auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çocuğun okula uyumunda yer alan boyutlar bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

Cevap : D) Hazır aile, hazır çocuk, hazır okul

#2. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar

İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

#3. Bebeğin doğumundan itibaren etrafı tanımasıyla ve yazı dilini öğrenmesiyle ifade etmeye başladığı, anaokuluna başlamasından önce kazanılan ve fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarıyla ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Okuryazarlık

#4. Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından okul öncesi eğitim programında çocukta bulunması gereken hazırbulunuşluk ölçütleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Çocuğun anne ve evden kopmaması

#5. Okula uyum programlarının dayandığı ekolojik sistemler kuramı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E) Atmosistem

Ekolojik sistemler kuramı, bireyin gelişimini ve davranışlarını anlamak için çeşitli etkileşim seviyelerini ele alır. Bu kavramlar arasında yer alanlardan atmosistem, ekolojik sistemler kuramı içinde özel bir kavram değildir. Diğer seçenekler (ekzosistem, koronosistem, mezosistem, mikrosistem) ise bu kuramın temel kavramlarıdır ve bireyin çevresel etkileşimlerini farklı düzeylerde değerlendirir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu değerlendiren kuramlar arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Bilişselci kuram

Hazırbulunuşluk Değerlendirme Kuramları:
-Olgunlaşmacı kuram
-Çevreselci kuram
-Sosyal yapılandırmacı kuram
-Etkileşimci kuram

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun hazırbulunuşluğunu “sosyal yapılandırmacı kurama” göre değerlendirebilecek maddeler arasında yer alamaz?

Cevap : C) Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi

C seçeneği, kültürel farklılıkların göz ardı edilmesini ifade ettiği için sosyal yapılandırmacı kurama göre hazırbulunuşluğu değerlendirirken dikkate alınacak maddeler arasında yer alamaz. Bu, sosyal yapılandırmacı kuramın vurgularına aykırıdır. Diğer maddeler, bu kuramın prensiplerine uygun olarak hazırbulunuşluğun değerlendirilmesinde önemli kriterleri temsil eder.

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokul 1. sınıf uyum programı sonunda, öğrencilerin edinebileceği kazanımlar arasında yer alamaz?

Cevap : A) Bölme ve çarpmayı öğrenir.

Her çocuğun bireysel öğrenme hızı farklıdır. Bu bağlamda MEB İlkokul 1. sınıf uyum programı sonunda öğrencilerin edinebileceği kazanımlar şu şekildedir (MEB, 2022):
-Hece, kelime ve kısa cümleleri uygun şekilde okur ve yazar.
-Rakamları tanır, toplama ve çıkarma işlemlerini sınıf seviyesinde yapar.
-Kendisini, ailesini ve yaşadığı yeri tanıtır.
-Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. Yakın çevresindeki doğayı (bitkiler, hayvanlar, vb.) gözlemler

#9. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

#10. Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları

İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık bileşenlerinden biri değildir?

Cevap : B) Cümle bilgisi

Erken okuryazarlık bileşenlerinden biri olmayan seçenek:
B) Cümle bilgisi
Erken okuryazarlıkta temel bileşenler harf/alfabe bilgisi, yazı/baskı farkındalığı, ses bilgisel farkındalık ve sözcük bilgisidir. Cümle bilgisi, daha ileri okuryazarlık aşamalarında önem kazanan bir bileşendir, ancak erken okuryazarlıkta temel bileşenler arasında yer almaz.

#12. Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.

Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

#13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazı farkındalığında kazanılabilecek becerilerden hepsi bir arada verilmiştir?

Cevap : C) Sözcük bilgisi, harf bilgisi ve yazı kuralları

Yazı farkındalığı kazanmak için sözcük bilgisi (kelimelerin yapısı ve anlamı), harf bilgisi (alfabe, harflerin sesleri) ve yazı kuralları (noktalama, cümle yapıları vb.) gibi becerilerin hepsini içermesi gerekir. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.

#14. Aşağıdaki erken okuryazarlık becerilerinden hangileri ulusal değerlendirme araçlarından biri olan “EROT” ile ölçülemez?

Cevap : E) Öyküyü anlama

#15. Okula uyum programında “çocuğu merkeze alma” sürecinde hazırlanacak etkinliklerde, öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verecek nitelikte etkinlik hazırlaması beklenemez?

Cevap : A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?

Bu soru, etkinliğin tüm sınıftaki her çocuğa yararlı olup olmadığına odaklanır ve çocuğu merkeze alma prensibine uygun bir şekilde bireysel fayda sağlanıp sağlanmadığına dair değil, genel sınıf faydasına odaklanır. Diğer seçenekler (B, C, D, E) ise etkinliklerin planlanması sürecinde çocuğun bireysel ihtiyaçları, gereksinimleri ve yararları üzerinde durmayı ve çocuğu merkeze almaya yönelik etkinlik hazırlamasını teşvik eden nitelikte soruları içermektedir. Bu sorular, çocukların fayda sağlaması ve gereksinimlerinin karşılanması üzerine odaklanır ve bu prensibi destekler. Bu nedenle, doğru cevap A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?’dır.

#16. “En genel şekilde çocuğun yeni öğrenmeleri gerçekleştirebilmeleri için kendisinde aranan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerdir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hazırbulunuşluk

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri değildir?

Cevap : E) Yeteneksel- girdi modeli

Çocuğun ilkokula hazırbulunuşluğunu etkileyen modellerden biri olarak bilinen “Yeteneksel- girdi modeli” belirttiğiniz diğer modellerle örtüşen bir kavram değildir. Diğer modeller A, B, C ve D, çocuğun ilkokula hazırlık sürecini anlamak için kullanılan yaygın modellerdir.
Açıklamalar:
-Çevresel model, çocuğun yaşadığı çevresel etkilerin, aile ve toplumun rolünün hazırbulunuşluk üzerindeki etkilerini vurgular.
-Yetenek modeli, çocuğun bilişsel yeteneklerinin ve özelliklerinin hazırbulunuşluk üzerindeki rolünü vurgular.
-Gelişimsel model, çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirerek hazırbulunuşluğunu anlamayı amaçlar.
-Çevresel-girdi modeli, çocuğun çevresindeki uyarıcılara nasıl tepki verdiğini ve bu uyarıcılardan ne kadar öğrendiğini vurgular.
Yeteneksel-girdi modeli ise bu kavramlardan farklı bir modele işaret etmemektedir ve genel olarak bu bağlamda bilinen bir model değildir.

#18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran

Okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
Bu özellik, okula hazır ailenin genel özelliklerine uygun düşmemektedir. Aileler, çocukların karşılaşabileceği uyarıcılara karşı farkındalık oluşturarak çocuklarına rehberlik etmeli ancak bu uyarıcılara karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemek yerine çocuğun bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemelidir. Bu nedenle doğru cevap D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran’dır.

#19. Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 3 yaş ve sonrasındaki davranışlar arasında yer almaz?

Cevap : E) Büyük ablası ve abisinin okuduğu kitaptan belli kelimeleri tekrarlar.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2023 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2023 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2023 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Okul Öncesi Eğitim Programında İlkokula Hazırlık

Ünite -4

1- Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Çocuk merkezlidir.
B) Esnektir.
C) Dengelidir.
D) Oyun temellidir.
E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.

Cevap : E) Keşfederek öğrenmeyi önemsemez.
NOT: Okul Öncesi Eğitimi Programının temel özellikleri:
-Çocuk merkezlidir.
-Esnektir.
-Dengelidir.
-Oyun temellidir.
-Keşfederek öğrenme önceliklidir.
-Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
-Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılmasını teşvik eder.
-Temalar/ konular amaç değil araçtır.
-Öğrenme merkezleri önemlidir.
-Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.
-Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.
-Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
-Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.
-Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.

2- Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
B) Tuvalet kontrolünü kazanmaları
C) Kendi sorumluluklarının farkında olmaları ve bunları yerine getirmeleri
D) Öğretmenin verdiği yönergelere uymaları
E) Kendi kendine giyinme becerisi kazanmaları

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
NOT: İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

3- “Programlar ve sınıflar arasında ilerledikçe konuların daha detaylı bir hale gelmesi, fakat genel çerçevenin değişmeden öğrencilere sunulmasıdır.” cümlesinde anlatılan programların hangi ilkesidir?

A) Esneklik
B) Öğreticilik
C) Sarmallık
D) Yakınlık
E) Uzaklık

Cevap : C) Sarmallık

4- Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

A) Sosyal çalışmalar
B) Öz bakım becerileriyle ilgili çalışmalar
C) Dil çalışmaları
D) Psikolojik çalışmalar
E) Fiziksel çalışmalar

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar
NOT: İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

5- Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık çalışmalarında yapılabilecek zihinsel çalışmalar arasında yer almaz?

A) Dikkat çalışmaları
B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları
C) Hafıza çalışmaları
D) Matematiksel beceri çalışmaları
E) Bilimsel düşünmeye yönelik çalışmalar

Cevap : B) Kendi duygularını tanıma çalışmaları
NOT: Zihinsel Çalışmalar:
-Dikkat ve hafıza becerileri
-Matematik becerileri (nesne sayma, rakam tanıma, artırma eksiltme yapma, renkleri tanıma)
-Bilimsel düşünme becerileri (gözlem yapma, problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma, tümevarım tümden gelimsel düşünme)

6- Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmek için kitap merkezi bulunur.
B) İnce motor becerileri geliştirme çalışmaları yaptırılır.
C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.
D) Çizgi çalışmaları yaptırılır.
E) Dikkat süresini arttırıcı ve kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yaptırılır.

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

7- İlkokulda ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almamaktadır?

A) Boyama ve çizgi çalışmaları
B) Metin okuma
C) Harfi okuma ve yazma
D) Sesi hissetme ve tanıma
E) Harflerden hece oluşturma

Cevap : A) Boyama ve çizgi çalışmaları
NOT: Okuma yazmaya başlama ve ilerleme sürecinde, çocuklar genellikle sesleri tanımaya, harfleri öğrenmeye, heceleri oluşturmaya, metin okumaya ve yazmaya odaklanırlar.

8- Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

A) Vatanseverlik değerini kazandırması
B) Toplumsal bilimleri öğretmesi
C) Doğa bilimlerini öğretmesi
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
E) Adalet değerini kazandırması

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
NOT: Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

9- Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A) Vatanseverlik
B) Aile birliğine önem verme
C) Adalet
D) Kültürel mirasa duyarlılık
E) Paylaşma

Cevap : E) Paylaşma
NOT: Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programlarında kazandırılabilecek ortak değerler:
-Sevgi
-Saygı
-Sorumluluk
-Dayanışma
-Paylaşma
-Hoşgörü
-Yardımlaşma
-Özgüven

10- Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

A) Gerçek nesneler kullanılmalıdır.
B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.
C) Nesne sayısı 10’dan fazla olmamalıdır.
D) Doğal ölçme çalışmaları yaptırılabilir.
E) Hacim kavramının gelişimi için çalışmalar yaptırılabilir.

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.
NOT: Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

İlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Ünite -4

İlkokula Hazırlık Vize Deneme Sınavı -4

Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2023 eğitim yılı Vize Deneme Sınavı

Ders : İlk Okula Hazırlık

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

İlkokula Hazırlık Ünite -4

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!