BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

#1. Birinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının temel amacını işaretleyiniz.

Cevap : Vatandaşların çalışamadıkları dönemde ekonomik güvenliklerinin sağlanması

#2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki risklerden değildir?

Cevap : Beklenen gelir kaybı

#3. Sosyal güvenlik hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Hayat sigortaları

#4. Vergi yasalarına göre, verginin hesaplanabilmesi için vergi matrahına uygulanan oran ve ölçülere ne ad verilir?

Cevap : Vergi tarifesi

#5. Tam mükellef gerçek kişiler en geç hangi ayda gelir vergisi beyannamesi verirler?

Cevap : Bir sonraki yıl Mart ayında

#6. Aşağıdakilerden hangisi kayıt dışı istihdamı teşvik eden uygulamalardan değildir?

Cevap : Sosyal sigortalarda emeklilik yaşının yüksek oluşu nedeniyle özel emekliliğin tercih edilmesi

#7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki riskler arasında yer almaktadır?

Cevap : Hastalık

#8. Verginin doğal afetler veya tahsil imkansızlığı gibi çeşitli nedenlerle kayıtlardan çıkartılmasına ne ad verilir?

Cevap : Terkin

#9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kurumlarından değildir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu

#10. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları tüm işlemler nedeniyle nakden veya hesaben aldıkları paralardan hangi vergi alınır?

Cevap : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

#11. Repo geliri gibi gelirlerde vergilendirilecek matrah tespit edilirken enflasyondan arındırılmak amacıyla kullanılan orana ne ad verilir?

Cevap : İndirim oranı

#12. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. madde kapsamında vergi tevkifatına tabi değildir?

Cevap : Emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar

#13. 01.02.2007 tarihinde Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşı olmayan bir kişi, 27.06.2007 tarihinde Türkiye'den ayrılmış ve bu süre içinde Türkiye'de menkul sermaye iradı elde etmiştir. Elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : Dar Mükellefiyet

#14. Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun vergi kanunlarınca vergi dışında bırakılmasına ne denir?

Cevap : Vergi istisnası

#15. Tam mükellefler için stopaj oranı en düşük yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerinden elde edilen kazançlar

#16. Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi sebebiyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesine ne ad verilir?

Cevap : Vergi Ziyaı

#17. Nakdi sermayenin doğrudan veya belirli bir menkul kıymete bağlanarak üçüncü kişilerin kullanımına sunulmasından kaynaklanan gelire ne ad verilmektedir?

Cevap : Menkul sermaye iradı

#18. Hangi gruptaki çalışanlar İşsizlik sigortasından faydalanabilir?

Cevap : Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

#19. Aşağıdakilerden hangisi dünyada ve ülkemizde yaşanan ortak sosyal güvenlik sorunudur?

Cevap : Aktüeryal dengenin bozulması

#20. Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsus belgeye ne ad verilir?

Cevap : Yıllık Beyanname

#21. Sosyal güvenlikte tüm dünyada benimsenen yenilikçi yaklaşım hangisidir?

Cevap : Tek kademeli sistemlerden çok kademeli sistemlere geçiş

#22. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerine hangi oranda stopaj uygulanır?

Cevap : Stopaj uygulanmaz.

#23. İşsizlik sigortası ödeneği azami ne kadar süre ile verilir?

Cevap : 300 gün

#24. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının sona ermesi sonucunu yaratan işlemlerden değildir?

Cevap : İşletmenin kapatılması

#25. Ücretin safi değeri bulunurken aşağıdakilerden hangisi indirim konusu yapılabilir?

Cevap : Birikim primi alınan hayat sigortası poliçeleri için ücretli tarafından ödenen primlerin kanunen belirtilen kısmı

#26. Aşağıdakilerden hangisi mesleki emeklilik programları için doğrudur?

Cevap : Fonlama veya dağıtım sistemi ile çalışır.

#27. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Gelir Vergisi'nin konusunu oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : Kurum Kazançları

#28. Verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine karşı muhatap olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Vergi sorumlusu

#29. Hangisi sosyal güvenlikte zorunlu sigortalardan değildir?

Cevap : Zorunlu trafik sigortası

#30. Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemine ne denilmektedir?

Cevap : Verginin tebliği

#31. Hangisi sosyal sigortaların niteliklerindendir?

Cevap : Fayda ve katkı oranı çalışanın rızası dışında değiştirilebilir.

#32. B tipi menkul kıymet yatırım fonlarının portföy kazançları üzerinden hangi oranda stopaj yapılır?

#33. Sosyal Güvenlik Kurumu hangi tür sosyal güvenlik rejiminin örneğidir?

Cevap : Primli (Katılmalı) sosyal güvenlik rejimi

#34. Tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar için aşağıdaki menkul kıymet gelirlerinden hangisi veya hangileri stopaja tabidir? I)Özel sektör tahvili faiz geliri, II)Repo geliri, III)Mevduat faizleri

Cevap : I, II ve III

#35. Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar üzerinden tespit eden idari muameledir?

Cevap : Tarh

#36. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik tanımında yer almaz?

Cevap : Muhtaç bireylere yardım programları içermez.

#37. Bir hayat sigorta poliçesi sahibi, 07.10.2001 tarihinden önce satın aldığı poliçeyi 5. yılında sona erdirmesi durumunda stopaj oranı ne kadardır?

Cevap : Stopaja tabi değildir.

#38. Hangisi sosyal sigortaların niteliklerinden değildir?

Cevap : Kârlılık amacı güder.

#39. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım sisteminin genel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Bireylerinin ödediği primlerin, bireysel fon hesaplarında toplanması

#40. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynaklarından değildir?

Cevap : Kredi gelirleri

#41. Ferdi kaza kapsamında bulunan sigortalının kaza sonucu ölümü halinde kanuni mirasçılarına yapılacak tazminat ödemesinin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : Vergilendirilmez.

#42. Kurumlar vergisine tabi kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilenler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dar mükellef

#43. B tipi menkul kıymet yatırım fonu alım satım kazancı sağlayan bir yatırımcının ödeyeceği stopaj oranı nedir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel amaçları arasında yer almaz?

Cevap : Ekonomik gelişmeyi sağlamak

#45. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunun Geçiçi 67. maddesinde yer alan oranları her bir kazanç ve irat türü ile bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15'e kadar artırmaya yetkilidir?

Cevap : Cumhurbaşkanı

#46. Kurumların yönetim kurulu üyeleri ve başkanına verilen kâr payları hangi tür gelirden sayılır?

Cevap : Menkul sermaye iradı

#47. Prime esas ücret tavanı neyi ifade eder?

Cevap : Primin hesaplanması için baz alınan azami ücret tutarı

#48. Bir hesap dönemi içinde, serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark ne olarak adlandırılır?

Cevap : Serbest Meslek Kazancı

#49. Dağıtım modelinin iyi işlemesi hangi dengenin iyi kurulmuş olmasına bağlıdır?

Cevap : Aktif / Pasif Dengesi

#50. Vergi mevzuatına göre bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar kurumlar vergisine tabi olan kişilere ne ad verilir?

Cevap : Tüzel kişiliği haiz şirket

#51. Hangisi ülkemizde sosyal sigortaların gelirini azaltıcı uygulamalardan biri değildir?

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesi

#52. Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği anda tahakkuk ettirilemeyen vergiler ne olarak adlandırılır?

Cevap : Dolaysız Vergi

#53. İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanır?

Cevap : Günlük, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ı. (Aylık brüt asgari ücretin % 80’inini geçmemek kaydıyla)

#54. Vergi kanunlarına göre vergi yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

Cevap : Vergi Mükellefi

#55. Kişinin ya da kişi gruplarının vergi yasaları ile herhangi bir tür vergiden kısmen ya da tamamen sorumlu tutulmaması nasıl adlandırılır?

Cevap : Muafiyet

#56. Kurumlar vergisine tabi olan ve matematik karşılıkları kurum kazancından indirebilen şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sigorta şirketleri

#57. Vergi yasalarına göre verginin üzerinden alındığı, doğrudan ya da dolaylı olarak vergi kaynağını oluşturan iktisadi unsura ne denir?

Cevap : Vergi konusu

#58. Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, kurumlar vergisi beyannamelerini hangi ayda verirler?

Cevap : Nisan

#59. Aşağıdakilerden hangisi sosyal riskler arasında yer almaz?

Cevap : Sistematik riskler

#60. Kişilerin Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden Türkiye’de vergiye tabi tutulmalarına ne ad verilir?

Cevap : Tam yükümlülük

#61. Sosyal güvenliğin finansmanında geleneksel yaklaşım hangisidir?

Cevap : Dağıtım yöntemi

#62. (X) anonim şirketi iştiraki olduğu (Z) anonim şirketinden 1.000 TL kâr payı almış, (Z) şirketinin ortağı- hissedarı olan Bay Ahmet de 500 TL temettü almıştır. (X) anonim şirketi ve Bay Ahmet'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

Cevap : İştirak kazancı-kâr payı

#63. Sosyal sigortaların temel ilkeleri arasında yer alan Dayanışma İlkesi neyi amaçlar?

Cevap : Çok prim ödeyenlerin herkese sağlanan eşit hizmet nedeniyle az prim ödeyenlere destek olması

#64. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerden hangi oranda stopaj kesilir?

Cevap : Yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

#65. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kaynağı olarak ‘Genel Tebliğ’ in üzerinde bir hukuki kuvvete sahiptir?

Cevap : Kanun

#66. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortalar kapsamında yer almaz?

Cevap : Ferdi Kaza sigortası

#67. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemimizin sorunlarından değildir?

Cevap : Geç yaşta emeklilik ve yüksek prim ödeme gün sayısı

#68. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretlinin ödediği şahıs sigorta primlerinin vergi matrahında indirime konu edilebilmesi için gerekli şartlardan değildir?

Cevap : Sigortanın kredi kullanımı sırasında krediye bağlı olarak yapılmış olması

#69. Tevkifat matrahı hazırlanırken dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış satış bedeli arasındak fark hangi para cinsi üzerinden hesaplanır?

Cevap : TL

#70. İŞKUR'un açık yazılışı nedir?

Cevap : Türkiye İş Kurumu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Sınav Soruları ve Cevapları
Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

Bes Sınav Soruları ve Cevapları
Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki riskler arasında yer almaktadır?

a) Hastalık

b) Yangın

c) Hırsızlık

d) Deprem

Cevap : Hastalık

2) Aşağıdakilerden hangisi dünyada ve ülkemizde yaşanan ortak sosyal güvenlik sorunudur?

a) Kayıt dışı ekonomi

b) Aktüeryal dengenin bozulması

c) Uzun vadeli verimsiz politikalar uygulanması

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Aktüeryal dengenin bozulması

3) Hangisi ülkemizde sosyal sigortaların gelirini azaltıcı uygulamalardan biri değildir?

a) Prim tahsilat oranının düşüklüğü

b) Gecikme cezalarına uygulanan aflar

c) Prime esas kazanç sınırlarının düşüklüğü

d) Emeklilik yaşının yükseltilmesi

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesi

4) Birinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının temel amacını işaretleyiniz.

a) Bütün çalışanların tasarruflarına yön vermek

b) İşveren sorumluluğunun devlet tarafından paylaşılması

c) Vatandaşların çalışamadıkları dönemde ekonomik güvenliklerinin sağlanması

d) Devletin vatandaşlarından vergi almasının bir başka yöntemi

Cevap : Vatandaşların çalışamadıkları dönemde ekonomik güvenliklerinin sağlanması

5) Sosyal sigortaların temel ilkeleri arasında yer alan Dayanışma İlkesi neyi amaçlar?

a) Bireylerin sosyal haklarını korumayı ve geliştirmeyi

b) Katılımın zorunlu olması nedeniyle sigortalıların sayısının artırılmasını

c) Çok prim ödeyenlerin herkese sağlanan eşit hizmet nedeniyle az prim ödeyenlere destek olması

d) Sosyal sigorta hizmetlerinin kanunla çizilmiş sınırlarının olması

Cevap : Çok prim ödeyenlerin herkese sağlanan eşit hizmet nedeniyle az prim ödeyenlere destek olması

6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynaklarından değildir?

a) Gayrimenkul gelirleri

b) Kredi gelirleri

c) Ceza ve faiz gelirleri

d) Prim gelirleri

Cevap : Kredi gelirleri

7) Aşağıdakilerden hangisi kayıt dışı istihdamı teşvik eden uygulamalardan değildir?

a) Genç yaşta emeklilik ve genç emeklilerin emek piyasasında kalmaya devam etmesi

b) Sosyal sigorta prim yükünün fazla oluşu

c) Sosyal sigortalarda emeklilik yaşının yüksek oluşu nedeniyle özel emekliliğin tercih edilmesi

d) Sosyal sigorta sisteminde denetim eksikliği

Cevap : Sosyal sigortalarda emeklilik yaşının yüksek oluşu nedeniyle özel emekliliğin tercih edilmesi

8) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım sisteminin genel özelliklerinden biri değildir?

a) Katılımın zorunlu olması

b) Bireylerinin ödediği primlerin, bireysel fon hesaplarında toplanması

c) Kamu sosyal güvenlik mekanizmaları tarafından kullanılıyor olması

d) Maaş esaslı veya prim esaslı emeklilik programları ile çalışması

Cevap : Bireylerinin ödediği primlerin, bireysel fon hesaplarında toplanması

9) Dağıtım modelinin iyi işlemesi hangi dengenin iyi kurulmuş olmasına bağlıdır?

a) Dayanışma Dengesi

b) Risk Getiri Dengesi

c) Aktif / Pasif Dengesi

d) Primlere Katılım Dengesi

Cevap : Aktif / Pasif Dengesi

10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin temel amaçları arasında yer almaz?

a) Sosyal sigortalar oluşturmak

b) Sosyal yardımlar sunmak

c) Sosyal hizmetler oluşturmak

d) Ekonomik gelişmeyi sağlamak

Cevap : Ekonomik gelişmeyi sağlamak

11) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemimizin sorunlarından değildir?

a) Yüksek finansman açığı ve bunun yatırım ve büyümeyi dışlayıcı etkisi

b) Geç yaşta emeklilik ve yüksek prim ödeme gün sayısı

c) Politik müdahaleler, borçlanma ve af yasaları

d) Düşük ücret beyanı ve düşük prim tahsilatı

Cevap : Geç yaşta emeklilik ve yüksek prim ödeme gün sayısı

12) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kapsamındaki risklerden değildir?

a) Yaşlılık

b) Hastalık

c) İşsizlik

d) Beklenen gelir kaybı

Cevap : Beklenen gelir kaybı

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

 

13) Sosyal güvenlikte tüm dünyada benimsenen yenilikçi yaklaşım hangisidir?

a) Tek kademeli sistemlerden çok kademeli sistemlere geçiş

b) Prim tavan ve oranlarının yükseltilmesi

c) Özelleştirme

d) Pasif politikalardan aktif politikalara geçiş

Cevap : Tek kademeli sistemlerden çok kademeli sistemlere geçiş

14) Sosyal güvenlik hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hayat sigortaları

b) Maluliyet ve emeklilik sigortası

c) Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler

d) Sosyal sigortalar

Cevap : Hayat sigortaları

15) Sosyal Güvenlik Kurumu hangi tür sosyal güvenlik rejiminin örneğidir?

a) Maktu yardımlara dayalı sosyal güvenlik rejimi

b) Primli (Katılmalı) sosyal güvenlik rejimi

c) Primsiz (Katılmasız) sosyal güvenlik rejimi

d) Maktu yardımlarla kazançlara göre katılmalı sistem

Cevap : Primli (Katılmalı) sosyal güvenlik rejimi

16) Aşağıdakilerden hangisi mesleki emeklilik programları için doğrudur?

a) Enflasyona karşı güvence altındadır.

b) Fonlama veya dağıtım sistemi ile çalışır.

c) Sadece kamu sosyal sigortaları kapsamında sunulur.

d) Devlet güvencesi altındadır.

Cevap : Fonlama veya dağıtım sistemi ile çalışır.

17) Hangi gruptaki çalışanlar İşsizlik sigortasından faydalanabilir?

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre geçici personel statüsünde çalıştırılanlar

c) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar

Cevap : Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

18) Sosyal güvenliğin finansmanında geleneksel yaklaşım hangisidir?

a) Dağıtım yöntemi

b) Fonlama yöntemi

c) İşveren katılımı

d) Devlet katılımı

Cevap : Dağıtım yöntemi

19) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortalar kapsamında yer almaz?

a) Hastalık sigortası

b) Malullük sigortası

c) Ferdi Kaza sigortası

d) Meslek Hastalıkları sigortası

Cevap : Ferdi Kaza sigortası

20) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kurumlarından değildir?

a) Çocuk Esirgeme Kurumu

b) Özürlüler İdaresi

c) Aile Araştırma Kurumu

d) Sosyal Güvenlik Kurumu

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu

21) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik tanımında yer almaz?

a) Bir toplumda yaşayan bireyler arasında ayrım gözetmez.

b) Bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bugünlerini ve yarınlarını garanti altına alır.

c) Muhtaç bireylere yardım programları içermez.

d) Devlet tarafından uygulanan sosyal politikalar ile sağlanır.

Cevap : Muhtaç bireylere yardım programları içermez.

22) İşsizlik sigortası ödeneği azami ne kadar süre ile verilir?

a) 180 gün

b) 240 gün

c) 300 gün

d) 480 gün

Cevap : 300 gün

23) Aşağıdakilerden hangisi sosyal riskler arasında yer almaz?

a) Sistematik riskler

b) Mesleki riskler

c) Fizyolojik riskler

d) Sosyo-ekonomik riskler

Cevap : Sistematik riskler

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

 

24) Hangisi sosyal güvenlikte zorunlu sigortalardan değildir?

a) Analık sigortası

b) Maluliyet sigortası

c) Zorunlu trafik sigortası

d) Ölüm sigortası

Cevap : Zorunlu trafik sigortası

25) Hangisi sosyal sigortaların niteliklerinden değildir?

a) Çalışan herkes için zorunludur.

b) Kamu hukukunda düzenlenmiştir.

c) Kârlılık amacı güder.

d) Nesiller arası dayanışma içerir.

Cevap : Kârlılık amacı güder.

26) Hangisi sosyal sigortaların niteliklerindendir?

a) Ekonomik riskleri de kapsar.

b) Sadece prim ödeyenlere hizmet verir.

c) Riskleri değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra kabul veya reddebilir.

d) Fayda ve katkı oranı çalışanın rızası dışında değiştirilebilir.

Cevap : Fayda ve katkı oranı çalışanın rızası dışında değiştirilebilir.

27) Prime esas ücret tavanı neyi ifade eder?

a) Primin hesaplanmasında baz alınacak aylık brüt ücret tutarı

b) Primin hesaplanmasında baz alınacak on iki aylık ücret tutarı

c) Primin hesaplanması için baz alınan azami ücret tutarı

d) Primin hesaplanması için baz alınan en yüksek devlet memuru maaşı

Cevap : Primin hesaplanması için baz alınan azami ücret tutarı

28) İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanır?

a) Günlük, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ı. (Aylık brüt asgari ücretin % 80’inini geçmemek kaydıyla)

b) Kişinin ücretine, çalışma süresine bağlı olarak giderek artan oranlar uygulanır.

c) Aylık asgari ücretin netini geçmemek şartıyla kişinin son dört aylık maaşının ortalamasının %50’si

d) Kişiye emekliliğinde ödenecek maaş, işsizlik ödeneği olarak bağlanır.

Cevap : Günlük, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ı. (Aylık brüt asgari ücretin % 80’inini geçmemek kaydıyla)

29) İŞKUR’un açık yazılışı nedir?

a) İşçi Sigortaları Kurumu

b) İş ve İşçi Bulma Kurumu

c) Türkiye İş Kurumu

d) İşveren Sigortaları Kurumu

Cevap : Türkiye İş Kurumu

30) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunun Geçiçi 67. maddesinde yer alan oranları her bir kazanç ve irat türü ile bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artırmaya yetkilidir?

a) Ticaret Bakanlığı

b) Bakanlar Kurulu

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı

d) Cumhurbaşkanı

Cevap : Cumhurbaşkanı

31) 01.02.2007 tarihinde Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaşı olmayan bir kişi, 27.06.2007 tarihinde Türkiye’den ayrılmış ve bu süre içinde Türkiye’de menkul sermaye iradı elde etmiştir. Elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a) Muafiyet

b) İstisna

c) Dar Mükellefiyet

d) Tam Mükellefiyet

Cevap : Dar Mükellefiyet

32) Bir hesap dönemi içinde, serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden, bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark ne olarak adlandırılır?

a) Ücret

b) İndirime konu tutar

c) Tahakkuk

d) Serbest Meslek Kazancı

Cevap : Serbest Meslek Kazancı

33) (X) anonim şirketi iştiraki olduğu (Z) anonim şirketinden 1.000 TL kâr payı almış, (Z) şirketinin ortağı- hissedarı olan Bay Ahmet de 500 TL temettü almıştır. (X) anonim şirketi ve Bay Ahmet’in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı-kâr payı

b) Kâr payı-kâr payı

c) Kâr payı-kâr kazancı

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : İştirak kazancı-kâr payı

34) Kurumlar vergisine tabi kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilenler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tam mükellef

b) Dar mükellef

c) Kısmi mükellef

d) Seçeneklerin hiçbiri

Cevap : Dar mükellef

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

 

35) Muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsus belgeye ne ad verilir?

a) Muhtasar Beyanname

b) Münferit Beyanname

c) Matrah Cetveli

d) Yıllık Beyanname

Cevap : Yıllık Beyanname

36) Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerine hangi oranda stopaj uygulanır?

a) 10%

b) 1%

c) 15%

d) Stopaj uygulanmaz.

Cevap : Stopaj uygulanmaz.

37) Ferdi kaza kapsamında bulunan sigortalının kaza sonucu ölümü halinde kanuni mirasçılarına yapılacak tazminat ödemesinin Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ile ilgili hangisi doğrudur?

a) İvazsız iktisap olarak gelir vergisine tabidir.

b) Veraset ve intikal vergisine tabidir.

c) Vergilendirilmez.

d) Önce ivazsız iktisap olarak vergiye tabi tutulur, kalan tutar üzerinden veraset ve intikal vergisi alınır.

Cevap : Vergilendirilmez.

38) Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi sebebiyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesine ne ad verilir?

a) Vergi Ziyaı

b) Muafiyet

c) İstisna

d) Verginin Tarhı

Cevap : Vergi Ziyaı

39) Tevkifat matrahı hazırlanırken dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış satış bedeli arasındak fark hangi para cinsi üzerinden hesaplanır?

a) Kendi değeriyle

b) Belirlenen Endeks

c) TL

d) USD

Cevap : TL

40) Tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar için aşağıdaki menkul kıymet gelirlerinden hangisi veya hangileri stopaja tabidir? I)Özel sektör tahvili faiz geliri, II)Repo geliri, III)Mevduat faizleri

a) I

b) I ve II

c) II ve III

d) I, II ve III

Cevap : I, II ve III

41) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar üzerinden tespit eden idari muameledir?

a) Terkin

b) Tahakkuk

c) Tahsil

d) Tarh

Cevap : Tarh

42) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücretlinin ödediği şahıs sigorta primlerinin vergi matrahında indirime konu edilebilmesi için gerekli şartlardan değildir?

a) Sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması

b) İndirim konusu yapılacak prim toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini aşmaması

c) İndirim konusu yapılacak prim toplamının yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması

d) Sigortanın kredi kullanımı sırasında krediye bağlı olarak yapılmış olması

Cevap : Sigortanın kredi kullanımı sırasında krediye bağlı olarak yapılmış olması

43) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemine ne denilmektedir?

a) İhtar

b) Verginin tebliği

c) Verginin tahakkuku

d) Vergi alacağı

Cevap : Verginin tebliği

44) Nakdi sermayenin doğrudan veya belirli bir menkul kıymete bağlanarak üçüncü kişilerin kullanımına sunulmasından kaynaklanan gelire ne ad verilmektedir?

a) Kurum kazancı

b) İstisna kazancı

c) Menkul sermaye iradı

d) Gayrımenkul kazancı

Cevap : Menkul sermaye iradı

45) Bir hayat sigorta poliçesi sahibi, 07.10.2001 tarihinden önce satın aldığı poliçeyi 5. yılında sona erdirmesi durumunda stopaj oranı ne kadardır?

a) 5%

b) 10%

c) 15%

d) Stopaja tabi değildir.

Cevap : Stopaja tabi değildir.

46) Banka, banker ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları tüm işlemler nedeniyle nakden veya hesaben aldıkları paralardan hangi vergi alınır?

a) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

b) Katma Değer Vergisi

c) Gelir Vergisi

d) Kurumlar Vergisi

Cevap : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

 

47) Kişilerin Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri gelirin tamamı üzerinden Türkiye’de vergiye tabi tutulmalarına ne ad verilir?

a) Tam yükümlülük

b) Vergi yükümlülüğü

c) Vergi sorumlusu

d) Dar yükümlülük

Cevap : Tam yükümlülük

48) Repo geliri gibi gelirlerde vergilendirilecek matrah tespit edilirken enflasyondan arındırılmak amacıyla kullanılan orana ne ad verilir?

a) İndirim oranı

b) Eleme oranı

c) Enflasyon oranı

d) Arındırma oranı

Cevap : İndirim oranı

49) Kişinin ya da kişi gruplarının vergi yasaları ile herhangi bir tür vergiden kısmen ya da tamamen sorumlu tutulmaması nasıl adlandırılır?

a) Mükellef

b) İstisna

c) Matrah

d) Muafiyet

Cevap : Muafiyet

50) Vergi yasalarına göre verginin üzerinden alındığı, doğrudan ya da dolaylı olarak vergi kaynağını oluşturan iktisadi unsura ne denir?

a) Matrah

b) Tahakkuk

c) Vergi konusu

d) Vergi tarifesi

Cevap : Vergi konusu

51) Vergi mevzuatına göre bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar kurumlar vergisine tabi olan kişilere ne ad verilir?

a) Gerçek kişi

b) Memur

c) İşçi

d) Tüzel kişiliği haiz şirket

Cevap : Tüzel kişiliği haiz şirket

52) Kurumlar vergisine tabi olan ve matematik karşılıkları kurum kazancından indirebilen şirketler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sigorta şirketleri

b) Portföy yönetim şirketleri

c) Bankalar

d) Leasing şirketleri

Cevap : Sigorta şirketleri

53) Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun vergi kanunlarınca vergi dışında bırakılmasına ne denir?

a) Vergi muafiyeti

b) Vergi istisnası

c) Vergi tarhı

d) Vergi tahakkuku

Cevap : Vergi istisnası

54) Verginin doğal afetler veya tahsil imkansızlığı gibi çeşitli nedenlerle kayıtlardan çıkartılmasına ne ad verilir?

a) Terkin

b) Muafiyet

c) İstisna

d) Tahakkuk

Cevap : Terkin

55) Vergi yasalarına göre, verginin hesaplanabilmesi için vergi matrahına uygulanan oran ve ölçülere ne ad verilir?

a) Vergi

b) Matrah

c) Vergi tarifesi

d) Tahakkuk

Cevap : Vergi tarifesi

56) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kaynağı olarak ‘Genel Tebliğ’ in üzerinde bir hukuki kuvvete sahiptir?

a) Özelgeler

b) Genelgeler

c) Genel Yazılar

d) Kanun

Cevap : Kanun

57) B tipi menkul kıymet yatırım fonu alım satım kazancı sağlayan bir yatırımcının ödeyeceği stopaj oranı nedir?

a) 0%

b) 10%

c) 15%

d) 20%

Cevap : 10%

58) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. madde kapsamında vergi tevkifatına tabi değildir?

a) Repo gelirleri

b) Emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar

c) Mevduat faizi gelirleri

d) Hisse senedi alım satım kazançları

Cevap : Emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 5

 

59) Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği anda tahakkuk ettirilemeyen vergiler ne olarak adlandırılır?

a) Veraset ve İntikal Vergisi

b) Dolaylı Vergi

c) Motorlu Taşıtlar Vergisi

d) Dolaysız Vergi

Cevap : Dolaysız Vergi

60) Aşağıda belirtilenlerden hangisi Gelir Vergisi’nin konusunu oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

a) Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirleri

b) Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları

c) Kurum Kazançları

d) Ticari ve Zirai Kazançlar

Cevap : Kurum Kazançları

61) B tipi menkul kıymet yatırım fonlarının portföy kazançları üzerinden hangi oranda stopaj yapılır?

a) 0%

b) 15%

c) 3%

d) 10%

Cevap : 0%

62) Verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine karşı muhatap olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi mükellefi

b) Vergi sorumlusu

c) Vergi mutemedi

d) Vergi tahsildarı

Cevap : Vergi sorumlusu

63) Kurumların yönetim kurulu üyeleri ve başkanına verilen kâr payları hangi tür gelirden sayılır?

a) Ticari kazanç

b) Zirai kazanç

c) Menkul sermaye iradı

d) Serbest meslek geliri

Cevap : Menkul sermaye iradı

64) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, kurumlar vergisi beyannamelerini hangi ayda verirler?

a) Şubat

b) Ocak

c) Mayıs

d) Nisan

Cevap : Nisan

65) Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının sona ermesi sonucunu yaratan işlemlerden değildir?

a) Tahsil

b) Zamanaşımı

c) Terkin veya af

d) İşletmenin kapatılması

Cevap : İşletmenin kapatılması

66) Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerden hangi oranda stopaj kesilir?

a) Yapılan ödemelerin %10’u vergiden istisna edilmiştir, bakiye %90 ise %10 stopaja tabidir.

b) Yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

c) Yapılan ödemelerin %75’i vergiden istisna edilmiştir, bakiye %25 ise %5 stopaja tabidir.

d) Yapılan ödemelerin %25’i vergiden istisna edilmiştir, bakiye %75 ise %5 stopaja tabidir.

Cevap : Yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

67) Vergi kanunlarına göre vergi yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

a) Vergi Temsilcisi

b) Vergi Borçlusu

c) Vergi Mükellefi

d) Vergi Sorumlusu

Cevap : Vergi Mükellefi

68) Tam mükellefler için stopaj oranı en düşük yatırım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 yıldan kısa vadeli mevduat faizi gelirleri

b) Repo gelirleri

c) Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerinden elde edilen kazançlar

d) 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve hazine bonolarından sağlanan gelirler

Cevap : Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri dışındaki hisse senetlerinden elde edilen kazançlar

a)

69) Ücretin safi değeri bulunurken aşağıdakilerden hangisi indirim konusu yapılabilir?

b) Kıdem tazminatları

c) Birikim primi alınan hayat sigortası poliçeleri için ücretli tarafından ödenen primlerin kanunen belirtilen kısmı

d) Nafakalar

e) Demirbaş olarak verilen giyim eşyası

Cevap : Birikim primi alınan hayat sigortası poliçeleri için ücretli tarafından ödenen primlerin kanunen belirtilen kısmı

70) Tam mükellef gerçek kişiler en geç hangi ayda gelir vergisi beyannamesi verirler?

a) Bir sonraki yıl Mart ayında

b) İçinde bulunulan yıl Aralık ayında

c) Bir sonraki yıl Ocak ayında

d) Bir sonraki yıl Nisan ayında

Cevap : Bir sonraki yıl Mart ayında

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Emeklilik Gözetim Merkezi 

error: Content is protected !!