auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-8

Auzef İlkOkula Hazırlık Final Deneme Sınavı-8

#1. Aşağıdakilerden hangisi test dışı tekniklerden gözlem tekniğinde kullanılabilecek “iyi bir gözlemci” olmaya yönelik adımlar arasında yer alamaz?

Cevap : A) Gözlemlenecek olaya spontane karar vermeli

#2. Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta hangisidir?

Cevap : D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi

Okul Öncesi Eğitimi ve Hayat Bilgisi Öğretimi Programı arasındaki ön plana çıkan ortak nokta şudur:
D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi
Her iki program da günlük yaşamla ilgili becerileri geliştirme, öz bakım, çevre bilinci, toplumsal ilişkiler ve temel yaşam becerileri gibi konulara odaklanarak çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkabilmelerini ve yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu nedenle doğru cevap D) Günlük/ gerçek hayatla ilgili becerileri geliştirmesi’dir. Diğer seçenekler ise bu iki programın farklı özelliklerini temsil etmektedir.

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gözlem listesi kullanmanın avantajlarından biri yer almamaktadır?

Cevap : B) Öğrencilerin kavga etme nedenlerini ortaya koyma

#4. Aşağıdaki hazırbulunuşluğu değerlendirme tekniklerinden hangisi “Test Dışı Teknikler” arasında yer alamaz?

Cevap : E) Ölçekler

#5. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde edinilmesindeki avantajlardan biri olamaz?

Cevap : E) Akranlarından önce okuyabildiğinden onlarla tartışma yaşaması

#6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlığın değerlendirilmesi sürecinde uzmanların uyması gereken prensiplerden biri değildir?

Cevap : E) Tek ölçme aracının kullanılması

#7. Çocukların erken okuryazarlık yaşantıları kazandığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A) Aile ile tartışma yapma

Erken okuryazarlık yaşantıları, genellikle şu şekilde yaşantılarda yer alabilir:
-Şarkılar
-Tekerlemeler
-Bilmeceler
-Masallar
-Toplumsal yaşamada alışveriş yaşantıları
-Resim ve çizim yapma
-Oyun
-Teknoloji ve yazılı çevrede olanlar
-Çocuğa kitap okuma
-Çocukla paylaşımlı kitap okuma

#8. Uluslararası erken okuryazarlık değerlendirme araçlarından hangisi “Yazı Bilgisi, Kelime Tanımlama ve Fonolojik Farkındalık” belirlemeye yöneliktir?

Cevap : D) TOPEL

Test of Preschool Early Literacy (TOPEL), okul öncesi dönemdeki çocukların okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. TOPEL, çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek için 15 farklı alt test içermektedir. Bu alt testler, öğrencilerin harfleri tanıma, sesleri eşleştirme, kelime tanıma, kelime farkındalığı, dil farkındalığı ve sözcük bilgisi gibi temel okuma ve yazma becerilerini ölçer. TOPEL, öğretmenlerin çocukların okuma ve yazma becerilerini ölçmek ve öğrencilerin okuma ve yazma hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için kullanabilecekleri bir araçtır. Değerlendirme, öğrencilerin güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve öğretmenlere öğrencilere uygun öğretim stratejileri geliştirme konusunda yol gösterir. Ayrıca, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kullanılan müfredat ve programların etkililiğini değerlendirmek için de kullanılabilir

#9. Aşağıdaki ilkokul programı ikililerinden hangileri sırasıyla, “davranışçı ve yapılandırmacı” yaklaşımların ilk olarak ortaya çıktığı programlardır?

Cevap : B) 1998-2005

Davranışçı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin davranışlarının şekillendirilmesine ve öğrencilerin dışsal uyarıcılara yanıt vermesine dayalıdır. Bu yaklaşım, genellikle öğretmen merkezli bir eğitim anlayışını benimser.
Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ise öğrencilerin kendi bilgiyi yapısallaştırma süreçlerine odaklanır, öğrenmeyi anlamaya ve özgün deneyimlere dayandırır. Bu yaklaşım, öğrenci merkezli ve etkileşimli bir eğitim anlayışını benimser.
Dolayısıyla, davranışçı ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının ilkokul programlarında ilk olarak ortaya çıktığı program ikilisi B) 1998-2005’tir. Bu dönemde eğitim anlayışında yapılandırmacı yaklaşım daha belirgin bir şekilde benimsenmeye başlanmıştır.

#10. Türkiye’de halen uygulanmakta olan son ilkokul programında hangi sınıf seviyelerine ve haftada kaçar saat ders verilmektedir?

Cevap : D) 1-2-3-4. sınıflar ve 30’ar saat

#11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlık sürecinde çocuklardaki temel gelişimsel özelliklerden biri değildir?

Cevap : D) Uyum sağlama

#12. Okul öncesinde matematiksel becerilerin kazandırılması için yapılabilecek etkinliklerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir.

Okul öncesinde matematiksel beceriler kazandırma amaçlı etkinliklerde, bölme ve çarpma gibi ileri düzey matematik işlemleri yerine daha temel kavramlar ve beceriler üzerine odaklanmak daha uygun olacaktır. Bu yaş grubundaki çocuklar için matematiksel becerileri geliştirmek için sayma, eşleştirme, sıralama, toplama ve çıkarmayla ilgili temel kavramları ve becerileri öğretmeye odaklanmak daha etkili olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap B) Bölme ve çarpma işlemleri yapılabilir seçeneğidir. Bu tür işlemler daha ileri düzey matematik öğrenme aşamasına aittir ve okul öncesi dönemde öğrencilere uygun değildir.

#13. Cumhuriyet döneminin en uzun süre uygulanan ilkokul programının özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) 1948

1948 tarihli ilkokul programı 1 Kasım 1948 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş ve 20 yıl süreyle uygulanmıştır. Bu haliyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre uygulanan programı olmuştur.
Programın genel amaçlarına bakıldığında, 1936 programına göre daha ileri bir eğitim anlayışla yazıldığı görülmektedir. Amaçlar “Toplumsal, Kişisel, İnsanlık Münasebetleri ve Ekonomik Hayat” başlıkları altında ele alınmıştır.

#14. Erken okuryazarlık bileşenlerinden yazı ve baskı farkındalığında aşağıdakilerden hangisi öğrenilmez?

Cevap : A) Kelimelerin sağdan sola ve yukarıdan aşağıya okunması

Yazı farkındalığı, çocukların konuşma dilinin bir mesajı içerdiğini anladıkları gibi yazı dilinin de bir anlamı barındırdığını fark etmeleridir. Çocuklar yazı farkındalığında,
-Yazının soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru okunduğunu,
-Harflerden kelimelerin ve kelimelerden cümlelerin oluştuğunu,
-Cümlenin büyük harfle başladığını ve cümle sonunda noktalama işaretlerinin bulunduğunu,
-Kitabın bir dış kapağının olduğunu,
-Kitabın nasıl tutulacağı ve sayfalarının nasıl çevrileceğini öğrenir

#15. Aşağıdaki programlardan hangisinde öğretmenin hazırlayacağı “Yıllık Plan, Ünite Planı ve Günlük Planlar” ilk olarak gündeme gelmiştir?

Cevap : C) 1968

#16. Okul öncesi eğitim programına yönelik dil becerileri ve okuma-yazmaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Harfleri gösterme ve yazdırma çalışmaları yaptırılır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi erken okuryazarlık kapsamında ele alınabilecek eylem ve davranışlardan 12-24 ay arasında yapılabileceklerdendir?

Cevap : C) Annesi kitap okurken kitaptaki resimleri göstermesi

#18. Aşağıdaki yeterliliklerden hangisi İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almaz?

Cevap : A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları

İlkokul Öğretim Programlarında çocukların ilkokula başlamaları için gereken yeterlilikler arasında yer almayan seçenek:
A) Anneden ayrı oldukları için üzüntü duymaları
İlkokula başlama yeterlilikleri arasında, çocukların anneden ayrı olmaları konusunda duygusal reaksiyonlarına dair bir beklenti yer almaz. Daha çok fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerle ilgilidir. Diğer seçeneklerde belirtilen yeterlilikler, ilkokula başlama sürecinde önemli olan ve çocukların hazır olmalarını sağlayan becerilerdir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazırlık aşamasında çocuklarla yapılabilecek çalışmalar arasında yer almaz?

Cevap : D) Psikolojik çalışmalar

İlkokula hazırlık aşamasında, çocuklarla özellikle sosyal, öz bakım, dil ve fiziksel becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Psikolojik çalışmalar genellikle daha spesifik profesyonel alanlara ait süreçlerdir ve genel olarak bu tür hazırlık aşamalarında çocuklarla doğrudan yapılan çalışmalar arasında yer almaz. Daha çok psikologlar, rehber öğretmenler veya uzmanlar tarafından yürütülen süreçlerdir. Bu nedenle doğru cevap D) Psikolojik çalışmalar’dır.

#20. - Aşağıda özellikleri verilen ilkokul programı hangi yıla aittir? -Cumhuriyet döneminin ilk kapsamlı programı niteliğinde olması çıkmaktadır. -Yeni Türk harflerinin ilk uygulandığı program olma özelliği de kazanmıştır. -Bu program ile birlikte derslerin özel amaçlarına her dersin girişinde “Dersin Hedefleri” başlığı altında yer verilmiştir.

Cevap : B) 1926

1926 programı içeriğinde ilkleri barındırmaktadır.
-Bunlara bakılacak olursa; karşımıza ilk olarak programın Cumhuriyet döneminin ilk kapsamlı programı niteliğinde olması çıkmaktadır.
-Ayrıca 1926 İlkokul Programı yeni Türk harflerinin ilk uygulandığı program olma özelliği de kazanmıştır.
-Bu program ile birlikte derslerin özel amaçlarına her dersin girişinde “Dersin Hedefleri” başlığı altında yer verilmiştir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-8

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık ünite soruları

Auzef İlk Okula Hazırlık Final Deneme Sınavı-8

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf soruları

İlkokula Hazırlık ünite soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf güz dönemi dersleri

Auzef İlkOkula Hazırlık Final Deneme Sınavı-8

İlkokula Hazırlık

Ünite -8

Konu : İlkokula Hazırbulunuşluk Etkinlikleri

1- Aşağıdakilerden hangisi Parten tarafından sınıflandırılan Gelişimsel Oyun çeşitleri arasında yer almamaktadır?

A) İş birliğine dayalı oyun
B) Tasarımsal oyun
C) Paralel oyun
D) İlişkisel oyun
E) Yalnız oyun

Cevap : B) Tasarımsal oyun

Parten’ın (1932) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-Yalnız oyun
-Paralel oyun
-İlişkisel oyun
-İş birliğine dayalı oyun

2- Aşağıdakilerden hangisi Piaget tarafından sınıflandırılan gelişimsel oyunlardan değildir?

A) İşlevsel oyunlar
B) Yapı inşa oyunları
C) Sembolik oyunlar
D) Kurallı oyunlar
E) -Mış gibi oyun

Cevap : E) -Mış gibi oyun

Piaget’in (1962) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-İşlevsel oyunlar
-Yapı-inşa oyunları
-Sembolik oyunlar
-Kurallı oyunlar

3- Aşağıdakilerden hangisi Rubin, Fein ve Vanderbeg tarafından sınıflandırılan oyunlardan biridir?

A) Yapılandırılmış oyun
B) Kurallı oyun
C) Epistemik oyun
D) Oyuncu oyun
E) İş birliğine dayalı oyun

Cevap : A) Yapılandırılmış oyun

Rubin, Fein ve Vanderbeg’in (1983) Gelişimsel Oyun Çeşitleri:
-İşlevsel oyun
-Yapılandırılmış oyun
– -Mış gibi oyun

4- Aşağıdakilerden hangisi ilkokula hazır bulunuşlukta kullanılabilecek oyunlardan yapılarına göre sınıflandırılan oyun türlerinden biri değildir?

A) Hayali oyun
B) Sosyo-dramatik oyun
C) Grup oyunları
D) Açık hava oyunları
E) Dijital oyunlar

Cevap : D) Açık hava oyunları

Hazır bulunuşlukta kullanılabilecek oyunlardan yapılarına göre sınıflandırılan oyun türleri:
-Hayali oyunlar
-Sosyo-dramatik oyunlar
-Grup oyunları
-Dijital oyunlar

5- “Isıtıcı, Hareketli ve Dinlendirici oyun” şeklinde sınıflandırılan oyunlar aşağıdakilerden hangi türe girmektedir?

A) Hareketlilik derecesine göre oyunlar
B) İçeriğine göre oyunlar
C) Yapılarına göre oyunlar
D) Oynandığı yere göre oyunlar
E) Oyunu ortaya koyan kişiye göre oyunlar

Cevap : A) Hareketlilik derecesine göre oyunlar

Hareketlilik derecesine göre oyunlar, “ısıtıcı oyun, hareketli oyun ve dinlendirici oyun” şeklinde sınıflandırılmıştır.

6- Aşağıdakilerden hangisi ilkokul hazırlıkta okul öncesinde bulunan öğrenme merkezleri arasında yer almaz?

A) Dramatik oyun merkezi
B) Sanat merkezi
C) Psikoloji merkezi
D) Açık hava oyun alanları
E) Fen merkezi

Cevap : C) Psikoloji merkezi

7- Aşağıdakilerden hangisi “sanat, okumaya hazırlık ve görsel materyal okuma” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

A) Algıladıklarını hatırlar
B) Günlük yaşam sembollerini tanır
C) Görsel materyalleri okur
D) Eksilen veya eklenen nesneyi söyler
E) Gösterilen sembolün anlamını söyler

Cevap : D) Eksilen veya eklenen nesneyi söyler

8- Aşağıdakilerden hangisi “Türkçe ve Okuma-Yazmaya Hazırlık” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

A) Dili iletişim amacıyla kullanır
B) Hece ve kelimeleri öğrenir
C) Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar
D) Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar
E) Konuşmak için sırasını bekler

Cevap : B) Hece ve kelimeleri öğrenir

9- Aşağıdakilerden hangisi “Matematik” etkinlikleri hazırlanırken kullanılan kazanımlardan biri değildir?

A) Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.
B) Nesneleri sayar
C) Belirtilen sayı kadar nesneyi söyler
D) Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler
E) Nesneleri birbiriyle toplar ve çıkarma yapar

Cevap : E) Nesneleri birbiriyle toplar ve çıkarma yapar

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Ünsal’ın” sınıflamasını yaptığı “içeriğine göre oyun türleri bir arada ve doğru şekilde verilmiştir?

A) Dijital, müzikli, grup oyunları
B) Müzikli, açık hava oyunları, kapalı hava oyunları
C) Riskli, müzikli, parmak oyunları
D) Isındırıcı, müzikli, dinlendirici
E) Riskli, açık hava oyunları, kapa hava oyunları

Cevap : C) Riskli, müzikli, parmak oyunları

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf güz dönemi dersleri

İlkOkula Hazırlık Ünite -8

İlkokula Hazırbulunuşluk Etkinlikleri

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 4. sınıf güz dönemi dersleri

İlk Okula Hazırlık Ünite -8

İlkokula Hazırbulunuşluk Etkinlikleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!