iktisat biliminin rolü dinamiktir
D) Ticaret hukukunun değişen iktisat biliminin rolü ise sabittir
E) Ticaret hukukunun ekonomik etkinlikler alanına kamu kurumları aracılığı ile müdahale etmesidir

Cevap : C) Ticaret hukukunun rolü statik, iktisat biliminin rolü dinamiktir

7) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

A) Eşya hukuku
B) Gayrimenkul hukuku
C) Kıymetli evrak hukuku
D) Sosyal güvenlik hukuku
E) İş hukuku

Cevap : C) Kıymetli evrak hukuku

8) Gerçek kişi tacir bir hukuki işlemi yaptığı sırada bu işlemin ticari işletmesi ile ilgili olmadığını karşı tarafa açıkça bildirmesi durumu hukuki olarak aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?

A) Bu hukuki işlemden doğan borcun tabi olduğu zaman aşımı süresi kısalır
B) Bu hukuki işlem karşı tarafı bağlamaz
C) Karşı taraf bu işlemin sonucunda bir zarara uğrarsa tacirden bunun tazminini talep edemez
D) Bu hukuki işlem taciri bağlamaz
E) Gerçek kişi tacir ticari iş karinesinin aksini kanıtlamış olur

Cevap : B) Bu hukuki işlem karşı tarafı bağlamaz

9) Kambiyo senetlerinin soyutluk özelliğinin anlamı aşağıdaki ifadelerin hangisinde açıklanmaktadır?

A) Kambiyo senedi ile sorumluluk altına girmiş olan kişilerin hak ve yükümlülükleri bakımından birbirinden bağımsız oldukları
B) Kambiyo senetlerinin geçerliliğinin düzenlemelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı
C) Kambiyo senetlerinde keşideci ve senet ile sorumluluk altına girmiş olan kişilerin sorumluluklarının birbirine bağımlı olmadığı
D) Kambiyo senetlerinin evraksız olarak da düzenlenebileceği
E) Kambiyo senetlerini düzenleyen kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları şartının gerekli olmadığı, bu bağlamda kan büyü senedinin geçerliliğinin bu şartları bağımsız olduğu

Cevap : B) Kambiyo senetlerinin geçerliliğinin düzenlemelerine neden olan temel ilişkinin geçerliliğine bağımlı olmadığı

10) TTK da düzenlenmiş olan ticari iş, ticari hüküm, tacir gibi bazı temel kavramların ticari işletme kavramı ölçüt alınmak suretiyle düzenlenerek tanımlanmış olmasından aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) Ticari işletmenin ticaret hukuku alanındaki bütün hukuki işlemlere konu veya taraf olduğu
B) Ticari işletme kavramının ölçüt alınması suretiyle düzenlenmiş olan söz konusu kavramların ticari işletme kavramı ile çok benzer oldukları
C) Ticari işletme kavramının bu kavramlarla iç içe geçmiş olduğu veya örtüştüğü
D) Ticari işletme kavramının bu kavramlara bağımlı olduğu
E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

Cevap : E) Ticari işletme kavramının TTK sisteminin merkez kavramı olduğu

11) Kıymetli evrak niteliğindeki senedin ziyaa uğraması durumunda mahkemeye başvurarak İptal kararı alan senet hamili bu karara dayanarak hangi hak veya haklara sahip olur?

A) Hamil, senedin vadesi gelmiş olsun veya olmasın doğrudan doğruya İptal kararına dayanarak alacağı tahsil edebilir
B) hamil, vadesi gelmiş olsun veya olmasın İptal kararına dayanarak senet borçlusu sundan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep edebilir
C) Sonuç, senet hamilenin senedin ziya uğramasından kusuru olup olmamasına göre değişecektir. Eğer hamil kusurlu ise kıymetli evrakın ziyaİ sebebiyle menfi zararının tazminini, kusursuz ise müspet zararın tazminini talep edebilecektir.
D) senet hamili bu karara dayanarak yeni bir dava açabilir ve bu yeni dava da senedin ziyai sebebiyle uğradığı bütün zararlarının tazminini talep edebilir
E) Senedin vadesi gelmiş ise doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağın tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep etme haklarına sahip olur

Cevap : E) Senedin vadesi gelmiş ise doğrudan doğruya bu karara dayanarak alacağın tahsil etme, eğer senedin vadesi gelmemişse borçludan ziyaa uğrayan senedin tekrar düzenlenmesini talep etme haklarına sahip olur

12) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ticari hüküm kavramının kapsamına dahil değildir?

A) TTK dan başka kanunlarda yer almakla beraber ticari işletme ile ilgili olan hükümler
B) Tacir veya tacir yardımcıları ile ilgili örf ve adet kuralları
C) Ticari örf ve adet kuralları
D) TTK da yer alan bütün hükümler
E) Ticari işletme ile ilgili olmak kaydıyla örf ve adet kuralları

Cevap : E) Ticari işletme ile ilgili olmak kaydıyla örf ve adet kuralları

13) Aşağıdaki yetkilerden hangisi ticari mümessili temsil yetkisinin kapsamına dâhil değildir?

A) Ticari işletmeye ait gayrimenkulleri devretmek ve ayni hak ile sınırlandırmak
B) Tacirin ticari işletme ile ilgili sözleşme taslaklarını hazırlamak
C) Ticari işletmenin alacaklarını tahsil etmek veya borçlarını ödemek
D) Ticari işletme için gayrimenkul satın almak
E) Ticari işletmenin faaliyetinin gerektirdiği hammaddeleri taciri temsilleri satın almak

Cevap : A) Ticari işletmeye ait gayrimenkulleri devretmek ve ayni hak ile sınırlandırmak

14) Aşağıdaki kavramlardan hangisi ticari hükümlerin uygulanma alanına dahildir?

A) Taraflardan ikisi de tacir olan işler
B) Tacirin yaptığı ticari işletmesi ile ilgili olmayan bütün işler
C) Adi işler
D) Ticari işler
E) Taraflarından sadece birisi tacir olan işler

Cevap : D) Ticari işler

15) Evraksız kıymetli evrak kavramanın temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıymetli evrakın içeriğinde yer alan bilgilerin muhakkak kağıt, deri, kumaş gibi maddi bir yüzey üzerinde değil, bu bilgilerin kayıtlı olarak saklanması ne mümkün kılan herhangi bir elektronik ortamda kaydedilmesi
B) evraksız kıymetli evrakın ziya uğraması durumunda hakkın kesinlikle kaybolması ve iptalinin mümkün olmaması
C) evraksız kıymetli evrakın devredilmesinin mümkün olmayışı
D) evraksız kıymetli evrakın sadece alacak haklarını içermesi
E) kıymetli evrakın şekil koşullarının bu nitelikteki kıymet evrak üzerinde yer almayışı

Cevap : A) Kıymetli evrakın içeriğinde yer alan bilgilerin muhakkak kağıt, deri, kumaş gibi maddi bir yüzey üzerinde değil, bu bilgilerin kayıtlı olarak saklanması ne mümkün kılan herhangi bir elektronik ortamda kaydedilmesi

16) Kıymetli evrak türlerinin kanunlarda yer alan sınırlı sayı ilkesine tabi olarak sınırlayıcı şekilde düzenlenmiş olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taraflarım kanunlarda izin verilmesi kaydıyla kıymetli evrak düzenleyebilecek ekleri
B) Bir kişinin ticari faaliyeti sürecinde bir gül ticari ilişkilerinde düzenleyebileceği kıymetli evrak sayısının kanunlarla belirlenmiş olduğu ve bu kişinin bu sayıdan daha fazla kıymetli evrak düzenleyemeyeceği
C) Kıymetli evrakın şekil koşullarından kanunlarda tek tek sayılmış olması, şekil koşullarının bu sayılanlardan eksik veya fazla olamayacağı
D) Bir kişinin hayatı boyunca ticari ilişkilerinde düzenleyebileceği kıymetli evrak sayısının kanunlarla belirlenmiş olduğu ve bu kişinin bu sayıdan daha fazla kıymetli evrak düzenleyemeyeceği
E) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrakı düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı

Cevap : E) Ticari yaşamda kullanılması mümkün olan kıymetli evrak türlerinin ilgili kanunlarla sınırlı olarak belirlenmiş olduğu, ticari yaşamda bu türlerin dışında bir türde kıymetli evrakı düzenlenmesinin ve kullanılmasının mümkün olmadığı

17) Aşağıdaki senet türlerinden hangisi türk hukukundaki kambiyo senetleri grubuna girmektedir?

A) Adi senetler
B) Poliçe
C) Nama yazılı senetler
D) Emre yazılı ödeme vaatleri
E) Emre yazılı havaleler

Cevap : B) Poliçe

18) Aşağıdakilerden hangisini de tacirin yaptığı hukuki işlem, halin icabı gereği ticari iş niteliğinde sayılamaz?

A) Evlilik sözleşmesi
B) Kuyumcudan aldığı takılarla ilişkin alım satım sözleşmesi
C) Bir ressam ile yaptığı eser sözleşmesi
D) Otomobil alımı veya satım sözleşmesi
E) Bir inşaat mühendisi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Cevap : A) Evlilik sözleşmesi

19) Kişisel durumları ya da yaptıkları işin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da bir başka kişinin yahut resmi bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişinin hukuki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki veya cezai sorumluluğa maruz kalır
B) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve sadece bu davranışının gerektirdiği cezai sorumluluğa maruz kalır
C) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve sadece bu davranışının gerektirdiği hukuki sorumluluğa maruz kalır
D) Bu kişi tacir gibi sorumlu olur
E) Bu kişi tacir olarak kabul edilmez ve bu davranışının gerektirdiği hem hukuki hem de cezai sorumluluğa maruz kalır

Cevap : A) Bu kişi tacir sayılır ve bu davranışının gerektirdiği hukuki veya cezai sorumluluğa maruz kalır

20) Faiz alacağının anaparaya bağlı feri bir hak olmasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asıl borç ödeme veya başka bir nedenle ortadan kalkarsa faiz alacağı da sona erer
B) Asıl borç talep edilebilir hale geldiğinde faizde talep edilebilir
C) Faiz borcunun ödenmesi asıl borcu da sona erdirir
D) Asıl borcun varlığı faizin varlığına bağlıdır
E) Asıl borca ait bütün savunmalar faiz borcu bakımından da ileri sürülebilir

Cevap : A) Asıl borç ödeme veya başka bir nedenle ortadan kalkarsa faiz alacağı da sona erer

21) Yargıtay’ın yerden veya yorumlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilip değiştirilemeyeceği sorunu hakkındaki görgü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilebileceği görüşündedir.
B) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki hukuk kurallarının aksine örf ve adet kurallari ile bu örf ve adet kurallarının 5 yıldan daha uzun bir süre uygulanmış olmaları koşuluyla değiştirilebileceği görüşündedir
C) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki hukuk kurallarının aksine örf ve adet kuralları ile bu örf ve adet kurallarının en az 10 yıl uygulanmış olmaları koşuluyla değiştirilebileceği görüşündedir
D) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilemeyeceği görüşündedir
E) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki hukuk kurallarının aksine örf veya adet kuralları ile bu örf ve adet kurallarının en az 5 yıl uygulanmış olmaları koşuluyla değiştirilebileceği görüşündedir

Cevap : D) Yedek veya tamamlayıcı nitelikteki kanun hükümlerinin aksine örf veya adet kuralları ile değiştirilemeyeceği görüşündedir

22) Ticari işletmenin devri sözleşmesinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi için istisna konulamaz?

A) ticari işletmenin alacak tutarı
B) marka
C) diğer fikri mülkiyet hakları
D) ticaret unvanı
E) sürekli olarak işletme faaliyetine özgülenen malvarlığı unsurları

Cevap : B) marka

23) Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borç kavramının tanımıdır?

A) bir borcun birden Ziyade borçlusunun bulunduğu ve bu borçlardan her birinin borcun tamamından veya bir kısmından sorumlu oldukları durumdur
B) bir borcun birden fazla borçlusunun ve bu borçluların borçtan sadece eşit oranda sorumlu oldukları durumdur
C) müşterek borçluların borcu hep birlikte ve aynı anda ödemelerini gerektiren bir durumdur
D) bir borcun sadece bir borçlusunun olup borclunun mirasçılarınin bu borçtan sorumlu oldukları durumdur
E) müşterek borçluların her birinin borcun bir miktarindan ayrı ayrı sorumlu oldukları durumdur

Cevap : A) bir borcun birden Ziyade borçlusunun bulunduğu ve bu borçlardan her birinin borcun tamamından veya bir kısmından sorumlu oldukları durumdur

24) Ticari işletmenin bir bütün olarak devri sözleşmesi için hangi olasılıkta rekabet kurumundan izin alınması gereklidir?

A) devrin siyasi açıdan bazı grupları rahatsız edecek olması
B) devirden başka ticari işletmelerin memnun kalmaması
C) devir işleminin siyasi sorun yaratması
D) devrin müşteriler üzerinde olumsuz etki yaratacak olması
E) devrin ilgili piyasada rekabet düzenini bozacak nitelikte hakim durum yaratabilecek olması

Cevap : E) devrin ilgili piyasada rekabet düzenini bozacak nitelikte hakim durum yaratabilecek olması

25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için gerekli koşulları toplu olarak içermektedir?

A) bir ticari işletmenin var olması, faaliyette bulunması ve bu faaliyetin kısmen dahi olsa kendi adına yürütülmesi
B) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve belirli bir dönemle sınırlı olarak işletilmesi
C) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve kısmen dahi olsa küçük veya kısıtlı adına işletilmesi
D) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve bu faaliyetin tamamen kendi adına yürütülmesi
E) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve bu faaliyetin Bir küçük veya kısıtlı adına kanuni temsilci sıfatıyla yürütülmesi

Cevap : D) bir ticari işletmenin var olması faaliyette bulunması ve bu faaliyetin tamamen kendi adına yürütülmesi

26) Asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemeleri arasındaki ayrıma ilişkin hukukî vasidlandirma aşağıdakilerden hangisidir?

A) görev ayrımı
B) yetki ayrımı
C) hem yetki hem de görev ayrımı
D) yargı usulüne ilişkin bir eylem
E) maddi içeriğe ilişkin ayrım

Cevap : A) görev ayrımı

27) TTK sisteminde ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin objektif ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak olan kararnamede matematiksel kesin değerlerle belirlenmesi
B) esnaf faaliyetinin sadece maddi değeri düşük olan emtiayi kapsaması
C) esnaf işletmesi in faaliyetinin sermayeden daha ziyade emeğe dayanması
D) esnaf faaliyetinin daima gerçek kişiler tarafından yürütülmesi
E) esnaf faaliyetinin ticari işletme faaliyetlerinden daha basit bir organizasyonu gerektirmesi

Cevap : A) bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak olan kararnamede matematiksel kesin değerlerle belirlenmesi

28) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ticaret hukuku kapsamında yer almaktadır?

A) Eşya hukuku
B) Kıymetli evrak hukuku
C) Gayrimenkul hukuku
D) İş hukuku
E) Sosyal güvenlik hukuku

Cevap : B) Kıymetli evrak hukuku

29) Kıymetli evrakın içeriği hakkın parasal bir değerinin olması özelliğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) kıymetli evraka konu olan hakkın senet üzerinde rakamlar ile ifade edilmesine dair dekor şartının gerçekleştirilmesine yönelik bir özellik olup kıymetli evrakın el degistirme ( tedavül ) kabiliyetine sahip olduğu
B) kiymetli evraka mutlaka parasal değerden ibaret olan alacak haklarının konu olabileceği bunun dışında kıymetli evraka başka hiçbir hakkın konu olamayacağı
C) kıymetli evrakra ifade edilen hakkın baskalarina devredilmesi mümkün olan haklardan olması gerektiği
D) kıymetli evrakta ifade edilen hakkında mutlaka objektif olarak belirlenmesi mümkün olan parasal bir degerinin olması gerektiği
E) kıymetli evrakta ifade edilen hakka değeri kişiye göre subjektif olarak değişebilen hakların da konu olabilecegi

Cevap : D) kıymetli evrakta ifade edilen hakkında mutlaka objektif olarak belirlenmesi mümkün olan parasal bir degerinin olması gerektiği

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

adalet

Ticaret Hukuku 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!