BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

#1. Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

Cevap :3

#2. Aşağıdakilerden hangisi sermaye (üretici) malı değildir?

Cevap : Ofis gereçleri

#3. Hangi piyasada üretilen mallar homojendir?

Cevap : Tam rekabet

#4. şağıdakilerden hangisi işletmecilikte temel alınan ilkelerden biri değildir?

Cevap : Kuralcılık

#5. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonunun amaçları arasında yer almaz?

Cevap : Üretimde verimliliğin artırılması

#6. “Nüfusun dağılımı, çalışan oranı, okuma yazma oranı” aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisi kapsamına girmektedir?

Cevap : Sosyal

#7. Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda en fazla kaç kez değiştirilebilir?

Cevap : 12

#8. Aşağıdakilerden hangisi firma için sabit bir maliyettir?

Cevap : Sigorta primleri

#9. Finansal yönetimin fonksiyonlarından hangisi bir işletmede nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumluluğunu düzenler?

Cevap : Finansal planlama

#10. Üretim miktarına bağlı olarak artan/azalan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Değişken maliyet

#11. Bir işletmenin pazarlama yönetim fonksiyonları aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : Ürün geliştirme ve planlama, dağıtım kanalları, fiyatlandırma, satış arttırıcı çabalar

#12. Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel işsizliğin tanımıdır?

Cevap : İstihdam hacmindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir.

#13. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin devredemeyeceği yönetim fonksiyonudur?

Cevap : Kontrol

#14. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin içinde yer almaz?

Cevap : Stok değişimi

#15. Malzeme çıktılarını ne önce ne sonra, tam ihtiyaç olduğu anda yapılması düşüncesine dayanan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sıfır Stoklu Üretim Sistemi

#16. Bir organizasyonda tüm çalışanlar aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

Cevap : İnsan kaynakları

#17. İşletmenin belirli bir dönemdeki üretim miktarı normal kapasitenin altında ise aradaki fark ne olarak adlandırılır?

Cevap : Atıl Kapasite

#18. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarındandır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#19. Aşağıdakilerden hangisi ürettiği mal ve hizmet açısından işletme çeşitlerinden değildir?

Cevap : Özel kesim işletmeleri

#20. Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

Cevap : Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

#21. İşletmecilikte temel alınan ilkelerden çıktıların girdilere oranlanması sonucu bulunan oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Verimlilik

#22. ”İş analizleri, kariyer planlama, performans değerleme” faaliyetleri hangi işletme fonksiyonunun faaliyetleri kapsamına girmektedir?

Cevap : İnsan Kaynakları

#23. Üstlerin yetkilerini belirli bir oranda astlarına devretmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yetki Göçerimi

#24. Aşağıdakilerden hangisi dalgalı kur rejimi için yanlıştır?

Cevap : Döviz kuru doğrudan bir politika aracı niteliği taşımakta olup, ileriye yönelik kurun seviyesine ilişkin bir hedef söz konusudur.

#25. Aşağıdakilerden hangisi özel işletme çeşitlerinden değildir?

Cevap : Katma bütçeli işletmeler

#26. Yeni ürün tasarlanması hangi departmanın faaliyet konusudur?

Cevap : AR-GE

#27. Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Cevap : Üretim miktarındaki değişim

#28. Organizasyon şemasında “pazarlama-finansman-insan kaynakları” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

Cevap : Fonksiyon temeline göre

#29. İşletmenin faaliyette bulunduğu piyasanın rekabet durumu (tekel, oligopol veya rekabet piyasası) aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisinin kapsamına girer?

Cevap : Ekonomik

#30. İki ya da daha fazla işletmenin, bir ya da daha fazla konu üzerinden fikir birliğine vararak aralarındaki rekabeti sınırlandırmalarına ne ad verilir?

Cevap : Centilmenlik anlaşması

#31. Bay X küçük bir işletme sahibidir. Yanında çalıştırdığı işçilerden daha fazla risk alarak bir işletme kurmuş olan Bay X'in, bir üretim faktörü olarak kazancına ne ad verilir?

Cevap : Kâr

#32. Karar verme yetkisinin, organizasyonun en tepe noktasında toplanması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Merkeziyetçilik

#33. Aşağıdakilerden hangisi toplam işgücü tanımıdır?

Cevap : 15 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun tanımıdır.

#34. İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gelir tablosu

#35. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek enflasyon için söylenemez?

Cevap : Kamu sektöründeki fiyat artışlarının bir göstergesidir.

#36. İşletmenin, yapmış olduğu yatırımları sonucu büyümesi ne olarak adlandırılır?

Cevap : İçsel büyüme

#37. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nın görevlerinden değildir?

Cevap : Ülkedeki kamu maliyesi politikasının belirlenmesine yardımcı olmak

#38. Net dış alem faktör gelirlerinin negatif olduğu bir ekonomide,

Cevap : GSYİH > GSMH

#39. Hangisi deflasyon için gerekli olan durumlardan değildir?

Cevap : İşsizlik ve enflasyonun aynı anda görülmesi

#40. X malına ikame olan bir ürünün fiyatı artarsa,

Cevap : X malına olan talep artar.

#41. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde en alt düzeyde belirlenen amaçlardır?

Cevap : Operasyonel

#42. İşletmenin bütün departmanlarının aynı hedefe ulaşmak için çaba göstermesi anlamına gelen organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amaç birliği

#43. Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

Cevap : Destek hizmetleri alınması

#44. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden değildir?

Cevap : Ülkelerarası makroekonomik gösterge olması

#45. Hangi işletme işlevinin faaliyetleri arasında satınalma, satış ve pazarlama yer alır?

Cevap : Ticari

#46. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarındandır?

Cevap : Kâr elde etmek / Topluma hizmet etmek

#47. Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan koşullara göre faaliyette bulunma anlamına gelmektedir?

Cevap : Reaktif

#48. Düşük verimli istihdamdan kaynaklanan işsizliğe ne ad verilir?

Cevap : Gizli işsizlik

#49. Enflasyon açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Enflasyon beklentilerinin değişmesi tüketim ve tasarruf tercihlerini etkilemez.

#50. Aşağıdakilerden hangisi işe yeni giren çalışanın örgüte uyumlu hale getirilmesi sürecidir?

Cevap : Oryantasyon

#51. Aşağıdakilerden hangisi yatırımın unsurlarındandır?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#52. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin denetimini hangi kurum yapar?

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı

#53. Nakit giriş ve çıkışlarının finansal plana uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne ne denir?

Cevap : Finansal denetim

#54. “Değişik durumlarda değişik kararların söz konusu olduğu”nu savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Durumsallık Yaklaşımı

#55. Aşağıdakilerden hangisi amaçların taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Kolayca ulaşılabilmeli

#56. Aşağıdakilerden hangisi “değer” kavramının tanımıdır?

Cevap : Mal ve hizmetlere verilen önemdir.

#57. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin görevleri arasında yer almaktadır? I.Üretim faktörlerini elde etmek. II.Mal ve hizmet üretmek. III.Mal ve hizmeti arz etmek.

Cevap : I,II ve III

#58. Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye şirketi türü değildir?

Cevap : Adi komandit şirket

#59. Bir yöneticinin etkin bir biçimde denetleyebileceği çalışan sayısının kısıtlı olduğunu öne süren organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yönetim alanı

#60. Aşağıdaki mallardan hangisi için esneklik değeri 1'den küçüktür?

Cevap : Zorunlu tüketim malı

#61. Aşağıdaki mallardan hangisi serbest mallar arasında yer alır?

Cevap : Oksijen

#62. şağıdakilerden hangisi pazarlamanın yönetim fonksiyonlarından birisidir?

Cevap : Seçeneklerin hepsi

#63. İşletmelerin varoluş nedenlerinden biri mal üretimi, diğeri ise...........dır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan bölümü ifade etmektedir?

Cevap : Hizmet

#64. şağıdakilerden hangisi mülkiyet açısından işletme çeşitlerinden değildir?

Cevap : Hizmet işletmeleri

#65. Aşağıdakilerden hangisi iş kavramının sağladığı psikolojik ve toplumsal doyumlardan birisi değildir ?

Cevap : Gelir elde etme

#66. Organizasyon şemasında “bireysel-kurumsal” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

Cevap : Müşteri temeline göre

#67. İşletmede belirli bir dönemde gösterilen performansın hedeflenen performansa ulaşıp ulaşmadığının tespitine karşılık gelen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kontrol

#68. Doğada istenildiği kadar bulunabilen mallara ne denir?

Cevap : Serbest mallar

#69. İşletmelerin kendi başlarına başaramayacakları projelerde, konularının uzmanı diğer işletmelerle birlikte yer almaları, hukuki bağımsızlıklarını koruyarak proje sonunda işbirliğine son verdikleri işletmelerarası işbirliği şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Konsorsiyum

#70. Ayrılma amacı ile kendisine yapılan başvuru üzerine, emeklilik şirketi, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik iletişim araçları ile katılımcıya kaç gün içinde iletmekle yükümlüdür?

Cevap : 5 iş günü

#71. Üretimin yapılmasından tüketimin gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte oluşturulan faydalardan hangisini pazarlama fonksiyonu oluşturur?

Cevap : Mülkiyet Faydası

#72. Aşağıdakilerden hangisi bir mali sistem alt sektörü değildir?

Cevap : Gayrimenkul Sektörü

#73. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından görevlendirilmiş özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, görevleri arasında nın faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik altyapı oluşturulması, istatistik üretimi, kamunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi gibi konuların bulunduğu tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emeklilik Gözetim Merkezi

#74. Giriş bilgi formuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler için teklif aşamasında sunulur.

#75. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Makro iktisat tek bir mala ilişkin piyasanın nasıl çalıştığını ve bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını incelerken, mikro iktisat bu piyasaların ve karar birimlerinin bütününü ele alır.

#76. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tepe yönetiminin belirleyeceği amaçlardır?

Cevap : Stratejik amaçlar

#77. İşletmelerin başarısında temel bir gösterge niteliği taşıyan etkenliğin teknik anlamda tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesi.

#78. Yoğun olarak K.K.T.C. ile ticari ilişkileri bulunan bir işletmenin K.K.T.C.- Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilişkilerdeki gelişmelerden etkilenmesi, aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisindeki gelişmelerden etkilenme olarak açıklanabilir?

Cevap : Politik çevre

#79. Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Cevap : Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

#80. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin ilgi alanına girer?

Cevap : Tüketici dengesi

#81. Şirket, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını kaç gün içinde katılımcıya göndermek veya katılımcının erişimine sunmakla yükümlüdür?

Cevap : Sözleşmenin veya sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde

#82. Yöneticinin karar verme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yetki

#83. irketlerin sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Ortak emek gücü

#84. Yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine ilişkin usul ve esasları kim belirler?

Cevap : Cumhurbaşkanı

#85. Faiz dışı denge aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

Cevap : Bütçe gelirleri-Faiz dışı giderler

#86. Aşağıdakilerden hangisi dış çevre unsurlarından değildir?

Cevap : İşçiler

#87. İşletmede belirli bir dönemde yapılan faaliyetlerin mali boyutta kaydını tutan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Muhasebe

#88. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ana nedenlerinden değildir?

Cevap : Tasarruf oranının düşüklüğü

#89. Bir çalışanın aynı anda birden çok üste (departmana) bağlı olabildiği organizasyonel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Matriks

#90. Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde teklif formu ve giriş bilgi formunun katılımcıya iletilme zorunluluğu yoktur.

#91. Aşağıdakilerden hangisi bir bütçe harcama kalemi değildir?

Cevap : Hibe ve yardımlar

#92. Yöneticilerin temel nitelikleri arasında yer alan işletmedeki bireylerin ve bölümlerin çevre, toplum ve endüstri ile ilişkilerini görebilmesini sağlayan yetenek ne olarak adlandırılır?

Cevap : Kavramsal Yetenek

#93. Aşağıdakilerden hangisi fırsat maliyetini anlatmaktadır?

Cevap : Bir malı üretmek için bir başka malın üretiminden vazgeçilen miktardır

#94. ̇şsizlik oranı nasıl tanımlanır?

Cevap : İşsiz Sayısı / İşgücü

#95. TCMB’nin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fiyat istikrarını sağlamak

#96. Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru hareketini ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının geçişini sağlayan çaba ve faaliyetlere ne ad verilir?

Cevap : Pazarlama

#97. Deflatöre ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Deflatör büyüme oranının hesaplanmasında kullanılan bir gösterge değildir.

#98. Başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve hizmetleri üreterek, kâr sağlamak amacı...... olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan bölümü ifade etmektedir?

Cevap : Girişim

#99. Yapısal işsizlik nedir?

Cevap : Ekonominin bütün sektörlerinde toplu ve devamlı olan durgunluktan kaynaklanan işsizliktir.

#100. Ürün farklılaştırması ne çeşit bir büyüme şeklidir?

Cevap : Yatay büyüme

#101. Rezerv para hangi kalemlerden oluşur?

Cevap : Emisyon, bankalar zorunlu karşılığı, bankalar serbest imkanı, fon hesapları ve banka dışı kesim mevduatından

#102. Organizasyon şemasında “Ankara-İstanbul” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

Cevap : Bölge temeline göre

#103. Mal veya hizmetin belli bir fiyatın altında satılmama anlaşmasına ne denir?

Cevap : Fiyat karteli

#104. Aşağıdakilerden hangisi rasyonellik oranı değildir?

Cevap : Dayanıklılık

#105. İşletmelerde toplam satış tutarının üretimin maliyet giderleri tutarına oranı ne olarak adlandırılır?

Cevap : İktisadilik (Ekonomiklik)

#106. Aşağıdakilerden hangisi işletmedeki ürün ya da süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin artması için gerekli yenilikleri yapmak için çalışan departmandır?

Cevap : AR-GE

#107. Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünü alarak fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintilere üst sınır getirmeye yetkili kurum hangisidir?

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu

#108. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonunun faaliyetleri arasında yer almaz?

Cevap : Eğitim

#109. İşletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çıktıların bir kısmının işletmede kullanılmak üzere tekrar işletmeye geri dönmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Geri besleme

#110. İşletmecilikte temel alınan ilkelerden kârın sermayeye oranlanması sonucu bulunan oran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kârlılık

#111. Belirlenen amaçların ne ölçüde gerçekleştiğini gösteren temel yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yönetimde kontrol

#112. Hangisi enflasyonun nedenlerinden değildir?

Cevap : Toplam arzın toplam talepten yüksek olması

#113. Özel risklere örnek hangi şıkta verilmiştir?

Cevap : Hırsızlık

#114. Katılımcı katkı payını ---------- değerlendirebilir. Cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Sözleşme kapsamında tanımlı fonlarda

#115. Aşağıdaki konulardan hangisi makro ekonominin konusudur?

Cevap : Enflasyon

#116. Hangisi bir işletmenin Ticaret Hukukumuz açısından ticari işletme sayılabilmesi için gereken şartlardan değildir?

Cevap : Vergi ödemek

#117. Üretim faktörleri ve bu faktör sahiplerinin gelirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Doğal Kaynak-Rant

#118. Aşağıdakilerden hangisi koşullar ortaya çıkmadan önce atak davranarak faaliyette bulunma anlamına gelmektedir?

Cevap : Proaktif

#119. Aşağıdakilerden hangisi talep esneklikleri arasında yer almaz?

Cevap : Piyasa esnekliği

#120. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısını etkileyen faktörlerden sayılamaz?

Cevap : Taktik kararlar

#121. İşletme yönetiminin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap : Organizasyon

#122. Bir işletmenin amacına ulaşabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Etkinlik

#123. İşletmenin fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Vergi

#124. Temel yönetim işlevleri arasında yer alan amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Planlama

#125. Üretimde etkinlik aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : Bir mal veya hizmetin en düşük maliyetle ve optimal kalitede üretilmesi

#126. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : Kontrol

#127. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderlerden değildir?

Cevap : Satış giderleri

#128. Bir bölümden bir kişinin sorumlu olması hangi örgütleme ilkesidir?

Cevap : Yönetim Birliği

#129. Amaçlara ulaşmak için başkalarının davranışlarını yönlendirme ve diğerlerini etkileme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Liderlik

#130. Mal ve hizmetlerin fiyatlarından oluşan topluluğa ne ad verilir?

Cevap : Fiyatlar genel düzeyi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

 

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Sınavı
BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

1) Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a) İkame imkanının bulunması

b) Malın tüketici bütçesindeki önemi

c) Talep süresinin uzun veya kısa oluşu

d) Üretim miktarındaki değişim

Cevap : Üretim miktarındaki değişim

2) Aşağıdaki mallardan hangisi için esneklik değeri 1’den küçüktür?

a) Esnek mal

b) Normal mal

c) İkame mal

d) Zorunlu tüketim malı

Cevap : Zorunlu tüketim malı

3) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ana nedenlerinden değildir?

a) Toplam Talep/Toplam Arz dengesizliği

b) Üretim maliyetlerini artırıcı etkiler

c) Kamu açığı sorunu ve kamu açığının finansman yöntemleri

d) Tasarruf oranının düşüklüğü

Cevap : Tasarruf oranının düşüklüğü

5) Aşağıdakilerden hangisi talep esneklikleri arasında yer almaz?

a) Fiyat esnekliği

b) Çapraz esneklik

c) Gelir esnekliği

d) Piyasa esnekliği

Cevap : Piyasa esnekliği

6) Düşük verimli istihdamdan kaynaklanan işsizliğe ne ad verilir?

a) Konjonktürel işsizlik

b) Yapısal işsizlik

c) Gizli işsizlik

d) Mevsimsel işsizlik

Cevap : Gizli işsizlik

7) Net dış alem faktör gelirlerinin negatif olduğu bir ekonomide,

a) GSMH > GSYİH

b) Net Yurt İçi Hasıla > GSYİH

c) GSYİH > GSMH

d) Net Milli Hasıla > Milli Hasıla

Cevap : GSYİH > GSMH

8) Aşağıdaki mallardan hangisi serbest mallar arasında yer alır?

a) Ulaşım

b) Oksijen

c) Gazete

d) Ekmek

Cevap : Oksijen

9) Enflasyon açısından aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Talep kökenli enflasyonist baskının artması durumunda tüketici fiyatlarındaki artış eğilimi üretici fiyatlarındakini aşar.

b) Üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındakine göre daha yüksek olması durumunda maliyet kökenli bir enflasyonist baskıdan söz edilebilir.

c) Enflasyon beklentilerinin değişmesi tüketim ve tasarruf tercihlerini etkilemez.

d) Enflasyon beklentilerinin değişmesi piyasalardaki belirsizlik algılamasını farklılaştırabilir.

Cevap : Enflasyon beklentilerinin değişmesi tüketim ve tasarruf tercihlerini etkilemez.

10) Aşağıdakilerden hangisi bir mali sistem alt sektörü değildir?

a) Bankacılık Sektörü

b) Gayrimenkul Sektörü

c) Sigortacılık Sektörü

d) Finansal Kiralama Sektörü

Cevap : Gayrimenkul Sektörü

11) Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin ilgi alanına girer?

a) Ekonomik büyüme

b) Tüketici dengesi

c) Ödemeler dengesi

d) Kamu dengesi

Cevap : Tüketici dengesi

12) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek enflasyon için söylenemez?

a) Döviz kurlarından etkilenir.

b) Kamu sektöründeki fiyat artışlarının bir göstergesidir.

c) Enflasyondaki uzun dönemli trendi gösterir.

d) ÜFE’nin bir alt kategorisidir.

Cevap : Kamu sektöründeki fiyat artışlarının bir göstergesidir.

13) Deflatöre ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Son on iki aya ilişkin yıllık enflasyon rakamlarının ortalamasına deflatör denir.

b) Deflatör büyüme oranının hesaplanmasında kullanılır.

c) Enflasyonun orta vadeli bir gerileme eğilimine girmesi durumunda deflatör de buna paralel bir eğilim sergiler.

d) Deflatör büyüme oranının hesaplanmasında kullanılan bir gösterge değildir.

Cevap : Deflatör büyüme oranının hesaplanmasında kullanılan bir gösterge değildir.

14) Aşağıdakilerden hangisi bir bütçe harcama kalemi değildir?

a) Personel

b) KİT’lere transferler

c) Faiz ödemeleri

d) Hibe ve yardımlar

Cevap : Hibe ve yardımlar

15) Aşağıdakilerden hangisi dalgalı kur rejimi için yanlıştır?

a) Döviz kurundaki hareketler, ekonominin temelleri, uygulanan istikrar programı ve bekleyişlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

b) Döviz kuru doğrudan bir politika aracı niteliği taşımakta olup, ileriye yönelik kurun seviyesine ilişkin bir hedef söz konusudur.

c) Merkez Bankası aşırı dalgalanmaları engellemek dışında, kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım veya satım işlemleri yapmamaktadır.

d) Döviz kurunun düzeyine ilişkin herhangi bir hedef bulunmamaktadır.

Cevap : Döviz kuru doğrudan bir politika aracı niteliği taşımakta olup, ileriye yönelik kurun seviyesine ilişkin bir hedef söz konusudur.

16) Aşağıdakilerden hangisi konjonktürel işsizliğin tanımıdır?

a) İstihdam hacmindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir.

b) İş ve yer değiştirme sırasında ortaya çıkan işsizliktir.

c) Ekonomide önemli yapısal değişimler olduğunda ortaya çıkan işsizliktir.

d) Düşük verimli istihdamdır.

Cevap : İstihdam hacmindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan işsizliktir.

17) Üretimde etkinlik aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

a) Bir mal veya hizmetin en düşük maliyetle ve optimal kalitede üretilmesi

b) Bir mal veya hizmetin en yüksek maliyetle üretilmesi

c) Bir malın miktarını artırmanın başka bir malın miktarının azaltılmasına bağlı olduğu durumu

d) Bir mal ve hizmetin üretiminde istihdamın arttırılması

Cevap : Bir mal veya hizmetin en düşük maliyetle ve optimal kalitede üretilmesi

18) Hangisi deflasyon için gerekli olan durumlardan değildir?

a) İşsizlik ve enflasyonun aynı anda görülmesi

b) Ekonomide daralma meydana gelmesi

c) Ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması

d) Fiyatların düşmesi

Cevap : İşsizlik ve enflasyonun aynı anda görülmesi

19) Aşağıdaki konulardan hangisi makro ekonominin konusudur?

a) Enflasyon

b) Tüketici davranışları

c) Fiyat değişimlerinin arz ve talebe etkisi

d) Firmaların yapıları

Cevap : Enflasyon

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı
BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

20) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarındandır?

a) Reeskont oranlarının değiştirilmesi

b) Açık piyasa işlemleri

c) Kredilerin selektif olarak denetlenmesi

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nın görevlerinden değildir?

a) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korumak

b) Uluslararası ödemelerde aracılık faaliyetini yerine getirmek

c) Ülkedeki kamu maliyesi politikasının belirlenmesine yardımcı olmak

d) Devletin hazinedarlığını yapmak

Cevap : Ülkedeki kamu maliyesi politikasının belirlenmesine yardımcı olmak

22) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin içinde yer almaz?

a) Özel kesimin tüketim harcamaları

b) Stok değişimi

c) Kamu kesiminin tüketim harcamaları

d) Kamu kesiminin yatırım harcamaları

Cevap : Stok değişimi

23) Aşağıdakilerden hangisi fırsat maliyetini anlatmaktadır?

a) Girişimcinin yaptığı yatırımların taşıdığı mali risktir

b) Bir malı üretmek için bir başka malın üretiminden vazgeçilen miktardır

c) Firmanın üretim artırımı sonucu ortaya çıkan maliyet artışıdır

d) Üretim faktörlerinden birinin azalması sonucu bir diğeriyle yapılan ikame maliyetidir

Cevap : Bir malı üretmek için bir başka malın üretiminden vazgeçilen miktardır

24) Aşağıdakilerden hangisi sermaye (üretici) malı değildir?

a) Salça üretiminde kullanılan domates

b) İş makineleri

c) Ofis gereçleri

d) Torna tezgahları

Cevap : Ofis gereçleri

25) Aşağıdakilerden hangisi firma için sabit bir maliyettir?

a) Sigorta primleri

b) Fazla mesai ücretleri

c) Hammadde gideri

d) Navlun gideri

Cevap : Sigorta primleri

26) Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden değildir?

a) Değişim aracı olması

b) Ülkelerarası makroekonomik gösterge olması

c) Servet değeri olması

d) Para politikası aracı olması

Cevap : Ülkelerarası makroekonomik gösterge olması

27) Doğada istenildiği kadar bulunabilen mallara ne denir?

a) Ekonomik mallar

b) Serbest mallar

c) Üretim malları

d) Tüketim malları

Cevap : Serbest mallar

28) Faiz dışı denge aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

a) Bütçe gelirleri-Bütçe giderleri

b) Bütçe giderleri-Faiz giderleri

c) Bütçe gelirleri-Faiz dışı giderler

d) Bütçe giderleri-Faiz dışı giderler

Cevap : Bütçe gelirleri-Faiz dışı giderler

29) Aşağıdakilerden hangisi “değer” kavramının tanımıdır?

a) Karşılandığı zaman mutluluk veren duygudur.

b) Mal veya hizmetlerin herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneğidir.

c) Mal ve hizmetlere verilen önemdir.

d) Bir mal veya hizmetin parasal ifadesidir.

Cevap : Mal ve hizmetlere verilen önemdir.

30) Aşağıdakilerden hangisi yatırımın unsurlarındandır?

a) Mevcut makine-teçhizata ilaveler için yapılan harcamalar

b) Mevcut bina, yol gibi ilaveler için yapılan harcamalar

c) Ham madde, yarı mamul ya da mamul maddelerden elde bulunduran stok miktarında meydana gelen artış

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

31) TCMB’nin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat istikrarını sağlamak

b) Ödemeler bilançosu dengesini sağlamak

c) İstihdamın sağlanmasına yardımcı olmak

d) Döviz kurlarında dengeyi sağlamak

Cevap : Fiyat istikrarını sağlamak

32) Aşağıdakilerden hangisi toplam işgücü tanımıdır?

a) 18 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun sayısıdır.

b) 15 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun tanımıdır.

c) 12 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun tanımıdır.

d) 16 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun tanımıdır.

Cevap : 15 yaş ve üzerinde çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki nüfusun tanımıdır.

33) X malına ikame olan bir ürünün fiyatı artarsa,

a) X malına olan talep artar.

b) X malına olan talep azalır.

c) X malına olan talep değişmez.

d) X malının arzı sabit kalır.

Cevap : X malına olan talep artar.

34) Hangisi enflasyonun nedenlerinden değildir?

a) Tüketici gelirlerindeki artışların talebi arttırması

b) Toplam arzın toplam talepten yüksek olması

c) İşçi ücretleri ve hammadde fiyatlarındaki artışlar

d) Tedavüldeki paranın hızla artması

Cevap : Toplam arzın toplam talepten yüksek olması

35) Hangi piyasada üretilen mallar homojendir?

a) Duopol

b) Oligopol

c) Tam rekabet

d) Duopson

Cevap : Tam rekabet

36) Rezerv para hangi kalemlerden oluşur?

a) Emisyon, bankalar mevduatı ve açık piyasa işlemlerinden

b) Rezerv para ve açık piyasa işlemlerinden

c) Emisyon, bankalar zorunlu karşılığı, bankalar serbest imkanı, fon hesapları ve banka dışı kesim mevduatından

d) Merkez Bankası parası ile rezerv para arasındaki farktan

Cevap : Emisyon, bankalar zorunlu karşılığı, bankalar serbest imkanı, fon hesapları ve banka dışı kesim mevduatından

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Sınavı

Bireysel Emeklilik Sınavı
BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

37) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ülkedeki üretim hacminde gözlenen dalgalanmalara konjonktür dalgalanmalar denir.

b) Makro iktisat tek bir mala ilişkin piyasanın nasıl çalıştığını ve bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını incelerken, mikro iktisat bu piyasaların ve karar birimlerinin bütününü ele alır.

c) Devletin makro ekonomiyi etkilemek amacı ile kullanabileceği araçlar, maliye politikası, para politikası ve arz yönlü politikalar başlıkları altında toplanabilir.

d) İktisat, makro iktisat ve mikro iktisat, pozitif ve normatif iktisat olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.

Cevap : Makro iktisat tek bir mala ilişkin piyasanın nasıl çalıştığını ve bireysel karar alma birimlerinin davranışlarını incelerken, mikro iktisat bu piyasaların ve karar birimlerinin bütününü ele alır.

38) İşsizlik oranı nasıl tanımlanır?

a) İşsiz / Toplam Nüfus

b) Toplam Nüfus – Toplam İşgücü

c) 12 yaş üzeri işsizlerin toplam nüfus içindeki oranı

d) İşsiz Sayısı / İşgücü

Cevap : İşsiz Sayısı / İşgücü

39) Yapısal işsizlik nedir?

a) Yer ve meslek değiştirme sırasında gerçekleşen işsizliktir.

b) Cari ücret haddi ile çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kimselerin yarattığı işsizliktir.

c) Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir.

d) Ekonominin bütün sektörlerinde toplu ve devamlı olan durgunluktan kaynaklanan işsizliktir.

Cevap : Ekonominin bütün sektörlerinde toplu ve devamlı olan durgunluktan kaynaklanan işsizliktir.

40) İşletmelerin kendi başlarına başaramayacakları projelerde, konularının uzmanı diğer işletmelerle birlikte yer almaları, hukuki bağımsızlıklarını koruyarak proje sonunda işbirliğine son verdikleri işletmelerarası işbirliği şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konsorsiyum

b) Ortak girişimler

c) Şirket evlilikleri

d) Karteller

Cevap : Konsorsiyum

41) Yoğun olarak K.K.T.C. ile ticari ilişkileri bulunan bir işletmenin K.K.T.C.- Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilişkilerdeki gelişmelerden etkilenmesi, aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisindeki gelişmelerden etkilenme olarak açıklanabilir?

a) Yasal çevre

b) Ekonomik çevre

c) Kültürel çevre

d) Politik çevre

Cevap : Politik çevre

42) İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir tablosu

b) Bilanço

c) Fon akım tablosu

d) Gelir-gider kayıtları

Cevap : Gelir tablosu

43) Başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve hizmetleri üreterek, kâr sağlamak amacı…… olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan bölümü ifade etmektedir?

a) Emek

b) Satış

c) Girişim

d) Görev

Cevap : Girişim

44) Yöneticilerin temel nitelikleri arasında yer alan işletmedeki bireylerin ve bölümlerin çevre, toplum ve endüstri ile ilişkilerini görebilmesini sağlayan yetenek ne olarak adlandırılır?

a) Kavramsal Yetenek

b) Teknik Yetenek

c) Beşeri İlişkiler Yeteneği

d) Fonksiyonel Yetenek

Cevap : Kavramsal Yetenek

45) Bay X küçük bir işletme sahibidir. Yanında çalıştırdığı işçilerden daha fazla risk alarak bir işletme kurmuş olan Bay X’in, bir üretim faktörü olarak kazancına ne ad verilir?

a) Ücret

b) Faiz

c) Kâr

d) Gelir

Cevap : Kâr

46) Organizasyon şemasında “pazarlama-finansman-insan kaynakları” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

a) Müşteri temeline göre

b) Fonksiyon temeline göre

c) Ürün temeline göre

d) Zaman temeline göre

Cevap : Fonksiyon temeline göre

47) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin görevleri arasında yer almaktadır? I.Üretim faktörlerini elde etmek. II.Mal ve hizmet üretmek. III.Mal ve hizmeti arz etmek.

a) Yalnız I

b) II ve III

c) I,II ve III

d) I ve II

Cevap : I,II ve III

48) İşletmede belirli bir dönemde gösterilen performansın hedeflenen performansa ulaşıp ulaşmadığının tespitine karşılık gelen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) Planlama

b) Eşgüdümleme

c) Koordinasyon

d) Kontrol

Cevap : Kontrol

49) İşletmenin faaliyette bulunduğu piyasanın rekabet durumu (tekel, oligopol veya rekabet piyasası) aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisinin kapsamına girer?

a) Yasal

b) Politik

c) Ekonomik

d) Sosyo-kültürel

Cevap : Ekonomik

50) Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru hareketini ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının geçişini sağlayan çaba ve faaliyetlere ne ad verilir?

a) AR-GE

b) Finansman

c) Pazar araştırması

d) Pazarlama

Cevap : Pazarlama

51) İşletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çıktıların bir kısmının işletmede kullanılmak üzere tekrar işletmeye geri dönmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Girdi

b) Geri besleme

c) Süreç

d) Uyumlaştırma

Cevap : Geri besleme

52) Aşağıdakilerden hangisi işletmedeki ürün ya da süreçlerin etkinlik ve verimliliğinin artması için gerekli yenilikleri yapmak için çalışan departmandır?

a) Üretim

b) AR-GE

c) Planlama

d) Halkla İlişkiler

Cevap : AR-GE

53) Organizasyon şemasında “bireysel-kurumsal” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

a) Müşteri temeline göre

b) Fonksiyon temeline göre

c) Ürün temeline göre

d) Zaman temeline göre

Cevap : Müşteri temeline göre

54) İki ya da daha fazla işletmenin, bir ya da daha fazla konu üzerinden fikir birliğine vararak aralarındaki rekabeti sınırlandırmalarına ne ad verilir?

a) Konsern

b) Akuisyon

c) Füzyon

d) Centilmenlik anlaşması

Cevap : Centilmenlik anlaşması

55) Organizasyon şemasında “Ankara-İstanbul” olarak ayırıma giden bir işletme için aşağıdaki bölümlere ayırma biçimlerinden hangisinden söz edilebilir?

a) Bölge temeline göre

b) Fonksiyon temeline göre

c) Ürün temeline göre

d) Zaman temeline göre

Cevap : Bölge temeline göre

56) Temel yönetim işlevleri arasında yer alan amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Planlama

b) Örgütleme

c) Koordinasyon

d) Denetim

Cevap : Planlama

57) Bir yöneticinin etkin bir biçimde denetleyebileceği çalışan sayısının kısıtlı olduğunu öne süren organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş bölümü

b) Yönetim alanı

c) Yetki devri

d) Emir-Komuta birliği

Cevap : Yönetim alanı

58) Üretimin yapılmasından tüketimin gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte oluşturulan faydalardan hangisini pazarlama fonksiyonu oluşturur?

a) Şekil Faydası

b) Yer Faydası

c) Zaman Faydası

d) Mülkiyet Faydası

Cevap : Mülkiyet Faydası

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı
Bireysel Emeklilik Sınavı

59) Temel İşletme ve İktisat

Temel İşletme

İşletmenin bütün departmanlarının aynı hedefe ulaşmak için çaba göstermesi anlamına gelen organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kumanda birliği

b) Emir-Komuta birliği

c) Amaç birliği

d) Vizyon

Cevap : Amaç birliği

60) Finansal yönetimin fonksiyonlarından hangisi bir işletmede nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumluluğunu düzenler?

a) Finansal fon sağlanması

b) Finansal denetim

c) Finansal planlama

d) Fonların yatırılması

Cevap : Finansal planlama

61) İşletmelerin varoluş nedenlerinden biri mal üretimi, diğeri ise………..dır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan bölümü ifade etmektedir?

a) Finans

b) Hizmet

c) Muhasebe

d) Araştırma

Cevap : Hizmet

62) Malzeme çıktılarını ne önce ne sonra, tam ihtiyaç olduğu anda yapılması düşüncesine dayanan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sıfır Stoklu Üretim Sistemi

b) Sipariş Üretim Sistemi

c) Kitle Üretim Sistemi

d) Sürekli Üretim Sistemi

Cevap : Sıfır Stoklu Üretim Sistemi

63) ”İş analizleri, kariyer planlama, performans değerleme” faaliyetleri hangi işletme fonksiyonunun faaliyetleri kapsamına girmektedir?

a) Muhasebe

b) İnsan Kaynakları

c) AR-GE

d) Finansman

Cevap : İnsan Kaynakları

64) İşletmede belirli bir dönemde yapılan faaliyetlerin mali boyutta kaydını tutan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi İşlem

b) Finans

c) Muhasebe

d) Yönetim

Cevap : Muhasebe

65) İşletmelerin başarısında temel bir gösterge niteliği taşıyan etkenliğin teknik anlamda tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşletmenin elinde bulunan kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılması.

b) Belirli bir girdi ile en yüksek çıktının elde edilmesi.

c) İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesi.

d) Belirli bir çıktı düzeyinin en düşük girdi ile sağlanabilmesi.

Cevap : İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesi.

66) Amaçlara ulaşmak için başkalarının davranışlarını yönlendirme ve diğerlerini etkileme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Denetim

b) Liderlik

c) Etkenlik

d) Empati

Cevap : Liderlik

67) İşletmecilikte temel alınan ilkelerden çıktıların girdilere oranlanması sonucu bulunan oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Verimlilik

b) Kârlılık

c) Etkinlik

d) Ekonomiklik

Cevap : Verimlilik

68) “Nüfusun dağılımı, çalışan oranı, okuma yazma oranı” aşağıdaki dış çevre faktörlerinden hangisi kapsamına girmektedir?

a) Sosyal

b) Ekonomik

c) Teknolojik

d) Siyasal

Cevap : Sosyal

69) Bir çalışanın aynı anda birden çok üste (departmana) bağlı olabildiği organizasyonel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matriks

b) Fonksiyonel

c) Ürün temeline göre

d) Müşteri temeline göre

Cevap : Matriks

70) İşletmenin belirli bir dönemdeki üretim miktarı normal kapasitenin altında ise aradaki fark ne olarak adlandırılır?

a) Atıl Kapasite

b) Optimum Kapasite

c) Fiili Kapasite

d) Tam Kapasite

Cevap : Atıl Kapasite

71) İşletmecilikte temel alınan ilkelerden kârın sermayeye oranlanması sonucu bulunan oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Verimlilik

b) Kârlılık

c) Etkinlik

d) Ekonomiklik

Cevap : Kârlılık

72) “Değişik durumlarda değişik kararların söz konusu olduğu”nu savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem Yaklaşımı

b) Verimlilik Yaklaşımı

c) Durumsallık Yaklaşımı

d) İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Cevap : Durumsallık Yaklaşımı

73) Hangisi bir işletmenin Ticaret Hukukumuz açısından ticari işletme sayılabilmesi için gereken şartlardan değildir?

a) Kazanç sağlamayı amaç edinme

b) Süreklilik niyeti

c) Belli büyüklük sınırlarını aşma

d) Vergi ödemek

Cevap : Vergi ödemek

74) Aşağıdakilerden hangisi koşullar ortaya çıkmadan önce atak davranarak faaliyette bulunma anlamına gelmektedir?

a) İnteraktif

b) Reaktif

c) Proaktif

d) Hiperaktif

Cevap : Proaktif

75) Belirlenen amaçların ne ölçüde gerçekleştiğini gösteren temel yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetimde muhasebe

b) Yönetimde planlama

c) Yönetimde kontrol

d) Yönetimde koordinasyon

Cevap : Yönetimde kontrol

76) Nakit giriş ve çıkışlarının finansal plana uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğinin kontrolüne ne denir?

a) Finansal planlama

b) Finansal yönetim

c) Finansal denetim

d) Finansman

Cevap : Finansal denetim

77) İşletmelerde toplam satış tutarının üretimin maliyet giderleri tutarına oranı ne olarak adlandırılır?

a) Kârlılık

b) Etkinlik

c) Yeterlilik

d) İktisadilik (Ekonomiklik)

Cevap : İktisadilik (Ekonomiklik)

78) Aşağıdakilerden hangisi iş kavramının sağladığı psikolojik ve toplumsal doyumlardan birisi değildir ?

a) Başarı sağlama

b) Amaçlarına ulaşma

c) Kendisini başkalarına kabul ettirme

d) Gelir elde etme

Cevap : Gelir elde etme

79) Karar verme yetkisinin, organizasyonun en tepe noktasında toplanması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hiyerarşi

b) Merkeziyetçilik

c) Merkezkaçlık

d) Kurumsallaşma

Cevap : Merkeziyetçilik

80) Üretim faktörleri ve bu faktör sahiplerinin gelirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Emek-Kâr

b) Sermaye-Ücret

c) Doğal Kaynak-Rant

d) Girişimci-Faiz

Cevap : Doğal Kaynak-Rant

81) Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan koşullara göre faaliyette bulunma anlamına gelmektedir?

a) İnteraktif

b) Proaktif

c) Reaktif

d) Hiperaktif

Cevap : Reaktif

82) Aşağıdakilerden hangisi işe yeni giren çalışanın örgüte uyumlu hale getirilmesi sürecidir?

a) Geliştirme

b) Eğitim

c) Oryantasyon

d) Koordinasyon

Cevap : Oryantasyon

83) Bir işletmenin amacına ulaşabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Etkinlik

b) Kârlılık

c) Üretkenlik

d) Verimlilik

Cevap : Etkinlik

84) Aşağıdakilerden hangisi ürettiği mal ve hizmet açısından işletme çeşitlerinden değildir?

a) Üretim işletmeleri

b) Özel kesim işletmeleri

c) Ticaret işletmeleri

d) Hizmet işletmeleri

Cevap : Özel kesim işletmeleri

85) Üstlerin yetkilerini belirli bir oranda astlarına devretmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki-sorumluluk denkliği

b) Hiyerarşi

c) Yetki Göçerimi

d) Yetki düzeyi

Cevap : Yetki Göçerimi

86) Şirketlerin sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ortak amaç

b) Kar amacı

c) Ortaklar arası anlaşma

d) Ortak emek gücü

Cevap : Ortak emek gücü

87) Hangi işletme işlevinin faaliyetleri arasında satınalma, satış ve pazarlama yer alır?

a) Finansal

b) Ticari

c) Yönetim

d) Muhasebe

Cevap : Ticari

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı
BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

88) Temel İşletme ve İktisat

Temel İşletme

88) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları fonksiyonunun amaçları arasında yer almaz?

a) Ücret ve maaş politikalarının oluşturulması

b) İşe alma politikalarının oluşturulması

c) Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi

d) Üretimde verimliliğin artırılması

Cevap : Üretimde verimliliğin artırılması

89) Üretim miktarına bağlı olarak artan/azalan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Direkt maliyet

b) Sabit maliyet

c) Değişken maliyet

d) Endirekt maliyet

Cevap : Değişken maliyet

90) Aşağıdakilerden hangisi amaçların taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Açık olmalı

b) Kolayca ulaşılabilmeli

c) Ölçülebilir olmalı

d) Zaman sınırı olmalı

Cevap : Kolayca ulaşılabilmeli

91) Aşağıdakilerden hangisi organizasyon yapısını etkileyen faktörlerden sayılamaz?

a) Misyon, vizyon ve hedefler

b) Dış çevre faktörleri

c) İç çevre faktörleri

d) Taktik kararlar

Cevap : Taktik kararlar

92) Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte temel alınan ilkelerden biri değildir?

a) Verimlilik

b) Karlılık

c) Kuralcılık

d) Üretkenlik

Cevap : Kuralcılık

93) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tepe yönetiminin belirleyeceği amaçlardır?

a) Stratejik amaçlar

b) Fonksiyonel amaçlar

c) Operasyonel amaçlar

d) Kısa vadeli amaçlar

Cevap : Stratejik amaçlar

94) Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonunun faaliyetleri arasında yer almaz?

a) Üretim bütçelerinin hazırlanması

b) Makine ve teçhizat yenileme

c) İşlem sürelerinin geliştirilmesi

d) Eğitim

Cevap : Eğitim

95) Bir işletmenin pazarlama yönetim fonksiyonları aşağıdakilerden hangileridir?

a) Ürün geliştirme ve planlama, dağıtım kanalları, fiyatlandırma, satış arttırıcı çabalar

b) Fiyatlandırma, tutundurma, muhasebeleştirme

c) Fiyatlandırma, ürün geliştirme, dağıtım kanalları, finans

d) Tutundurma, etkinleştirme, fiyatlandırma, eğitim

Cevap : Ürün geliştirme ve planlama, dağıtım kanalları, fiyatlandırma, satış arttırıcı çabalar

96) İşletmenin, yapmış olduğu yatırımları sonucu büyümesi ne olarak adlandırılır?

a) İçsel büyüme

b) Dışsal büyüme

c) Akuisyon

d) Füzyon

Cevap : İçsel büyüme

97) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin devredemeyeceği yönetim fonksiyonudur?

a) Planlama

b) Kontrol

c) Yürütme

d) Koordinasyon

Cevap : Kontrol

98) Mal veya hizmetin belli bir fiyatın altında satılmama anlaşmasına ne denir?

a) Konsern

b) Tröst

c) Fiyat karteli

d) Akuisyon

Cevap : Fiyat karteli

99) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde en alt düzeyde belirlenen amaçlardır?

a) Fonksiyonel

b) Stratejik

c) Taktik

d) Operasyonel

Cevap : Operasyonel

100) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet açısından işletme çeşitlerinden değildir?

a) Özel kesim işletmeleri

b) Kamu işletmeleri

c) Yabancı sermayeli işletmeler

d) Hizmet işletmeleri

Cevap : Hizmet işletmeleri

101) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın yönetim fonksiyonlarından birisidir?

a) Ürün geliştirme ve planlama

b) Fiyatlandırma

c) Satış arttırıcı çabalar

d) Seçeneklerin hepsi

Cevap : Seçeneklerin hepsi

102) İşletme yönetiminin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a) Pazarlama

b) Organizasyon

c) Muhasebe

d) Finans

Cevap : Organizasyon

103) Aşağıdakilerden hangisi temel işletme fonksiyonlarından biri değildir?

a) Pazarlama

b) Üretim

c) İnsan kaynakları

d) Kontrol

Cevap : Kontrol

104) Bir organizasyonda tüm çalışanlar aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

a) İnsan kaynakları

b) Pazarlama

c) Üretim

d) AR-GE

Cevap : İnsan kaynakları

105) İşletmenin fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vergi

b) AR-GE

c) Üretim

d) Pazarlama

Cevap : Vergi

106) Bir bölümden bir kişinin sorumlu olması hangi örgütleme ilkesidir?

a) Amaç Birliği

b) Yönetim Birliği

c) Basamak Sırası

d) Komuta Birliği

Cevap : Yönetim Birliği

107) Yeni ürün tasarlanması hangi departmanın faaliyet konusudur?

a) AR-GE

b) Planlama

c) Üretim

d) Pazarlama

Cevap : AR-GE

108) Aşağıdakilerden hangisi özel işletme çeşitlerinden değildir?

a) Şirketler

b) Kooperatifler

c) Dernek ve vakıfların işletmeleri

d) Katma bütçeli işletmeler

Cevap : Katma bütçeli işletmeler

109) Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye şirketi türü değildir?

a) Anonim şirket

b) Limited şirket

c) Adi komandit şirket

d) Sermayeleri paylara bölünmüş komandit şirket

Cevap : Adi komandit şirket

110) Yöneticinin karar verme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kontrol alanı

b) Yetki

c) Sorumluluk

d) Unvan

Cevap : Yetki

111) Aşağıdakilerden hangisi dış çevre unsurlarından değildir?

a) Tedarikçiler

b) Devlet

c) Rakipler

d) İşçiler

Cevap : İşçiler

112) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarındandır?

a) Kâr elde etmek / Topluma hizmet etmek

b) Yeni yöneticiler yetiştirmek / Topluma hizmet etmek

c) İstihdam yaratmak / Güç kazanmak

d) Pazarlama faaliyeti yürütmek / Araştırma yapmak

Cevap : Kâr elde etmek / Topluma hizmet etmek

113) Aşağıdakilerden hangisi sabit giderlerden değildir?

a) Kira giderleri

b) Isıtma giderleri

c) Satış giderleri

d) Aydınlatma giderleri

Cevap : Satış giderleri

114) Ürün farklılaştırması ne çeşit bir büyüme şeklidir?

a) Yatay büyüme

b) Geriye doğru dikey büyüme

c) İleriye doğru dikey büyüme

d) Dış büyüme

Cevap : Yatay büyüme

115) Aşağıdakilerden hangisi rasyonellik oranı değildir?

a) Verimlilik

b) Kârlılık

c) Dayanıklılık

d) Etkinlik

Cevap : Dayanıklılık

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 11

Bireysel Emeklilik Sınavı
BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

116) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından görevlendirilmiş özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, görevleri arasında nın faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik altyapı oluşturulması, istatistik üretimi, kamunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi gibi konuların bulunduğu tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sermaye Piyasası Kurulu

b) Takasbank

c) Emeklilik Gözetim Merkezi

d) Kamuyu Aydınlatma Platformu

Cevap : Emeklilik Gözetim Merkezi

117) Ayrılma amacı ile kendisine yapılan başvuru üzerine, emeklilik şirketi, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap bildirim cetvelini elektronik iletişim araçları ile katılımcıya kaç gün içinde iletmekle yükümlüdür?

a) 2 iş günü

b) 5 iş günü

c) 7 iş günü

d) 10 iş günü

Cevap : 5 iş günü

118) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda en fazla kaç kez değiştirilebilir?

a) 4

b) 6

c) 8

d) 12

Cevap : 12

119) Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünü alarak fona ilişkin zorunlu giderlerin karşılanmasına yönelik kesintilere üst sınır getirmeye yetkili kurum hangisidir?

a) Emeklilik şirketleri

b) Emeklilik Gözetim Merkezi

c) Portföy yönetim şirketleri

d) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Cevap : Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu

120) Şirket, bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının emeklilik sözleşmesini veya sertifikasını kaç gün içinde katılımcıya göndermek veya katılımcının erişimine sunmakla yükümlüdür?

a) Sözleşmenin veya sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde

b) Teklif formu imza tarihinden itibaren 7 iş günü içinde

c) Teklif formu imza tarihinden itibaren 30 gün içinde

d) Katılımcının talep tarihinde

Cevap : Sözleşmenin veya sertifikanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde

121) Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kurumca uygun görülen sözleşme türleri, emeklilik planları ve fonlar mesafeli satışa konu edilebilir.

b) Katılımcı, emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi elektronik iletişim araçları ile onaylar.

c) Herhangi bir tercihte bulunulmaması durumunda birikim standart fonda yatırıma yönlendirilir.

d) Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde teklif formu ve giriş bilgi formunun katılımcıya iletilme zorunluluğu yoktur.

Cevap : Mesafeli satış yoluyla düzenlenen sözleşmelerde teklif formu ve giriş bilgi formunun katılımcıya iletilme zorunluluğu yoktur.

122) Giriş bilgi formuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Giriş bilgi formu en az 12 punto ve kolay okunabilir yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır.

b) Arkalı-önlü ya da ayrı sayfalar halinde toplamda iki sayfayı geçmemelidir.

c) İçeriği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.

d) Sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler için teklif aşamasında sunulur.

Cevap : Sadece bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler için teklif aşamasında sunulur.

123) Katılımcı katkı payını ———- değerlendirebilir. Cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a) Sözleşme kapsamında tanımlı fonlarda

b) Aynı şirketteki her fonda

c) Sadece bir fonda

d) Sistemdeki tüm fonlarda

Cevap : Sözleşme kapsamında tanımlı fonlarda

124)
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin denetimini hangi kurum yapar?

a) SPK

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı

125)
Yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine ilişkin usul ve esasları kim belirler?

a) Cumhurbaşkanı

b) TBMM

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap : Cumhurbaşkanı

126) Özel risklere örnek hangi şıkta verilmiştir?

a) Savaş

b) Terör

c) Doğal afetler

d) Hırsızlık

Cevap : Hırsızlık

127) Katılım emeklilik fonlarının yatırım yapabileceği şirket ortaklık payları arasında yer alır?

a) Domuz çiftliği

b) Bira fabrikası

c) Alkollü içecek fabrikası

d) Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

Cevap : Faizli işlemlere girmemiş tekstil fabrikası

128) Aşağıdakilerden hangisi katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

a) Tahvil

b) Bono

c) Vadeli mevduat hesabı

d) Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

Cevap : Katılım esaslı vadesiz döviz hesabı

129) Aşağıdakilerden hangisi katılım mevzuatı ile getirilen yükümlülüklerden biri değildir?

a) Katılım iç denetim raporu düzenlenmesi

b) Danışma komitesi hizmeti alınması

c) Katılım uyum birimi fonksiyonu

d) Destek hizmetleri alınması

Cevap : Destek hizmetleri alınması

130) Katılım mevzuatı çerçevesinde şirket veya kuruluş danışma komitesinin en az kaç üyeden oluşması gerekir?

a) 5

b) 3

c) 2

d) 1

Cevap :3

131) Mal ve hizmetlerin fiyatlarından oluşan topluluğa ne ad verilir?

a) Ortak değer ölçüsü

b) Fiyatlar genel düzeyi

c) Piyasa denge fiyatı

d) Fiyat endeksi

Cevap : Fiyatlar genel düzeyi

Bireysel Emeklilik Sınavı

Bireysel Emeklilik Sınavı Soruları

Bireysel Emeklilik Sınavı

BES Sınavı 2023 Sınav Soruları

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

Bireysel Emeklilik Sınavı

Emeklilik Gözetim Merkezi

Bireysel Emeklilik Sınavı

error: Content is protected !!