auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokul 1. sınıf uyum programı sonunda, öğrencilerin edinebileceği kazanımlar arasında yer alamaz?

Cevap : A) Bölme ve çarpmayı öğrenir.

Her çocuğun bireysel öğrenme hızı farklıdır. Bu bağlamda MEB İlkokul 1. sınıf uyum programı sonunda öğrencilerin edinebileceği kazanımlar şu şekildedir (MEB, 2022):
-Hece, kelime ve kısa cümleleri uygun şekilde okur ve yazar.
-Rakamları tanır, toplama ve çıkarma işlemlerini sınıf seviyesinde yapar.
-Kendisini, ailesini ve yaşadığı yeri tanıtır.
-Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. Yakın çevresindeki doğayı (bitkiler, hayvanlar, vb.) gözlemler

#2. “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

Cevap : C) Sarmallık

#3. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran

Okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
Bu özellik, okula hazır ailenin genel özelliklerine uygun düşmemektedir. Aileler, çocukların karşılaşabileceği uyarıcılara karşı farkındalık oluşturarak çocuklarına rehberlik etmeli ancak bu uyarıcılara karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemek yerine çocuğun bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemelidir. Bu nedenle doğru cevap D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran’dır.

#5. “En genel şekilde çocuğun yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmeleri için kendisinde aranan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerdir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hazırbulunuşluk

#6. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu değerlendiren kuramlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Bilişselci kuram

Hazırbulunuşluk Değerlendirme Kuramları:
-Olgunlaşmacı kuram
-Çevreselci kuram
-Sosyal yapılandırmacı kuram
-Etkileşimci kuram

#7. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 12-24 ay arasında yapılabileceklerdendir?

Cevap : C) Annesi kitap okurken kitaptaki resimleri göstermesi

#8. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

Cevap : E) Paylaşma

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

#9. Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından okul öncesi eğitim programında çocukta bulunması gereken hazırbulunuşluk ölçütleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Çocuğun anne ve evden kopmaması

#10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri değildir?

Cevap : E) Yeteneksel- girdi modeli

Çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri olarak bilinen “Yeteneksel- girdi modeli” belirttiğiniz diğer modellerle örtüşen bir kavram değildir. Diğer modeller A, B, C ve D, çocuğun ilkokula hazırlık sürecini anlamak için kullanılan yaygın modellerdir.
Açıklamalar:
-Çevresel model, çocuğun yaşadığı çevresel etkilerin, aile ve toplumun rolünün hazırbulunuşluk üzerindeki etkilerini vurgular.
-Yetenek modeli, çocuğun bilişsel yeteneklerinin ve özelliklerinin hazırbulunuşluk üzerindeki rolünü vurgular.
-Gelişimsel model, çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirerek hazırbulunuşluğunu anlamayı amaçlar.
-Çevresel-girdi modeli, çocuğun çevresindeki uyarıcılara nasıl tepki verdiğini ve bu uyarıcılardan ne kadar öğrendiğini vurgular.
Yeteneksel-girdi modeli ise bu kavramlardan farklı bir modele işaret etmemektedir ve genel olarak bu bağlamda bilinen bir model değildir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun hazırbulunuşluğunu “sosyal yapılandırmacı kurama” göre değerlendirebilecek maddeler arasında yer alamaz?

Cevap : C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi

C seçeneği, kültürel farklılıkların göz ardı edilmesini ifade ettiği için sosyal yapılandırmacı kurama göre hazırbulunuşluğu değerlendirirken dikkate alınacak maddeler arasında yer alamaz. Bu, sosyal yapılandırmacı kuramın vurgularına aykırıdır. Diğer maddeler, bu kuramın prensiplerine uygun olarak hazırbulunuşluğun değerlendirilmesinde önemli kriterleri temsil eder.

#12. İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları

Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

#13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çocuğun okula uyumunda yer alan boyutlar bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

Cevap : D) Hazır aile, hazır çocuk, hazır okul

#14. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde edinilmesindeki avantajlardan biri olamaz?

Cevap : E) Akranlarından önce okuyabildiğinden onlarla tartışma yaşaması

#15. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları

Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

#16. Erken okuryazarlık bileşenlerinden yazı ve baskı farkındalığında aşağıdakilerden hangisi öğrenilmez?

Cevap : A) Kelimelerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunması

Yazı farkındalığı, çocukların konuşma dilinin bir mesajı içerdiğini anladıkları gibi yazı dilinin de bir anlamı barındırdığını fark etmeleridir. Çocuklar yazı farkındalığında,
-Yazının soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru okunduğunu,
-Harflerden kelimelerin ve kelimelerden cümlelerin oluştuğunu,
-Cümlenin büyük harfle başladığını ve cümle sonunda noktalama işaretlerinin bulunduğunu,
-Kitabın bir dış kapağının olduğunu,
-Kitabın nasıl tutulacağı ve sayfalarının nasıl çevrileceğini öğrenir

#17. Uluslararası erken okuryazarlık değerlendirme araçlarından hangisi “Yazı Bilgisi, Kelime Tanımlama ve Fonolojik Farkındalık” belirlemeye yöneliktir?

Cevap : D) TOPEL

Test of Preschool Early Literacy (TOPEL), okul öncesi dönemdeki çocukların okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. TOPEL, çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 15 farklı alt test içermektedir. Bu alt testler, öğrencilerin harfleri tanıma, sesleri eşleştirme, kelime tanıma, kelime farkındalığı, dil farkındalığı ve sözcük bilgisi gibi temel okuma ve yazma becerilerini ölçer. TOPEL, öğretmenlerin çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek ve öğrencilerin okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için kullanabilecekleri bir araçtır. Değerlendirme, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve öğretmenlere öğrencilere uygun öğretim stratejileri geliştirme konusunda yol gösterir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kullanılan müfredat ve programların etkililiğini değerlendirmek için de kullanılabilir

#18. Okula uyum programında “çocuğu merkeze alma” sürecinde hazırlanacak etkinliklerde, öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verecek nitelikte etkinlik hazırlaması beklenemez?

Cevap : A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?

Bu soru, etkinliğin tüm sınıftaki her çocuğa yararlı olup olmadığına odaklanır ve çocuğu merkeze alma prensibine uygun bir şekilde bireysel fayda sağlanıp sağlanmadığına dair değil, genel sınıf faydasına odaklanır. Diğer seçenekler (B, C, D, E) ise etkinliklerin planlanması sürecinde çocuğun bireysel ihtiyaçları, gereksinimleri ve yararları üzerinde durmayı ve çocuğu merkeze almaya yönelik etkinlik hazırlamasını teşvik eden nitelikte soruları içermektedir. Bu sorular, çocukların fayda sağlaması ve gereksinimlerinin karşılanması üzerine odaklanır ve bu prensibi destekler. Bu nedenle, doğru cevap A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?’dır.

#19. Çocukların erken okuryazarlık yaşantıları kazandığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A) Aile ile tartışma yapma

Erken okuryazarlık yaşantıları, genellikle şu şekilde yaşantılarda yer alabilir:
-Şarkılar
-Tekerlemeler
-Bilmeceler
-Masallar
-Toplumsal yaşamada alışveriş yaşantıları
-Resim ve çizim yapma
-Oyun
-Teknoloji ve yazılı çevrede olanlar
-Çocuğa kitap okuma
-Çocukla paylaşımlı kitap okuma

#20. Okula uyum programlarının dayandığı ekolojik sistemler kuramı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E) Atmosistem

Ekolojik sistemler kuramı, bireyin gelişimini ve davranışlarını anlamak için çeşitli etkileşim seviyelerini ele alır. Bu kavramlar arasında yer alanlardan atmosistem, ekolojik sistemler kuramı içinde özel bir kavram değildir. Diğer seçenekler (ekzosistem, koronosistem, mezosistem, mikrosistem) ise bu kuramın temel kavramlarıdır ve bireyin çevresel etkileşimlerini farklı düzeylerde değerlendirir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı VVize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı VVize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

Ders : İlk Okula Hazırlık

Ünite -2

Konu : İlkokula Hazırlık Sürecinde Erken Okuryazarlık Becerileri

İlkokula Hazırlık

Ünite -2

İlkokula Hazırlık Sürecinde Erken Okuryazarlık Becerileri

1- Bebeğin doğumundan itibaren etrafı tanımasıyla ve yazı dilini öğrenmesiyle ifade etmeye başladığı, anaokuluna başlamasından önce kazanılan ve fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarıyla ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuryazarlık
B) Hazırbulunuşluk
C) Konuşma
D) Gıgıldama
E) Emekleme

Cevap : A) Okuryazarlık

2- Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 12-24 ay arasında yapılabileceklerdendir?

A) Annesinin elinde en sevdiği kitabını görünce keyifli bir ses çıkarması
B) Araba giderken yolda gördüğü sokak tabelalarını okuması
C) Annesi kitap okurken kitaptaki resimleri göstermesi
D) Annesi ninni veya tekerleme okurken başını sallaması
E) Annesi alışveriş listesi hazırlarken yazı yazma denemeleri yapması

Cevap : C) Annesi kitap okurken kitaptaki resimleri göstermesi

3- Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 3 yaş ve sonrasındaki davranışlar arasında yer almaz?

A) Çevredeki bazı logoları tanır.
B) Sınıfta uydurma hecelemelerle yazdığı ilk resimli öyküyü sunar
C) Annesi alışveriş listesi hazırlarken kendisi yazı yazma denemeleri yapar
D) Adını yazma denemeleri yaptığı bloknotunu gösterir
E) Büyük ablası ve abisinin okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlar.

Cevap : E) Büyük ablası ve abisinin okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlar.

4- Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde edinilmesindeki avantajlardan biri olamaz?

A) İlkokul 1. sınıfta okuma-yazmanın kolaylaşması
B) İlerleyen yıllarda akademik becerilerin olumlu etkilenmesi
C) İlerleyen yıllarda iyi bir okur-yazar olması
D) Evdeki ve okuldaki kişilerle iyi iletişim kurabilmesi
E) Akranlarından önce okuyabildiğinden onlarla tartışma yaşaması

Cevap : E) Akranlarından önce okuyabildiğinden onlarla tartışma yaşaması

5- Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık bileşenlerinden biri değildir?

A) Harf / alfabe bilgisi
B) Cümle bilgisi
C) Yazı/ baskı farkındalığı
D) Ses bilgisel farkındalık
E) Sözcük bilgisi

Cevap : B) Cümle bilgisi
NOT: Erken okuryazarlık bileşenlerinden biri olmayan seçenek:
B) Cümle bilgisi
Erken okuryazarlıkta temel bileşenler harf/alfabe bilgisi, yazı/baskı farkındalığı, ses bilgisel farkındalık ve sözcük bilgisidir. Cümle bilgisi, daha ileri okuryazarlık aşamalarında önem kazanan bir bileşendir, ancak erken okuryazarlıkta temel bileşenler arasında yer almaz.

6- Erken okuryazarlık bileşenlerinden yazı ve baskı farkındalığında aşağıdakilerden hangisi öğrenilmez?

A) Kelimelerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunması
B) Kitabın nasıl tutulacağının öğrenilmesi
C) Cümlelerin sonunda noktalama işaretlerinin olduğunun öğrenilmesi
D) Kelime ve cümlelerin nasıl oluştuğunun öğrenilmesi
E) Kitabın dış kapağının olduğunun öğrenilmesi

Cevap : A) Kelimelerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunması
NOT: Yazı farkındalığı, çocukların konuşma dilinin bir mesajı içerdiğini anladıkları gibi yazı dilinin de bir anlamı barındırdığını fark etmeleridir. Çocuklar yazı farkındalığında,
-Yazının soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru okunduğunu,
-Harflerden kelimelerin ve kelimelerden cümlelerin oluştuğunu,
-Cümlenin büyük harfle başladığını ve cümle sonunda noktalama işaretlerinin bulunduğunu,
-Kitabın bir dış kapağının olduğunu,
-Kitabın nasıl tutulacağı ve sayfalarının nasıl çevrileceğini öğrenir

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazı farkındalığında kazanılabilecek becerilerden hepsi bir arada verilmiştir?

A) Konuşma kuralları ve sözcük bilgisi
B) Yazı kuralları ve harf bilgisi
C) Sözcük bilgisi, harf bilgisi ve yazı kuralları
D) Sözcük bilgisi ve harf bilgisi
E) Harf bilgisi, konuşma kuralları, yazı kuralları

Cevap : C) Sözcük bilgisi, harf bilgisi ve yazı kuralları
NOT: Yazı farkındalığı kazanmak için sözcük bilgisi (kelimelerin yapısı ve anlamı), harf bilgisi (alfabe, harflerin sesleri) ve yazı kuralları (noktalama, cümle yapıları vb.) gibi becerilerin hepsini içermesi gerekir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.

8- Uluslararası erken okuryazarlık değerlendirme araçlarından hangisi “Yazı Bilgisi, Kelime Tanımlama ve Fonolojik Farkındalık” belirlemeye yöneliktir?

A) PALS
B) DIBELS
C) GTRT
D) TOPEL
E) PPVT-4

Cevap : D) TOPEL
NOT: Test of Preschool Early Literacy (TOPEL), okul öncesi dönemdeki çocukların okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. TOPEL, çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 15 farklı alt test içermektedir. Bu alt testler, öğrencilerin harfleri tanıma, sesleri eşleştirme, kelime tanıma, kelime farkındalığı, dil farkındalığı ve sözcük bilgisi gibi temel okuma ve yazma becerilerini ölçer. TOPEL, öğretmenlerin çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek ve öğrencilerin okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için kullanabilecekleri bir araçtır. Değerlendirme, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve öğretmenlere öğrencilere uygun öğretim stratejileri geliştirme konusunda yol gösterir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kullanılan müfredat ve programların etkililiğini değerlendirmek için de kullanılabilir

9- Aşağıdaki erken okuryazarlık becerilerinden hangileri ulusal değerlendirme araçlarından biri olan “EROT” ile ölçülemez?

A) İfade edici dilde sözcük bilgisi
B) Alıcı dilde sözcük bilgisi
C) Dinlediğini anlama
D) Genel isimlendirme
E) Öyküyü anlama

Cevap : E) Öyküyü anlama

10- Çocukların erken okuryazarlık yaşantıları kazandığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Aile ile tartışma yapma
B) Toplumsal alışveriş
C) Teknoloji
D) Masallar
E) Tekerlemeler

Cevap : A) Aile ile tartışma yapma
NOT: Erken okuryazarlık yaşantıları, genellikle şu şekilde yaşantılarda yer alabilir:
-Şarkılar
-Tekerlemeler
-Bilmeceler
-Masallar
-Toplumsal yaşamada alışveriş yaşantıları
-Resim ve çizim yapma
-Oyun
-Teknoloji ve yazılı çevrede olanlar
-Çocuğa kitap okuma
-Çocukla paylaşımlı kitap okuma

İlkokula Hazırlık

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Deneme Sınavı

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!