auzefPolitik EkonomiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Politik Ekonomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. I. Ekonomik büyüme II. İstihdam artışı III. Enflasyonla mücadele Merkez Bankası genişletici para politikası uygularken yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini hedefleyebilir?

Cevap : A) II-III

#2. I. Makro iktisadi analizde hem kısa dönemi hem de uzun dönemi ele alır. II. Kısa dönemde para yanlıdır. III. İşçiler uzun dönemde parasal aldanma yaşarlar. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Monetarist Okulun fikirlerini yansıtır?

Cevap : D) I-II

#3. I. Genişletici maliye politikası kısa dönemde tamamen etkisizdir. II. Uzun dönemde genişletici maliye politikasının ekonomiyi daraltıcı bir etkisi vardır. III. Dışlama etkisinin varlığı kabul edilmez. Yeni Klasik Okula göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : A) I – II

#4. Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur rejimi geçerli olan bir ekonomide transfer ödemelerinin artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : A) Hem faiz oranı hem de toplam hasıla değişmez.

#5. I. Hem kısa dönem hem de uzun dönem ele alınır. II. Klasik Dikotomi ilkesi sadece kısa dönemde geçerlidir. III. Ücret ve fiyat yapışkanlıkları (katılıkları) bulunur. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Yeni Keynesyen Okulun görüşlerini yansıtır?

Cevap : B) I-III

#6. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen Okulun savunduğu iktisadi görüşlerden biri değildir?

Cevap : C) Parasal bir genişlemenin kısa dönemde istihdam artışı sağlayabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir.

#7. Daraltıcı maliye politikası ile genişletici para politikasının birlikte uygulandığı bir durumda IS eğsi LM eğrisinden daha az hareket ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : B) Faiz oranı düşerken toplam gelir artar.

#8. Adaptif Beklentiler varsayımı altında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Cevap : C) İşçiler uzun dönemde parasal aldanma yaşarlar.

#9. I. Kısa dönemde sadece emek faktörünün miktarı değişebilir. II. Uzun dönemde hem emek hem de sermaye miktarı değişebilir. III. Eksik rekabet koşulları geçerlidir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Klasik Okul için doğrudur?

Cevap : C) I – II

#10. I. Parasal bir genişlemenin ekonomiyi büyütebilmesi ve istihdamı artırabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir. II. Parasal bir genişleme ancak kısa dönemde etki sağlayabilir. III. Uzun dönemde genişletici politikaların fiyatlar genel seviyesi üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Yeni Klasik Okula göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : B) I – II

#11. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen Okulun görüşleri arasında sayılabilir?

Cevap : C) Yeni Keynesyen Okul, Yeni Klasiklerin rasyonel beklentiler varsayımı hakkında paralel bir görüşe sahiptir.

#12. Mutlak Üstünlükler Teorisi ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini geliştirenler sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) A. Smith – D. Ricardo

#13. I. Menü Maliyetleri II. Kısa Dönemli Sözleşmeler III. Etkin Ücret Teorileri Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ekonomide ücret ve fiyat katılıklarına sebep olan durumlar arasındadır?

Cevap : A) I – III

#14. I. Döviz kurunun değeri merkez bankası tarafından belirlenir. II. Merkez bankasının herhangi bir kur taahhüdü bulunmamaktadır. III. Döviz arzı ile döviz talebinin eşitlenmesi ile piyasa dengeye gelerek döviz kurunu belirler. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri esnek kur rejimi için doğrudur?

Cevap : E) II – III

#15. Genişletici maliye politikası ile daraltıcı para politikasının birlikte uygulandığı bir durumda aşağıdakilerden hangisi kesin olarak gerçekleşir?

Cevap : E) Faiz oranı artar.

#16. Bir ülke ekonomisinde tam sermaye hareketliliği, sabit kur rejimi ve bağımsız para politikasının birlikte uygulanamayacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İmkânsız Üçleme

#17. Monetarist Okula göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Parasal genişlemeler ile uzun dönemde enflasyon ortadan kalkar.

#18. I. Yatırımlar faiz oranından, sermayenin marjinal etkinliğinden ve ekonomiye dair beklentilerden etkilenir. II. Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından yüksekse yatırım kararı alınır. III. Ekonomide belirsizlikler fazlaysa, özellikle risk iştahı yüksek olan yatırımcılar yatırım kararı almakta zorlanır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Keynesyen Okula göre doğrudur?

Cevap : B) I – II

#19. Yeni Klasik Okulda doğal işsizlik oranı ve doğal hasıla düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Devletin ekonomiye yaptığı beklenmeyen müdahaleler ekonomiyi ancak uzun dönemde doğal hâsıla düzeyinin üzerine çıkarabilir.

#20. Keynesyen Okula göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Piyasadaki dengesizlikler kendiliğinden ortadan kalkmaz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Politik Ekonomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Monetarist Okula göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genişletici para politikası ile kısa dönemde ekonomik büyüme sağlanır.
B) Uzun dönemde Klasik Dikotomi ilkesi geçerlidir.
C) Parasal genişlemeler ile kısa dönemde fiyatlar genel seviyesi artar.
D) Parasal genişlemeler ile uzun dönemde enflasyon ortadan kalkar.
E) Uzun dönemde para yanlı değildir.

Cevap : D) Parasal genişlemeler ile uzun dönemde enflasyon ortadan kalkar.

2. I. Parasal bir genişlemenin ekonomiyi büyütebilmesi ve istihdamı artırabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir.
II. Parasal bir genişleme ancak kısa dönemde etki sağlayabilir.
III. Uzun dönemde genişletici politikaların fiyatlar genel seviyesi üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Yeni Klasik Okula göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I – II
C) I – III
D) II – III
E) Yalnız I

Cevap : B) I – II

3. I. Kısa dönemde sadece emek faktörünün miktarı değişebilir.
II. Uzun dönemde hem emek hem de sermaye miktarı değişebilir.
III. Eksik rekabet koşulları geçerlidir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Klasik Okul için doğrudur?

A) I – III
B) Yalnız I
C) I – II
D) Yalnız II
E) II – III

Cevap : C) I – II

4. Mutlak Üstünlükler Teorisi ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisini geliştirenler sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) J. Duesenberry – E. Shaw
B) G. Mankiw – John S. Mill
C) M. Friedman – S. Fischer
D) A. Smith – D. Ricardo
E) J. Say – F. Modigliani

Cevap : D) A. Smith – D. Ricardo

5. I. Menü Maliyetleri
II. Kısa Dönemli Sözleşmeler
III. Etkin Ücret Teorileri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ekonomide ücret ve fiyat katılıklarına sebep olan durumlar arasındadır?

A) I – III
B) I – II
C) II – III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

Cevap : A) I – III

6. Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur rejimi geçerli olan bir ekonomide transfer ödemelerinin artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Hem faiz oranı hem de toplam hasıla değişmez.
B) Faiz oranı azalırken toplam hasıla değişmez.
C) Faiz oranı değişmezken toplam hasıla artar.
D) Faiz oranı artarken toplam hasıla azalır.
E) Hem faiz oranı hem de toplam hasıla artar.

Cevap : A) Hem faiz oranı hem de toplam hasıla değişmez.

7. I. Makro iktisadi analizde hem kısa dönemi hem de uzun dönemi ele alır.
II. Kısa dönemde para yanlıdır.
III. İşçiler uzun dönemde parasal aldanma yaşarlar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Monetarist Okulun fikirlerini yansıtır?

A) I-III
B) II-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) Yalnız I

Cevap : D) I-II

8. I. Genişletici maliye politikası kısa dönemde tamamen etkisizdir.
II. Uzun dönemde genişletici maliye politikasının ekonomiyi daraltıcı bir etkisi vardır.
III. Dışlama etkisinin varlığı kabul edilmez.
Yeni Klasik Okula göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I – II
B) Yalnız II
C) II – III
D) I – III
E) Yalnız I

Cevap : A) I – II

9. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen Okulun savunduğu iktisadi görüşlerden biri değildir?

A) Ücret ve fiyat katılıkları ekonominin kısa dönemde kendiliğinden dengeye gelmesini engeller.
B) Yeni Klasiklerin savunduğu rasyonel beklentiler varsayımı kabul edilir.
C) Parasal bir genişlemenin kısa dönemde istihdam artışı sağlayabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir.
D) Uzun dönemde Klasik Dikotomi geçerli olsa da kısa dönemde para yanlıdır.
E) Önceden ilan edilen bir parasal genişleme kısa dönemde reel değişkenleri etkiler.

Cevap : C) Parasal bir genişlemenin kısa dönemde istihdam artışı sağlayabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir.

10. I. Ekonomik büyüme
II. İstihdam artışı
III. Enflasyonla mücadele
Merkez Bankası genişletici para politikası uygularken yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini hedefleyebilir?

A) II-III
B) Yalnız I
C) I-II
D) I-III
E) Yalnız II

Cevap : A) II-III

11. Adaptif Beklentiler varsayımı altında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Devlet müdahalesi ile kısa dönemde ekonomiyi doğal hasıla düzeyinin üzerine çıkarmak mümkündür.
B) İktisadi karar birimleri ekonomiye dair geçmiş dönem verilerini kullanarak cari dönemde beklenti oluştururlar.
C) İşçiler uzun dönemde parasal aldanma yaşarlar.
D) Uzun dönemde ekonomi doğal hasıla düzeyinde dengedir.
E) Uzun dönemde işsizlik doğal işsizlik oranı kadar gerçekleşir.

Cevap : C) İşçiler uzun dönemde parasal aldanma yaşarlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesyen Okulun görüşleri arasında sayılabilir?

A) Klasik Dikotomi ilkesi sadece kısa dönemde geçerlidir.
B) Ücret ve fiyat katılıkları ekonominin kendiliğinden tam istihdam dengesine gelmesine engel olmayacaktır.
C) Yeni Keynesyen Okul, Yeni Klasiklerin rasyonel beklentiler varsayımı hakkında paralel bir görüşe sahiptir.
D) Parasal bir genişlemenin kısa dönemde ekonomik büyüme ve istihdam artışı sağlayabilmesi için sürpriz bir şekilde yapılması gerekmektedir.
E) Makro iktisadi analiz sadece kısa dönem baz alınarak yapılır.

Cevap : C) Yeni Keynesyen Okul, Yeni Klasiklerin rasyonel beklentiler varsayımı hakkında paralel bir görüşe sahiptir.

13. Keynesyen Okula göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Piyasaya devlet müdahalesi gerekmemektedir.
B) Fiyatlar, ücretler ve faizler tam esnektir.
C) Toplam talebi artıran politikalar sadece enflasyona sebep olur.
D) Piyasada tam rekabet şartları geçerlidir.
E) Piyasadaki dengesizlikler kendiliğinden ortadan kalkmaz.

Cevap : E) Piyasadaki dengesizlikler kendiliğinden ortadan kalkmaz.

14. Bir ülke ekonomisinde tam sermaye hareketliliği, sabit kur rejimi ve bağımsız para politikasının birlikte uygulanamayacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asimetrik Enformasyon
B) Hysterisis Etkisi
C) Ricardo-Barro Hipotezi
D) İmkânsız Üçleme
E) Lucas Kritiği

Cevap : D) İmkânsız Üçleme

15. Daraltıcı maliye politikası ile genişletici para politikasının birlikte uygulandığı bir durumda IS eğsi LM eğrisinden daha az hareket ederse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Faiz oranı artış gösterirken toplam gelir azalır.
B) Faiz oranı düşerken toplam gelir artar.
C) Faiz oranı artarken toplam gelirdeki değişme belirsizdir.
D) Hem faiz oranı hem de toplam gelir azalır.
E) Hem faiz oranı hem de toplam gelir artar.

Cevap : B) Faiz oranı düşerken toplam gelir artar.

16. Genişletici maliye politikası ile daraltıcı para politikasının birlikte uygulandığı bir durumda aşağıdakilerden hangisi kesin olarak gerçekleşir?

A) Toplam gelir azalır.
B) Toplam gelir artar.
C) Toplam gelir değişmez.
D) Faiz oranı azalır.
E) Faiz oranı artar.

Cevap : E) Faiz oranı artar.

17. Yeni Klasik Okulda doğal işsizlik oranı ve doğal hasıla düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ekonominin normal çalışma düzeyinde doğal işsizlik oranı kadar bir işsizliğin bulunacağını kabul edilir.
B) Ekonominin kendiliğinden doğal hâsıla dengesine geleceği öngörülür.
C) Devletin ekonomiye yaptığı beklenmeyen müdahaleler ekonomiyi ancak kısa dönemde doğal hâsıla düzeyinin üzerine çıkarabilir.
D) Devletin ekonomiye yaptığı beklenmeyen müdahaleler işsizlik oranını ancak kısa dönemde doğal işsizlik oranının altına düşürebilir.
E) Devletin ekonomiye yaptığı beklenmeyen müdahaleler ekonomiyi ancak uzun dönemde doğal hâsıla düzeyinin üzerine çıkarabilir.

Cevap : E) Devletin ekonomiye yaptığı beklenmeyen müdahaleler ekonomiyi ancak uzun dönemde doğal hâsıla düzeyinin üzerine çıkarabilir.

18. I. Yatırımlar faiz oranından, sermayenin marjinal etkinliğinden ve ekonomiye dair beklentilerden etkilenir.
II. Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından yüksekse yatırım kararı alınır.
III. Ekonomide belirsizlikler fazlaysa, özellikle risk iştahı yüksek olan yatırımcılar yatırım kararı almakta zorlanır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Keynesyen Okula göre doğrudur?

A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) Yalnız II
E) I – III

Cevap : B) I – II

19. I. Döviz kurunun değeri merkez bankası tarafından belirlenir.
II. Merkez bankasının herhangi bir kur taahhüdü bulunmamaktadır.
III. Döviz arzı ile döviz talebinin eşitlenmesi ile piyasa dengeye gelerek döviz kurunu belirler.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri esnek kur rejimi için doğrudur?

A) I – II
B) I – III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II – III

Cevap : E) II – III

20. I. Hem kısa dönem hem de uzun dönem ele alınır.
II. Klasik Dikotomi ilkesi sadece kısa dönemde geçerlidir.
III. Ücret ve fiyat yapışkanlıkları (katılıkları) bulunur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Yeni Keynesyen Okulun görüşlerini yansıtır?

A) Yalnız III
B) I-III
C) Yalnız I
D) I-II
E) II-III

Cevap : B) I-III

Politik Ekonomi

Politik Ekonomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Politik Ekonomi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!