BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

Bes Sınav Soruları

#1. Hangisi dağıtım esaslı sosyal sigortalarda yapılan, sistemi rehabilite edici parametrik düzenlemelerden değildir?

Cevap : Hesapların tam fonlu hale getirilmesi

#2. Aşağıdakilerden hangisi saklayıcının görevlerindendir?

Cevap : Fon portföyünün Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü

#3. Fon Kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap : 3 kişi

#4. Emeklilik yatırım fonlarını kimler satın alabilir?

Cevap : Emeklilik sözleşmesi katılımcıları

#5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de primsiz sosyal güvenlik uygulamalarından biri değildir?

Cevap : Amele Birliği

#6. Ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin malvarlığında eksilmeye neden olan tehlikeye ne ad verilir?

Cevap : Sosyal risk

#7. A ülkesinde tarımda çalışanların katılabildiği belirli fayda esaslı bir mesleki emeklilik fonunun yöneticisi yıl sonu hesaplarını kontrol ettiğinde sistemin varlıklarının yükümlülüklerinin üzerinde olduğunu görmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesine ihtiyaç duyulabilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi devlet katkısı hesabında dikkate alınır?

Cevap : Ek katkı payı ödemeleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi dünyada uygulanan sosyal güvenlik sistemlerinden birisi değildir?

Cevap : Toplama sistemi

#10. Ordu Yardımlaşma Kurumu emeklilik programı yapısı itibariyle sosyal güvenlik basamakları içinde hangi basamakta değerlendirilebilir?

Cevap : İkinci basamak mesleki emeklilik fonu

#11. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için en az ne kadar süre prim ödemiş olmak gerekmektedir?

Cevap : 600 gün

#12. Birinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının temel özelliğini işaretleyiniz.

Cevap : Dağıtım Modeli esaslıdır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin birinci basamağının avantajlarından birisidir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#14. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesi

#15. Katılımcı isterse emekli olmadan önce sistemden çıkabilir mi?

Cevap : Evet, katılımcı ne zaman isterse sistemden çıkabilir.

#16. İlgilinin katkısı olmadan devlet bütçesinden veya gönüllü özel kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla yerine getirilen sosyal güvenlik hizmetlerine ne ad verilir?

Cevap : Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler

#17. Sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi, dağıtım modelinde hangi ilişkiyi sağlıklı kılmaktadır?

Cevap : Gelirler-Giderler

#18. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman krizinden çıkması için alınan tedbirler genelde hangi sonucu doğurmaktadır?

Cevap : Çalışanlar ve emeklilerin katlanmak durumunda oldukları yükler daha da ağırlaşmaktadır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kamu sosyal güvenlik sistemi zorunlu, bireysel emeklilik sistemi gönüllü katılıma dayanır.

#20. Dağıtım modelinde bozulan finansal dengeyi tekrar kazandırmayı amaçlayan rehabilitasyon tedbirleri arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Sistemin kapsadığı risklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi

#21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikte sosyo-ekonomik riskler kapsamında sınıflandırılmaktadır?

Cevap : İşsizlik

#22. Katılımcı kimleri lehdar olarak seçebilir?

Cevap : Katılımcı lehdar veya lehdarlarını kendisi belirler ve sözleşmeye yazdırır. Lehdarın belirlenmemesi halinde katılımcının kanuni varisleri hak sahibidir.

#23. Dağıtım modelinde ödenen primlerin miktarı artarsa aşağıdaki sonuçlardan hangisinin gerçekleşme olasılığı artar?

Cevap : Emekli aylıklarında artış yapılabilir.

#24. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza hallerine ne ad verilir?

Cevap : Meslek hastalığı

#25. Hangisi ülkemizde sosyal sigortaların giderlerini artırıcı uygulamalardan biri değildir?

Cevap : Kayıtdışı istihdamın fazla oluşu

#26. Portföy yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen portföy yönetim şirketi

#27. Aktarım hakkı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Emeklilik sözleşmesindeki birikimin bir bölümü ya da tamamı aktarıma konu edilebilir.

#28. Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olan Sosyal Sigorta Modeli’nin finansmanı nasıl yapılmaktadır?

Cevap : Prim gelirleri aracılığı ile

#29. Para piyasası fonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermeye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

#30. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyen, gelecekte karşılaşması olası risklerin ekonomik sonuçlarını gidermek için önlem alan ve yaşamına güvenle devam eden kimseye ne denir?

Cevap : Sosyal sigortalı

#31. Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu türü değildir?

Cevap : A Tipi fon

#32. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman modeli arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Sağlık Esaslı Emeklilik Programları

#33. Sigortalayan kurum tarafından, hak sahibine yapılacak ödemelerin önceden belirlenen bir formüle göre hesaplanacağı yolunda bir garanti sağlayan sisteme ne ad verilir?

Cevap : Tanımlanmış fayda

#34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Emeklilik şirketleri pay sahipleri hiçbir şekilde pay devri yapamazlar.

#35. Hangisi ülkemizde sosyal güvenlik açıklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

Cevap : Cari açık oranları artar

#36. Emeklilik sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?

Cevap : Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte

#37. Muhtaç vatandaşların bir kısım ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanması sosyal güvenliğin hangi fonksiyonu ile açıklanabilir?

Cevap : Sosyal yardım

#38. Ücret garanti fonunun finansman kaynağı,......... İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : İşsizlik sigortası fonu işveren payıdır.

#39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Emeklilik sözleşmesi katılımcı tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile veya matbu halde gönderilir.

#40. II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda batılı ülkelerde doğum oranları bir süre ciddi şekilde yüksek seyretmiştir. Hangisi bu ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde alınması gerekecek tedbirlerden biri olamaz?

Cevap : Yeni sosyal sigorta kuruluşlarının oluşturulması

#41. Emeklilik yatırım fon portföyü başlangıçta nasıl oluşturulur?

Cevap : Fonu kuran şirket tarafından tahsis edilen avans ile

#42. Dağıtım modelini finansal krize sürükleyen evrensel faktörler arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Portföy yöneticilerinin kötü performans göstermeleri

#43. Emeklilik şirketi hisse senetleri ne tür olmalıdır?

Cevap : Nama yazılı

#44. Emeklilik yatırım fonunun birim pay değeri nasıl hesaplanır?

Cevap : Fon net varlık değerinin, dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

#45. Emeklilik planı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Cevap : Portföy değeri

#46. Gelirleri ne olursa olsun, ülkede yaşayan herkesin, bazı sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan, primli ve/veya primsiz rejimlerin kullanılması suretiyle etkilenmemelerini amaçlayan sisteme ne ad verilir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Sistemi

#47. Emeklilik yatırım fonları ne kadar süre için kurulurlar?

Cevap : Süresiz

#48. Reel gelirin yeniden paylaştırılması esasına göre işleyen sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dağıtım sistemi

#49. Emeklilik şirketlerinin kazançları nasıl vergilendirilir?

Cevap : Vergilemede özel bir durumları olmayıp diğer şirketler gibi vergilendirilirler.

#50. A ülkesinde aktif pasif oranı 1970'te 2,1 iken 2003 yılında 3,1'e çıkmıştır. Buradan hangi sonuca varılamaz?

Cevap : Ülke gelişmiş ülkeler kategorisindedir.

#51. Aşağıdakilerden hangisi mesleki emeklilik programlarının dezavantajlarından birisi değildir?

Cevap : Demografik değişimlere dirençli olması

#52. Emeklilik şirketlerinde yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap : 5

#53. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya ne ad verilir?

Cevap : İş kazası

#54. Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının özellikleri arasındadır?

Cevap : İşyeri bazlı emeklilik kurumlarıdır.

#55. Hangisi dünya sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan sorunların nedenlerinden değildir?

Cevap : İstihdamın artması

#56. Düzensiz ödemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

#57. Bir işverene tabi olarak tehlikeli, yıpratıcı vb. bazı alanlarda çalışan sigortalıların çalışılan işin güçlüğü göz önüne alınarak işlerinde geçen toplam çalışma sürelerine eklenen sürelere ne ad verilir?

Cevap : Fiili hizmet süresi zammı

#58. Emeklilik yatırım fonları kazançları hangi vergiden istisnadır?

Cevap : Kurumlar Vergisi

#59. Ücret garanti fonu kapsamında işçilere yapılan ücret ödemeleri son kaç ayı kapsamaktadır?

Cevap : 3

#60. Sosyal güvenliğin yerine getirmeye çalıştığı görevler arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

Cevap : Çalışanlara gelir yardımında bulunur.

#61. Belirli bir dönem içeriside toplanan gelirlerin, aynı dönem içindeki harcamalarda kullanılması esasına dayanan sosyal güvenlik finansman modeline ne ad verilmektedir?

Cevap : Dağıtım Modeli

#62. Aktif çalışma döneminde elde edilen ücretin düzeyine bağlı olarak hesaplanan emeklilik aylığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ücretle orantılı aylık

#63. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu işveren tarafından imzalanır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

Bes Soruları

1) Aktarım hakkı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Aktarımla düzenlenen bir sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için şirkette en az 1 yıl kalması gerekmektedir.

b) Aktarımla düzenlenenler hariç, bir sözleşme kapsamındaki birikimin ve devlet katkısı hesabındaki tutarların aktarıma konu olabilmesi için yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirkette kalması gerekmektedir.

c) Emeklilik sözleşmesindeki birikimin bir bölümü ya da tamamı aktarıma konu edilebilir.

d) Aktarım talebi, ilgisine göre katılımcı, sponsor veya işveren tarafından yapılabilir.

Cevap :Emeklilik sözleşmesindeki birikimin bir bölümü ya da tamamı aktarıma konu edilebilir.

2 ) Emeklilik şirketlerinde yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşur?

a) 3

b) 5

c) 10

d) 4

Cevap : 5

3 ) Düzensiz ödemeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

b) Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme statüsünün başladığı tarihi müteakip on iş günü içerisinde bilgi verilir.

c) Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara yapılacak bilgilendirme, katılımcının sadece tanımlı posta adresine yapılmalıdır.

d) Düzensiz ödeme statüsünden çikmak için, düzensiz ödemede kalinan her ay için ödeme tarihindeki brüt asgari ücretin aylik tutarinin %8,5 i kadar ödeme yapilmalidir.

Cevap : Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

4 ) Aşağıdakilerden hangisi devlet katkısı hesabında dikkate alınır?

a) Ek fayda kapsamında yapılan ödemeler

b) Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar

c) Ek katkı payı ödemeleri

d) İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar

Cevap : Ek katkı payı ödemeleri

5 ) Emeklilik yatırım fonları kazançları hangi vergiden istisnadır?

a) Kurumlar Vergisi

b) Gelir Vergisi

c) Özel İşlem Vergisi

d) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Cevap : Kurumlar Vergisi

6 ) Katılımcı isterse emekli olmadan önce sistemden çıkabilir mi?

a) Evet, katılımcı ne zaman isterse sistemden çıkabilir.

b) Hayır, 10 yıl süre ile katkı payı ödemiş olması gerekmektedir.

c) Hayır, katılımcının 56 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıl sistemde kalması gerekmektedir.

d) Hayır, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunması gerekmektedir.

Cevap : Evet, katılımcı ne zaman isterse sistemden çıkabilir.

7 ) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonu türü değildir?

a) Katılım fonu

b) Borçlanma araçları fonu

c) Kıymetli madenler fonu

d) A Tipi fon

Cevap : A Tipi fon

8 ) Emeklilik yatırım fon portföyü başlangıçta nasıl oluşturulur?

a) Katılımcılardan gelen katkılarla

b) Hazine ve Maliye Bakanlığının açtığı krediyle

c) Fonu kuran şirket tarafından tahsis edilen avans ile

d) Portföy yönetim şirketi tarafından tahsis edilen avans ile

Cevap : Fonu kuran şirket tarafından tahsis edilen avans ile

İlgili Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

9 ) Emeklilik yatırım fonunun birim pay değeri nasıl hesaplanır?

a) Fon varlıkları toplamının, toplam pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

b) Fon net varlık değerinin, dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

c) Bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin, önceki pay değerine eklenmesi suretiyle elde edilir.

d) Fon net varlık değerinin, toplam pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Cevap : Fon net varlık değerinin, dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

10 ) Emeklilik şirketlerinin kazançları nasıl vergilendirilir?

a) Kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

b) Kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

c) Vergilemede özel bir durumları olmayıp diğer şirketler gibi vergilendirilirler.

d) Beş yıl süreyle kazançları kurumlar vergisinden muaftır, gelir vergisi stopajı öderler.

Cevap : Vergilemede özel bir durumları olmayıp diğer şirketler gibi vergilendirilirler.

11 ) Emeklilik yatırım fonları ne kadar süre için kurulurlar?

a) 15 yıl

b) 20 yıl

c) Süresiz

d) 25 yıl

Cevap : Süresiz

12 ) Para piyasası fonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık verilerek belirlendiği fonlardır.

b) Portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre, vadesine en fazla 3 ay kalmış likiditesi yüksek para ve sermeye piyasası araçlarından oluşan ve bunlardan elde edilecek sermaye kazancına ağırlık veren fondur.

c) Fon portföyünün tamamını vadesine 3 ay veya daha az kalmış ve likiditesi yüksek varlıklardan oluşturmak amacıyla kurulan fonlardır.

d) Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermeye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

Cevap : Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermeye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

13 ) Aşağıdakilerden hangisi saklayıcının görevlerindendir?

a) Fon portföyünün Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü

b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması

c) Kamuoyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması

d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması

Cevap : Fon portföyünün Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetilmesinin kontrolü

14 ) Emeklilik planı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

a) Fon toplam gider kesintisi

b) Giriş aidatı

c) Yönetim gider kesintisi

d) Portföy değeri

Cevap : Portföy değeri

15 ) Emeklilik şirketi hisse senetleri ne tür olmalıdır?

a) Hamiline yazılı

b) Nama yazılı

c) Adi hisse senedi

d) İmtiyazlı hisse senedi

Cevap : Nama yazılı

16 ) Emeklilik yatırım fonlarını kimler satın alabilir?

a) Herkes

b) Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz herkes

c) Emeklilik sözleşmesi katılımcıları

d) Yıllık gelir sigortası yapanlar

Cevap : Emeklilik sözleşmesi katılımcıları

17 ) Emeklilik sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?

a) Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 30. günde

b) Teklif formunun imzalandığı tarihte

c) Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte

d) Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 10. günde

Cevap : Emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

18 ) Portföy yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye Piyasası Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış, emeklilik şirketlerinin fon yönetimi bölümü çalışanları

b) Sermaye Piyasası Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen portföy yönetim şirketi

c) Sermaye Piyasası Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış, Takasbank çalışanları

d) Emeklilik şirketlerinin onayı ile Borsa İstanbul çalışanları

Cevap : Sermaye Piyasası Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen portföy yönetim şirketi

19 ) Katılımcı kimleri lehdar olarak seçebilir?

a) Sigorta olmadığından lehdar seçimi yoktur. Katılımcının vefatı halinde birikimleri emeklilik şirketine kalır.

b) Katılımcının patronu otomatik olarak lehdar olur.

c) Katılımcının eşi lehdar olarak alınır.

d) Katılımcı lehdar veya lehdarlarını kendisi belirler ve sözleşmeye yazdırır. Lehdarın belirlenmemesi halinde katılımcının kanuni varisleri hak sahibidir.

Cevap : Katılımcı lehdar veya lehdarlarını kendisi belirler ve sözleşmeye yazdırır. Lehdarın belirlenmemesi halinde katılımcının kanuni varisleri hak sahibidir.

20 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Cayma halinde yatırım gelirleri diğer sözleşmeler dağıtılır.

b) Emeklilik sözleşmesi katılımcı tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile veya matbu halde gönderilir.

c) Yürürlüğe giren bir sözleşmeden caymak mümkün değildir.

d) Cayma talebi, mutlaka yazılı yapılmalıdır.

Cevap : Emeklilik sözleşmesi katılımcı tercihi doğrultusunda kalıcı veri saklayıcısı ile veya matbu halde gönderilir.

21 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu işveren tarafından imzalanır.

b) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu işveren tarafından, giriş bilgi formu katılımcı tarafından imzalanır.

c) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu katılımcı, giriş bilgi formu işveren tarafından imzalanır.

d) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu katılımcı tarafından imzalanır.

Cevap : İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu işveren tarafından imzalanır.

22 ) Fon Kurulu en az kaç kişiden oluşur?

a) 2 kişi

b) 4 kişi

c) 2 üye, 2 denetçi toplam 4 kişi

d) 3 kişi

Cevap : 3 kişi

23 ) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Emeklilik şirketi, bir başka emeklilik şirketi ile birleşebilir.

b) Emeklilik şirketi, bir başka emeklilik şirketine devrolabilir.

c) Emeklilik şirketi, ana sözleşmesinde değişiklik talebinde bulunabilir.

d) Emeklilik şirketleri pay sahipleri hiçbir şekilde pay devri yapamazlar.

Cevap : Emeklilik şirketleri pay sahipleri hiçbir şekilde pay devri yapamazlar.

24 ) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kamu sosyal güvenlik sistemi zorunlu, bireysel emeklilik sistemi gönüllü katılıma dayanır.

b) Kamu sosyal güvenlik sisteminde geçirilmiş olan süre, ödenen primler ve kazanılan haklar bireysel emeklilik sistemine devredilebilir.

c) Bireysel emeklilik sistemi, kamu sosyal güvenlik sisteminin üyelerine sunmuş olduğu hastanelerden yararlanma, ilaç bedellerinin ödenmesi gibi sağlık hizmetleri vermektedir.

d) Kamu sosyal güvenlik sistemi yerine bireysel emeklilik hesaplarına katkı payı ödenebilir.

Cevap : Kamu sosyal güvenlik sistemi zorunlu, bireysel emeklilik sistemi gönüllü katılıma dayanır.

25 ) A ülkesinde tarımda çalışanların katılabildiği belirli fayda esaslı bir mesleki emeklilik fonunun yöneticisi yıl sonu hesaplarını kontrol ettiğinde sistemin varlıklarının yükümlülüklerinin üzerinde olduğunu görmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Fonun portföy yöneticileri başarılıdır.

b) Yıl sonunda yüksek prim miktarı elde edilmiştir.

c) Emeklilik yaşının yükseltilmesine ihtiyaç duyulabilir.

d) Prim ödeme süresinin azaltılması gerekebilir.

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesine ihtiyaç duyulabilir.

26 ) II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda batılı ülkelerde doğum oranları bir süre ciddi şekilde yüksek seyretmiştir. Hangisi bu ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde alınması gerekecek tedbirlerden biri olamaz?

a) Prim tutarlarının artırılması

b) Emeklilik yaşının artırılması

c) Emeklilik maaşlarında indirim yapılması

d) Yeni sosyal sigorta kuruluşlarının oluşturulması

Cevap : Yeni sosyal sigorta kuruluşlarının oluşturulması

27 ) Gelirleri ne olursa olsun, ülkede yaşayan herkesin, bazı sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan, primli ve/veya primsiz rejimlerin kullanılması suretiyle etkilenmemelerini amaçlayan sisteme ne ad verilir?

a) Sosyal Güvenlik Sistemi

b) Bireysel Emeklilik Sistemi

c) Hayat sigortası sistemi

d) Özel Sağlık Sigortası Sistemi

Cevap : Sosyal Güvenlik Sistemi

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

27 Bir işverene tabi olarak tehlikeli, yıpratıcı vb. bazı alanlarda çalışan sigortalıların çalışılan işin güçlüğü göz önüne alınarak işlerinde geçen toplam çalışma sürelerine eklenen sürelere ne ad verilir?

a) Fiili hizmet süresi zammı

b) İstisnai emeklilik haddi

c) Erken emeklilik uygulaması

d) Yaş haddinden emeklilik

Cevap : Fiili hizmet süresi zammı

28 ) Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza hallerine ne ad verilir?

a) İş kazası

b) Meslek hastalığı

c) Sakatlık

d) Sigorta

Cevap : Meslek hastalığı

29 ) Ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin malvarlığında eksilmeye neden olan tehlikeye ne ad verilir?

a) Kaza riski

b) Doğal afet riski

c) Sosyal risk

d) Soygun riski

Cevap : Sosyal risk

30 ) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyen, gelecekte karşılaşması olası risklerin ekonomik sonuçlarını gidermek için önlem alan ve yaşamına güvenle devam eden kimseye ne denir?

a) Sosyal sigortalı

b) Sosyal emekli

c) Munzam sandık emeklisi

d) Bireysel emeklilik katılımcısı

Cevap : Sosyal sigortalı

31 ) Belirli bir dönem içeriside toplanan gelirlerin, aynı dönem içindeki harcamalarda kullanılması esasına dayanan sosyal güvenlik finansman modeline ne ad verilmektedir?

a) Dağıtım Modeli

b) Toplama Modeli

c) Fonlama Modeli

d) Sosyal Yardım Modeli

Cevap : Dağıtım Modeli

32 ) Sigortalayan kurum tarafından, hak sahibine yapılacak ödemelerin önceden belirlenen bir formüle göre hesaplanacağı yolunda bir garanti sağlayan sisteme ne ad verilir?

a) Tanımlanmış fayda

b) Kısmi fonlama

c) Tanımlanmış katkı

d) Tam fonlama

Cevap : Tanımlanmış fayda

33 ) Muhtaç vatandaşların bir kısım ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanması sosyal güvenliğin hangi fonksiyonu ile açıklanabilir?

a) Sosyal hizmet

b) Sosyal yardım

c) Sosyal sigorta

d) Sosyal birlik

Cevap : Sosyal yardım

34 ) İlgilinin katkısı olmadan devlet bütçesinden veya gönüllü özel kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla yerine getirilen sosyal güvenlik hizmetlerine ne ad verilir?

a) Sosyal sigortalar

b) Sosyal katkılar

c) Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler

d) Sivil toplum hizmetleri

Cevap : Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler

35 ) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya ne ad verilir?

a) Meslek hastalığı

b) İş kazası

c) Maluliyet

d) Sürekli işgöremez

Cevap : İş kazası

36 ) Dağıtım modelinde bozulan finansal dengeyi tekrar kazandırmayı amaçlayan rehabilitasyon tedbirleri arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

a) Ayrıcalıklı uygulamaların kaldırılması

b) Sistemin kapsadığı risklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi

c) Erken ve malulen emekli olma koşullarının zorlaştırılması

d) Ücretlerden kesilen primlerin artırılması

Cevap : Sistemin kapsadığı risklerin artırılması ve çeşitlendirilmesi

37 ) Ordu Yardımlaşma Kurumu emeklilik programı yapısı itibariyle sosyal güvenlik basamakları içinde hangi basamakta değerlendirilebilir?

a) Birinci basamak kamu emeklilik uygulaması

b) İkinci basamak mesleki emeklilik fonu

c) Üçüncü basamak özel emeklilik fonu

d) Üçüncü basamak hayat sigortası sistemi

Cevap : İkinci basamak mesleki emeklilik fonu

38 ) Aktif çalışma döneminde elde edilen ücretin düzeyine bağlı olarak hesaplanan emeklilik aylığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırılan primlere bağlı aylık

b) Ücretle orantılı aylık

c) Maktu aylık

d) Asgari gelir aylığı

Cevap : Ücretle orantılı aylık

İlgili Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

39 ) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman krizinden çıkması için alınan tedbirler genelde hangi sonucu doğurmaktadır?

a) Çalışanlar ve emeklilerin katlanmak durumunda oldukları yükler daha da ağırlaşmaktadır.

b) Sistem derhal krizden çıkmaktadır.

c) Prim tahsilat oranları derhal artmakta, emeklilere hemen ek imkanlar yaratılmaktadır

d) Alınan tedbirlerin hiçbir ülkede başarılı olduğu görülmemiştir.

Cevap : Çalışanlar ve emeklilerin katlanmak durumunda oldukları yükler daha da ağırlaşmaktadır.

40 ) Ücret garanti fonunun finansman kaynağı,……… İlgili boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisinin gelmesi uygundur?

a) SGK İşçi payıdır.

b) Tasarrufu teşvik fonu kesintisidir.

c) Kıdem tazminatı fonudur.

d) İşsizlik sigortası fonu işveren payıdır.

Cevap : İşsizlik sigortası fonu işveren payıdır.

41) Hangisi dağıtım esaslı sosyal sigortalarda yapılan, sistemi rehabilite edici parametrik düzenlemelerden değildir?

a) Emeklilik yaşının artırılması

b) Emekli maaşlarının azaltılması

c) Prim ödeme süresinin artırılması

d) Hesapların tam fonlu hale getirilmesi

Cevap : Hesapların tam fonlu hale getirilmesi

42) Dağıtım modelinde ödenen primlerin miktarı artarsa aşağıdaki sonuçlardan hangisinin gerçekleşme olasılığı artar?

a) Emekli aylıklarında indirim yapılabilir.

b) Emekli aylıklarında artış yapılabilir.

c) Sağlanan hizmet ve yardımların miktarı azaltılabilir.

d) Kapsanan riskler daraltılabilir.

Cevap : Emekli aylıklarında artış yapılabilir.

43) Reel gelirin yeniden paylaştırılması esasına göre işleyen sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dağıtım sistemi

b) Meslek grupları temelinde örgütlenmiş sosyal güvenlik sistemi

c) Bireysel tasarruf hesaplarına dayalı sosyal güvenlik sistemi

d) Toplama sistemi

Cevap : Dağıtım sistemi

44) A ülkesinde aktif pasif oranı 1970’te 2,1 iken 2003 yılında 3,1’e çıkmıştır. Buradan hangi sonuca varılamaz?

a) Ülkenin nüfus artış hızı yükselmiştir.

b) Ülke gelişmiş ülkeler kategorisindedir.

c) Ülkede sosyal sigortaların aktüeryal dengesinde düzelme olmuştur.

d) Emeklilerin durumlarında bir miktar iyileşme sağlanabilir.

Cevap : Ülke gelişmiş ülkeler kategorisindedir.

45) Dağıtım modelini finansal krize sürükleyen evrensel faktörler arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

a) Demografik yapıdaki değişikliler

b) Aktueryal dengeyi bozan uygulamalar

c) Portföy yöneticilerinin kötü performans göstermeleri

d) Sağlık hizmetlerinin maliyetindeki artışlar

Cevap : Portföy yöneticilerinin kötü performans göstermeleri

46) Aşağıdakilerden hangisi ikinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının özellikleri arasındadır?

a) İşyeri bazlı emeklilik kurumlarıdır.

b) Dağıtım esaslıdır, fonlama esası seçilemez.

c) Devlet mutlaka katkıda bulunur.

d) Maaş düzeyinin emeklilik aylığıyla ilgisi yoktur.

Cevap : İşyeri bazlı emeklilik kurumlarıdır.

47) Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olan Sosyal Sigorta Modeli’nin finansmanı nasıl yapılmaktadır?

a) Prim gelirleri aracılığı ile

b) Vergi gelirleri aracılığı ile

c) Bireysel tasarruflar ile

d) Devlet yardımı ile

Cevap : Prim gelirleri aracılığı ile

48) Hangisi ülkemizde sosyal güvenlik açıklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

a) Kamu borçlanma gereği artar

b) Enflasyonu artırıcı yönde baskı yapar

c) Sürdürülebilir büyüme hedeflerini sıkıntıya sokar

d) Cari açık oranları artar

Cevap : Cari açık oranları artar

49) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikte sosyo-ekonomik riskler kapsamında sınıflandırılmaktadır?

a) Ölüm

b) İş Kazası

c) İşsizlik

d) Analık

Cevap : İşsizlik

50) İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için en az ne kadar süre prim ödemiş olmak gerekmektedir?

a) 600 gün

b) 360 gün

c) 720 gün

d) 980 gün

Cevap : 600 gün

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı

Bes Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 4

Sosyal güvenliğin yerine getirmeye çalıştığı görevler arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

a) Muhtaç duruma düşenlere asgari bir hayat sürmeleri için gerekli geliri sağlar.

b) Hastalık veya sakatlanma nedeniyle iş göremeyenlere sağlık yardımı yapar.

c) İşsiz kalanlara gelir yardımı yapar.

d) Çalışanlara gelir yardımında bulunur.

Cevap : Çalışanlara gelir yardımında bulunur.

51) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Finansman açığı

b) Erken emeklilik

c) Emeklilik yaşının yükseltilmesi

d) Gelirlerin giderleri karşılayamaması

Cevap : Emeklilik yaşının yükseltilmesi

52 ) Sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi, dağıtım modelinde hangi ilişkiyi sağlıklı kılmaktadır?

a) Giderler-Sigortalılar

b) Gelirler-Giderler

c) Yardımlar-Hizmetler

d) Sigortalılar-Gelirler

Cevap : Gelirler-Giderler

53) Aşağıdakilerden hangisi mesleki emeklilik programlarının dezavantajlarından birisi değildir?

a) Yatırımların risklerinin katılımcı ve işverenin üzerinde olması

b) Başarısız fon yönetiminin maaşlara olumsuz etkisi

c) İşverenin iflası durumunda fonların piyasa dalgalanmalarının etkisine açık olması

d) Demografik değişimlere dirençli olması

Cevap : Demografik değişimlere dirençli olması

54) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de primsiz sosyal güvenlik uygulamalarından biri değildir?

a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu

b) Çocuk Esirgeme Kurumu

c) 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlara aylık bağlanması

d) Amele Birliği

Cevap : Amele Birliği

55) Aşağıdakilerden hangisi dünyada uygulanan sosyal güvenlik sistemlerinden birisi değildir?

a) Meslek grupları temelinde örgütlenmiş sosyal güvenlik sistemi

b) Dağıtım sistemi

c) Bireysel tasarruf hesaplarına dayalı sosyal güvenlik sistemi

d) Toplama sistemi

Cevap : Toplama sistemi

56) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman modeli arasında yer almayan hususu işaretleyiniz.

a) Prime Dayalı Dağıtım Modeli

b) Fonlama Modeli

c) Maaş Esaslı Emeklilik Programları

d) Sağlık Esaslı Emeklilik Programları

Cevap : Sağlık Esaslı Emeklilik Programları

57) Ücret garanti fonu kapsamında işçilere yapılan ücret ödemeleri son kaç ayı kapsamaktadır?

a) 1

b) 3

c) 6

d) 12

Cevap : 3

58) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin birinci basamağının avantajlarından birisidir?

a) Jenerasyonlar arası dayanışma içermesi

b) Evrensel koruma sağlaması

c) Satış maliyeti içermemesi

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

59) Hangisi ülkemizde sosyal sigortaların giderlerini artırıcı uygulamalardan biri değildir?

a) Erken emeklilik

b) Kayıtdışı istihdamın fazla oluşu

c) Uzayan ömür nedeniyle artan emeklilik ödemeleri

d) Primi alınmadan yapılan sigorta ödemeleri

Cevap : Kayıtdışı istihdamın fazla oluşu

60 ) Birinci basamak sosyal güvenlik sistemi uygulamalarının temel özelliğini işaretleyiniz.

a) Dağıtım Modeli esaslıdır.

b) Fonlama Modeli esaslıdır.

c) Gönüllü katılıma dayanır.

d) Devlet katkıda bulunmaz.

Cevap : Dağıtım Modeli esaslıdır.

61 ) Hangisi dünya sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan sorunların nedenlerinden değildir?

a) Kaynakların verimsiz kullanımı ve finansman sıkıntısı

b) Erken emeklilik

c) Ortalama ömrün uzaması

d) İstihdamın artması

Cevap : İstihdamın artması

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı

Bes Soruları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/bes-app

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bes Soruları

error: Content is protected !!