auzefÇocuk Gelişimiİlkokula Hazırlık

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -5

Auzef İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -5

#1. Aşağıdakilerden hangisi okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden birisi değildir?

Cevap : D) Öğretmen-çocuk ilişkisi

A, B, C, ve E seçenekleri çocuğun okula hazırbulunuşluğunu etkileyen önemli faktörlerdir. Zekâ düzeyi, dil becerileri, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve akran-çocuk ilişkisi, çocuğun bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimini etkiler ve bu faktörler okula hazırbulunuşluk açısından önemlidir.
Ancak öğretmen-çocuk ilişkisi, çocuğun okula hazırlanmasında değil, okula başladıktan sonra okulda yaşadığı ilişkiler ve etkileşimlerde önemlidir. Okulda pozitif bir öğretmen-çocuk ilişkisi, öğrencinin özgüvenini artırabilir, öğrenmeyi teşvik edebilir ve başarılı bir okul deneyimi için önemli bir faktör olabilir. Ancak bu, okula geçiş sürecinde değil, okula başladıktan sonraki bir etkendir. Bu nedenle, D seçeneği okula hazırbulunuşluğu etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilemez.

#2. Aşırı hoşgörülü aile türlerinde yetişen çocuklarda sık görülen davranışlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : E) Paylaşma ve iş birliğine yatkınlık

İlkokula hazırbulunuşluk sürecinde hoşgörülü ailelerin tutumuna maruz kalan çocuklarda sıklıkla şu davranışlar görülmektedir.
-Çocuklar sınıf ortamında arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramazlar.
-Çocuklar sınıf ortamında saldırgan davranışlarda bulunabilirler.
-Çocuklar sınıf ortamında öğretmenin koyduğu sınıf kurallarına uymamakta ısrar ederler.
-Çocuklar sınıf ortamında özgüvenli çocuk olmaktan ziyade şımarık çocuk davranışları sergileyebilirler.

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilkokula hazırbulunuşluk geliştirilirken dikkate alınan aile etkileşim tipleri bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

Cevap : E) Uyumlu, bağımsız, ağ gibi saran

Aile Etkileşim Biçimi:
-Uyum
-Bağımsız
-Ağ gibi saran

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran

Okula hazır ailenin özellikleri arasında yer almayan seçenek:
D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran
Bu özellik, okula hazır ailenin genel özelliklerine uygun düşmemektedir. Aileler, çocukların karşılaşabileceği uyarıcılara karşı farkındalık oluşturarak çocuklarına rehberlik etmeli ancak bu uyarıcılara karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemek yerine çocuğun bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemelidir. Bu nedenle doğru cevap D) Çocuğun karşılaşabileceği her tür uyarıcıyı çevreden kaldıran’dır.

#5. Aşağıdaki hazırbulunuşluğu değerlendirme tekniklerinden hangisi “Test Dışı Teknikler” arasında yer almaktadır?

Cevap : C) Mülakat ve anketler

#6. Aşağıdakilerden hangisi çocukta hazırbulunuşluğu etkileyen etmenlerden birisi olamaz?

Cevap : E) Öz düzenleyici etmenler

Hazırbulunuşluğu Etkileyen Etmenler:
-Biyolojik Etmenler
-Bilişsel Etmenler
-Çevresel Etmenler
-Duygusal Etmenler
-Öz Bakım Becerileri

#7. Hazırbulunuşluğu değerlendirmede kullanılabilen alternatif değerlendirme yöntemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi sınıflandırılmaktadı

Cevap : C) Ölçmeye dayalı ve ölçmeye dayalı olmayan

#8. Aşağıdakilerden hangisi “Stanley Hall” ve “Arnold Gess” tarafından ortaya atılan hazırbulunuşluğu değerlendiren görüştür?

Cevap : A) Olgunlaşmacı görüş

Olgunlaşmacı görüş, hazırbulunuşluğun öğrenme ve gelişmede biyolojik ve olgunlaşma süreçlerinin etkili olduğunu savunur. Bu görüşe göre, bireylerin bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimleri, içsel olgunlaşma süreçleri tarafından belirlenir ve bu süreçlerle uygun bir şekilde ilerledikçe öğrenme gerçekleşir.
Arnold Gess, özellikle olgunlaşma teorisi konusunda çalışmalar yürütmüş ve bu alandaki teorileri geliştirmiştir. Olgunlaşma teorisi, çocukların belirli becerileri kazanma sürecinin biyolojik faktörlere dayalı olduğunu ve bu becerilerin belirli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra öğrenilebildiğini ileri sürer.
Stanley Hall ise, çocuk gelişimi ve eğitim psikolojisi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir psikologdur. Özellikle çocuk gelişiminde olgunlaşma süreçlerinin ve doğal büyümenin etkisine odaklanarak olgunlaşmacı görüşü desteklemiştir. Bu nedenle, A seçeneği olan “Olgunlaşmacı görüş” doğru yanıttır.

#9. Okula uyum programlarının dayandığı ekolojik sistemler kuramı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E) Atmosistem

Ekolojik sistemler kuramı, bireyin gelişimini ve davranışlarını anlamak için çeşitli etkileşim seviyelerini ele alır. Bu kavramlar arasında yer alanlardan atmosistem, ekolojik sistemler kuramı içinde özel bir kavram değildir. Diğer seçenekler (ekzosistem, koronosistem, mezosistem, mikrosistem) ise bu kuramın temel kavramlarıdır ve bireyin çevresel etkileşimlerini farklı düzeylerde değerlendirir.

#10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokula hazırlık sürecinde çocuklardaki temel gelişimsel özelliklerden “olgunlaşmanın” içinde yer almamaktadır?

Cevap : B) Okuma-yazma becerileri

#11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, çocuğun okula uyumunda yer alan boyutlar bir arada ve doğru biçimde verilmiştir?

Cevap : D) Hazır aile, hazır çocuk, hazır okul

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişim ve eğitiminde yer alan fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap : B) Fizyolojik

Ailenin çocuğun gelişim ve eğitiminde lokomotif görevi gördüğü açıktır. Ailenin çocuğun gelişim ve eğitiminde yer alan fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
-Biyolojik fonksiyonu
-Ekonomik fonksiyonu
-Sevgi fonksiyonu
-Koruyucu fonksiyonu
-Sosyalleştirme fonksiyonu
-Etkinlik fonksiyonu

#13. Aşağıdakilerden hangisi ilgisiz aile türünde bulunan ailelerin kaçınılmaları gereken davranışlardan biridir?

Cevap : C) Okul yerine ailenin daha güvenli olduğunun söylenmesi

#14. Aşağıdakilerden hangisi aşırı hoşgörülü ebeveynlik sergileyen ailelerin yapması gereken davranışlardan değildir?

Cevap : C) Arkadaşlarının her dediğini yapmalarının söylenmesi

#15. Aşağıdaki bölümlerden hangisi “Metropolitan Okul Olgunluğu” testine ait bölümlerden biri değildir?

Cevap : D) Harfler

#16. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerden biri değildir?

Cevap : D) Çocuğun ödevlerini annesiyle yapması

A, B, C, ve E seçenekleri okul öncesinden ilkokula geçişte hazırbulunuşluk açısından değerlendirilebilecek temel becerilerle ilgilidir. Ancak çocuğun ödevlerini annesiyle yapması, öğrencinin bağımsızlık ve sorumluluk geliştirmesini engelleyebilir ve bu nedenle geçişte bir hazırbulunuşluk ölçütü olarak kabul edilmez.

#17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ilkokul 1. sınıf uyum programı sonunda, öğrencilerin edinebileceği kazanımlar arasında yer alamaz?

Cevap : A) Bölme ve çarpmayı öğrenir.

Her çocuğun bireysel öğrenme hızı farklıdır. Bu bağlamda MEB İlkokul 1. sınıf uyum programı sonunda öğrencilerin edinebileceği kazanımlar şu şekildedir (MEB, 2022):
-Hece, kelime ve kısa cümleleri uygun şekilde okur ve yazar.
-Rakamları tanır, toplama ve çıkarma işlemlerini sınıf seviyesinde yapar.
-Kendisini, ailesini ve yaşadığı yeri tanıtır.
-Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar. Yakın çevresindeki doğayı (bitkiler, hayvanlar, vb.) gözlemler

#18. Okula uyum programında “çocuğu merkeze alma” sürecinde hazırlanacak etkinliklerde, öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verecek nitelikte etkinlik hazırlaması beklenemez?

Cevap : A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?

Bu soru, etkinliğin tüm sınıftaki her çocuğa yararlı olup olmadığına odaklanır ve çocuğu merkeze alma prensibine uygun bir şekilde bireysel fayda sağlanıp sağlanmadığına dair değil, genel sınıf faydasına odaklanır. Diğer seçenekler (B, C, D, E) ise etkinliklerin planlanması sürecinde çocuğun bireysel ihtiyaçları, gereksinimleri ve yararları üzerinde durmayı ve çocuğu merkeze almaya yönelik etkinlik hazırlamasını teşvik eden nitelikte soruları içermektedir. Bu sorular, çocukların fayda sağlaması ve gereksinimlerinin karşılanması üzerine odaklanır ve bu prensibi destekler. Bu nedenle, doğru cevap A) Bu etkinlikle sınıfımdaki her çocuğa yarar sağlamalı mıyım?’dır.

#19. Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde aşağıdaki seçeneklerdeki yönlerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : B) Sosyo-ekonomik yön

Okul öncesi ilkokula hazırbulunuşlukta erken çocukluk eğitim programının içeriğinde, çocuğun gelişimini desteklemek ve okula hazır hale getirmek için çeşitli yönler ve beceriler yer alır. Sosyo-ekonomik yön ise bu programların içeriğinde spesifik olarak değerlendirilmeyen bir kavramdır. Bu nedenle, verilen seçenekler arasında yer almayan yön sosyo-ekonomik yöndür. Diğer yönler (A, C, D, ve E), bu programların içeriğinde önemli bir yer tutan faktörlerdir ve çocuğun okula geçiş sürecinde hazır olmasına yardımcı olacak becerileri kapsar.

#20. Hazırbulunuşluğun değerlendirilmesi sürecinde temel alınması gereken ilkelerden biri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almamaktadır?

Cevap : A) Psikolojik özelliklerin belirlenmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -5

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -5

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İlkokula Hazırlık Final Deneme Sınavı -5

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

2023-2024

İlkokula Hazırlık

Ünite -5

Konu : İlkokul Öğretim Programları Ve Genel Özellikleri

1- Aşağıdakilerden hangisi 1924 yılı ilkokul programının genel özelliklerinden değildir?

A) Bu programla devreler ortadan kalkmıştır.
B) İlkokul öğretim süresi beş yıla inmiştir.
C) Erkek ve kız öğrenciler için tek program düzenlenmiştir.
D) Yenisi hazırlanıncaya kadar geçici bir program olma özelliği taşımaktadır.
E) Programdaki dersler arasında ilişki kurulmamıştır.

Cevap : C) Erkek ve kız öğrenciler için tek program düzenlenmiştir.

1924 yılı ilkokul programının genel özellikleri aşağıdaki gibidir:
-Bu programla devreler ortadan kalkmıştır.
-İlkokul öğretim süresi beş yıla inmiştir.
-Erkek ve kız öğrenciler için ayrı ayrı program düzenlenmiştir.
-Yenisi hazırlanıncaya kadar daha çok geçici bir program olma özelliği taşımaktadır.
-Programda dersler ve derslere göre konu dağılımları mevcuttur. Dersler arasında ilişki kurulmamıştır

2- Aşağıda özellikleri verilen ilkokul programı hangi yıla aittir?
-Cumhuriyet döneminin ilk kapsamlı programı niteliğinde olması çıkmaktadır.
-Yeni Türk harflerinin ilk uygulandığı program olma özelliği de kazanmıştır.
-Bu program ile birlikte derslerin özel amaçlarına her dersin girişinde “Dersin Hedefleri” başlığı altında yer verilmiştir.

A) 1924
B) 1926
C) 1936
D) 1948
E) 1998

Cevap : B) 1926

1926 programı içeriğinde ilkleri barındırmaktadır.
-Bunlara bakılacak olursa; karşımıza ilk olarak programın Cumhuriyet döneminin ilk kapsamlı programı niteliğinde olması çıkmaktadır.
-Ayrıca 1926 İlkokul Programı yeni Türk harflerinin ilk uygulandığı program olma özelliği de kazanmıştır.
-Bu program ile birlikte derslerin özel amaçlarına her dersin girişinde “Dersin Hedefleri” başlığı altında yer verilmiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi 1936 yılı ilkokul programında yer alan eğitim durumlarına ilişkin esaslardan biri değildir?

A) Ezberleyerek öğrenmenin önemini anlatma
B) Resim ve şekillerle ders anlatma
C) Hayatla ilişkilendirme
D) Sorun çözme tekniklerini kullanma
E) Öğretim ilkelerine uyma

Cevap : A) Ezberleyerek öğrenmenin önemini anlatma

4- Cumhuriyet döneminin en uzun süre uygulanan ilkokul programının özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1924
B) 1926
C) 1936
D) 1948
E) 2005

Cevap : D) 1948

1948 tarihli ilkokul programı 1 Kasım 1948 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş ve 20 yıl süreyle uygulanmıştır. Bu haliyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre uygulanan programı olmuştur.
Programın genel amaçlarına bakıldığında, 1936 programına göre daha ileri bir eğitim anlayışla yazıldığı görülmektedir. Amaçlar “Toplumsal, Kişisel, İnsanlık Münasebetleri ve Ekonomik Hayat” başlıkları altında ele alınmıştır

5- Aşağıdakilerden hangisi 1948 yılı ilkokul programının genel amaç başlıkları arasında yer almamaktadır?

A) Toplumsal
B) Kişisel
C) İnsan Münasebetleri
D) Ekonomik Hayat
E) Vicdan Münasebetleri

Cevap : E) Vicdan Münasebetleri

Amaçlar “Toplumsal, Kişisel,İnsanlık Münasebetleri ve Ekonomik Hayat” başlıkları altında ele alınmıştır

6- Aşağıdaki programlardan hangisinde öğretmenin hazırlayacağı “Yıllık Plan, Ünite Planı ve Günlük Planlar” ilk olarak gündeme gelmiştir?

A) 1936
B) 1948
C) 1968
D) 1998
E) 2005

Cevap : C) 1968

7- Aşağıdakilerden hangisine 1968 ilkokul programının “yöntem ve teknikler” bölümünde yer verilmemiştir?

A) Buluş yoluyla öğretim
B) Anlatım yoluyla öğretim
C) cevap yoluyla öğretim
D) Proje ile öğretim
E) Deneylerle öğretim

Cevap : A) Buluş yoluyla öğretim

8- Aşağıdaki ilkokul programı ikililerinden hangileri sırasıyla, “davranışçı ve yapılandırmacı” yaklaşımların ilk olarak ortaya çıktığı programlardır?

A) 1948-2005
B) 1998-2005
C) 1936-2005
D) 1968-2018
E) 1998-2018

Cevap : B) 1998-2005

Davranışçı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin davranışlarının şekillendirilmesine ve öğrencilerin dışsal uyarıcılara yanıt vermesine dayalıdır. Bu yaklaşım, genellikle öğretmen merkezli bir eğitim anlayışını benimser.
Yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ise öğrencilerin kendi bilgiyi yapısallaştırma süreçlerine odaklanır, öğrenmeyi anlamaya ve özgün deneyimlere dayandırır. Bu yaklaşım, öğrenci merkezli ve etkileşimli bir eğitim anlayışını benimser.
Dolayısıyla, davranışçı ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarının ilkokul programlarında ilk olarak ortaya çıktığı program ikilisi B) 1998-2005’tir. Bu dönemde eğitim anlayışında yapılandırmacı yaklaşım daha belirgin bir şekilde benimsenmeye başlanmıştır.

9- Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında izlenen adımlardan biri değildir?

A) Yeni bilginin kazanılması
B) Bilginin farkında olunması
C) Bilginin anlaşılması
D) Bilginin uygulanması
E) Önceki bilgilerin bir etkisinin olmaması

Cevap : E) Önceki bilgilerin bir etkisinin olmaması

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında izlenen adımlar:
Yeni bilginin kazanılması, bilginin anlaşılması, bilginin uygulanması, bilginin farkında olunması, ve önceki bilgilerin hareket geçirilmesi

10- Türkiye’de halen uygulanmakta olan son ilkokul programında hangi sınıf seviyelerine ve haftada kaçar saat ders verilmektedir?

A) 1-2-3. sınıflar ve 25’er saat
B) 1-2-3. sınıflar ve 29’ar saat
C) 1-2-3-4. sınıflar ve 25’er saat
D) 1-2-3-4. sınıflar ve 30’ar saat
E) 1-2-3-4-5. sınıflar ve 30’ar saat

Cevap : D) 1-2-3-4. sınıflar ve 30’ar saat

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 2024 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

 

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Auzef Çocuk Gelişimi 4. Sınıf 2023 – 20234 eğitim yılı sınavına hazırlık soruları

error: Content is protected !!