auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -1

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -1

#1. Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde aşağıdaki seçeneklerdeki yönlerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : B) Sosyo-ekonomik yön

Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde, çocuğun gelişimini desteklemek ve okula hazır hale getirmek için çeşitli yönler ve beceriler yer alır. Sosyo-ekonomik yön ise bu programların içeriğinde spesifik olarak değerlendirilmeyen bir kavramdır. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında yer almayan yön sosyo-ekonomik yöndür. Diğer yönler (A, C, D, ve E), bu programların içeriğinde önemli bir yer tutan faktörlerdir ve çocuğun okula geçiş sürecinde hazır olmasına yardımcı olacak becerileri kapsar.

#2. Okula uyum programının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : B) Öğretmenin merkez olması

Okula uyum programının temel ilkeleri:
-Çocuğu ve aileyi tanıma
-Çocuğu merkeze alma
-Paydaşlarla iş birliği yapma
-Okula uyum programını özümseme ve uygulama ve sürüdürme
-Okula uyum programını değerlendirme ve geliştirme

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapılabilecek paydaşlardan biri değildir?

Cevap : C) Komşular

Çocuğun okula uyum sürecinde iş birliği yapabilecek en etkili paydaşlar genellikle veliler, okul yönetimi, diğer öğretmenler ve rehber öğretmenlerdir. Bu kişiler çocuğun eğitim sürecinde farklı roller üstlenir ve çocuğun uyum sağlamasında destek sağlar. Ancak, komşular bu süreçte doğrudan eğitimle ilgili bir paydaş olarak kabul edilmez.

#4. Aşağıdakilerden hangisi okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları

Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almayan seçenek:
E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları
Diğer seçenekler (A, B, C, D) çocuğun okula uyum sürecini olumsuz etkileyebilecek davranışlar olarak kabul edilirken, aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları, çocuğun okula uyum sürecini olumlu bir şekilde etkileyen ve destekleyen bir davranıştır. Bu nedenle doğru cevap E) Aile bireylerinin çocuğun okula gitmesine yönelik tutarlı olmaları’dır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 12-24 ay arasında yapılabileceklerdendir?

Cevap : C) Annesi kitap okurken kitaptaki resimleri göstermesi

#6. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu etkileyen etmenlerden birisi olamaz?

Cevap : E) Öz düzenleyici etmenler

Hazırbulunuşluğu Etkileyen Etmenler:
-Biyolojik Etmenler
-Bilişsel Etmenler
-Çevresel Etmenler
-Duygusal Etmenler
-Öz Bakım Becerileri

#7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” kavramında çocuğun hazır hale gelmesi gereken gelişim alanlarından biri değildir?

Cevap : B) Psikolojik

Çocuk, motor gelişim, sosyal duyuşsal gelişim, fiziksel gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında hazır hale geldiğinde, okula uyum sürecinde “hazır çocuk” olarak ifade edilebilir.

#8. Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları

İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi “Stanley Hall” ve “Arnold Gess” tarafından ortaya atılan hazırbulunuşluğu değerlendiren görüştür?

Cevap : A) Olgunlaşmacı görüş

Olgunlaşmacı görüş, hazırbulunuşluğun öğrenme ve gelişmede biyolojik ve olgunlaşma süreçlerinin etkili olduğunu savunur. Bu görüşe göre, bireylerin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri, içsel olgunlaşma süreçleri tarafından belirlenir ve bu süreçlerle uygun bir şekilde ilerledikçe öğrenme gerçekleşir.
Arnold Gess, özellikle olgunlaşma teorisi konusunda çalışmalar yürütmüş ve bu alandaki teorileri geliştirmiştir. Olgunlaşma teorisi, çocukların belirli becerileri kazanma sürecinin biyolojik faktörlere dayalı olduğunu ve bu becerilerin belirli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra öğrenilebildiğini ileri sürer.
Stanley Hall ise, çocuk gelişimi ve eğitim psikolojisi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir psikologdur. Özellikle çocuk gelişiminde olgunlaşma süreçlerinin ve doğal büyümenin etkisine odaklanarak olgunlaşmacı görüşü desteklemiştir. Bu nedenle, A seçeneği olan “Olgunlaşmacı görüş” doğru yanıttır.

#10. Erken okuryazarlık bileşenlerinden yazı ve baskı farkındalığında aşağıdakilerden hangisi öğrenilmez?

Cevap : A) Kelimelerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunması

Yazı farkındalığı, çocukların konuşma dilinin bir mesajı içerdiğini anladıkları gibi yazı dilinin de bir anlamı barındırdığını fark etmeleridir. Çocuklar yazı farkındalığında,
-Yazının soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru okunduğunu,
-Harflerden kelimelerin ve kelimelerden cümlelerin oluştuğunu,
-Cümlenin büyük harfle başladığını ve cümle sonunda noktalama işaretlerinin bulunduğunu,
-Kitabın bir dış kapağının olduğunu,
-Kitabın nasıl tutulacağı ve sayfalarının nasıl çevrileceğini öğrenir

#11. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde edinilmesindeki avantajlardan biri olamaz?

Cevap : E) Akranlarından önce okuyabildiğinden onlarla tartışma yaşaması

#12. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

#13. Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

#14. Okula uyum sürecinde çocuğun geçmesi gereken aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada ve tam olarak verilmiştir?

Cevap : C) Hazırlık, yerleşme, bütünleşme

#15. Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap : D) Öğretmen-çocuk ilişkisi

A, B, C, ve E seçenekleri çocuğun okula hazırbulunuşluğunu etkileyen önemli faktörlerdir. Zekâ düzeyi, dil becerileri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve akran-çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimini etkiler ve bu faktörler okula hazırbulunuşluk açısından önemlidir.
Ancak öğretmen-çocuk ilişkisi, çocuğun okula hazırlanmasında değil, okula başladıktan sonra okulda yaşadığı ilişkiler ve etkileşimlerde önemlidir. Okulda pozitif bir öğretmen-çocuk ilişkisi, öğrencinin özgüvenini artırabilir, öğrenmeyi teşvik edebilir ve başarılı bir okul deneyimi için önemli bir faktör olabilir. Ancak bu, okula geçiş sürecinde değil, okula başladıktan sonraki bir etkendir. Bu nedenle, D seçeneği okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilemez.

#16. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar

İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

#17. Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.

Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerden biri değildir?

Cevap : D) Çocuğun ödevlerini annesiyle yapması

A, B, C, ve E seçenekleri okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerle ilgilidir. Ancak çocuğun ödevlerini annesiyle yapması, öğrencinin bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmesini engelleyebilir ve bu nedenle geçişte bir hazırbulunuşluk ölçütü olarak kabul edilmez.

#19. Uluslararası erken okuryazarlık değerlendirme araçlarından hangisi “Yazı Bilgisi, Kelime Tanımlama ve Fonolojik Farkındalık” belirlemeye yöneliktir?

Cevap : D) TOPEL

Test of Preschool Early Literacy (TOPEL), okul öncesi dönemdeki çocukların okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. TOPEL, çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 15 farklı alt test içermektedir. Bu alt testler, öğrencilerin harfleri tanıma, sesleri eşleştirme, kelime tanıma, kelime farkındalığı, dil farkındalığı ve sözcük bilgisi gibi temel okuma ve yazma becerilerini ölçer. TOPEL, öğretmenlerin çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek ve öğrencilerin okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için kullanabilecekleri bir araçtır. Değerlendirme, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve öğretmenlere öğrencilere uygun öğretim stratejileri geliştirme konusunda yol gösterir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kullanılan müfredat ve programların etkililiğini değerlendirmek için de kullanılabilir

#20. Çocukların erken okuryazarlık yaşantıları kazandığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A) Aile ile tartışma yapma

Erken okuryazarlık yaşantıları, genellikle şu şekilde yaşantılarda yer alabilir:
-Şarkılar
-Tekerlemeler
-Bilmeceler
-Masallar
-Toplumsal yaşamada alışveriş yaşantıları
-Resim ve çizim yapma
-Oyun
-Teknoloji ve yazılı çevrede olanlar
-Çocuğa kitap okuma
-Çocukla paylaşımlı kitap okuma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -1

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

Ders : İlk Okula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -1

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

Ders : İlk Okula Hazırlık

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -1

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

Ders : İlk Okula Hazırlık

Ünite -1

Konu : Okula Hazırbulunuşluk Süreci Ve Önemi

İlkokula Hazırlık

Ünite -1

Okula Hazırbulunuşluk Süreci Ve Önemi

1- “En genel şekilde çocuğun yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmeleri için kendisinde aranan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerdir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazırbulunuşluk
B) Öğrenme
C) Gelişim
D) Büyüme
E) Olgunlaşma

Cevap : A) Hazırbulunuşluk

2- Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Zekâ düzeyi
B) Dil becerileri
C) Ebeveyn-çocuk ilişkisi
D) Öğretmen-çocuk ilişkisi
E) Akran-çocuk ilişkisi

Cevap : D) Öğretmen-çocuk ilişkisi
NOT: A, B, C, ve E seçenekleri çocuğun okula hazırbulunuşluğunu etkileyen önemli faktörlerdir. Zekâ düzeyi, dil becerileri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve akran-çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimini etkiler ve bu faktörler okula hazırbulunuşluk açısından önemlidir.
Ancak öğretmen-çocuk ilişkisi, çocuğun okula hazırlanmasında değil, okula başladıktan sonra okulda yaşadığı ilişkiler ve etkileşimlerde önemlidir. Okulda pozitif bir öğretmen-çocuk ilişkisi, öğrencinin özgüvenini artırabilir, öğrenmeyi teşvik edebilir ve başarılı bir okul deneyimi için önemli bir faktör olabilir. Ancak bu, okula geçiş sürecinde değil, okula başladıktan sonraki bir etkendir. Bu nedenle, D seçeneği okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilemez.

3- Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından okul öncesi eğitim programında çocukta bulunması gereken hazırbulunuşluk ölçütleri arasında yer almamaktadır?

A) Çocuğun kendi temizliğini yapabilmesi
B) Çocuğun anne ve evden kopmaması
C) Çocuğun sorumluluk almaktan korkmaması
D) Çocuğun teneffüste kendini koruyabilmesi
E) Çocuğun öğretmenle iletişim kurabilmesi

Cevap : B) Çocuğun anne ve evden kopmaması

4- Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu etkileyen etmenlerden birisi olamaz?

A) Biyolojik etmenler
B) Duygusal etmenler
C) Çevresel etmenler
D) Bilişsel etmenler
E) Öz düzenleyici etmenler

Cevap : E) Öz düzenleyici etmenler
NOT: Hazırbulunuşluğu Etkileyen Etmenler:
-Biyolojik Etmenler
-Bilişsel Etmenler
-Çevresel Etmenler
-Duygusal Etmenler
-Öz Bakım Becerileri

5- Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu değerlendiren kuramlar arasında yer almamaktadır?

A) Sosyal yapılandırmacı kuram
B) Çevreselci kuram
C) Bilişselci kuram
D) Olgunlaşmacı kuram
E) Etkileşimci kuram

Cevap : C) Bilişselci kuram
NOT: Hazırbulunuşluk Değerlendirme Kuramları:
-Olgunlaşmacı kuram
-Çevreselci kuram
-Sosyal yapılandırmacı kuram
-Etkileşimci kuram

6- Aşağıdakilerden hangisi “Stanley Hall” ve “Arnold Gess” tarafından ortaya atılan hazırbulunuşluğu değerlendiren görüştür?

A) Olgunlaşmacı görüş
B) Sosyal yapılandırmacı görüş
C) Bilişselci görüş
D) Etkileşimci görüş
E) Çevreselci görüş

Cevap : A) Olgunlaşmacı görüş
NOT: Olgunlaşmacı görüş, hazırbulunuşluğun öğrenme ve gelişmede biyolojik ve olgunlaşma süreçlerinin etkili olduğunu savunur. Bu görüşe göre, bireylerin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri, içsel olgunlaşma süreçleri tarafından belirlenir ve bu süreçlerle uygun bir şekilde ilerledikçe öğrenme gerçekleşir.
Arnold Gess, özellikle olgunlaşma teorisi konusunda çalışmalar yürütmüş ve bu alandaki teorileri geliştirmiştir. Olgunlaşma teorisi, çocukların belirli becerileri kazanma sürecinin biyolojik faktörlere dayalı olduğunu ve bu becerilerin belirli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra öğrenilebildiğini ileri sürer.
Stanley Hall ise, çocuk gelişimi ve eğitim psikolojisi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir psikologdur. Özellikle çocuk gelişiminde olgunlaşma süreçlerinin ve doğal büyümenin etkisine odaklanarak olgunlaşmacı görüşü desteklemiştir. Bu nedenle, A seçeneği olan “Olgunlaşmacı görüş” doğru yanıttır.

7- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun hazırbulunuşluğunu “sosyal yapılandırmacı kurama” göre değerlendirebilecek maddeler arasında yer alamaz?

A) Çocuğa bütüncül yaklaşılması
B) Toplumun değer ve beklentilerinin dikkate alınması
C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi
D) Uygulamalar yapılması
E) Önceki değerlendirmelerin dikkate alınması

Cevap : C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi
NOT: C seçeneği, kültürel farklılıkların göz ardı edilmesini ifade ettiği için sosyal yapılandırmacı kurama göre hazırbulunuşluğu değerlendirirken dikkate alınacak maddeler arasında yer alamaz. Bu, sosyal yapılandırmacı kuramın vurgularına aykırıdır. Diğer maddeler, bu kuramın prensiplerine uygun olarak hazırbulunuşluğun değerlendirilmesinde önemli kriterleri temsil eder.

8- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerden biri değildir?

A) Çocuğun yeni şeyler öğrenmede meraklı olması
B) Çocuğun ihtiyaçlarını ifade edecek dil becerilerine sahip olması
C) Çocuğun öz güvenli olması
D) Çocuğun ödevlerini annesiyle yapması
E) Çocuğun öz bakım becerisine sahip olması

Cevap : D) Çocuğun ödevlerini annesiyle yapması
NOT: A, B, C, ve E seçenekleri okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerle ilgilidir. Ancak çocuğun ödevlerini annesiyle yapması, öğrencinin bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmesini engelleyebilir ve bu nedenle geçişte bir hazırbulunuşluk ölçütü olarak kabul edilmez.

9- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri değildir?

A) Çevresel model
B) Yetenek modeli
C) Gelişimsel model
D) Çevresel- girdi modeli
E) Yeteneksel- girdi modeli

Cevap : E) Yeteneksel- girdi modeli
NOT: Çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri olarak bilinen “Yeteneksel- girdi modeli” belirttiğiniz diğer modellerle örtüşen bir kavram değildir. Diğer modeller A, B, C ve D, çocuğun ilkokula hazırlık sürecini anlamak için kullanılan yaygın modellerdir.
Açıklamalar:
-Çevresel model, çocuğun yaşadığı çevresel etkilerin, aile ve toplumun rolünün hazırbulunuşluk üzerindeki etkilerini vurgular.
-Yetenek modeli, çocuğun bilişsel yeteneklerinin ve özelliklerinin hazırbulunuşluk üzerindeki rolünü vurgular.
-Gelişimsel model, çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirerek hazırbulunuşluğunu anlamayı amaçlar.
-Çevresel-girdi modeli, çocuğun çevresindeki uyarıcılara nasıl tepki verdiğini ve bu uyarıcılardan ne kadar öğrendiğini vurgular.
Yeteneksel-girdi modeli ise bu kavramlardan farklı bir modele işaret etmemektedir ve genel olarak bu bağlamda bilinen bir model değildir.

10- Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde aşağıdaki seçeneklerdeki yönlerden hangisi yer almamaktadır?

A) Dil yönü
B) Sosyo-ekonomik yön
C) Akademik yön
D) Okuryazarlık yönü
E) Bilişsel yön

Cevap : B) Sosyo-ekonomik yön
NOT: Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde, çocuğun gelişimini desteklemek ve okula hazır hale getirmek için çeşitli yönler ve beceriler yer alır. Sosyo-ekonomik yön ise bu programların içeriğinde spesifik olarak değerlendirilmeyen bir kavramdır. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında yer almayan yön sosyo-ekonomik yöndür. Diğer yönler (A, C, D, ve E), bu programların içeriğinde önemli bir yer tutan faktörlerdir ve çocuğun okula geçiş sürecinde hazır olmasına yardımcı olacak becerileri kapsar.

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

İlkokula Hazırlık Ünite -1

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Ünite -1

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı Ünite Soruları

Ders : İlk Okula Hazırlık

Ünite -1

Konu : Okula Hazırbulunuşluk Süreci Ve Önemi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!